logo
Przetargi
ZamĂłwienia publiczne do 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamĂłwienia
"Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowany do przewozu osĂłb niepeÂłnosprawnych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu"
Więcej »
Sukcesywne dostawy tonerĂłw i tuszy do drukarek komputerowych laserowych
i atramentowych oraz tonerĂłw do kopiarek dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Sukcesywne dostawy artyku³ów biurowych
dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy)
przystosowany do przewozu osĂłb niepeÂłnosprawnych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty na zadanie pn.
Wykonanie projektu, stabilizacji i pomiaru szczegó³owej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Inowroc³awskiego gmin Rojewo, Gniewkowo, Inowroc³aw.
Więcej »
Zapytanie ofertowe - wyrĂłwnanie osnowy
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
"Wykonanie projektu, stabilizacji i pomiaru szczegó³owej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu inowroc³awskiego - czêœci gmin Rojewo, Gniewkowo, Inowroc³aw i Z³otniki Kujawskie".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - Jaksice, PÂłonkowo
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego". - Radojewice
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego"
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Inowroc³awskiego". - Kr¹¿kowo
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - Tuczno, Balice
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie:
"Zakup i dostawa materia³ów eksploatacyjnych do urz¹dzeù drukuj¹cych i kopiuj¹cych dla Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - ÂŁÂącko, WielowieÂś, Jaksice
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Dostawa artyku³ów i materia³ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - ÂŚciborze
Więcej »
WyÂłonienie rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej
tj. pojazdĂłw usuniĂŞtych na podstawie art. 130a ust. 1-2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego". - Nowy DwĂłr, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"WyÂłonienie rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej - biegÂłego skarbowego, ktĂłry dokona wyceny ruchomoÂści tj. pojazdĂłw usuniĂŞtych na podstawie art. 130a ust. 1-2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)z drĂłg powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do oferty cenowej na zadanie pn.:
"ÂŚwiadczenie usÂług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu".
Więcej »
Wykonanie i montaÂż mebli w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego
w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego
w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - ÂŻelechlin
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"ÂŚwiadczenie usÂług w zakresie usuwania pojazdĂłw z drĂłg Powiatu InowrocÂławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeÂżonym w 2019 r."
Więcej »
Zapytanie ofertowe na usÂługĂŞ wykonania ekspertyzy w zakresie kwalifikacji przedsiĂŞwziĂŞcia
polegajÂącego na budowie stacji bazowej telefonii komĂłrkowej P4 INO 0013A przy ul. Emilii plater 10.
Więcej »
Zapytanie ofertowe pn.: "Remont kanalizacji sanitarnej wraz z remontem czĂŞÂści chodnika
przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu".
Więcej »
Dostawa ÂświetlĂłwek, opraw oÂświetleniowych i ÂżarĂłwek LED
do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn. :
,, Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego '
Więcej »
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+kierowca) samochodu (mikrobusa)
do przewozu osĂłb niepeÂłnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wĂłzku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
wyrównanie wspó³rzêdnych istniej¹cych po inwentaryzacji roku 2017 punktów osnów poziomej III klasy po³o¿onych na terenie miasta Inowroc³awia, powiat inowroc³awski, województwo kujawsko-pomorskie.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - Kobylniki, RoÂżniaty, SzadÂłowice
Więcej »
zapytanie ofertowe - "Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie
powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - Radojewice
Więcej »
Wykonanie projektu, stabilizacji i pomiaru szczegó³owej poziomej osnowy geodezyjnej
na terenie powiatu inowrocÂławskiego - czĂŞÂści gmin Rojewo, Gniewkowo i ZÂłotniki Kujawskie, InowrocÂław.
Więcej »
Zapytanie ofertowe na wyrównanie wspó³rzêdnych
istniejÂących po inwentaryzacji roku 2017 punktĂłw osnĂłw poziomej III klasy poÂłoÂżonych na terenie miasta InowrocÂławia.
Więcej »
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+kierowca) samochodu (mikrobusa)
do przewozu osĂłb niepeÂłnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wĂłzku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na :
wykonanie projektu, stabilizacji i pomiaru szczegó³owej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu inowroc³awskiego - czêœci gmin Rojewo, Gniewkowo i Z³otniki Kujawskie, Inowroc³aw.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Usuniêcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanych na dzia³kach nr 23/2 i 24/2, po³o¿onych w obrêbie Giebnia gm. PakoœÌ, stanowi¹cych w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa."
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - SÂłoĂąsko
Więcej »
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego ( 8 + kierowca ) samochodu ( mikrobusa)
do przewozu osĂłb niepeÂłnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wĂłzku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu'
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - Komaszyce, KÂłopot, Glinki
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego" - Skotniki, Olszewice, Jaronty, Balice.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na usÂługĂŞ:

1) sporzÂądzenia uproszczonych planĂłw urzÂądzenia lasu dla lasĂłw niestanowiÂących
w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa, nale¿¹cych do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
oraz inwentaryzacji stanu lasĂłw rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
niestanowi¹cych w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa na okres dziesiêciu lat poczynaj¹c
od 01.01.2019 r.;
2) aneksĂłw do uproszczonych planĂłw urzÂądzenia lasĂłw lub inwentaryzacji stanu lasĂłw
na okres obowiÂązywania istniejÂących dokumentacji urzÂądzeniowych.

Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego"- Marcinkowo
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego - Gocanowo.
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
- Trzaski
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
- PÂłonkowo
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
- Palczyn
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
- Popowiczki, ÂŁÂącko
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
- Dziennice, Broniewice
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
- miejscowoœÌ Kr¹¿kowo.
Więcej »
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Dostawa tonerĂłw, tuszy i taÂśm do drukarek komputerowych
laserowych, atramentowych oraz kopiarek dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Dostawa artyku³ów i materia³ów biurowych
na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług w zakresie usuwania pojazdĂłw z drĂłg powiatu inowrocÂławskiego
i przechowywanie ich na parkingu strzeÂżonym w 2018 roku.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty na zadanie pn:
"Wy³onienie rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej - bieg³ego skarbowego, który dokona wyceny ruchomoœci tj. pojazdów stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy wydanych orzeczeù s¹du o przepadku pojazdu na rzecz powiatu:.
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert
"Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego"
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert
"Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego"
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty na zadanie pn:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
Remont toalety i pomieszczeĂą magazynu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
WymianĂŞ stolarki drzwiowej do pomieszczeĂą biurowych wraz z pracami towarzyszÂącymi na I piĂŞtrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul F. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Zapytanie ofertowe
"Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+kierowca) samochodu (mikrobusa) do przewozu osĂłb niepeÂłnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wĂłzku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
Zapytanie ofertowe
"Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+kierowca) samochodu (mikrobusa) do przewozu osĂłb niepeÂłnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wĂłzku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
WymianĂŞ pokrycia dachu garaÂżu i pomieszczeĂą gospodarczych przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
przegl¹d i inwentaryzacjê punktów osnowy naziemnej poziomej i pionowej (reperów ziemnych i œciennych) podstawowej bazowej drugiej klasy, osnowy szczegó³owej 3 klasy na terenie Miasta Inowroc³aw, powiat inowroc³awski, województwo: kujawsko-pomorskie.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Gleboznawcza klasyfikacja gruntĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty na zadanie pn:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat inowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty na zadanie pn.:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
przegl¹d i inwentaryzacjê punktów osnowy naziemnej pionowej (reperów ziemnych i œciennych) podstawowej bazowej drugiej klasy, osnowy szczegó³owej 3 klasy wraz z dostosowaniem do uk³adu wysokoœciowego oznaczonego symbolami PL-KRON86-NH zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 paŸdziernika 2012 r. w sprawie paùstwowego systemu odniesieù przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) na terenie powiatu inowroc³awskiego, województwo: kujawsko-pomorskie.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na zadanie pn:
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
przegl¹d i inwentaryzacjê punktów osnowy naziemnej poziomej i pionowej (raperów ziemnych i œciennych) podstawowej bazowej drugiej klasy, osnowy szczegó³owej 3 klasy na terenie powiatu inowroc³awskiego, województwo: kujawsko-pomorskie.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, ul. Solankowa 21".
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
Remont sufitĂłw i tynkĂłw wewnĂŞtrznych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert na:
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, ul. Solankowa 21"
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert na:
TÂłumaczenie pisemne przez tÂłumaczy przysiĂŞgÂłych dokumentĂłw komunikacyjnych zwiÂązanych z rejestracjÂą pojazdĂłw oraz wydawaniem uprawnieĂą do kierowania pojazdami na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert
na: ÂŚwiadczenie usÂług telefonii komĂłrkowej wraz z dostawÂą telefonĂłw komĂłrkowych na Potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert
na: Dostawê artyku³ów i materia³ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert
na zadanie pn. Dostawa tonerĂłw, tuszy i taÂśm do drukarek komputerowych laserowych, atramentowych oraz kopiarek dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
OchronĂŞ fizycznÂą osĂłb i mienia na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 oraz MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
Âświadczenie usÂług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
Wykonanie nowej nawierzchni na korytarzu - IV piĂŞtro w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta F. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
Wykonanie remontu korytarza - IV piĂŞtro w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
OchronĂŞ fizycznÂą osĂłb i mienia na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 oraz MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
dostawĂŞ tonerĂłw, tuszy i taÂśm do drukarek komputerowych laserowych, atramentowych oraz kopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
dostawĂŞ sprzĂŞtu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
usÂługĂŞ wyceny nieruchomoÂści celem aktualizacji opÂłaty za wieczyste uÂżytkowanie i trwaÂły zarzÂąd gruntĂłw Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania oferty cenowej na:
us³ugê sporz¹dzenia uproszczonych planów urz¹dzenia lasu dla lasów nie stanowi¹cych w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa, nale¿¹cych do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji lasu na okres dziesiêciu lat poczynaj¹c od 01.01.2017 r.
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert na zadanie pn.
Modernizacja pomieszczeĂą garaÂży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiat InowrocÂławskiego przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert na zadanie pn.
Modernizacja pomieszczeĂą garaÂży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiat InowrocÂławskiego przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu
Więcej »
Dostawa serwerĂłw z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert na zadanie pn.
Modernizacja pomieszczeĂą garaÂży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu.
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert na zadanie pn.
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 i Niepublicznej Bursy przy ul. Narutowicza 34 w Inowroc³awiu
Więcej »
Zaproszenie do skÂładania ofert na zadanie pn.
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 i Niepublicznej Bursy przy ul. Narutowicza 34 w Inowroc³awiu
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza na skÂładanie ofert
na zadanie pn.
Bankowa obsÂługa budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
Więcej »
Zapytanie ofertowe
na usÂługĂŞ wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych dotyczÂących nieruchomoÂści, bĂŞdÂących wÂłasnoÂściÂą Skarbu PaĂąstwa oraz jednostek samorzÂądu terytorialnego i innych osĂłb w postĂŞpowaniach prowadzonych przez StarostĂŞ InowrocÂławskiego w zakresie administracji rzÂądowej
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na: dostawĂŞ tonerĂłw, tuszy
i taÂśm do drukarek komputerowych laserowych, atramentowych oraz kopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Zapytanie ofertowe
na dostawĂŞ tonerĂłw, tuszy i taÂśm do drukarek komputerowych laserowych, atramentowych oraz kopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Zapytanie ofertowe
na dostawê materia³ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu
Więcej »
Zapytanie ofertowe
na dostawĂŞ licencji bazy danych Oracle- Oracle Database Standard Edition One na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Zapytanie ofertowe na ochronĂŞ fizycznÂą osĂłb i mienia
na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 oraz MOW w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku
przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty na:
Dowóz i odwóz na zajêcia pozaszkolne z inseminacji byd³a dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w ramach projektu pn.:
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług telefonii komĂłrkowej wraz z dostawÂą telefonĂłw komĂłrkowych na potrzeby
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na
Âświadczenie usÂług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
ochronĂŞ fizycznÂą osĂłb i mienia oraz obiektu Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu, ul. Narutowicza 34.
Więcej »
MÂłodzieÂżowy OÂśrodek Wychowawczy dla DziewczÂąt w Kruszwicy zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
zakup 648 m 2 wykÂładziny elastycznej wraz z dostawÂą do MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw
na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na:
OchronĂŞ fizycznÂą osĂłb i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17 oraz MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert na:
Pe³nienie funkcji pracownika ds. obs³ugi technicznej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34, w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ".
Więcej »
Powiat zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie:
Studium Wykonalnoœci dla projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-PakoœÌ - etap II".
Więcej »
Opracowanie oceny potrzeb zdrowotnych Powiatu InowrocÂławskiego
oraz programu profilaktyki chorób uk³adu oddechowego, które stanowiÌ bêd¹ za³¹czniki do wniosku aplikacyjnego w ramach og³oszonego naboru wniosków w trybie konkursowym Programu PL13
Więcej »
DowĂłz i odwĂłz na zajĂŞcia pozaszkolne z inseminacji bydÂła
dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w ramach projektu pn.: ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na publikacjĂŞ ogÂłoszenia prasowego
informujÂącego o zakoĂączeniu realizacji projektu pn.Termomodernizacja budynkĂłw placĂłwek oÂświatowych na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na publikacjĂŞ ogÂłoszenia prasowego
informujÂącego o zakoĂączeniu realizacji projektu pn.Termomodernizacja budynkĂłw placĂłwek oÂświatowych na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie graficzne broszury
informacyjno-promocyjnej (sk³ad graficzny, korekta i obróbka materia³ów zdjêciowych), wydruk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiaj¹cego 500 sztuk broszur informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn.Termomodernizacja budynków placówek oœwiatowych na terenie powiatu inowroc³awskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie graficzne, nadruk i dostawĂŞ
gadÂżetĂłw promocyjnych: parasoli: 150 sztuk oraz dÂługopisĂłw:1 200 sztuk z logotypami i logo powiatu (4 logotypy monochromatyczne) w ramach projektu pn.Termomodernizacja budynkĂłw placĂłwek oÂświatowych na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie graficzne,
wykonanie i zamontowanie 3 tablic pamiÂątkowych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynkĂłw placĂłwek oÂświatowych na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej w Inowroc³awiu, ul. Krzymiùskiego 8 objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Inowroc³awiu nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu, ul. Poznaùska 345 objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34 objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu, ul. Dworcowa 25 objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Inowroc³awiu nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu, ul. Sienkiewicza 33 objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu, objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, objêtych projektem, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji specjalisty ds. obsÂługi ksiĂŞgowej w ramach projektu pn.
Więcej »
Termomodernizacja budynkĂłw placĂłwek oÂświatowych na terenie powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »licznik odwiedzin: 16094535