logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » Usuwanie pojazd├│w art. 130a PoRD
Usuwanie pojazd├│w art. 130a PoRDUSUWANIE POJAZDÓW Z DROGI I ICH PRZECHOWYWYANIE NA PARKINGU STRZE┼╗ONYM WYZNACZONYM PRZEZ STAROST─ś INOWROC┼üAWSKIEGO.

Kiedy usuwa si─Ö pojazd z drogi na parking strze┼╝ony?
Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – ustawa p.r.d. - pojazd jest usuwany z drogi na koszt w┼éa┼Ťciciela w przypadku:


1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagra┼╝a bezpiecze┼ästwu;
2. nieokazania przez kieruj─ůcego dokumentu potwierdzaj─ůcego zawarcie umowy obowi─ůzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno┼Ťci cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu op┼éacenia sk┼éadki za to ubezpieczenie, je┼╝eli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy ca┼ékowitej lub nacisku osi okre┼Ťlonych w przepisach ruchu drogowego, chyba ┼╝e istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç skierowania pojazdu na poblisk─ů drog─Ö, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kart─ů parkingow─ů, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowi─ůzywania znaku wskazuj─ůcego, ┼╝e zaparkowany pojazd zostanie usuni─Öty na koszt w┼éa┼Ťciciela;
6. kierowania nim przez osob─Ö nieposiadaj─ůc─ů uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajduj─ůcej si─Ö w nim i posiadaj─ůcej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba ┼╝e otrzyma┼éa ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

Zgodnie natomiast z art. 130a ust. 2 ustawy p.r.d. pojazd mo┼╝e by─ç usuni─Öty z drogi na koszt w┼éa┼Ťciciela, je┼╝eli nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1. kierowała nim osoba:
   a) znajduj─ůca si─Ö w stanie nietrze┼║wo┼Ťci lub w stanie po u┼╝yciu alkoholu albo ┼Ťrodka dzia┼éaj─ůcego podobnie do alkoholu,
   b) nieposiadaj─ůca przy sobie dokumentów uprawniaj─ůcych do kierowania lub u┼╝ywania pojazdu;
2. jego stan techniczny zagra┼╝a bezpiecze┼ästwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony ┼Ťrodowiska.

Kto wydaj─Ö dyspozycj─Ö o przemieszczeniu lub usuni─Öciu pojazdu?
Na podstawie art. 130a ust. 4 ustawy p.r.d. dyspozycj─Ö przemieszczenia lub usuni─Öcia pojazdu z drogi wydaje:


1. policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2. stra┼╝nik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
3. osoba dowodz─ůca akcj─ů ratownicz─ů - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Kiedy odst─Öpuje si─Ö od usuni─Öcia pojazdu?
Zgodnie z art. 130a ust. 2a ustawy p.r.d. od usuni─Öcia pojazdu odst─Öpuje si─Ö, je┼╝eli przed wydaniem dyspozycji usuni─Öcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustan─ů przyczyny jego usuni─Öcia. Je┼╝eli wydanie dyspozycji usuni─Öcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowa┼éo powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowi─ůzany w┼éa┼Ťciciel pojazdu.


Gdzie trafia usuni─Öty z drogi pojazd?
Zgodnie z art. 130a ust. 5c ustawy p.r.d. pojazd usuni─Öty z drogi umieszcza si─Ö na wyznaczonym przez starost─Ö parkingu strze┼╝onym.

Parking wyznaczony przez Starostę Inowrocławskiego:

Przedsi─Öbiorstwo Handlowo-Us┼éugowe Stacja Kontroli Pojazdów Lech Brukiewicz
88-320 Strzelno, ul. Zbo┼╝owa 4

Podmiot, który wyda┼é dyspozycj─Ö, po usuni─Öciu pojazdu powiadamia o tym niezw┼éocznie:


1. w┼éa┼Ťciwego dla miejsca zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, ze wskazaniem parkingu strze┼╝onego, na którym umieszczono pojazd, przesy┼éaj─ůc mu kopi─Ö dyspozycji;
2. w┼éa┼Ťciciela pojazdu;
3. osob─Ö, która dysponowa┼éa pojazdem na podstawie innego ni┼╝ w┼éasno┼Ť─ç tytu┼éu prawnego w chwili jego usuni─Öcia, z wyj─ůtkiem przypadków, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 albo ust. 3 ustawy p.r.d.

Jak odebra─ç pojazd z parkingu strze┼╝onego?
Kwestia ta uregulowana jest w rozporz─ůdzeniu Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których u┼╝ywanie mo┼╝e zagra┼╝a─ç bezpiecze┼ästwu lub porz─ůdkowi ruchu drogowego albo utrudniaj─ůcych prowadzenie akcji ratowniczej.

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub w┼éa┼Ťciciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Podstaw─Ö do odbioru na parkingu strze┼╝onym pojazdu usuni─Ötego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy p.r.d. stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wyda┼é dyspozycj─Ö usuni─Öcia pojazd.
Zezwolenie, wydaje si─Ö osobie, po okazaniu przez ni─ů dokumentu to┼╝samo┼Ťci i dokumentu upowa┼╝niaj─ůcego do u┼╝ywania pojazdu, a w przypadku:

1. pojazdu usuni─Ötego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy p.r.d. - po spe┼énieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy p.r.d.;
2. pojazdu usuni─Ötego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1a ustawy p.r.d. - tak┼╝e zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy p.r.d.;

Kto ponosi koszty zwi─ůzane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu?
Koszty zwi─ůzane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu powsta┼ée od momentu wydania dyspozycji jego usuni─Öcia do jego odbioru z parkingu strze┼╝onego ponosi osoba b─Öd─ůca w┼éa┼Ťcicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usuni─Öcia pojazdu.

Przedsi─Öbiorca prowadz─ůcy parking strze┼╝ony jest zobowi─ůzany naliczy─ç osobie uprawnionej do odbioru pojazdu op┼éat─Ö za usuni─Öcie pojazdu oraz przechowywanie go na parkingu strze┼╝onym wed┼éug stawek okre┼Ťlonych w drodze uchwa┼éy Rady Powiatu Inowroc┼éawskiego na dany rok kalendarzowy. Naliczenie nast─Öpuje w drodze wydania stosownego za┼Ťwiadczenia.
Op┼éat─Ö za usuni─Öcie i parkowanie pojazdu nale┼╝y ui┼Ťci─ç w ci─ůgu 7 dni od dnia odbioru pojazdu z parkingu strze┼╝onego na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Inowroc┼éawiu, 88-100 Inowroc┼éaw, aleja Ratuszowa 36-38 nr (tytu┼éem op┼éata za usuni─Öcie pojazdu art. 130a, imi─Ö i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru pojazdu, nr rej. pojazdu, nr VIN/nadwozia/podwozia/ramy pojazdu):

29 8149 0000 0022 6022 2000 0002

W przypadku nie uiszczenia nale┼╝nej op┼éat za usuni─Öcie i parkowanie pojazdu w wyznaczonym terminie, Starosta wszczyna post─Öpowanie ws. na┼éo┼╝enia obowi─ůzku zap┼éaty kosztów zwi─ůzanych z usuni─Öciem i przechowywaniem pojazdu, które ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie. Nale┼╝no┼Ťci te wraz z odsetkami podlegaj─ů egzekucji w trybie i na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji.


Co si─Ö dzieje je┼Ťli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu strze┼╝onego?
Starosta w stosunku do pojazdu usuni─Ötego z drogi w trybie art. 130a ustawy p.r.d. wyst─Öpuje do s─ůdu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, je┼╝eli prawid┼éowo powiadomiony w┼éa┼Ťciciel lub osoba uprawniona nie odebra┼éa pojazdu w terminie 3 miesi─Öcy od dnia jego usuni─Öcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.


Kto ponosi koszty je┼Ťli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu strze┼╝onego?
Koszty zwi─ůzane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzeda┼╝─ů lub zniszczeniem pojazdu powsta┼ée od momentu wydania dyspozycji jego usuni─Öcia do zako┼äczenia post─Öpowania ponosi osoba b─Öd─ůca w┼éa┼Ťcicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usuni─Öcia pojazdu. Decyzj─Ö o zap┼éacie tych kosztów wydaje starosta. Je┼╝eli w chwili usuni─Öcia pojazd znajdowa┼é si─Ö we w┼éadaniu osoby dysponuj─ůcej nim na podstawie innego ni┼╝ w┼éasno┼Ť─ç tytu┼éu prawnego, osoba ta jest zobowi─ůzana solidarnie do pokrycia ww. kosztów. Nale┼╝no┼Ťci te wraz z odsetkami podlegaj─ů egzekucji w trybie i na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji.


Informacje dodatkowe
Rada powiatu, bior─ůc pod uwag─Ö konieczno┼Ť─ç sprawnej realizacji zada┼ä zwi─ůzanych z usuwanie pojazdów, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwa┼éy, wysoko┼Ť─ç op┼éat oraz wysoko┼Ť─ç kosztów za realizacj─Ö tych zada┼ä.

Stosowne uchwa┼éy i zarz─ůdzanie mo┼╝na odnale┼║─ç w dziale „Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat”.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF62.7 KB POBIERZKlauzula informacyjna - Wydział Komunikacji i Transportu2020-07-29 13:06:0365

Autor : Arkadiusz Dominiak
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-09-23 15:20:36
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-28 08:02:24
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 337

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  24.09.2019 08:02poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  24.09.2019 08:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  23.09.2019 14:20poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 15381651