logo
Kontrole » ZewnĂŞtrzne
Rok 2012

Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
KontrolÂą doraÂźnÂą sprawdzajÂącÂą objĂŞto wykonanie wnioskĂłw pokontrolnych NIK skierowanych do realizacji przez StarostĂŞ InowrocÂławskiego po kontroli przeprowadzonej w 2009 r. w zakresie "Gromadzenia i podziaÂłu w latach 2007 - 2008 ÂśrodkĂłw pochodzÂących z opÂłat i kar za korzystanie ze Âśrodowiska oraz gospodarowanie Âśrodkami (byÂłego) Powiatowego Funduszu Ochrony ÂŚrodowiska i Gospodarki Wodnej"
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w zakresie stanu realizacji zadaĂą rekomendowanych przez premiera na posiedzeniu RzÂądowego ZespoÂłu ZarzÂądzania Kryzysowego w dniu 5 grudnia 2011 r. dotyczÂących przygotowaĂą do podejmowania dziaÂłaĂą o charakterze kryzysowym w okresie zimowym.
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Przeprowadzenie kontroli pod wzglĂŞdem ,, PrawidÂłowoÂści postĂŞpowania organĂłw administracji publicznej w procesie inwestycyjnym polegajÂącym na budowie obiektu mieszkalno - pensjonatowego poÂłoÂżonego przy ul. WierzbiĂąskiego w InowrocÂławiu S/12/2009 LBY - 4112-09-02/2012
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w zakresie realizacji przez Starostê zadaù wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaœniczego (Dz. U. Nr 46 poz.239).
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w zakresie organizacji systemĂłw orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celĂłw rentowych oraz orzekania o niepeÂłnosprawnoÂści, w latach 2010 - 2012.
Więcej »
Kontrola projektu w Powiecie InowrocÂławskim
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
TytuÂł projektu : ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiÂązujÂących standardĂłw ''.
Więcej »
Kontrola projektu w Powiecie InowrocÂławskim
pod nazwÂą ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiÂązujÂących standardĂłw ''
Więcej »licznik odwiedzin: 16094751