logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » UchwaÂły ZarzÂądu Powiatu
Kadencja 2010-2014

UchwaÂła Nr 781/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie powierzenia pe³nienia obowi¹zków dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 780/2014
Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 25.11.2014r. w sprawie odwo³ania Pana Jacka Zalesiaka ze stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 779/2014
UchwaÂła nr 779 ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 19.11.2014 r. w sprawie dokonania zmian w palnie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 778/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2015-2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr 777/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 776/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 775/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 774/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w dzierÂżawĂŞ czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Narutowicza 34.
Więcej »
UchwaÂła Nr 773/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowaù na oddanie w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 772/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowaù na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 771/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 770/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie sporzÂądzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomoÂści Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2014-2016.
Więcej »
UchwaÂła Nr 769/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w SÂłoĂąsku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice-Parchanie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 768/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Modliborzycach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław-Jacewo-OÂśniszczewko.
Więcej »
UchwaÂła Nr 767/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Lisewie KoÂścielnym, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2359C ÂŁabiszyn-BĂŞdzitowo-Lisewo KoÂścielne.
Więcej »
UchwaÂła Nr 766/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Jaksicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 765/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Dobieszewicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2549C Dobieszewice-Augustowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 764/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 6 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3424C ul. Macieja WierzbiĂąskiego w InowrocÂławiu, 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3415C ul. Prezydenta Franklina Roosevelta w InowrocÂławiu, 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3407C ul. Marulewska w InowrocÂławiu oraz 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C ul. Jacewska w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 763/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 7 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec-Batkowo-InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 762/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Dworcowej 25 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 761/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu jako jednostki uprawnionej do przeprowadzenia postĂŞpowania i udzielenia zamĂłwienia na zakup oleju opaÂłowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 760/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2014 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 759/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2014-2017 z perspektywÂą na lata 2018-2021.
Więcej »
UchwaÂła Nr 758/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2013/2014
Więcej »
UchwaÂła Nr 757/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 756/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie upowaÂżnienia dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do zaÂłatwiania spraw w imieniu zarzÂądy drogi.
Więcej »
UchwaÂła Nr 755/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 754/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 753/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 752/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 751/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Polanowicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica-WÂłostowo-Krzywe Kolano.
Więcej »
UchwaÂła Nr 750/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w Broniewicach, drzewa rosnÂącego w Wierzejewicach oraz drzewa rosnÂącego w KoÂłodziejewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-KoÂłodziejewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 749/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w BĂŞdzitowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C ÂŁabiszyn-BĂŞdzitowo-Lisewo KoÂścielne oraz drzewa rosnÂącego w Tucznie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 748/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2014 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie czêœci powierzchni dachu znajduj¹cej siê na budynku g³ównym ³ó¿kowym przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 747/2014
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 746/2014
w sprawie zmiany Regulaminu udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ"
Więcej »
UchwaÂła Nr 745/2014
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 744/2014
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na III kwarta³ 2014 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 743/2014
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2014 r. oraz za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 742/2014
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego trzech drzew rosnÂących w GĂłrze oraz jednego drzewa rosnÂącego w Witowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk.
Więcej »
UchwaÂła Nr 741/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na nieodpÂłatne przekazanie zestawĂłw komputerowych do uÂżytkowania na czas nieoznaczony bez zastrzeÂżenia obowiÂązku zwrotu Komendzie WojewĂłdzkiej Policji w Bydgoszczy w celu usprawnienia pracy Komendy Powiatowej Policji w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 740/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na wydzierÂżawienie pomieszczeĂą uÂżytkowych znajdujÂących siĂŞ w budynku przedsiĂŞbiorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 739/2014
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 523/2013 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 6 wrzeœnia 2013 r. w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ".
Więcej »
UchwaÂła Nr 738/2014
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2014 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 737/2014
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza za I pó³rocze 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 736/2014
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 735/2014
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 734/2014
w sprawie udzielenia dyrektorowi Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 733/2014
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 732/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w GĂłrze, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk.
Więcej »
UchwaÂła Nr 731/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Wonorzu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław-Jacewo-OÂśniszczewko.
Więcej »
UchwaÂła Nr 730/2014
w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2014-2017 z perspektywÂą na lata 2018-2021.
Więcej »
UchwaÂła Nr 729/2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczÂących projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie przyjĂŞcia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007-2015.
Więcej »
UchwaÂła Nr 728/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Gorzanach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2553C CieÂślin-KoÂścielec-Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 727/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
UchwaÂła Nr 726/2014
w sprawie obniÂżenia stawki czynszu za najem pomieszczeĂą uÂżytkowych w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 725/2014
w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie w u¿yczeniu Stowarzyszeniu Przyjació³ Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski Inowroc³aw - Rejon pomieszczenia w budynku przy ulicy Poznaùskiej 133A w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 724/2014
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
UchwaÂła Nr 723/2014
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
UchwaÂła Nr 722/2014
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2014 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 721/2014
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 720/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Wielowsi, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2520C ChrzÂąstowo-WielowieÂś.
Więcej »
UchwaÂła Nr 719/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 7 drzew rosnÂących w SÂłoĂąsku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice-Parchanie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 718/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Sielcu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2561C Janikowo-Sielec-KoÂłuda Wielka.
Więcej »
UchwaÂła Nr 717/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w SzadÂłowicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice-Parchanie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 716/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w Gnojnie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2518C Czyste-InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 715/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w PÂłonkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2521C PÂłonkowo-WierzchosÂławice
Więcej »
UchwaÂła Nr 714/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 7 drzew rosnÂących w KoÂłodziejewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-KoÂłodziejewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 713/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Balinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2538C Balin-SÂłoĂąsko.
Więcej »
UchwaÂła Nr 712/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Jacewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław-Jacewo-OÂśniszczewko.
Więcej »
UchwaÂła Nr 711/2014
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 24 drzew oraz 34m2 krzewĂłw rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr3416C ul. Marii SkÂłodowskiej-Curie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 710/2014
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego drzewa rosn¹cego na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 709/2014
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 708/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 707/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 706/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie cen wywoÂławczych i wadiĂłw w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 705/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny ÂŻabickiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 704/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja ZieliĂąskiego nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 703/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny WiÂśniewskiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 702/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki PÂłocek nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 701/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Klesyk - Olszewskiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 700/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Derwich nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 699/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Micha³a Okulskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 698/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Benedyczak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 697/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Norberta Wody nauczyciela kontraktowego w Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 696/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Stasiak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 695/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Skrobackiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 694/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Nogalskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 693/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Wiœniewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 692/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Juliusza Nawrockiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 691/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Ziernickiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 690/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Miros³awa Stramela nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 689/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Stramel nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 688/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kubiak - Sobeckiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 687/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Rafa³a Burzaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 686/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Gabineckiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 685/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 684/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie przedÂłuÂżenia powierzenia stanowiska dyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 683/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 682/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku III Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Królowej Jadwigi przy ul. G. Narutowicza 53 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 681/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej do ubiegania siĂŞ o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr 680/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzedaÂży drewna opaÂłowego, do ktĂłrej nie stosuje siĂŞ przepisĂłw ustawy Prawo zamĂłwieĂą publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 679/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Pani Barbarze Wudarek i Pani Marii Wudarek w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Szymborskiej, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii drogi powiatowej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 678/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia PaĂąstwu Barbarze i Eugeniuszowi W. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Szymborskiej, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 677/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na II kwarta³ 2014 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 676/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 271/2014 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2007 - 2015
Więcej »
UchwaÂła Nr 675/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie caÂłkowitego umorzenia zadÂłuÂżenia z tytuÂłu najmu lokalu mieszkalnego w Kruszwicy przy ul. GoplaĂąskiej 2/1.
Więcej »
UchwaÂła Nr 674/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w uÂżyczenie Funduszowi PoÂśmiertnemu w InowrocÂławiu pomieszczenia w budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ulicy G.Narutowicza 34 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 673/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie przekazania pomieszczeĂą w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 672/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
UchwaÂła Nr 671/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 670/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 669/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 668/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 667/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 666/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie odwoÂłania Pana Leszka Kausa ze stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 665/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia konkursu ofert na wybĂłr organizatora i gwaranta emisji obligacji Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 664/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie informacji za rok 2013 obejmujÂącej : wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej

CzêœÌ informacji zosta³a utajniona z uwagi na ochronê danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Więcej »
UchwaÂła Nr 663/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2013 rok wraz z opiniÂą biegÂłego rewidenta
Więcej »
UchwaÂła Nr 662/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 661/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów : Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 660/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 659/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu organizacji sta¿y dla uczniów i uczennic w ramach projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 658/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 657/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2531C Murzynno - Wonorze oraz drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2534C Ostrowo - GÂąski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 656/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2506C Lisewo KoÂścielne - KrĂŞÂżoÂły.
Więcej »
UchwaÂła Nr 655/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2509C Jaksice - WielowieÂś.
Więcej »
UchwaÂła Nr 654/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2541C Balczewo - Dziennice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 653/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2014 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 652/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie w u¿yczenie dla Kujawsko - Pomorskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy pomieszczeù biurowych w budynku przy ul. Poznaùskiej 133A w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 651/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego Nr 628/2014 z 26 marca 2014 r. w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego 7 drzew rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524C Or³owo-Latkowo oraz drzewa rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna
Więcej »
UchwaÂła Nr 650/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2014 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 649/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącemu obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 648/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącemu obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 647/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie upowaÂżnienia peÂłniÂącego obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do zaÂłatwiania spraw w imieniu zarzÂądcy drogi.
Więcej »
UchwaÂła Nr 646/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Andrzejowi MikoÂłajczakowi peÂłniÂącemu obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 645/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie odwoÂłania powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 644/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeniesienia Andrzeja MikoÂłajczaka ze stanowiska naczelnika WydziaÂłu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu na stanowisko peÂłniÂącego obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 643/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 642/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 523/2013 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 6 wrzeœnia 2013 r. w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 641/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 640/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek dotacji dla okreœlonych szkó³ niepublicznych na rok 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr 639/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w uÂżyczenie dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziaÂłania Czarnoziem na Soli w InowrocÂławiu pomieszczeĂą biurowych w budynku przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 638/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie czêœci powierzchni dachu znajduj¹cego siê na budynku g³ównym ³ó¿kowym przedsiêbiorstwa : Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 637/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 636/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Miechowickiej oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 635/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie powoÂłania ZespoÂłu ds. wdraÂżania projektu partnerskiego pn. ,,Infostrada Kujaw i Pomorza - usÂługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, OÂś Priorytetowa 4. RozwĂłj infrastruktury spoÂłeczeĂąstwa informacyjnego, DziaÂłanie 4.2 RozwĂłj usÂług i aplikacji dla ludnoÂści.
Więcej »
UchwaÂła Nr 634/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 633/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie upowaÂżnienia peÂłniÂącÂą obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do zaÂłatwiania spraw w imieniu zarzÂądcy drogi
Więcej »
UchwaÂła Nr 632/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 631/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 630/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 629/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 628/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 7 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524C OrÂłowo - Latkowo oraz drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna.
Więcej »
UchwaÂła Nr 627/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław - Jacewo - OÂśniszczewko, drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2544C Stanomin - Mleczkowo - DÂąbrowa Biskupia oraz drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce - Pieranie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 626/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na I kwarta³ 2014 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 625/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie ogÂłoszenia naboru na stanowisko dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 624/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Marii Zdrojewskiej peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 623/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 622/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie zwolnienia Andrzeja LipiĂąskiego ze stanowiska dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 621/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie przekazania pomieszczeĂą w budynku przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu OÂśrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 620/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie lokali u¿ytkowych oraz powierzchni hollu, znajduj¹cych siê w budynku g³ównym ³ó¿kowym, w ³¹czniku prowadz¹cym do pawilonu dzieciêcego i w ³¹czniku prowadz¹cym do budynku kuchni-pralni oraz wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie powierzchni terenu utwardzonego, znajduj¹cego siê pomiêdzy budynkiem g³ównym ³ó¿kowym, a pawilonem dzieciêcym, przedsiêbiorstwa : Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 619/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2014 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 618/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 617/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2013 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr 616/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2014 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Więcej »
UchwaÂła Nr 615/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie powoÂłania przedstawicieli ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego do komisji przeprowadzajÂącej inwentaryzacjĂŞ mienia Skarbu PaĂąstwa bĂŞdÂącego we wÂładaniu instytucji i paĂąstwowych jednostek organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 614/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 6 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
UchwaÂła Nr 613/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 23.
Więcej »
UchwaÂła Nr 612/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonaniu planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 611/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 610/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie okreÂślenia formy skÂładania sprawozdaĂą budÂżetowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 609/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr 608/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 607/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za doskonalenie zawodowe nauczycieli szkó³ i placówek ( z uwzglêdnieniem doradztwa metodycznego ) oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 606/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
UchwaÂła Nr 605/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew rosnÂących na terenie Domu Dziecka w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 604/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice - Parchanie
Więcej »
UchwaÂła Nr 603/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2526C Kijewo - KawĂŞczyn.
Więcej »
UchwaÂła Nr 602/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2013 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 601/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 600/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści zabudowanej bĂŞdÂącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu do OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 599/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy zawartej ze Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa DziaÂłania Czarnoziem Na Soli" w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 598/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 8 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 597/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 10 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2544C Stanomin-Mleczkowo-DÂąbrowa Biskupia, 7 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2537C Parchanie-GÂąski oraz 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2530C OÂśniszczewo-Zduny-Opoki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 596/2014
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 13 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539C Nowa WieÂś Wielka-PĂŞchowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 595/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 8 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2562C Balice-Rzadkwin oraz 9 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2552C DĂŞbowo-Korytkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 594/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 10 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2538C Balin-SÂłoĂąsko, 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-WielowieÂś oraz 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-TupadÂły.
Więcej »
UchwaÂła Nr 593/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 592/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2014 zadaĂą Powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 591/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie lokali u¿ytkowych oraz powierzchni holu znajduj¹cych siê w budynku g³ównym ³ó¿kowym, w ³¹czniku prowadz¹cym do pawilonu dzieciêcego i w ³¹czniku prowadz¹cym do budynku kuchni-pralni oraz wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie powierzchni terenu utwardzonego, znajduj¹cego siê pomiêdzy budynkiem g³ównym ³ó¿kowym, a pawilonem dzieciêcym, przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 590/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 589/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 3267P poÂłoÂżonej na terenie powiatu koniĂąskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 588/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 587/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 586/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych ( materia³ów, sprzêtu ) na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''.
Więcej »
UchwaÂła Nr 585/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie nieodpÂłatnego przekazania na rzecz III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu sprzĂŞtu sportowego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 584/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści zwiÂązanych z realizacjÂą pilotaÂżowej czĂŞÂści projektu B 1.13 pn. ,, Schematom STOP! WspĂłlne dziaÂłania instytucji pomocy spoÂłecznej i instytucji rynku pracy - pilotaÂż '' w ramach DziaÂłania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoÂłecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja spoÂłeczna Programu Operacyjnego KapitaÂł Ludzki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 583/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 12 drzew rosnÂących w pasach drogowych drĂłg powiatowych nr 2538C Balin - SÂłoĂąsko, nr 2510C Helenowo - CieÂślin, nr 2514C Liszkowo - Jaksice, nr 2536C SzadÂłowice - Parchanie, nr 2518C Czyste - InowrocÂław, nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy, nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław oraz nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk.
Więcej »
UchwaÂła Nr 582/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, drzewa rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2592 C Ostrowo - Z³otowo - BrzeœÌ
Więcej »
UchwaÂła Nr 581/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych ( materia³ów, sprzêtu ) na rzecz Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 580/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu nagrody rocznej za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 579/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, 21 drzew rosn¹cych w pasach drogowych dróg powiatowych nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, nr 2401C Mokre-Krzekatowo-PakoœÌ oraz nr 2548C Rybitwy-Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 578/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Jaksicach przy ul. Sportowej 4
Więcej »
UchwaÂła Nr 577/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 25 drzew i 9 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 576/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2518C Czyste - InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 575/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
UchwaÂła Nr 574/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2014-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 573/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 572/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 6 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 571/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo-Racice, drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-BronisÂław-Dobre oraz 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo-Rusinowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 570/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew rosn¹cych na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 569/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, 2 drzew rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekatowo-PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 568/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2520C ChrzÂąstowo - WielowieÂś, 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice - Parchanie, 9 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2525C Lipie-Kijewo-Murzynno, drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2531C Murzynno-Wonorze, 4 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-ÂŻyrosÂławice-Opoczki, 3 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2526C Kijewo - KawĂŞczyn oraz 4 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2534C Ostrowo - GÂąski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 567/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na IV kwarta³ 2013 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 566/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2013 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 565/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2013 r. oraz za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 wrzeÂśnia 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 564/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w uÂżyczenie dla Kujawsko - Pomorskiej WojewĂłdzkiej Komendy Ochotniczych HufcĂłw Pracy pomieszczeĂą biurowych w budynku przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 563/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 562/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych ( materia³ów, sprzêtu i literatury ) na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 561/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie oddania w najem lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 560/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2014 - 2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 559/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 558/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia PaĂąstwu Wandzie i Dariuszowi G. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Szymborskiej, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych

CzêœÌ informacji zosta³a utajniona z uwagi na ochronê danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Więcej »
UchwaÂła Nr 557/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
UchwaÂła Nr 556/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 555/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 554/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na likwidacjĂŞ samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS bĂŞdÂącego w posiadaniu ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 553/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie pomieszczeù u¿ytkowych Bufetu - Kawiarni, znajduj¹cych siê w budynku g³ównym ³ó¿kowym i w ³¹czniku prowadz¹cym do budynku kuchni - pralni przedsiêbiorstwa : Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 552/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2013 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 551/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaù oœwiatowych Powiatu Inowroc³awskiego w roku szkolnym 2012/2013
Więcej »
UchwaÂła Nr 550/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie lokalu u¿ytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie us³ug handlowych - kiosku spo¿ywczego, znajduj¹cego siê w budynku g³ównym ³ó¿kowym przedsiêbiorstwa : Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 549/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk
Więcej »
UchwaÂła Nr 548/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie przyjĂŞcia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015
Więcej »
UchwaÂła Nr 547/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2013 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 546/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2013 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy Rojewo na lata 2013 - 2016 z perspektywÂą na lata 2017 - 2020
Więcej »
UchwaÂła Nr 545/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2013 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2012/2013
Więcej »
UchwaÂła Nr 544/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 paÂździernika 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie cen wywoÂławczych i wadiĂłw w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 543/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 paÂździernika 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Markowie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 542/2013
w sprawie przekazania obiektu gospodarczego wraz z garaÂżem w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 541/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 540/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
Więcej »
UchwaÂła Nr 539/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 4 drzew rosnÂących w pasach drogowych drĂłg powiatowych nr 2575C Wola Wapowska - Skotniki - Szostka DuÂża - Broniewo oraz nr 2576C Piecki - Piaski - Wola Wapowska
Więcej »
UchwaÂła Nr 538/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 5 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk
Więcej »
UchwaÂła Nr 537/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew rosnÂących w pasach drogowych drĂłg powiatowych nr 2554C Rycerzewo - KoÂścielec oraz nr 2546C RadÂłowo - Ludwiniec.
Więcej »
UchwaÂła Nr 536/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 4 drzew rosnÂących w pasach drogowych drĂłg powiatowych nr 2559C Janikowo - KoÂłuda MaÂła oraz nr 2562C Balice - Rzadkwin
Więcej »
UchwaÂła Nr 535/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego na terenie siedziby ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 534/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew oraz 1,5 km
Więcej »
UchwaÂła Nr 533/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 38.
Więcej »
UchwaÂła Nr 532/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 523/2013 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 6 wrzeœnia 2013 r. w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 531/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przekazania do nieodpÂłatnego korzystania nieruchomoÂści zabudowanej przy ul. Dworcowej 9a w Gniewkowie OÂśrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 530/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przekazania do nieodpÂłatnego korzystania nieruchomoÂści zabudowanej przy ul. Dworcowej 18 w Jaksicach OÂśrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 529/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści zabudowanej bĂŞdÂącej w posiadaniu OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 528/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii powiatowej drĂłg poÂłoÂżonych na terenie powiatu aleksandrowskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 527/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na III kwarta³ 2013 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 526/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2013 r. oraz za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 525/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie ogÂłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 524/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzia³u w projekcie pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 523/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 522/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2013 r. o przebiegu wykonania : bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 521/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 520/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 519/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu jako jednostki uprawnionej do przeprowadzenia postĂŞpowania i udzielenia zamĂłwienia na zakup oleju opaÂłowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 518/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 32 drzew oraz 1480 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 517/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Miasta InowrocÂławia na lata 2013 - 2016, z perspektywÂą do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 516/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 515/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu udzia³u w projekcie pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 514/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na udostĂŞpnienie czĂŞÂści powierzchni budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu dla urzÂądzeĂą systemu regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 513/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego2 drzew rosnÂących w Sikorowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2567C InowrocÂław - Sikorowo - Dulsk.
Więcej »
UchwaÂła Nr 512/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 26 drzew rosn¹cych na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 511/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 510/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2013 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 509/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 508/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Kruszy Zamkowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 507/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2518C ul. Karola Marcinkowskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 506/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 505/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie cen wywoÂławczych i wadiĂłw w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 504/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 503/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Marty Czarnik, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 502/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Nowaka, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 501/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Konopiùskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 500/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Urbaùskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 499/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Deskiewicza, nauczyciela kontraktowego w Zespole szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 498/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kawczyùskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 497/2013
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Lidii Paliwody, nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 496/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Anny CzerwiĂąskiej, nauczycielki kontraktowej w Bursie Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 495/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 3013 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marietty Filc, nauczycielki kontraktowej w Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 494/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Zieliùskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 493/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Warszyùskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 492/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Szczupakowskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 491/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Radzikowskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 490/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Okoùskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 489/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jaros³awa Morozowa nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 488/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Lach, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 487/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ilony Grabikowskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 486/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Marcysiak, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 485/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Zbigniewa Krzekotowskiego, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 484/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Laskowskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 483/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Oczachowskiego, nauczyciela kontraktowego w Zespole szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 482/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Perliùskiej, nauczycielki kontraktowej w Zespole szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 481/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Justyny Ma³etki, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 480/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew rosnÂących w Dziarnowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec-Batkowo-InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 479/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Mleczkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2544C Stanomin-Mleczkowo-DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła Nr 478/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 35 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasach drogowych drĂłg powiatowych nr 3421C ul. ÂŚwiĂŞtokrzyska, 3424C ul. Macieja WierzbiĂąskiego, 3415C ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, 3409C ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, 3411C ul. OkrĂŞÂżna, 2518C ul. Karola Marcinkowskiego, 2033C ul. OrÂłowska, 3422C ul. ToruĂąska, 3403C ul. ÂŚw. Ducha oraz 3407C ul. Marulewska.
Więcej »
UchwaÂła Nr 477/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 3 drzew rosn¹cych na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 476/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa do reprezentowania Powiatu InowrocÂławskiego w zakresie realizacji pilotaÂżowego programu "Aktywny samorzÂąd".
Więcej »
UchwaÂła Nr 475/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Panu Dariuszowi Cykulskiemu, dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 474/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania na rzecz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu sprzêtu pomiarowo-geodezyjnego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 473/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 271/2012 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2007 - 2015
Więcej »
UchwaÂła Nr 472/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2013
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na II kwarta³ 2013 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 471/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowaù na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 470/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowaù na oddawanie w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 469/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 468/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 467/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 466/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 465/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu Organizacyjnego ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 464/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie zaopiniowania lokalizacji inwestycji pn. ,, Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostĂŞpowej wraz z infrastrukturÂą towarzyszÂącÂą dla wojewĂłdztwa kujawsko - pomorskiego'' na terenie powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 463/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących w ÂŚciborzu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 462/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 6 drzew rosnÂących w SÂławĂŞcinku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2511C SĂłjkowo - SÂławĂŞcin, 6 drzew rosnÂących w Dziennicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2541C Balczewo - Dziennice oraz drzewa rosnÂącego w Gnojnie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2518C Czyste - InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 461/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Ostrowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2534C Ostrowo - GÂąski oraz drzewa rosnÂącego w Wielowsi, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2520C ChrzÂąstowo - WielowieÂś
Więcej »
UchwaÂła Nr 460/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Modliborzycach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław - Jacewo - OÂśniszczewko oraz drzewa rosnÂącego w OÂśniszczewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2530C OÂśniszczewo - Zduny
Więcej »
UchwaÂła Nr 459/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego 5 drzew rosn¹cych w Kr¹¿kowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieœ Wielka - Pêchowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 458/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Baranowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2586C Racice - Lachmirowice
Więcej »
UchwaÂła Nr 457/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie sprzedaÂży samochodu marki RENAULT TRAFIC 2.1 D bĂŞdÂącego w posiadaniu Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 456/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 271/2012 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego na lata 2007 - 2015
Więcej »
UchwaÂła Nr 455/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2012 rok wraz z opiniÂą biegÂłego rewidenta
Więcej »
UchwaÂła Nr 454/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie informacji za rok 2012 stanowiÂącej : wykonanie budÂżetu, kwot wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych,wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 453/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 452/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 451/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 450/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew rosn¹cych w Rad³owie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2347C G¹sawa - Obudno - S³aboszewo - PakoœÌ
Więcej »
UchwaÂła Nr 449/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego drzewa rosn¹cego w Popowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo - Z³otowo - BrzeœÌ
Więcej »
UchwaÂła Nr 448/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w GĂłrze, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk
Więcej »
UchwaÂła Nr 447/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 19 drzew rosnÂących w KoÂłodziejewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2552C PaÂłuczyna - KoÂłodziejewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 446/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 30 drzew rosnÂących w Dziarnowie oraz jednego drzewa rosnÂącego w Batkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec - Batkowo - InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 445/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w DÂąbrowie Biskupiej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2573C DÂąbrowa Biskupia - PrzybysÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 444/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 443/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Markowie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 442/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 441/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursĂłw na stanowiska dyrektorĂłw : III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu oraz Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 440/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2013 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 439/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku w Or³owie 52
Więcej »
UchwaÂła Nr 438/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Więcej »
UchwaÂła Nr 437/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Więcej »
UchwaÂła Nr 436/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu Edmundowi K., Pani Danucie K., Pani Barbarze M., Pani Lucynie B. i Panu PawÂłowi K. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w ZÂłotnikach Kujawskich, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 435/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia PaĂąstwu Halinie i Bogdanowi ÂŻ. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Marulewskiej, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 434/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 433/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 432/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 431/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 7 drzew rosnÂących w Grodztwie oraz 2 drzew rosnÂących w Pieckach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros - BronisÂław - Dobre
Więcej »
UchwaÂła Nr 430/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 6 drzew rosn¹cych na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 429/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego Nr 413/2013 z 1 marca 2013 r. w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego 18 drzew rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 428/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 427/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 426/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2013 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr 425/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dr. n. med. Eligiusza Patalasa - dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 424/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek dotacji dla okreœlonych szkó³ niepublicznych na rok 2013
Więcej »
UchwaÂła Nr 423/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na I kwarta³ 2013 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 422/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drĂłg powiatowych drĂłg poÂłoÂżonych na terenie powiatu radziejowskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 421/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2012 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr 420/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Andrzejowi Marczewskiemu - dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
UchwaÂła Nr 419/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 418/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 417/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w ÂŻernikach, w pasie drogowym drogi powiatwoej nr 2565C Janowice - BoÂżejewice - SÂławsk Wielki
Więcej »
UchwaÂła Nr 416/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w Gorzanach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2553C CieÂślin - KoÂścielec - Janikowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 415/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w Miechowicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2566C InowrocÂław - Marulewy
Więcej »
UchwaÂła Nr 414/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 8 drzew rosnÂących w Jacewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław - Jacewo - OÂśniszczewko
Więcej »
UchwaÂła Nr 413/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 18 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 412/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2013 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła Nr 411/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ostrowie, gmina Kruszwica oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 410/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 409/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 408/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr 407/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2013 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji
Więcej »
UchwaÂła Nr 406/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 405/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2012 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 404/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 403/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy InowrocÂław na lata 2013-2016 z perspektywÂą na lata 2017 - 2020
Więcej »
UchwaÂła Nr 402/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia na rok 2013 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiatu Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 401/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2013 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła Nr 400/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 399/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziaÂłu w nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w OrÂłowie, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 398/2013
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 397/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 396/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w uÂżyczenie pomieszczeĂą biurowych dla WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 395/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przekazania pomieszczeù dla Oœrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc³awiu w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 394/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przekazania pomieszczeù dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc³awiu w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 393/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2012.
Więcej »
UchwaÂła Nr 392/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2589C CheÂłmce-Kobylnica-Witowice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 391/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie Gminie Rojewo czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Liszkowie, gmina Rojewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 390/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie Gminie ZÂłotniki Kujawskie czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w BĂŞdzitowie, gmina ZÂłotniki Kujawskie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 389/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na IV kwarta³ 2012 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 388/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania w uÂżyczenie pomieszczeĂą w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4
Więcej »
UchwaÂła Nr 387/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie umorzenia zadÂłuÂżenia z tytuÂłu bezumownego korzystania z lokalu uÂżytkowego nr 012 w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
UchwaÂła Nr 386/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwaÂły w sprawie przyjĂŞcia procedur przyjmowania i rozpatrywania wnioskĂłw oraz udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siĂŞ ze ÂśrodkĂłw PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego OsĂłb NiepeÂłnosprawnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 385/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa³y zmieniaj¹cej uchwa³ê Rady Miejskiej Inowroc³awia w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania w Inowroc³awiu oraz wysokoœci stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego parkowania i sposobu ich pobierania
Więcej »
UchwaÂła Nr 384/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o Programie dziaÂłaĂą zmierzajÂących do racjonalizacji kosztĂłw Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu ze skutkiem w roku 2013 i latach nastĂŞpnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 383/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 382/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2012 r. oraz za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 wrzeÂśnia 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 381/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, 4 drzew rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo - Racice oraz 7 drzew rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo - Z³otowo - BrzeœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 380/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 17 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3416C ul. Marii SkÂłodowskiej - Curie
Więcej »
UchwaÂła Nr 379/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ostrowie, gmina Kruszwica oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 378/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie upowaÂżnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu do realizacji pilotaÂżowego programu pn. ,, Aktywny SamorzÂąd ''
Więcej »
UchwaÂła Nr 377/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia miesiĂŞcznego wynagrodzenia dla dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 376/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie powoÂłania Eligiusza Patalasa na stanowisko dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 375/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie odwo³ania dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 374/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 373/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie Gminie DÂąbrowa Biskupia czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w PrzybysÂławiu, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
UchwaÂła Nr 372/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w SÂłoĂąsku w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3535C SÂłoĂąsko - GÂąski, drzewa rosnÂącego w SÂłoĂąsku w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2538C Balin - SÂłoĂąsko oraz 4 drzew rosnÂących w Olszewicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2539C Olszewice - SÂłoĂąsko
Więcej »
UchwaÂła Nr 371/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 17 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica - WÂłostowo - Krzywe Kolano oraz drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica - Racice
Więcej »
UchwaÂła Nr 370/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 3 drzew rosnÂących w DĂŞbinie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2552C DĂŞbowo - Korytkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 369/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3413C ul. StanisÂława Przybyszewskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 368/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie uÂżyczenia pomieszczeĂą biurowych dla WojewĂłdzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy
Więcej »
UchwaÂła Nr 367/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 366/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2013-2016
Więcej »
UchwaÂła Nr 365/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 364/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, przy ulicy Solankowej 21.
Więcej »
UchwaÂła Nr 363/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 362/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2012 r. o wykonanie budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 361/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr 360/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 359/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na rozbiĂłrkĂŞ placu zabaw poÂłoÂżonego na dziaÂłce nr 401/1 w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 358/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Więcej »
UchwaÂła Nr 357/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
w sprawie upowaÂżnienia Adama BÂąkowskiego - pracownika ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do zaÂłatwiania spraw w imieniu zarzÂądcy drogi
Więcej »
UchwaÂła Nr 356/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
w sprawie upowaÂżnienia Andrzeja LipiĂąskiego - dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do zaÂłatwiania spraw w imieniu zarzÂądcy drogi
Więcej »
UchwaÂła Nr 355/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 paÂździernika 2012 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2011/2012
Więcej »
UchwaÂła Nr 354/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ostrowie, gmina Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 353/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 352/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w ÂŻyrosÂławicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - ÂŻyrosÂławice - Opoczki - Przybranowo, drzewa rosnÂącego w SzadÂłowicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice - Parchanie oraz 6 drzew rosnÂących w GÂąskach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2534C Ostrowo - GÂąski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 351/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, drzewa rosn¹cego w £¹¿ynie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, 2 drzew rosn¹cych w Osieku Wielkim w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, 4 drzew rosn¹cych w Rojewie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, drzewa rosn¹cego w Wybranowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2515C £¹¿yn - Œciborze oraz 4 drzew rosn¹cych w Wybranowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice
Więcej »
UchwaÂła Nr 350/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew rosnÂących w Lisewie KoÂścielnym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2359C ÂŁabiszyn - BĂŞdzitowo - Lisewo KoÂścielne, drzewa rosnÂącego w Rucewku w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2503C Rucewko - Tarkowo GĂłrne, 9 drzew rosnÂących w ZÂłotnikach Kujawskich w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2368C Barcin - ZÂłotowo - ZÂłotniki Kujawskie, 4 drzew rosnÂących w KrĂŞÂżoÂłach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2368C Barcin - ZÂłotowo - ZÂłotniki Kujawskie, 4 drzew rosnÂących w Leszczach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2512C KrĂŞÂżoÂły - Tuczno oraz 4 drzew rosnÂących w Tucznie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 349/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w Batkowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec- Batkowo - InowrocÂław, drzewa rosnÂącego w Olszewicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2539C SÂłoĂąsko - Olszewice, drzewa rosnÂącego w Kruszy Podlotowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa, 2 drzew rosnÂących w Jaksicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, 4 drzew rosnÂących w SÂłoĂąsku w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice - Parchanie oraz 2 drzew rosnÂących w CieÂślinie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2510C Helenowo - CieÂślin.
Więcej »
UchwaÂła Nr 348/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 7 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu przy ulicy NajÂświĂŞtszej Marii Panny 14-16, na terenie MÂłodzieÂżowego Domu Kultury.
Więcej »
UchwaÂła Nr 347/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2012 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargĂŞ Jacka JasiĂąskiego do WojewĂłdzkiego SÂądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz udzielenia peÂłnomocnictwa
Więcej »
UchwaÂła Nr 346/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie cen wywoÂławczych i wadiĂłw pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 345/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 344/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2012 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 343/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie powierzenia obowiÂązkĂłw dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 342/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie odwoÂłania dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 341/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w SÂłabĂŞcinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2585C SÂłabĂŞcin - Baranowo, drzewa rosnÂącego w Pieckach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros - BronisÂław - Dobre oraz drzewa rosnÂącego w Rusinowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo - Rusinowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 340/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, drzewa rosn¹cego w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy oraz 6 drzew rosn¹cych w Mielnie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2508C Wojdal - PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 339/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 17 drzew i 421, 27 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 338/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w Kruszy Zamkowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - TupadÂły oraz drzewa rosnÂącego w Miechowicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2566C InowrocÂław - Marulewy
Więcej »
UchwaÂła Nr 337/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew rosnÂących w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20, na terenie MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla dziewczÂąt.
Więcej »
UchwaÂła Nr 336/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w KoÂłudzie MaÂłej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - KoÂłuda MaÂła.
Więcej »
UchwaÂła Nr 335/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 5 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
UchwaÂła Nr 334/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, drzewa rosn¹cego w Inowroc³awiu przy ulicy Józefa Krzymiùskiego, na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 333/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 332/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na III kwarta³ 2012 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 331/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2012 r. oraz za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 330/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 329/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie caÂłkowitego umorzenia zadÂłuÂżenia z tytuÂłu eksploatacji pomieszczeĂą Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 328/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie zamiany najmu lokalu mieszkalnego i wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 327/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dr. n. med. Eligiusza Patalasa - dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 326/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie oddania w najem lokali uÂżytkowych znajdujÂących siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 325/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 wrzeÂśnia 2012 r.
w sprawie przejĂŞcia od Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu budynku garaÂżowego poÂłoÂżonego w InowrocÂławiu przy ul. ToruĂąskiej 30.
Więcej »
UchwaÂła Nr 324/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 323/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2012 r. o przebiegu wykonania : bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 322/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 321/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 320/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 319/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu
Więcej »
UchwaÂła Nr 318/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 317/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na nieodpÂłatne przekazanie przez Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu do uÂżytkowania na czas oznaczony zestawĂłw komputerowych innym jednostkom lub jednostkom samorzÂądu terytorialnego
Więcej »
UchwaÂła Nr 316/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2012 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 315/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 314/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w Ostrowie i TarnĂłwku, gmina Kruszwica oraz okreÂślenie cen wywoÂławczych i wadiĂłw w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 313/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Ostrowie, gmina Kruszwica oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 312/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w KawĂŞczynie i Kijewie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie cen wywoÂławczych i wadiĂłw w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 311/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 310/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu PawÂłowi S. w zwiÂązku z nabyciem mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂźwierzchnie, gmina ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 309/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji dotyczÂącej dziaÂłaĂą zmierzajÂących do racjonalizacji kosztĂłw Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu oraz zmian w planie finansowym tego ZakÂładu na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 308/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drĂłg gminnych drĂłg poÂłoÂżonych na terenie InowrocÂławia
Więcej »
UchwaÂła Nr 307/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki G. nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 306/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny S. nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 305/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Zbigniewa D. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 304/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki W. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 303/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Z. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 302/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza S. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 301/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty K. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 300/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina R. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 299/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa M. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 298/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki W. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 297/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli P. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 296/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary P. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 295/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny L. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 294/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Sz. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego sie o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 293/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Karola M. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 292/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aldony D. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 291/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa W. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 290/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Rados³awa S. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 289/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana £ukasza L. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 288/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani El¿biety R. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 287/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Miko³aja K. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 286/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina F. nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 285/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Sz. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 284/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Patrycji G. nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 283/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa J. nauczyciela kontraktowego w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 282/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty W. nauczycielki kontraktowej w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 281/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 280/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeù szkó³ i podstawówek oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski
Więcej »
UchwaÂła Nr 279/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr 278/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie odroczenia i rozÂłoÂżenia zalegÂłoÂści czynszowych na raty najemcy lokalu mieszkalnego w KoÂścielcu 71
Więcej »
UchwaÂła Nr 277/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na II kwarta³ 2012 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 276/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia PaĂąstwu Lidii i CzesÂławowi S. oraz PaĂąstwu Annie i Ryszardowi Z. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂźwierzchnie, gmina ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych

CzêœÌ informacji zosta³a utajniona z uwagi na ochronê danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Więcej »
UchwaÂła Nr 275/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Pani Ewie K. ( cĂłrce JĂłzefa i Weroniki ), Pani Ewie K. ( cĂłrce Tadeusza i Ewy ), Panu Adamowi K. i Panu Marcinowi K. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂźwierzchnie, gmina ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych

CzêœÌ informacji zosta³a utajniona z uwagi na ochronê danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Więcej »
UchwaÂła Nr 274/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek dotacji dla okreœlonych szkó³ niepublicznych na rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr 273/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 272/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie wskazania dwĂłch czÂłonkĂłw ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego do podejmowania czynnoÂści prawnych polegajÂących na zaciÂąganiu kredytĂłw i poÂżyczek oraz udzielaniu poÂżyczek, porĂŞczeĂą i gwarancji oraz emisji papierĂłw wartoÂściowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 271/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie przystÂąpienia do opracowania zmian w Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007-2015
Więcej »
UchwaÂła Nr 270/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 269/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 268/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie informacji za rok 2011 obejmujÂącej : wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 267/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wynajêcia pomieszczeù u¿ytkowych w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 266/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu Januszowi S. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂźwierzchnie, gmina ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.

CzêœÌ informacji zosta³a utajniona z uwagi na ochronê danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Więcej »
UchwaÂła Nr 265/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Pani Ewie K., Panu Adamowi K. i Panu Marcinowi K. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂźwierzchnie, gmina ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenia drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.

CzêœÌ informacji zosta³a utajniona z uwagi na ochronê danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Więcej »
UchwaÂła Nr 264/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu Bogdanowi W. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych

CzêœÌ informacji zosta³a utajniona z uwagi na ochronê danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Więcej »
UchwaÂła Nr 263/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu Zbigniewowi K. w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych

CzêœÌ informacji wy³¹czono z publikacji na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.
Więcej »
UchwaÂła Nr 262/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew rosnÂących w pasach drogowych drĂłg powiatowych nr 2585C SÂłabĂŞcin - Baranowo oraz 2584C Polanowice - GiÂżewo
Więcej »
UchwaÂła Nr 261/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 260/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew i 7 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 259/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 258/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 257/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu do zawarcia umowy najmu
Więcej »
UchwaÂła Nr 256/2012
ZarzÂądy Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2012 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 255/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze licytacji publicznej maszyn rolniczych po zlikwidowanym OÂśrodku Adopcyjno - OpiekuĂączym w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 254/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2012 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr 253/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2540C Olszewice - Turzany
Więcej »
UchwaÂła Nr 252/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 10 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2531C Murzynno - Wonorze
Więcej »
UchwaÂła Nr 251/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 8 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2573C DÂąbrowa Biskupia - PrzybysÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 250/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, drzewa rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2515C £¹¿yn - Œciborze oraz 8 drzew rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw
Więcej »
UchwaÂła Nr 249/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 248/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 247/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 246/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr 245/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie odroczenia i rozÂłoÂżenia na raty zalegÂłoÂści Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 244/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2571C Dziewa -Konary
Więcej »
UchwaÂła Nr 243/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2519C DÂąbie - ChrzÂąstowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 242/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 7 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 241/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Tuczno - Rybitwy
Więcej »
UchwaÂła Nr 240/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, przy ulicy Solankowej 21
Więcej »
UchwaÂła Nr 239/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y w sprawie wyznaczenia Powiatowego Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Inowroc³awiu do przeprowadzania postêpowania w trybie zamówieù publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 238/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 237/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 236/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 6 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2368C Barcin - ZÂłotowo - ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
UchwaÂła Nr 235/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze licytacji publicznej dwĂłch klaczy bĂŞdÂących w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
UchwaÂła Nr 234/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 233/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na I kwarta³ 2012 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzony przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 232/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2451C MÂłynice - Sukowy - Baranowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 231/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2011 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr 230/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu na nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
UchwaÂła Nr 229/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie przejĂŞcia z OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu samochodu osobowego marki Peugeot PARTNER XT i przekazania go Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 228/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie bezpÂłatnego udostĂŞpniania pomieszczeĂą na siedziby obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
UchwaÂła Nr 227/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 226/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowaù na oddawanie w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 225/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na uregulowanie wzajemnych zobowiÂązaĂą pomiĂŞdzy Miastem InowrocÂław a Powiatem InowrocÂławskim w drodze porozumienia
Więcej »
UchwaÂła Nr 224/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 223/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2012 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła Nr 222/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 221/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2012 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji
Więcej »
UchwaÂła Nr 220/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr 219/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 218/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 217/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie pomieszczeĂą biurowych na Przedstawicielstwo UrzĂŞdu MarszaÂłkowskiego WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 216/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie sprzedaÂży dwĂłch koni (klaczy) rasy Fiord bĂŞdÂących w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
UchwaÂła Nr 215/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie sprzedaÂży maszyn rolniczych po zlikwidowanym OÂśrodku Adopcyjno - OpiekuĂączym w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 214/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy 3 Maja 11
Więcej »
UchwaÂła Nr 213/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drĂłg gminnych drĂłg poÂłoÂżonych na terenie InowrocÂławia
Więcej »
UchwaÂła Nr 212/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie przejĂŞcia z OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach samochodu osobowego marki Fiat Doblo 1,6 i sprzedania go do OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 211/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2011 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 210/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Pani Alicji Aleksander dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 209/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 48 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2368C Barcin - ZÂłotowo - ZÂłotniki Kujawskie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 208/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 31 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy JĂłzefa KrzymiĂąskiego 8.
Więcej »
UchwaÂła Nr 207/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie na nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 206/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2012
Więcej »
UchwaÂła Nr 205/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 204/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2012 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 203/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 202/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 201/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 200/2012
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści zabudowanej bĂŞdÂącej w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 199/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zlecenia obowiÂązkĂłw dotyczÂących przeprowadzenia czynnoÂści likwidacyjnych OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego
Więcej »
UchwaÂła Nr 198/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania dwĂłch koni rasy Fiord znajdujÂących siĂŞ w ewidencji ÂśrodkĂłw trwaÂłych OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach na rzecz Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 197/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 196/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie wynajĂŞcia pomieszczeĂą uÂżytkowych w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 195/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania pomieszczeĂą dla OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 194/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania pomieszczeĂą dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4
Więcej »
UchwaÂła Nr 193/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 192/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 191/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie czĂŞÂściowego zwolnienia rodzicĂłw K. z opÂłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu.

CzêœÌ informacji wy³¹czono z publikacji na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.
Więcej »
UchwaÂła Nr 190/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie czĂŞÂściowego zwolnienia rodzicĂłw S. z opÂłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu.

CzêœÌ informacji wy³¹czono z publikacji na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.
Więcej »
UchwaÂła Nr 189/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie czĂŞÂściowego zwolnienia rodzicĂłw O. z opÂłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu.

CzêœÌ informacji wy³¹czono z publikacji na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm. ).
Więcej »
UchwaÂła nr 188/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu.
Więcej »
UchwaÂła nr 187/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 186/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zamiany najmu lokalu mieszkalnego i wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 185/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku w Kawêczynie 3.
Więcej »
UchwaÂła nr 184/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na IV kwarta³ 2011 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej.
Więcej »
UchwaÂła nr 183/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana £ukasza Andrzejewskiego, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 182/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Wargoœ, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 181/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kamili WoŸniak - Wachman, nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 180/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza £ukasiewicza, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 179/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powoÂłania Powiatowego ZespoÂłu KoordynujÂącego realizacjĂŞ Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie inowrocÂławskim.
Więcej »
UchwaÂła nr 178/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na rok 2011.
Więcej »
UchwaÂła nr 177/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2011 r. oraz za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 wrzeÂśnia 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 176/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drĂłg gminnych drogi poÂłoÂżonej na terenie InowrocÂławia.
Więcej »
UchwaÂła nr 175/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 174/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2011 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 173/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej za II kwartaÂł 2011 r. oraz za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 172/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 171/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 listopada 2010 r. do 31 paÂździernika 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 170/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie na nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 169/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Programu ochrony Âśrodowiska z planem gospodarki odpadami wojewĂłdztwa kujawsko - pomorskiego na lata 2011 - 2014 z perspektywÂą na lata 2015 - 2018''.
Więcej »
UchwaÂła Nr 168/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 167/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2011 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2011 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 166/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 165/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 164/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaù oœwiatowych szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski za rok szkolny 2010/2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 163/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia na rok 2011 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 162/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 161/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 160/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 8 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
UchwaÂła Nr 159/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 13 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy PoznaĂąskiej 384c
Więcej »
UchwaÂła Nr 158/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 12 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
Więcej »
UchwaÂła Nr 157/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy MÂątewskiej 17.
Więcej »
UchwaÂła Nr 156/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia ulic SÂłonecznej i Agnieszki Osieckiej w Gniewkowie do kategorii drĂłg gminnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 155/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu nagrody rocznej za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 154/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na III kwarta³ 2011 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 153/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie zamiany najmu lokalu mieszkalnego, wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu mieszkalnego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 152/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drĂłg gminnych drogi poÂłoÂżonej na terenie miasta InowrocÂławia
Więcej »
UchwaÂła Nr 151/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Pani Joannie Turlej w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w SÂłoĂąsku, gmina InowrocÂław, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 150/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 149/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15
Więcej »
UchwaÂła Nr 148/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15
Więcej »
UchwaÂła Nr 147/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 146/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drĂłg gminnych drĂłg poÂłoÂżonych a terenie gminy i miasta Janikowa
Więcej »
UchwaÂła Nr 145/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie powierzenia pe³nienia obowi¹zków dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 144/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie og³oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 143/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastĂŞpujÂącej dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu w czasie jego nieobecnoÂści w roku szkolnym 2010/2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 142/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie zwolnienia z obowiÂązku zastĂŞpowania dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu w czasie jego nieobecnoÂści w roku szkolnym 2010/2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 141/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 140/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przedstawienia za I pó³rocze 2011 r. informacji o przebiegu wykonania : bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 139/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 138/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu za I pó³rocze
Więcej »
UchwaÂła Nr 137/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy Âżyczenia zawartej z WojewĂłdztwem Kujawsko - Pomorskim
Więcej »
UchwaÂła Nr 136/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na rozbiĂłrkĂŞ czĂŞÂści zabytkowego budynku inwentarskiego - obory murowanej poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 20 Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 135/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie przedÂłuÂżenia powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 134/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany kategorii drogi poÂłoÂżonej na terenie powiatu ÂżniĂąskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 133/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
UchwaÂła Nr 132/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie propozycji najmu lokalu mieszkalnego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 131/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie podziaÂłu ÂśrodkĂłw finansowych na realizacjĂŞ w 2011 roku programĂłw profilaktycznych przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 130/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 129/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2011 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 128/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2011 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 127/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kamili Tomaszewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 126/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Nawrockiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 125/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Madziarskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 124/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Lewartowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 123/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Budynek - Piaseckiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 122/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Meler - Lewandowskiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 121/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Szatkowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 120/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina Kwiatkowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 119/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana PawÂła KarĂłlewskiego nauczyciela kontraktowego w Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła nr 118/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Ibron - Górskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 117/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani El¿biety G¹siorek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 116/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Szutkowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 115/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ma³gorzaty Jêdrzejewskiej - Tracz nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 114/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Anity WoŸniak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła nr 113/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Lewickiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 112/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Koczorowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 111/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Baranowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 110/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Weso³owskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 109/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Doroty Wery nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 108/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Zbigniewa Harendy nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 107/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jakuba Czo³goszewskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 106/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Karola Uszyùskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 105/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Adamskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 104/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny ÂŁukaszewskiej nauczycielki kontraktowej w III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 103/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny KamiĂąskiej nauczycielki kontraktowej w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła nr 102/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Podbielskiego nauczyciela kontraktowego w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 101/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana SÂławomira Drelicha nauczyciela kontraktowego w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 100/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 99/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na II kwarta³ 2011 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenia kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 98/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 97/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Juliusza SÂłowackiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 96/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 95/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniecie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w SÂłabĂŞcinie, w pasie drogi powiatowej nr 2585C SÂłabĂŞcin - Baranowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 94/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 93/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w Rojewie, w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 92/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 4 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonych w Jaksicach przy ulicy Sportowej 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 91/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 16 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Macieja WierzbiĂąskiego 49.
Więcej »
UchwaÂła Nr 90/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. ÂŚredniej 9.
Więcej »
UchwaÂła Nr 89/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na rozbiórkê gara¿y murowanych po³o¿onych na dzia³ce 149/9 bêd¹cej w posiadaniu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 88/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2011.
Więcej »
UchwaÂła Nr 87/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przystÂąpienia do grupy powiatĂłw wystĂŞpujÂących w postĂŞpowaniu grupowym przeciwko Skarbowi PaĂąstwa o ustalenie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 86/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania sprzêtu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych o kszta³ceniu ogólnym oraz gimnazjum specjalnego, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym".
Więcej »
UchwaÂła Nr 85/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 84/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie powo³ania dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 83/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Juliusza SÂłowackiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 82/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 81/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu stoÂłu operacyjnego i doposaÂżenia zestawĂłw laparoskopowych z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Bloku Operacyjnym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 80/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu gastroskopu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 79/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2011 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 78/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2011.
Więcej »
UchwaÂła Nr 77/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 76/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie upowaÂżnienia kierownikĂłw jednostek organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego do sposobu i trybu gospodarowania skÂładnikami rzeczowymi majÂątku ruchomego, w ktĂłry wyposaÂżone sÂą jednostki budÂżetowe.
Więcej »
UchwaÂła Nr 75/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści zabudowanej bĂŞdÂącej w posiadaniu OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 74/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2011 r. oraz za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 72/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu wynajmu pomieszczeĂą uÂżytkowych, znajdujÂących siĂŞ w budynku Przychodni Przyszpitalnej z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie apteki ogĂłlnodostĂŞpnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 72/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie informacji za rok 2010 obejmujÂącej : wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 71/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. BolesÂława Krzywoustego oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 70/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. BolesÂława Krzywoustego 15 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 69/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2010 rok wraz z opiniÂą biegÂłego rewidenta
Więcej »
UchwaÂła Nr 68/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu na nieruchomoÂściach poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15
Więcej »
UchwaÂła Nr 67/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie wypowiedzenia umĂłw zawartych z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 66/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drĂłg powiatowych, drĂłg poÂłoÂżonych na terenie powiatu aleksandrowskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 65/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drĂłg powiatowych, drĂłg poÂłoÂżonych na terenie powiatu aleksandrowskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 64/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwaÂły Rady Miejskiej InowrocÂławia w sprawie ustalenia strefy pÂłatnego parkowania w InowrocÂławiu oraz wysokoÂści stawek opÂłat za parkowanie pojazdĂłw samochodowych na drogach publicznych w strefie pÂłatnego parkowania i sposobu ich pobierania
Więcej »
UchwaÂła Nr 63/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Centrum Kszta³cenia Ustawicznego im. Stefana ¯eromskiego w Inowroc³awiu do zawarcia umowy partnerskiej dotycz¹cej realizacji projektu ,, Upowszechnianie formalnego kszta³cenia ustawicznego w formach szkolnych '' w ramach programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Więcej »
UchwaÂła Nr 62/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów : Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Juliusza S³owackiego w Kruszwicy oraz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 61/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 60/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na I kwarta³ 2011 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 59/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 58/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 57/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 56/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2011 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 55/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2011 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 54/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2010 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 53/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 52/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek dotacji dla okreœlonych szkó³ niepublicznych na rok 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 51/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Konary, w pasie drogi powiatowej nr 2571C Dziewa - Konary.
Więcej »
UchwaÂła Nr 50/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 7 drzew , rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego,poÂłoÂżonych w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 49/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 21 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu, przy ulicy Dworcowej 25.
Więcej »
UchwaÂła Nr 48/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 47/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 46/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 45/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 44/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie przedÂłuÂżenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 43/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2011 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji
Więcej »
UchwaÂła Nr 42/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 41/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 40/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2010 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr 39/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa³y Rady Miejskiej Inowroc³awia zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania w Inowroc³awiu oraz wysokoœci stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego parkowania i sposobu ich pobierania.
Więcej »
UchwaÂła Nr 38/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 37/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum DwujĂŞzycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 36/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie zamiany pomieszczeĂą biurowych w budynku przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 35/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiÂących mieszkaniowy zasĂłb Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 34/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia na rok 2011 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 33/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów : Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu oraz M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego dla Dziewcz¹t w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 32/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 31/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 30/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 29/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2011 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 28/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa
Więcej »
UchwaÂła Nr 27/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku w Ludzisku 79
Więcej »
UchwaÂła Nr 26/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na przyznanie w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 25/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ zadania publicznego z zakresu pomocy spoÂłecznej - zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w caÂłodobowej placĂłwce opiekuĂączo - wychowawczej typu rodzinnego
Więcej »
UchwaÂła Nr 24/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 23/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany kategorii drogi poÂłoÂżonej na terenie powiatu ÂżniĂąskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 22/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinka drogi w SuchatĂłwce do kategorii drĂłg gminnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 21/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie wyÂłonienia najkorzystniejszej oferty podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za rok 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr 20/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie przekazania do nieodpÂłatnego korzystania nieruchomoÂści zabudowanej przy ul. Konwaliowej 6 w InowrocÂławiu OÂśrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 19/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie przekazania do nieodpÂłatnego korzystania nieruchomoÂści zabudowanej przy ul. Ikara 30 w InowrocÂławiu OÂśrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 18/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2010 - 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr 16/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 15/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu pozyskania ofert za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 14/2011
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu³u dzier¿awy gruntu niezabudowanego stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 13/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr 12/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu do wdra¿ania programu rozwojowego w ramach projektu systemowego ,,Nowa jakoœÌ kszta³cenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim''
Więcej »
UchwaÂła Nr 11/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie rozwiÂązania umowy najmu lokalu uÂżytkowego i najmu pomieszczenia uÂżytkowego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie przejêcia i przekazania udzia³u w nieruchomoœci w Koœcielcu 29 bêd¹cej w posiadaniu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 9/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z terenu nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica - Racice, 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2584C Polanowice - GiÂżewo oraz drzewa rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2585C SÂłabĂŞcin - Baranowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 8/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z terenu nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 7/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 wrzeÂśnia 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 6/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 5/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu do znieczulenia ogĂłlnego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Laryngologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na IV kwarta³ 2010 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 3/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie powierzenia i przeprowadzenia postêpowaù o udzielenie zamówienia publicznego dla wykonawców pe³ni¹cych rolê : prowadz¹cych dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne, osób pe³ni¹cych funkcjê koordynatorów pedagogicznych oraz opiekunów uczniów dowo¿onych na zajêcia, w projekcie pn. ,, Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym.''
Więcej »
UchwaÂła nr 2/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 1/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094732