logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » UchwaÂły Rady Powiatu
Kadencja 2010-2014

UchwaÂła Nr XLVI/481/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dotyczÂących dokonanej analizy oÂświadczeĂą majÂątkowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/480/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2014-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/479/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/478/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za rok 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/477/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie przekazania sprzĂŞtu fotograficznego na rzecz Komendy WojewĂłdzkiej Policji w Bydgoszczy w celu usprawnienia pracy Komendy Powiatowej Policji w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/476/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/475/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/474/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2013/2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XLVI/473/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o przygotowanie do zimowego utrzymania drĂłg powiatowych w sezonie 2014/2015.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/472/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia interpelacji dotyczÂących tablic informacyjnych umieszczonych przy drogach powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/471/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2014-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/470/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/469/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie DÂąbrowa Biskupia w 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/468/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo w 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/467/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu InowrocÂław w 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/466/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu za rok 2013 z uwzglêdnieniem realizacji projektów wspó³finansowanych ze œrodków europejskich.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/465/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
w sprawie wyboru biegÂłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2014 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLV/464/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
w sprawie przyjêcia informacji za I pó³rocze 2014 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIV/463/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIV/462/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007-2015
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIV/461/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XLI/422/2014 Rady Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Powiat Inowroc³awski porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIV/460/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/459/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie podziaÂłu powiatu inowrocÂławskiego na okrĂŞgi wyborcze, ustalenia ich numerĂłw, granic oraz liczby radnych wybieranych w kaÂżdym z okrĂŞgĂłw wyborczych w wyborach do Rady Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/458/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2014 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/457/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/456/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2014 - 2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/455/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/454/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie szczegó³owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny przypadaj¹cych Powiatowi Inowroc³awskiemu lub jednostkom podleg³ym, warunków dopuszczalnoœci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowiÌ bêdzie pomoc publiczn¹, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/453/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I pó³rocze o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/452/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2014 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/451/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z realizacji Programu PrzeciwdziaÂłania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015 w powiecie inowrocÂławskim
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/450/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o stanie technicznym drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/449/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podziaÂłu zysku Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za rok 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XLIII/448/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dziaÂłalnoÂści Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za rok 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/447/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2014 - 2024
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/446/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/445/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/444/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc³awski w drodze darowizny nieruchomoœci po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ulicy Poznaùskiej 133A
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/443/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla doros³ych wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/442/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/441/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji zasadniczej szkoÂły zawodowej dla dorosÂłych, wchodzÂącej w skÂład Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/440/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupeÂłniajÂącego dla dorosÂłych wchodzÂącego w skÂład Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/439/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji uzupeÂłniajÂącego liceum ogĂłlnoksztaÂłcÂącego dla dorosÂłych, wchodzÂącego w skÂład Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/438/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/437/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/436/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/435/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/434/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/433/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/432/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/431/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/430/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/429/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie nadania Statutu Zarz¹dowi Dróg Powiatowych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/428/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu w zakresie zimowego utrzymania drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/427/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za rok 2013 z realizacji ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 w powiecie inowrocÂławskim ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/426/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia ,, Programu rozwoju zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocÂławskiego na lata 2014 - 2020 ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/425/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za 2013 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocÂławskiego na lata 2009 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/424/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie absolutorium z tytuÂłu wykonania budÂżetu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLII/423/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budÂżetu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/422/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zawarcie przez Powiat InowrocÂławski porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju SpoÂłeczno - Gospodarczego Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/421/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii o projekcie uchwaÂły Sejmiku WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podziaÂłu obszaru wojewĂłdztwa kujawsko - pomorskiego na okrĂŞgi wyborcze, ustalenia ich numerĂłw i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okrĂŞgach wyborczych do Sejmiku WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/420/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie emisji obligacji Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/419/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2014 - 2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/418/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/417/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc³awski w drodze darowizny nieruchomoœci po³o¿onej w Wojdalu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/416/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wysokoÂści opÂłat za usuniĂŞcie i przechowywanie statkĂłw lub innych obiektĂłw pÂływajÂących.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/415/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie za³o¿enia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Koœcielcu i w³¹czenia go do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/414/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie za³o¿enia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kobylnikach i w³¹czenia go do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/413/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/412/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie oceny zasobĂłw pomocy spoÂłecznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/411/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/410/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu z dziaÂłalnoÂści Centrum w roku 2013.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/409/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z dziaÂłalnoÂści i efektĂłw pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu w 2013 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastĂŞpczej.
Więcej »
UchwaÂła Nr XLI/408/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji PaĂąstwowego Inspektora Sanitarnego w InowrocÂławiu o stanie bezpieczeĂąstwa sanitarnego Powiatu InowrocÂławskiego za 2013 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/407/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2014 - 2024
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/406/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/405/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2013 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/404/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia ,, Programu dziaÂłaĂą na rzecz osĂłb niepeÂłnosprawnych w Powiecie InowrocÂławskim na lata 2014 - 2020 ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/403/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za rok 2013 z realizacji ,,Powiatowej Strategii RozwiÂązywania ProblemĂłw SpoÂłecznych na lata 2008 - 2013 ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/402/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie okreÂślenia zadaĂą w zakresie rehabilitacji zawodowej i spoÂłecznej oraz zatrudniania osĂłb niepeÂłnosprawnych, na ktĂłre w roku 2014 przeznaczone zostanÂą Âśrodki przekazane z PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/401/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu InowrocÂławskiego do pracy w Komisji BezpieczeĂąstwa i PorzÂądku
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/400/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/399/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/398/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/397/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia ,, Strategii RozwiÂązywania ProblemĂłw SpoÂłecznych Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2014 - 2020 ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/396/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu nak³adów poniesionych na realizacjê projektu pn. ,, Nowa jakoœÌ kszta³cenia zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/395/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/394/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/393/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla doros³ych wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/392/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/391/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji zasadniczej szkoÂły zawodowej dla dorosÂłych, wchodzÂącej w skÂład Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/390/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupeÂłniajÂącego dla dorosÂłych wchodzÂącego w skÂład Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/389/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji uzupeÂłniajÂącego liceum ogĂłlnoksztaÂłcÂącego dla dorosÂłych, wchodzÂącego w skÂład Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/388/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/387/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/386/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/385/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/384/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/383/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/382/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/381/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe³niaj¹cego dla m³odzie¿y wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/380/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji Komendanta Powiatowego PaĂąstwowej StraÂży PoÂżarnej w InowrocÂławiu o stanie bezpieczeĂąstwa powiatu inowrocÂławskiego w zakresie ochrony przeciwpoÂżarowej w 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIX/379/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w InowrocÂławiu ze swojej dziaÂłalnoÂści, a takÂże informacji o stanie porzÂądku i bezpieczeĂąstwa publicznego w powiecie inowrocÂławskim w 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVIII/378/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVIII/377/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2014 - 2024
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVIII/376/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2014 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVIII/375/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2 oraz przyznania pierwszeĂąstwa w jej nabyciu dotychczasowemu dzierÂżawcy.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVIII/374/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zgody na bezprzetargowe oddanie w uÂżyczenie pomieszczeĂą biurowych dla UrzĂŞdu MarszaÂłkowskiego WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 - 38 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVIII/373/2014
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia ,, Sprawozdania Starosty InowrocÂławskiego z dziaÂłalnoÂści Komisji BezpieczeĂąstwa i PorzÂądku za 2013 rok ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/372/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2014 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/371/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/370/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2026.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/369/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/368/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści opÂłat obowiÂązujÂących w 2014 r. za usuwanie pojazdĂłw z drĂłg na obszarze powiatu inowrocÂławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeÂżonym.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/367/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2013 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/366/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc³awski w drodze darowizny nieruchomoœci po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ul. Dworcowej.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/365/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu PaĂąstwa Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/364/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2014 - 2024
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVII/363/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVI/362/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVI/361/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVI/360/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007-2015
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXVI/359/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/358/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dotyczÂących dokonanej analizy oÂświadczeĂą majÂątkowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/357/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/356/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za rok 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/355/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w budynku poÂłoÂżonym w Gniewkowie przy ulicy Gerharda PajÂąkowskiego 6A wraz z udziaÂłem w prawie uÂżytkowania wieczystego gruntu oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaÂży lokalu mieszkalnego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/354/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie odstÂąpienia przez Powiat InowrocÂławski od udziaÂłu w projekcie pn. ,,Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojewĂłdztwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treÂści edukacyjnych'', w ramach Osi priorytetowej IV RozwĂłj infrastruktury spoÂłeczeĂąstwa informacyjnego, DziaÂłanie 4.2 RozwĂłj usÂług i aplikacji dla ludnoÂści, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/353/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie uzupeÂłnienia skÂładu Rady SpoÂłecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/352/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2012/2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXV/351/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania drĂłg powiatowych w sezonie 2013/2014
Więcej »
UchwaÂła nr XXXIV/350/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013-2016.
Więcej »
UchwaÂła nr XXXIV/349/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/348/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rojewo w 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/347/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie PakoœÌ w 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/346/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo w 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/345/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2013 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/344/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej StraÂży PoÂżarnej w CheÂłmcach
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/343/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przekazania II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącemu im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu nakÂładĂłw inwestycyjnych poniesionych na przebudowanie boiska wielofunkcyjnego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/342/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu za rok 2012 z uwzglêdnieniem realizacji projektów wspó³finansowanych ze œrodków europejskich
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/341/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady SpoÂłecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/340/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyboru biegÂłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIV/339/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przyjêcia informacji za I pó³rocze 2013 r. o przebiegu wykonania : bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/338/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie DÂąbrowa Biskupia w 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/337/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie ZÂłotniki Kujawskie w 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/336/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomoc finansowej Gminie InowrocÂław w 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/335/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu InowrocÂław w 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/334/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/333/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/332/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie zaciÂągniĂŞcia kredytu bankowego dÂługoterminowego na pokrycie deficytu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXIII/331/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie okreÂślenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaĂącami Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/330/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2013 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/329/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/328/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/327/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/326/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na nabycie przez Powiat InowrocÂławski w drodze darowizny nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Dworcowej
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/325/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia raportu z wykonania Programu Ochrony ÂŚrodowiska Powiatu InowrocÂławskiego za lata 2011 - 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/324/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podziaÂłu zysku Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/323/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dziaÂłalnoÂści Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/322/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o stanie technicznym drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/321/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z realizacji Programu PrzeciwdziaÂłania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015 w powiecie inowrocÂławskim
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/320/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium z tytuÂłu wykonania budÂżetu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXII/319/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budÂżetu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXI/318/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXI/317/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiegona 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXI/316/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXI/315/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu w zakresie zimowego utrzymania drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXI/314/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za rok 2012 z realizacji Powiatowej Strategii RozwiÂązywania ProblemĂłw SpoÂłecznych na lata 2008 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XXXI/313/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za 2012 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocÂławskiego na lata 2009 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/312/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie zajĂŞcia stanowiska dotyczÂącego wysokoÂści otrzymanej dotacji ze ÂśrodkĂłw PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych na realizacjĂŞ zadaĂą z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoÂłecznej osĂłb niepeÂłnosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/311/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/310/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/309/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Gniewkowo zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Gniewkowie przy ulicy Powstaùców Wielkopolskich 5
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/308/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Jordanowie, gmina ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/307/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Markowie, gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/306/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wysokoÂści opÂłat za usuniĂŞcie i przechowywanie statkĂłw lub innych obiektĂłw pÂływajÂących
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/305/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania Statutu ZarzÂądowi DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/304/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyst¹pienia Powiatu Inowroc³awskiego jako Beneficjenta do realizacji projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/303/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie powoÂłania Rady SpoÂłecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu oraz zwoÂłania pierwszego posiedzenia tej Rady
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/302/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania MÂłodzieÂżowemu OÂśrodkowi Wychowawczemu dla DziewczÂąt w Kruszwicy, imienia Polskich OlimpijczykĂłw
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/301/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/300/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie oceny zasobĂłw pomocy spoÂłecznej
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/299/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z dziaÂłalnoÂści i efektĂłw pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu w 2012 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastĂŞpczej
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/298/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu z dziaÂłalnoÂści Centrum w roku 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr XXX/297/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji PaĂąstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w InowrocÂławiu o stanie bezpieczeĂąstwa sanitarnego Powiatu InowrocÂławskiego za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/296/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia sk³adu osobowego sta³ych komisji Rady Powiatu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/295/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/294/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/293/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2012 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/292/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r .
w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/291/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na przystÂąpienie przez Powiat InowrocÂławski do projektu pn. ,, Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojewĂłdztwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treÂści edukacyjnych'', w ramach osi priorytetowej IV RozwĂłj infrastruktury spoÂłeczeĂąstwa informacyjnego, dziaÂłanie 4.2 RozwĂłj usÂług i aplikacji dla ludnoÂści, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/290/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za rok 2012 z realizacji ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 w powiecie inowrocÂławskim ''.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/289/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIX/288/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/287/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/286/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœÌ Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/285/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/284/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniaj¹ce uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/283/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie okreÂślenia zadaĂą w zakresie rehabilitacji zawodowej i spoÂłecznej oraz zatrudnienia osĂłb niepeÂłnosprawnych, na ktĂłre w roku 2013 przeznaczone zostanÂą Âśrodki przekazane z PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/282/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego nieruchomoÂści poÂłoÂżonej we wsi OrÂłowo, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/281/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okreœlonych szkó³ i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/280/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie za³o¿enia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kruszwicy i w³¹czenia go do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/279/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/278/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w InowrocÂławiu ze swojej dziaÂłalnoÂści, a takÂże informacji o stanie porzÂądku i bezpieczeĂąstwa publicznego w powiecie inowrocÂławskim w 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVIII/277/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji Komendanta Powiatowego PaĂąstwowej StraÂży PoÂżarnej w InowrocÂławiu o stanie bezpieczeĂąstwa powiatu inowrocÂławskiego w zakresie ochrony przeciwpoÂżarowej w 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVII/276/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVII/275/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Policji w InowrocÂławiu sprzĂŞtu komputerowego i audiowizualnego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVII/274/2013
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia ,,Sprawozdania Starosty InowrocÂławskiego z dziaÂłalnoÂści Komisji BezpieczeĂąstwa i PorzÂądku za 2012 rok''
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/273/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/272/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2013 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/271/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziaÂłu w nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w OrÂłowie, gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/270/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie okreÂślenia zasad zbycia, oddania w dzierÂżawĂŞ, najem, uÂżytkowanie oraz uÂżyczenie aktywĂłw trwaÂłych Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/269/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wydatkĂłw, ktĂłre nie wygasajÂą z upÂływem roku budÂżetowego 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/268/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/267/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/266/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2012 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/265/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastĂŞpczej w powiecie inowrocÂławskim.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/264/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia "Aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2012-2015 z perspektywÂą na lata 2016-2019".
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/263/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu PaĂąstwa Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/262/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2013-2016.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXVI/261/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2013.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXV/260/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia sk³adu osobowego sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXV/259/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœÌ dyrektora Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXV/258/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXV/257/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2013 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXV/256/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o realizacji Planu Rozwojowego Lokalnego Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2008-2015.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIV/255/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dotyczÂącej dokonanej analizy oÂświadczeĂą majÂątkowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIV/254/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIV/253/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIV/252/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIV/251/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2011/2012
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIV/250/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania drĂłg powiatowych w sezonie 2012/2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/249/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie skargi Jacka J. do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwa³ê Rady Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/248/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie DÂąbrowa Biskupia w 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/247/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie PakoœÌ w 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/246/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/245/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/244/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2012 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/243/2012
Rady Powiaty InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści opÂłat obowiÂązujÂących w 2013 r. za usuwanie pojazdĂłw z drĂłg na obszarze powiatu inowrocÂławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeÂżonym
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/242/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści opÂłat obowiÂązujÂących do koĂąca 2012 r. za usuwanie pojazdĂłw z drĂłg na obszarze powiatu inowrocÂławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeÂżonym
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/241/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/240/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu nak³adów inwestycyjnych poniesionych na realizacjê projektu pn. ,,Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza''
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie ustalenia opÂłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/238/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyboru biegÂłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXIII/237/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie przyjêcia informacji za I pó³rocze 2012 r. o przebiegu wykonania : bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/236/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia sk³adu osobowego sta³ych komisji Rady Powiatu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/235/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/234/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy InowrocÂław nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/233/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/232/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany statutu ZwiÂązku PowiatĂłw WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/231/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
zamieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2012 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/230/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Publicznemu Specjalistycznemu ZakÂładowi Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXII/229/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany skÂładu Rady SpoÂłecznej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
Uchwala Nr XXI/228/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planów sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2012 roku.
Więcej »
Uchwala Nr XXI/227/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2012 roku.
Więcej »
Uchwala Nr XXI/226/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dizaÂłalnoÂści Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
Uchwala Nr XXI/225/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok.
Więcej »
Uchwala Nr XXI/224/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie opÂłat za usuniĂŞcie statkĂłw lub innych obiektĂłw pÂływajÂących
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/223/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/222/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za rok 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/221/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dziaÂłalnoÂści Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za rok 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/220/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia stawki opÂłat za korzystanie z przystankĂłw komunikacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/219/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie okreÂślenia przystankĂłw komunikacyjnych na terenie Powiatu InowrocÂławskiego oraz warunkĂłw i zasad korzystania z tych przystankĂłw
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/218/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o stanie technicznym drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/217/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu za rok 2011 z uwzglêdnieniem realizacji projektów wspó³finansowanych ze œrodków europejskich
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/216/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie absolutorium z tytuÂłu wykonania budÂżetu za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XXI/215/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/214/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/213/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/212/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015 w okresie od 2009 do 2011 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/211/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych, wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/210/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/209/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej specjalnej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ specjaln¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/208/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie odmowy wydania zgody na zmianĂŞ wierzyciela Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/207/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu w zakresie zimowego utrzymania drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/206/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za rok 2011 z realizacji Powiatowej Strategii RozwiÂązywania ProblemĂłw SpoÂłecznych na lata 2008-2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/205/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za 2011 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocÂławskiego na lata 2009 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/204/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyboru czÂłonka ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/203/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie Regulaminu gÂłosowania tajnego przy wyborze czÂłonka ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/202/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia rezygnacji czÂłonka ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/201/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/200/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie Regulaminu gÂłosowania tajnego przy wyborze Wicestarosty InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/199/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie odwoÂłania Wicestarosty InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XX/198/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie Regulaminu gÂłosowania tajnego przy odwoÂłaniu Wicestarosty InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/197/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœÌ Starosty Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/196/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/195/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/194/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie oceny zasobĂłw pomocy spoÂłecznej
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/193/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu z dziaÂłalnoÂści Centrum w roku 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/192/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okreœlonych szkó³ i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/191/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/190/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/189/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/188/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/187/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/186/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/185/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/184/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji PaĂąstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w InowrocÂławiu o stanie bezpieczeĂąstwa sanitarnego Powiatu InowrocÂławskiego za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/183/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/182/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/181/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2011 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/180/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie okreÂślenia zadaĂą w zakresie rehabilitacji zawodowej i spoÂłecznej oraz zatrudniania osĂłb niepeÂłnosprawnych, na ktĂłre w roku 2012 przeznaczone zostanÂą Âśrodki przekazane z PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/179/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia Programu AktywnoÂści Lokalnej dla Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2012 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/178/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 w powiecie inowrocÂławskim
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/177/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia Programu Rozwoju Pieczy ZastĂŞpczej na terenie Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2012 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/176/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na nabycie przez Powiat InowrocÂławski w drodze darowizny nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy PoznaĂąskiej 133A
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/175/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w dzierÂżawĂŞ w trybie bezprzetargowym nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/174/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w dzierÂżawĂŞ w trybie bezprzetargowym nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/173/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/172/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na nabycie przez Powiat InowrocÂławski w drodze darowizny nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/171/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przekazania na rzecz Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu nakÂładĂłw inwestycyjnych na realizacjĂŞ projektu pn. ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiÂązujÂących standardĂłw '' .
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/170/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia Powiatowego Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/169/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/168/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XVIII/167/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/166/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœÌ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/165/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœÌ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/164/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/163/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/162/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie gruntĂłw rolnych zabudowanych i niezabudowanych poÂłoÂżonych w Ostrowie oraz TarnĂłwku, gmina Kruszwica
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/161/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie gruntĂłw rolnych poÂłoÂżonych w KawĂŞczynie i Kijewie, gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/160/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie zabudowanych i niezabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/159/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie dwĂłch lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynaleÂżnymi i udziaÂłami w gruncie poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaÂży lokali mieszkalnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/158/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Kruszwica Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Juliusza SÂłowackiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/157/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/156/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owych warunków umorzenia w ca³oœci lub w czêœci, ³¹cznie z odsetkami, odroczenia terminu p³atnoœci, roz³o¿enia na raty lub odstêpowania od ustalenia op³aty za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej spokrewnionej, w rodzinie zastêpczej zawodowej, rodzinie zastêpczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuùczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuùczo - terapeutycznej i interwencyjnym oœrodku preadopcyjnym
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/155/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w InowrocÂławiu, a takÂże informacji o stanie porzÂądku i bezpieczeĂąstwa publicznego powiatu inowrocÂławskiego za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XVII/154/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji Komendanta Powiatowego PaĂąstwowej StraÂży PoÂżarnej w InowrocÂławiu i stanie bezpieczeĂąstwa powiatu inowrocÂławskiego w zakresie ochrony przeciwpoÂżarowej w 2011 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/153/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/152/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu, w trzyletni¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/151/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, w trzyletni¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/150/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/149/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/148/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej specjalnej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ specjaln¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/147/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia dwuletniej zasadniczej szko³y zawodowej wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu, w trzyletni¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/146/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta³cenia uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych, wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych
Więcej »
UchwaÂła Nr XVI/145/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia Statutu ZwiÂązku PowiatĂłw WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XV/144/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w dzierÂżawĂŞ w trybie bezprzetargowym nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20
Więcej »
UchwaÂła Nr XV/143/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia Programu PrzeciwdziaÂłania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 w powiecie inowrocÂławskim
Więcej »
UchwaÂła Nr XV/142/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia ,,Sprawozdania Starosty InowrocÂławskiego z dziaÂłalnoÂści Komisji BezpieczeĂąstwa i PorzÂądku za rok 2011''
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/141/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/140/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/139/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/138/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/137/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wydatkĂłw, ktĂłre nie wygasajÂą z upÂływem roku budÂżetowego 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/136/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji OÂśrodka Adopcyjno - OpiekuĂączego w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/135/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu PaĂąstwa Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/134/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XIV/133/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/132/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia sk³adu osobowego sta³ych komisji Rady Powiatu
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/131/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/130/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/129/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za rok 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/128/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przeksztaÂłcenia Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie na Dom Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu i nadania statutu.
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/127/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2011 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/126/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania III Liceum Ogólnokszta³c¹cemu im. Królowej Jadwigi w Inowroc³awiu nak³adów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie hali widowiskowo - sportowej wraz z ³¹cznikiem
Więcej »
UchwaÂła Nr XIII/125/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2012 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/124/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie ustalenia opÂłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/123/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia sk³adu osobowego sta³ych komisji Rady Powiatu
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/122/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu InowrocÂławskiego przed Naczelnym SÂądem Administracyjnym w Warszawie
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/121/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu InowrocÂławskiego przed Naczelnym SÂądem Administracyjnym w Warszawie
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/120/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dotyczÂącej dokonanej analizy oÂświadczeĂą majÂątkowych
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/119/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011-2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/118/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/117/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo w 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/116/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/115/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie przekazania Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy nak³adów inwestycyjnych poniesionych na przebudowanie boiska wielofunkcyjnego
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/114/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie przyjêcia informacji o stanie realizacji zadaù oœwiatowych szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski za rok szkolny 2010/2011
Więcej »
UchwaÂła Nr XII/113/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania drĂłg powiatowych w sezonie 2011/2012.
Więcej »
UchwaÂła Nr XI/112/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011-2014
Więcej »
UchwaÂła Nr XI/111/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wykonania bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XI/110/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie wyboru biegÂłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr XI/109/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przyjêcia za I pó³rocze 2011 r. informacji o przebiegu wykonania : bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr XI/108/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie wst¹pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi¹zku z wyg¹œniêciem mandatu
Więcej »
UchwaÂła Nr X/107/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr X/106/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr X/105/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie okreÂślenia trybu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr X/104/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Janikowo nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr X/103/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011
w sprawie wyraÂżeni zgody na nabycie na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Wojska Polskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr X/102/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu InowrocÂławskiego w ZwiÂązku PowiatĂłw WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr X/101/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia Statutu ZwiÂązku PowiatĂłw WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr X/100/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przekazania Zespo³owi Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu nak³adów inwestycyjnych poniesionych na na przebudowanie boiska wielofunkcyjnego.
Więcej »
UchwaÂła Nr X/99/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przekazania nakÂładĂłw poniesionych na montaÂż zaworĂłw odcinajÂących grzejniki w budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu, ul. Solankowa 33
Więcej »
UchwaÂła Nr X/98/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie utworzenia zespo³u szkó³ ogólnokszta³c¹cych
Więcej »
UchwaÂła Nr X/97/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaÂśniĂŞcia mandatu radnego Zenona BÂąkowskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/96/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/95/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/94/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia ZwiÂązku PowiatĂłw WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/93/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaÂży dla czĂŞÂści nieruchomoÂści wpisanej do rejestru zabytkĂłw, zabudowanej paÂłacem, poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła nr IX/92/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania na rzecz gmin : Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, PakoœÌ, Inowroc³aw, Z³otniki Kujawskie, D¹browa Biskupia, Rojewo, bêd¹cych partnerami projektu pn. : ,, Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym '' sprzêtu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/91/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu InowrocÂławskiego przed Naczelnym SÂądem Administracyjnym w Warszawie
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/90/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/89/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na II pó³rocze 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/88/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu InowrocÂławskiego przed WojewĂłdzkim SÂądem Administracyjnym w Bydgoszczy
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/87/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu za rok 2010 z uwzglêdnieniem realizacji projektów wspó³finansowanych ze œrodków europejskich
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/86/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia raportu z wykonania Programu ochrony Âśrodowiska oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami Powiatu InowrocÂławskiego za lata 2009 - 2010.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/85/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie dwĂłch lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynaleÂżnymi i udziaÂłami w gruncie poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaÂży lokali mieszkalnych
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/84/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikat od op³at rocznych z tytu³u oddania powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwa³y zarz¹d nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/83/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2011 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/82/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia programu naprawczego Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/81/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/80/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za rok 2010.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/79/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dziaÂłalnoÂści Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za rok 2010.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/78/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu o stanie technicznym drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/77/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie absolutorium z tytuÂłu wykonania budÂżetu za 2010 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr IX/76/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr VIII/75/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr VIII/74/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr VIII/73/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zasad udzielania spó³kom wodnym dotacji celowej, trybu postêpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Więcej »
UchwaÂła Nr VIII/72/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr VIII/71/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za 2010 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocÂławskiego na lata 2009 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr VIII/70/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania za rok 2010 z realizacji Powiatowej Strategii RozwiÂązywania ProblemĂłw SpoÂłecznych na lata 2008 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr VIII/69/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu w zakresie zimowego utrzymania drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/68/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/67/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/66/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/65/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nieuwzglĂŞdnienia wezwania do usuniĂŞcia naruszeĂą prawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/64/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/63/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia Programu AktywnoÂści Lokalnej dla Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/62/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu z dziaÂłalnoÂści Centrum w roku 2010.
Więcej »
UchwaÂła Nr VII/61/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji PaĂąstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w InowrocÂławiu o stanie bezpieczeĂąstwa sanitarnego Powiatu InowrocÂławskiego za 2010 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/60/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/59/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/58/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/57/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2010 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/56/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/55/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/54/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia samochodu osobowego mark Fiat Multipla SX 1,6 KAT przekazanego nieodpÂłatnie w formie darowizny przez UrzÂąd Skarbowy w InowrocÂławiu oraz przekazania go na rzecz Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/53/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przekazania Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu nak³adów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/52/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasi³ku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiatu Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/51/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie okreÂślenia zadaĂą w zakresie rehabilitacji zawodowej i spoÂłecznej oraz zatrudnienia osĂłb niepeÂłnosprawnych, na ktĂłre w roku 2011 przeznaczone zostanÂą Âśrodki przekazane z PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/50/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/49/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/48/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści stawek opÂłat za zajĂŞcia pasa drogowego drĂłg powiatowych na cele niezwiÂązane z budowÂą, przebudowÂą, remontem, utrzymaniem i ochronÂą drĂłg na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/47/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w InowrocÂławiu, a takÂże informacji o stanie porzÂądku i bezpieczeĂąstwa publicznego Powiatu InowrocÂławskiego za 2010 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/46/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji Komendanta Powiatowego PaĂąstwowej StraÂży PoÂżarnej w InowrocÂławiu o stanie bezpieczeĂąstwa Powiatu InowrocÂławskiego w zakresie ochrony przeciwpoÂżarowej w 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr VI/45/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê sprawie okreœlenia sk³adu osobowego sta³ych komisji Rady Powiatu.
Więcej »
UchwaÂła Nr V/44/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia stanowiska dotyczÂącego budowy obwodnicy InowrocÂławia
Więcej »
UchwaÂła Nr V/43/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Więcej »
UchwaÂła Nr V/42/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przeksztaÂłcenia Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu, polegajÂącego na likwidacji Apteki OgĂłlnodostĂŞpnej ,, NOVA ''
Więcej »
UchwaÂła Nr V/41/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany skÂładu Rady SpoÂłecznej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr V/40/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przekazania na rzecz Domy Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku nakÂładĂłw inwestycyjnych poniesionych na realizacjĂŞ projektu pn. ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku w celu dostosowania do obowiÂązujÂących standardĂłw''
Więcej »
UchwaÂła Nr V/39/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przekazania na rzecz Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu nakÂładĂłw inwestycyjnych poniesionych na realizacjĂŞ projektu pn. ,,Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu w czĂŞÂści dotyczÂącej pomieszczeĂą piwnic wraz z zakupem wyposaÂżenia trwaÂłego''.
Więcej »
UchwaÂła Nr V/38/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu osobowego Rady Muzeum dziaÂłajÂącej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr V/37/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie wskazania kandydatĂłw do Rady Muzeum dziaÂłajÂącej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu, bĂŞdÂących przedstawicielami Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr V/36/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr V/35/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za rok 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr V/34/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr V/33/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr V/32/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie wstÂąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwiÂązku z wygaÂśniĂŞciem mandatu.
Więcej »
UchwaÂła Nr IV/31/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie okreÂślenia warunkĂłw czĂŞÂściowego lub caÂłkowitego zwalniania rodzicĂłw z opÂłat za pobyt dziecka lub osoby peÂłnoletniej w rodzinie.
Więcej »
UchwaÂła Nr IV/30/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad czĂŞÂściowego lub caÂłkowitego zwalniania rodzicĂłw, opiekunĂłw prawnych i kuratorĂłw z opÂłaty za pobyt dziecka lub osoby peÂłnoletniej w caÂłodobowej placĂłwce opiekuĂączo - wychowawczej.
Więcej »
UchwaÂła Nr IV/29/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu InowrocÂławskiego do pracy w Komisji BezpieczeĂąstwa i PorzÂądku.
Więcej »
UchwaÂła Nr IV/28/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia Powiatowego programu zapobiegania przestĂŞpczoÂści oraz ochrony bezpieczeĂąstwa obywateli i porzÂądku publicznego na lata 2011 - 2015 w Powiecie InowrocÂławskim.
Więcej »
UchwaÂła Nr IV/27/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia ,,Sprawozdania Starosty InowrocÂławskiego z dziaÂłalnoÂści Komisji BezpieczeĂąstwa i PorzÂądku za rok 2010 ''.
Więcej »
UchwaÂła Nr IV/26/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia sk³adu osobowego sta³ych komisji Rady Powiatu.
Więcej »
UchwaÂła Nr IV/25/2011
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaÂśniĂŞcia mandatu radnego Wojciecha Piniewskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr III/24/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr III/23/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc³awskiego na I pó³rocze 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr III/22/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr III/21/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wydatkĂłw, ktĂłre nie wygasajÂą z upÂływem roku budÂżetowego 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr III/20/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegó³owych zasad,sposobu i trybu udzielania ulg w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny przypadaj¹cych Powiatowi Inowroc³awskiemu lub jednostkom podleg³ym, warunków dopuszczalnoœci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowiÌ bêdzie pomoc publiczn¹, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Więcej »
UchwaÂła Nr III/19/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zadaù w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, na które w roku 2010 przeznaczone zostan¹ œrodki przekazane z Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr III/18/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu uchwaÂły o przeksztaÂłceniu Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu, polegajÂącym na likwidacji Apteki OgĂłlnodostĂŞpnej ,,NOVA''
Więcej »
UchwaÂła Nr III/17/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przeksztaÂłcenia Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu, polegajÂącego na rozszerzeniu jego dziaÂłalnoÂści poprzez utworzenie Poradni Okulistycznej
Więcej »
UchwaÂła Nr III/16/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr III/15/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na odstÂąpienie od obowiÂązku przetargowego trybu oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
UchwaÂła Nr III/14/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wstÂąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwiÂązku z wygaÂśniĂŞciem mandatu.
Więcej »
UchwaÂła Nr II/13/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr II/12/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie okreÂślenia skÂładu osobowego staÂłych komisji Rady Powiatu.
Więcej »
UchwaÂła Nr II/11/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr II/10/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr II/9/2010
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia wygaÂśniĂŞcia mandatu radnego Eligiusza Patalasa.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/8/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powoÂłania doraÂźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/7/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru czÂłonkĂłw ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/6/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/5/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Starosty InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/4/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie Regulaminu gÂłosowania tajnego przy wyborze Starosty InowrocÂławskiego, Wicestarosty InowrocÂławskiego, i czÂłonkĂłw ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/3/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru dwĂłch WiceprzewodniczÂących Rady Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/2/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÂącego Rady Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr I/1/10
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie Regulaminu gÂłosowania tajnego przy wyborze PrzewodniczÂącego i WiceprzewodniczÂących Rady Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094758