logo
Kontrole » ZewnĂŞtrzne
Rok 2013

Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w przedmiocie oceny prawidÂłowoÂści dziaÂłaĂą organu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ zadaszenia miejsc postojowych na dziaÂłce Nr 1/171 przy ul. Wojska Polskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
dot. kontroli pÂłatnika skÂładek przez inspektora/Ăłw kontroli ZakÂładu UbezpieczeĂą SpoÂłecznych
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
dot. prawid³owoœci gospodarowania œrodkami publicznymi obejmuj¹cymi czêœÌ oœwiatow¹ subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowi¹zków zwi¹zanych z gromadzeniem danych stanowi¹cych podstawê jej naliczenia, na 2010 rok.
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w przedmiocie oceny prawidÂłowoÂści dziaÂłaĂą organu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziaÂłce Nr 13/45 przy ul. Sylwestra Ranusa w InowrocÂławiu
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w zakresie wykonywania wybranych zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej okreÂślonych w ustawie z dnia 13 paÂździernika 1995 r. Prawo Âłowieckie ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 ), w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntĂłw rolnych i leÂśnych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ) oraz przyjmowania i zaÂłatwiania skarg i wnioskĂłw.
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w zakresie wykonywania obowiÂązku ochrony znakĂłw geodezyjnych,wynikajÂącego z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Więcej »
Kontrola Starosty InowrocÂławskiego
KontrolĂŞ przeprowadzono w zakresie zarzÂądzania przez StarostĂŞ InowrocÂławskiego ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094472