logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » UchwaÂły ZarzÂądu Powiatu
Kadencja 2014-2018

UchwaÂła Nr 680/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2019-2028.
Więcej »
UchwaÂła Nr 679/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 678/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 677/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 676/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 145 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 35/9 w m. Balice, gm. Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 675/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, tj. drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 175 cm oraz drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 270 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2558C Janikowo - TupadÂły, na dz. nr 22/1 w m. Krusza Zamkowa, gm. InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 674/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 310 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2558C Janikowo - TupadÂły na dz. nr 94 w m. TupadÂły, gm. InowrocÂław, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 300 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2558C Janikowo - TupadÂły na dz. nr 22/1 w m. Krusza Zamkowa, gm. InowrocÂław oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 275 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa na dz. nr 88 w m. Krusza Zamkowa, gm. InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 673/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018-2021 z perspektywÂą na lata 2022-2025.
Więcej »
UchwaÂła Nr 672/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2018 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2018 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 671/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 670/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2018 r.
w sprawie oddania w dzier¿awê w drodze przetargu gruntów rolnych po³o¿onych w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 669/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2018
w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym KoÂścioÂła ChrzeÂścijan BaptystĂłw
Więcej »
UchwaÂła Nr 668/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2018 r.
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 667/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 666/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2018 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na 2018 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 665/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o wykonanych pracach remontowych w budynku, w ktĂłrym prowadzona jest Niepubliczna Bursa przy ulicy Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 664/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 345 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2587C Gocanowo - Rusinowo, na dz. nr 91/2 w m. Rusinowo, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 663/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 662/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2018 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie Gminie InowrocÂław czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie Batkowo, gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 661/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2018 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 660/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 659/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie Gminie InowrocÂław czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w obrĂŞbach: Jacewo i Marulewy, gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 658/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie Gminie InowrocÂław czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w obrĂŞbach: Krusza Zamkowa i TupadÂły, gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 657/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na umieszczenie kabla telekomunikacyjnego i na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 656/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 655/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 654/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu ÂŁukaszowi TabaczyĂąskiemu w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej przy ul. StanisÂława Przybyszewskiego w InowrocÂławiu, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 653/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 8 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, tj. drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 165 cm, rosnÂącego na dz. nr 158/1 w m. Osiek Wielki, drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 155 cm, rosnÂącego na dz. nr 31 w m. Rojewice, drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 110 cm, rosnÂącego na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, 2 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 305 cm i 275 cm, rosnÂących na dz. nr 192/4 w m. Rojewo, oraz 3 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 265 cm, 215 cm i 260 cm, rosnÂących na dz. nr 192/5 w m. Rojewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 652/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 3 drzew, tj. drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 205 cm, drzewa gatunku jesion wynios³y o obwodzie pnia 210 cm oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 255 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2546C Rad³owo - Ludwiniec, na dz. nr 171 w m. Rad³owo, gm. PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 651/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 165 cm, 175 cm, 185 cm i 225 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2582C Kruszwica - Racice, na dz. nr 17 w m. GiÂżewo, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 650/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew, tj. drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 130 cm i 2 drzew gatunku wiÂąz szypuÂłkowy o obwodach pni 200 cm i 270 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2585C SÂłabĂŞcin - Baranowo, na dz. nr 15 w m. SÂłabĂŞcin oraz 2 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 315 cm i 240 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2586C Racice - Lachmirowice, na dz. nr 13/1 w m. Lachmirowice, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 643/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienie informacji za I pó³rocze 2018 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 642/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 641/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 640/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 639/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w najem powierzchni uÂżytkowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 638/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w najem powierzchni uÂżytkowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 637/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 636/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 325 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dz. nr 65 w m. Topola.
Więcej »
UchwaÂła Nr 635/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 410 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej n 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 62/1 w m. Skalmierowice, gm. Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 634/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2018 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 633/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 632/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 631/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 630/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 629/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 210 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa na dz. nr 88 w m. Krusza Zamkowa
Więcej »
UchwaÂła Nr 628/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 215 cm i drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 200 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2503C Rucewko - Tarkowo GĂłrne na dz. nr 79 w m. Rucewko
Więcej »
UchwaÂła Nr 627/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew gatunku wierzba iwa o obwodach pni 220 cm i 235 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2448C Stodo³y, Ksi¹¿ - Sukowy na dz. nr 19 w m. Sukowy
Więcej »
UchwaÂła Nr 626/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 195 cm oraz 4 drzew gatunku wiÂąz szypuÂłkowy o obwodach pni 180 cm, 280 cm, 220 cm i 200 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2529C Murzynno - Klepary na dz. nr 65/1 w m. Murzynno.
Więcej »
UchwaÂła Nr 625/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 496/2018 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II '.
Więcej »
UchwaÂła Nr 624/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Stannej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 623/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Domalskiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 622/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana RafaÂła Piastowskiego nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 621/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana MichaÂła CieÂślaka nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 620/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Drzewieckiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 619/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Wojciechowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 618/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Tamary Chor¹¿ewskiej-Andryszak nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 617/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Miros³awy Burandt nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 616/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny B³achowicz nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 615/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Barczak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 614/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Stajszczak-Nowak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 613/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Szymaùskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 612/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marioli Bu³at nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 611/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jerzego Kwiatkowskiego nauczyciela kontraktowego w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 610/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjêcia diagnoz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 609/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjêcia diagnoz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 608/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 160 cm, rosnÂącego na dz. nr 3/4 przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza w InowrocÂławiu oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 160 cm rosnÂącego na dz. nr 3/5 przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 607/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 606/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na sprzedaÂż samochodu osobowego marki Renault Trafic bĂŞdÂącego w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 605/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 604/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu³u dzier¿awy gruntu niezabudowanego stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 603/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wydzierÂżawienie czĂŞÂści terenu zielonego, znajdujÂącego siĂŞ przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu przed budynkiem podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, zakÂładu leczniczego podmiotu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna.
Więcej »
UchwaÂła Nr 602/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
zmieniaj¹ca Regulamin udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 601/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu organizacji sta¿y dla uczniów i uczennic w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 600/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego projektu uchwaÂły dotyczÂącej pozbawienia odcinkĂłw drĂłg kategorii drogi powiatowej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 599/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie upowaÂżnienia kierownikĂłw jednostek organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego do sposobu i trybu gospodarowania skÂładnikami rzeczowymi majÂątku ruchomego, w ktĂłry wyposaÂżone sÂą jednostki budÂżetowe.
Więcej »
UchwaÂła Nr 598/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 597/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 596/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyjêcia diagnoz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu inowroc³awskiego".
Więcej »
UchwaÂła Nr 595/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2017 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 594/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2017 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 593/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2018 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 592/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie informacji za rok 2017 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 591/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem biegÂłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 590/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 589/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia 220 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2552C DĂŞbowo - Korytkowo, na dz. nr 57 w m. DĂŞbina.
Więcej »
UchwaÂła Nr 588/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie nieodpÂłatnego przekazania wĂŞzÂła cieplnego usytuowanego w budynku hali sportowej Kujawianka przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 587/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 586/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 585/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 558/2018 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp³acenia Panu Jackowi Malakowi w zwi¹zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc³awski nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Szymborskiej w Inowroc³awiu, stanowi¹cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dróg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 584/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 583/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursĂłw na stanowiska dyrektorĂłw: III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu i Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 582/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 581/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2018 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 580/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 579/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy w zakresie realizacji projektu pod nazwÂą "Wykluczenie - nie ma MOWy!"
Więcej »
UchwaÂła Nr 578/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zawarcie umowy uÂżyczenia pomieszczenia w budynku III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 577/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola czarna o obwodach pni 145 cm, 150 cm, 109 cm i 141 cm oraz drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 184 cm, rosnÂących na dz. nr 1/2 (obrĂŞb 2, arkusz 321) przy ul. JĂłzefa KrzymiĂąskiego 8 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 576/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2018 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 575/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wystÂąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi InowrocÂławskiemu wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 574/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opÂłat za ksztaÂłcenie pobieranych przez szkoÂły wyÂższe i zakÂłady ksztaÂłcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoÂści i form ksztaÂłcenia, na ktĂłre dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 573/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku topola berliĂąska o obwodzie pnia 115 cm, rosnÂącego na dz. nr 11/5 (obrĂŞb 2, arkusz 222) przy ul. Macieja WierzbiĂąskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 572/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania sprzêtu, materia³ów, i akcesoriów gastronomicznych oraz sprzêtu i artyku³ów biurowych na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II'.
Więcej »
UchwaÂła Nr 571/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 570/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2017 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 569/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komitetu Organizacyjnego obchodĂłw 100 Rocznicy Odzyskania przez PolskĂŞ NiepodlegÂłoÂści oraz 20 lecia istnienia Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 568/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 567/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na sprzedaÂż samochodu ciĂŞÂżarowego marki Opel Vivaro oraz samochodu osobowego marki Peugeot Partner bĂŞdÂących w posiadaniu Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 566/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2018 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 565/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 67 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2533C Lipie - Modliborzyce, na dz. nr 256/1 w m. Modliborzyce, gm. DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła Nr 564/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 460 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Z³otowo - BrzeœÌ, na dz. nr 47/1 w m. Z³otowo, gm. Kruszwica oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 345 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Z³otowo - BrzeœÌ, na granicy dz. nr 47/1 i dz. nr 30/6 w m. Z³otowo, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 563/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 562/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2017 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 561/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 560/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂący Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym.
Więcej »
UchwaÂła Nr 559/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 496/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II ".
Więcej »
UchwaÂła Nr 558/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu Jackowi Malakowi w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej przy ul. Szymborskiej w InowrocÂławiu, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 557/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego dla Dziewcz¹t im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy do przyjêcia darowizny na rzecz Powiatu Inowroc³awskiego dla M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego dla Dziewcz¹t im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy i zawarcia umowy darowizny rzeczowej z Krajow¹ Spó³k¹ Cukrow¹ S.A.
Więcej »
UchwaÂła Nr 556/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego dla Dziewcz¹t im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy do udzielania zwolnieù rodziców z ca³oœci lub czêœci op³at za posi³ki w sto³ówce Oœrodka.
Więcej »
UchwaÂła Nr 555/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie powoÂłanie Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zalecane bĂŞdzie w 2018 roku wykonanie zadaĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Więcej »
UchwaÂła Nr 554/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2017 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 553/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 552/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 222/2016 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powo³ania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 551/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u na nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego, po³o¿onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 550/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 260 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieœ Wielka - Pêchowo, dz. nr 18/2 na granicy z dz. nr 18/9 w m. Kr¹¿kowo, 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 295 cm i 285 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieœ Wielka - Pêchowo, dz. nr 18/2 na granicy z dz. nr 18/10 w m. Kr¹¿kowo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 395 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieœ Wielka - Pêchowo, na dz. nr 98/2 w m. Pêchowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 549/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniaj¹ca Regulamin udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 548/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku wiÂąz szypuÂłkowy o obwodzie pnia 315 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, na dz. nr 308/1 w m. Liszkowo, drzewa gatunku wiÂąz szypuÂłkowy o obwodzie pnia 285 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, na dz. nr 308/2 w m. Liszkowo oraz drzewa gatunku wiÂąz szypuÂłkowy o obwodzie pnia 295 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, na dz. nr 4 w m. Wybranowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 547/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego projektu uchwaÂły dotyczÂącej pozbawienia odcinkĂłw drĂłg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do drĂłg kategorii drogi gminnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 546/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 545/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2017 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 544/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2018 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła Nr 543/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 542/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie przedÂłoÂżenia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr 541/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania, urz¹dzeù i akcesoriów sieciowych, komputerowych i teleinformatycznych na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II '
Więcej »
UchwaÂła Nr 540/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2018 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 539/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 538/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
UchwaÂła Nr 537/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
UchwaÂła Nr 536/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 200 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2537C Parchanie - GÂąski, na dz. nr 113 w Parchankach
Więcej »
UchwaÂła Nr 535/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego trĂłjpniowego drzewa gatunku wiÂąz pospolity o obwodach pni 52 cm, 83 cm i 52 cm oraz drzewa gatunku wiÂąz pospolity o obwodzie pnia 162 cm, rosnÂących na dz. nr 37/55 w m. Latkowo, gm. InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 534/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku Âśliwa domowa odmiana mirabelka o obwodzie pnia 54 cm oraz 6 drzew gatunku grab pospolity o obwodach pni 61 cm, 65 cm, 63 cm, 60 cm, 75 cm i 46 cm, rosnÂących na dz. nr 110 ( obrĂŞb 3, arkusz 14 ), przy ul. Solankowej 21 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 533/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Miasta InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 532/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wydzierÂżawienie czĂŞÂści terenu zielonego, znajdujÂącego siĂŞ przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu przed budynkiem podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, zakÂładu leczniczego podmiotu leczniczego : Przychodnia Przyszpitalna
Więcej »
UchwaÂła Nr 531/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie czêœci powierzchni u¿ytkowych znajduj¹cych siê w : budynku ³ó¿kowym z ³¹cznikiem budynku dzieciêcym oraz budynku przychodni przyszpitalnej zak³adu leczniczego : Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 530/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania sprzêtu fiskalnego oraz bielizny sto³owej na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II '.
Więcej »
UchwaÂła Nr 529/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 528/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygniêcia i og³oszenia wyniku konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 527/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 wrzeÂśnia 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 526/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania odzie¿y ochronnej, sprzêtu ochrony osobistej oraz œrodków ochrony indywidualnej, materia³ów i akcesoriów spawalniczych, blach oraz sprzêtu fotograficznego na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 525/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 524/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 155 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2401C Mokre - Krzekotowo - PakoœÌ, na dz. nr 198/1 w Pakoœci oraz 5 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 140 cm, 125 cm, 155 cm, 180 cm i 145 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2401C Mokre - Krzekotowo - PakoœÌ, na dz. nr 198/2 w Pakoœci.
Więcej »
UchwaÂła Nr 523/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 220 cm oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 260 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C - ul. OrÂłowska, na dz. nr 50 (obrĂŞb 4, arkusz 65)w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 522/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania literatury i filmów instrukta¿owych na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 521/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2018-2028.
Więcej »
UchwaÂła Nr 520/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 519/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 518/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 517/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniaj¹ca Regulamin udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II" przyjêty uchwa³¹ nr 506/2017 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 4 paŸdziernika 2017 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 495/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 516/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2017 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2017 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 515/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2017 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na 2017 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 514/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 513/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 512/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 511/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 510/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 509/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2017 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Pani Marii Szaroleta i Panu Tomaszowi Szaroleta w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w SÂłoĂąsku gmina InowrocÂław, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 508/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew, tj. drzewa gatunku robinia akacjowa oraz 2 drzew gatunku klon jesionolistny, rosnÂących na dz. nr 16 w Janocinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2579C Gocanowo - Janocin.
Więcej »
UchwaÂła Nr 507/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2017 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 496/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 506/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2017 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 495/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 505/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 504/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2017 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 503/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 502/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2017 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego projektu uchwaÂły dotyczÂącej pozbawienia odcinkĂłw drĂłg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do drĂłg kategorii drogi gminnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 501/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 wrzeÂśnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu do reprezentowania Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu".
Więcej »
UchwaÂła Nr 500/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 wrzeÂśnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku wiÂąz pospolity, rosnÂącego na dz. nr 20 (obrĂŞb 6, arkusz 66), przy ul. 3 Maja 11/13 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 499/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 wrzeÂśnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 17 drzew gatunku robinia akacjowa oraz 2 drzew gatunku jesion wyniosÂły, rosnÂących w Racicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo - Racice oraz 5 drzew gatunku robinia akacjowa, rosnÂących w Racicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2586C Racice - Lachmirowice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 498/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w uÂżyczenie pomieszczeĂą biurowych dla Kuratorium OÂświaty w Bydgoszczy na OddziaÂł WydziaÂłu Nadzoru Pedagogicznego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 i InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 497/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 496/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 495/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 494/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2017 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 493/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania plany finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 492/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 491/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wytypowania zadaĂą inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej do ubiegania siĂŞ o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Więcej »
UchwaÂła Nr 490/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 489/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 488/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 12 drzew gatunku topola kanadyjska, rosnÂących w DÂźwierzchnie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2368C Barcin - ZÂłotowo - ZÂłotniki Kujawskie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 487/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku topola berliĂąska o obwodzie pnia 250 cm, rosnÂącego w Rybitwach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 486/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 9 drzew gatunku topola kanadyjska, rosnÂących w KoÂłudzie MaÂłej oraz 2 drzew gatunku topola kanadyjska, rosnÂących w Janikowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - KoÂłuda MaÂła.
Więcej »
UchwaÂła Nr 485/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy PakoœÌ na lata 2017-2020 z perspektyw¹ do roku 2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr 484/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 483/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 482/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wykonywanie prac remontowych w budynku Niepublicznej Bursy przy ul. G. Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 481/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2017 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 480/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 479/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu do reprezentowania Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Więcej »
UchwaÂła Nr 478/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu do reprezentowania Powiatu InowrocÂławskiego w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwĂłj (PO WER).
Więcej »
UchwaÂła Nr 477/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za zakwaterowanie w internacie w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 476/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 475/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 474/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na rozbiórkê budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomoœci po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ulicy Józefa Krzymiùskiego 8, bêd¹cej w zarz¹dzie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 473/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia drogi do kategorii drĂłg gminnych na terenie gminy Gniewkowo - obszar powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 472/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 471/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 470/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Ratajczaka nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 469/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Bialik nauczycielka kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 468/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana £ukasza Sochowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 467/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Dêbskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 466/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Hopci nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 465/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Bednarskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 464/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Rogalskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 463/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 462/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 461/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 460/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 459/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu aparatury i sprzĂŞtu medycznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 458/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, w zakÂładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w budynku diagnostyczno-zabiegowym - przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 457/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2017 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 456/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 455/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 454/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 453/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 452/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 451/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew gatunku jesion wyniosÂły, rosnÂących w OrÂłowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 450/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 9 drzew gatunku jesion wyniosÂły, 2 drzew gatunku wiÂąz szypuÂłkowy oraz drzewa gatunku topola czarna rosnÂących przy Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 449/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku wiÂąz szypuÂłkowy, rosnÂącego przy ul. PoznaĂąskiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 448/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew gatunku lipa drobnolistna oraz 6 drzew gatunku jesion wyniosÂły, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C ul. OrÂłowska w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 447/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Domu Pomocy Spo³ecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 446/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 445/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 444/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przeniesienia dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie Pana StanisÂława Sobeckiego do pracy w Zespole DomĂłw Pomocy SpoÂłecznej i OÂśrodkĂłw Wsparcia w Bydgoszczy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 443/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 442/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 441/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 440/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie informacji za rok 2016 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 439/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 438/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o wykonanych pracach remontowych w budynku, w ktĂłrym prowadzona jest Niepubliczna Bursa przy ulicy G. Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 437/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy Rojewo na lata 2017-2020 z perspektywÂą na lata 2021-2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr 436/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 435/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2016 rok wraz z opiniÂą biegÂłego rewidenta.
Więcej »
UchwaÂła Nr 434/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 433/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 432/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 431/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 430/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 429/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu i Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 428/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie w roku 2017 dotacji za prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 427/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 426/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2017 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 425/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 195 cm, rosnÂącego w Ludzisku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - TupadÂły.
Więcej »
UchwaÂła Nr 424/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 11 drzew gatunku jesion wyniosÂły, rosnÂących w Janikowie oraz drzewa gatunku klon jawor, rosnÂącego w KoÂłudzie MaÂłej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - KoÂłuda MaÂła.
Więcej »
UchwaÂła Nr 423/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 422/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 421/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie odwoÂłania dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 420/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie pe³nienia przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Inowroc³awiu roli Beneficjenta w projektach wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w okresie programowania 2014-2020.
Więcej »
UchwaÂła Nr 419/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2017 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 418/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2017 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 417/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opÂłat za ksztaÂłcenie pobieranych przez szkoÂły wyÂższe i zakÂłady ksztaÂłcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoÂści i form ksztaÂłcenia, na ktĂłre dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 416/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 415/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 414/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 413/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 185 cm i 200 cm rosnÂących w Pieraniu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2570C Pieranie - Papros - oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 475 cm rosnÂącego w Pieraniu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce - Pieranie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 412/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 8 drzew rosnÂących w ÂŚciborzu oraz 19 drzew rosnÂących w Rojewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033 Cierpice - Rojewo - InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 411/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wydzierÂżawienie czĂŞÂści terenu utwardzonego, znajdujÂącego siĂŞ przy ul. PoznaĂąskiej w InowrocÂławiu przed budynkiem podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, zakÂładu leczniczego podmiotu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna
Więcej »
UchwaÂła Nr 410/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 409/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 408/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wydzierÂżawienie czĂŞÂści terenu utwardzonego, znajdujÂącego siĂŞ przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu przed budynkiem podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, zakÂładu leczniczego podmiotu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna
Więcej »
UchwaÂła Nr 407/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 406/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2017 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 405/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 404/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na roz³o¿enie na raty nale¿noœci Skarbu Paùstwa z tytu³u sp³aty za zniesienie wspó³w³asnoœci i rozliczenia za korzystanie z nieruchomoœci po³o¿onej w Tupad³ach, gmina Inowroc³aw.
Więcej »
UchwaÂła Nr 403/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia PaĂąstwu Zofii i MirosÂławowi Pawlikom w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie ZÂłotniki Kujawskie, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 402/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2017 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 401/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli.
Więcej »
UchwaÂła Nr 400/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia drogi do kategorii drĂłg powiatowych - obszar powiatu koniĂąskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 399/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+
Więcej »
UchwaÂła Nr 398/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 397/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2016 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym.
Więcej »
UchwaÂła Nr 396/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy DÂąbrowa Biskupia na lata 2016-2020 z perspektywÂą do roku 2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr 395/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2017 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Więcej »
UchwaÂła Nr 394/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 393/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie czĂŞÂści powierzchni holu i poczekalni znajdujÂących siĂŞ w budynku diagnostyczno-zabiegowym i budynku pomocy doraÂźnej, zakÂładu leczniczego: Szpital Powiatowy i zakÂładu leczniczego: ZakÂład Pomocy DoraÂźnej i Ratownictwa Medycznego, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 392/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 222/2016 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powoÂłania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 391/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, samosiewĂłw drzew rosnÂących w Parchaniu, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 130/1.
Więcej »
UchwaÂła Nr 390/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w SÂławĂŞcinku oraz 3 drzew rosnÂących w Strzemkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2517C SÂławĂŞcinek - Gnojno.
Więcej »
UchwaÂła Nr 389/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, 7 drzew rosn¹cych w Popowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo - Z³otowo - BrzeœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 388/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w OÂśniszczewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2530C OÂśniszczewo - Zduny - Opoki oraz 7 drzew rosnÂących w Konarach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2570C Pierania - Papros.
Więcej »
UchwaÂła Nr 387/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, 3 drzew rosn¹cych w Jaszczó³towie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw.
Więcej »
UchwaÂła Nr 386/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w Kruszy Podlotowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 385/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w najem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziaÂłania Czarnoziem na Soli w InowrocÂławiu lokalu uÂżytkowego w budynku przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 384/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 383/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 382/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 381/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści zwiÂązanych z realizacjÂą programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 380/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenie opinii w zakresie zgodnoÂści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 ze StrategiÂą Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 379/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia drogi do kategorii drĂłg gminnych na terenie gminy Kruszwica - obszar powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 378/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia drogi do kategorii drĂłg gminnych na terenie gminy Kruszwica - obszar powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 377/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wyjêcie lokalu u¿ytkowego, znajduj¹cego siê w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, w zak³adzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w ³¹czniku prowadz¹cym do budynku kuchni-pralni - przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 376/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w budynku administracyjnym podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, zakÂładu leczniczego podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy - przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 375/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania w trwaÂły zarzÂąd MÂłodzieÂżowemu OÂśrodkowi Wychowawczemu dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 374/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania w trwa³y zarz¹d Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Koœciuszki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 373/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastêpuj¹cej dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w czasie jego nieobecnoœci w roku szkolnym 2016/2017.
Więcej »
UchwaÂła Nr 372/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2016 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 371/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w najem lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 370/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie przedÂłoÂżenia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 369/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 368/2017
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2017 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 367/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2017 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 366/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 365/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu InowrocÂławskiego w Ludzisku 79
Więcej »
UchwaÂła Nr 364/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2017 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 363/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 wrzeÂśnia 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 362/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra¿enia opinii w zakresie zgodnoœci projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy PakoœÌ na lata 2016-2024 ze Strategi¹ Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 361/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii w zakresie zgodnoÂści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji DÂąbrowy Biskupiej ze StrategiÂą Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 360/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie rozstrzygniêcia i og³oszenia wyniku konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 359/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie sporzÂądzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomoÂści Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2017-2019
Więcej »
UchwaÂła Nr 358/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w najem dla Kujawsko-Pomorskiej WojewĂłdzkiej Komendy Ochotniczych HufcĂłw Pracy pomieszczeĂą biurowych w budynku przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 357/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania czĂŞÂści pomieszczeĂą w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu Powiatowemu Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 356/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 355/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu cyfrowego aparatu rentgenowskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 354/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2016 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 353/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2017-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 352/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 351/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego
na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 350/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeù szkó³ i placówek oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski
Więcej »
UchwaÂła Nr 349/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 222/2016 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powo³ania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 348/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Panu Romualdowi JaskĂłlskiemu dyrektorowi OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu do podejmowania czynnoÂści w postĂŞpowaniu egzekucyjnym w administracji w imieniu ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 347/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego dla Dziewcz¹t im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy do udzielania zwolnieù rodziców z ca³oœci lub czêœci op³at za posi³ki w sto³ówce Oœrodka
Więcej »
UchwaÂła Nr 346/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wystÂąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi InowrocÂławskiemu wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 345/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego i oddanie do korzystania pomieszczeù biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M¹tewskiej 17 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 344/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w uÂżyczenie pomieszczeĂą biurowych dla WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego na Przedstawicielstwo UrzĂŞdu MarszaÂłkowskiego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 343/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego
Więcej »
UchwaÂła Nr 342/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2017-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 341/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 340/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 paÂździernika 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, 4 drzew rosn¹cych w Wybranowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice, 3 drzew rosn¹cych w Rzepowie i 3 drzew rosn¹cych w £agiewnikach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice praz drzewa rosn¹cego w Brzeœciu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo-Z³otowo-BrzeœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 339/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2016 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 338/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie przyjêcia diagnoz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem II"
Więcej »
UchwaÂła Nr 337/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 336/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 335/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 334/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 333/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 332/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 331/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenia ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 330/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na 2016 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 329/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2015/2016
Więcej »
UchwaÂła Nr 328/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 paÂździernika 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 327/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 paÂździernika 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 326/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 paÂździernika 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 18 drzew rosnÂących w Polanowicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2450C StodoÂły-Kraszyce-Polanowice, 5 drzew rosnÂących w Racicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo-Racice oraz 2 drzew rosnÂących w GiÂżewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 325/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 paÂździernika 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego
4 drzew rosnÂących w Olszewicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2539C SÂłoĂąsko-Olszewice, 2 drzew rosnÂących w KÂłopocie i 4 drzew rosnÂących w OrÂłowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrocÂław, 2 drzew rosnÂących w Strzemkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2517C SÂławĂŞcinek-Gnojno, 3 drzew rosnÂących w ÂŁojewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica oraz 2 drzew rosnÂących w Witowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk-droga 252.
Więcej »
UchwaÂła Nr 324/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 paÂździernika 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2567C ul. MÂątewska.
Więcej »
UchwaÂła Nr 323/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie przyjêcia diagnoz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ II"
Więcej »
UchwaÂła Nr 322/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwaÂły ZarzÂądu Powiatu dotyczÂącej przyjĂŞcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 321/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 320/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie przekazania na rzecz Gminy InowrocÂław elementĂłw budowli placu zabaw.
Więcej »
UchwaÂła Nr 319/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy InowrocÂław na lata 2016-2020 z perspektywÂą do roku 2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr 318/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2016 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 317/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 316/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na przedÂłuÂżenie umĂłw najmu lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w budynku administracyjnym podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, w przedsiĂŞbiorstwie podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy - przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 315/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 314/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ
Więcej »
UchwaÂła Nr 313/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 312/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu aparatury medycznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 311/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie czêœci powierzchni dachu znajduj¹cej siê na budynku g³ównym ³ó¿kowym przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 310/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącemu obowiÂązki dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 309/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 308/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie odwoÂłania Pana PawÂła KarĂłlewskiego ze stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 307/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2016 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 306/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 305/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 304/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Jaksicach, gmina Inowroc³aw oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 303/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Jaksicach, gmina Inowroc³aw oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 302/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Jaksicach, gmina Inowroc³aw oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 301/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Jaksicach, gmina Inowroc³aw oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 300/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie przekazania do nieodpÂłatnego korzystania nieruchomoÂści zabudowanej przy ul. Dworcowej 18 w Jaksicach OÂśrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 299/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 298/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2016 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 297/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 296/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 295/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 294/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 293/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 292/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 291/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 290/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 289/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 10 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 288/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, drzewa rosn¹cego w Sukowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2448C Stodo³y-Ksi¹¿-Sukowy oraz drzewa rosn¹cego w Ko³udzie Ma³ej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559 Janikowo-Ko³uda Ma³a.
Więcej »
UchwaÂła Nr 287/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 24 drzew rosnÂących w PrzybysÂławiu oraz 6 drzew rosnÂących w DÂąbrowie Biskupiej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2573C DÂąbrowa Biskupia-PrzybysÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 286/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 4 drzew rosnÂących w GocanĂłwku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2579C Gocanowo-Janocin oraz drzewa rosnÂącego w SÂłabĂŞcinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2585C SÂłabĂŞcin-Baranowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 285/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyraÂżania zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 7 drzew rosnacych w Janocinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo-Rusinowo-droga nr 62 oraz 2 drzew rosnÂących w Rzepowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 284/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w Janikowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-KoÂłuda MaÂła.
Więcej »
UchwaÂła Nr 283/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 9 drzew rosnÂących w KoÂłudzie MaÂłej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-KoÂłuda MaÂła oraz drzewa rosnÂącego w Sukowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2451C MÂłynice-Sukowy-Baranowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 282/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, 2 drzew rosn¹cych w Inowroc³awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5.
Więcej »
UchwaÂła Nr 281/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, drzewa rosn¹cego w Inowroc³awiu przy ul. Józefa Krzymiùskiego 8, na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych ne 4.
Więcej »
UchwaÂła Nr 280/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 3 drzew i 9 m kwadratowych krzewu rosnÂących w DĂŞbowie oraz 10 drzew rosnÂących w GÂłogĂłwcu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2552C DĂŞbowo-Korytkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 279/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny PÂłodzidyn-Darabasz nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 278/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa KosiĂąskiego nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 277/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Dankowskiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 276/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Dominiki BiaÂłej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 275/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana £ukasza Twaru¿ka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 274/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Arkadiusza Pryka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 273/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ilony Dobrzaùskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 272/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Sopoùskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 271/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Mileny Leœniewskiwj-Pulczyùskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 270/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Wallicht nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 269/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Hulisz nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 268/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w dzierÂżawĂŞ sprzĂŞtu oraz wyposaÂżenia wykorzystywanego w produkcji posiÂłkĂłw
Więcej »
UchwaÂła Nr 267/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w budynku kuchni-pralni i budynku ³¹cznika kuchni-pralni - przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 266/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 265/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 264/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 263/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 262/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej pozbawienia drogi gminnej nr 151316C ul. Magazynowej w m. InowrocÂław kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii wojewĂłdzkiej - obszar powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 261/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczania drĂłg do kategorii drĂłg gminnych na terenie gminy InowrocÂław - obszar powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 260/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 259/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjlanych nr 3 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 258/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 257/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Konopnickiej w Inowroc³awiu i Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 256/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie informacji za rok 2015 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 255/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 254/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Bursy Szkolnej przy ul. G. Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 253/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2015 rok wraz z opiniÂą biegÂłego rewidenta
Więcej »
UchwaÂła Nr 252/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 251/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 250/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 249/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 248/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 247/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 246/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu i M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego dla Dziewcz¹t im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 245/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 244/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2016 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 243/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2016 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 242/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 241/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawki dotacji dla okreœlonych szkó³ i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepe³nosprawnego, pobieraj¹cego naukê w niepublicznym liceum ogólnokszta³c¹cym w 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 240/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia drĂłg do kategorii drĂłg gminnych na terenie gminy Janikowo - obszar powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 239/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ projektu w partnerstwie w ramach czêœci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje spo³eczne i wspó³praca ponadnarodowa, Dzia³anie 4.3 Wspó³praca ponadnarodowa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 238/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie umorzenia naleÂżnoÂści z tytuÂłu opÂłat za dzierÂżawĂŞ czĂŞÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa, poÂłoÂżonej w Kaczkowie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 237/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu Wojciechowi OsiĂąskiemu w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w SÂłoĂąsku gm. InowrocÂław, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 236/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zawarcie umowy uÂżyczenia nieruchomoÂści zabudowanej poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Dworcowej 25.
Więcej »
UchwaÂła Nr 235/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia opinii i przyjĂŞcia informacji o wynikach konsultacji projektu Planu ZrĂłwnowaÂżonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 234/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie wraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia drogi do kategorii drĂłg gminnych na terenie gminy Gniewkowo - obszar powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 233/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 232/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 231/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2015 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym
Więcej »
UchwaÂła Nr 230/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania Zespo³u ds. wdra¿ania projektu partnerskiego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - us³ugi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oœ Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury spo³eczeùstwa informacyjnego, Dzia³anie 4.2. Rozwój us³ug i aplikacji dla ludnoœci.
Więcej »
UchwaÂła Nr 229/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wydzierÂżawienie czĂŞÂści terenu utwardzonego, znajdujÂącego siĂŞ przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu przed budynkiem przedsiĂŞbiorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 228/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu aparatu rentgenowskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 227/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia miesiĂŞcznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 226/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek najmu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 225/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2016 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 224/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 223/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 222/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powoÂłania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 221/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2016 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji
Więcej »
UchwaÂła Nr 220/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie u¿yczenia pomieszczeù w budynku przy ul. Stanis³awa Kie³basiewicza 9 w Inowroc³awiu Zak³adowi Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 219/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu ZrĂłwnowaÂżonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 218/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opÂłat pobieranych przez szkoÂły wyÂższe i zakÂłady ksztaÂłcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoÂści i form ksztaÂłcenia, na ktĂłre dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 217/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie lokalu u¿ytkowego znajduj¹cego siê w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w ³¹czniku prowadz¹cym do pawilonu dzieciêcego - przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 216/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2015 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 215/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ projektu w ramach czêœci RPO WK-P na lata 2014-2020 wspó³finansowanego z EFS pn. "AKtywni zintegrowani" w ramach Dzia³ania 9.2 W³¹czenie spo³eczne Poddzia³anie 9.2.1 Aktywne w³¹czenie spo³eczne w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Spo³eczeùstwo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 214/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ projektu w partnerstwie w ramach czêœci RPO WK-P na lata 2014-2020 wspó³finansowanego z EFS dla Poddzia³ania 9.3.2 Rozwój us³ug spo³ecznych Dzia³ania 9.3 Rozwój us³ug zdrowotnych i spo³ecznych w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne spo³eczeùstwo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 213/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 212/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania w trwa³y zarz¹d Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 211/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego Nr 113/2015 z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew rosn¹cych w Murzynnie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2529C Murzynno-Klepary.
Więcej »
UchwaÂła Nr 210/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Batkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec-Batkowo-InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 209/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Jaksicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 208/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Olszewicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2539C SÂłoĂąsko-Olszewice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 207/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, na terenie nieruchomoÂści poÂłoÂżonych przy ul. Dworcowej 25
Więcej »
UchwaÂła Nr 206/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew rosn¹cych w £¹cku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, 3 drzew rosn¹cych w Pakoœci, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekatowo-PakoœÌ, drzewa rosn¹cego w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, drzewa rosn¹cego w Koœcielcu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2553C Cieœlin-Koœcielec-Janikowo, 4 drzew rosn¹cych w Tucznie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy oraz drzewa rosn¹cego w Przybys³awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2572C B¹kowo-Chróstowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 205/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania czĂŞÂści pomieszczenia w budynku przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu Powiatowemu UrzĂŞdowi Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 204/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przedÂłoÂżenia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 203/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 202/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2016 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 201/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 200/2016
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 wrzeÂśnia 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 199/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie rozstrzygniêcia i og³oszenia wyniku konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2016 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 198/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na
2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 197/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aliny WoÂźniak nauczycielko kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 196/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści stawki dotacji na jednego ucznia niepeÂłnosprawnego, pobierajÂącego naukĂŞ w niepublicznym liceum ogĂłlnoksztaÂłcÂącym w 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 195/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na IV kwarta³ 2015 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 194/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwa³y Rady Powiatu Inowroc³awskiego zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie przyjêcia Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 193/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 192/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej do ubiegania siĂŞ o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej »
UchwaÂła Nr 191/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2016-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 190/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 189/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przekazania do nieodpÂłatnego korzystania z nieruchomoÂści zabudowanej przy ul. NajÂświĂŞtszej Marii Panny 14-16 w InowrocÂławiu przez MÂłodzieÂżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 188/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu oraz placĂłwek opiekuĂączo-wychowawczych
Więcej »
UchwaÂła Nr 187/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie pomieszczenia u¿ytkowego znajduj¹cego siê w ³¹czniku prowadz¹cym do budynku kuchni-pralni przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dra Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu z siedzib¹ w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97
Więcej »
UchwaÂła Nr 186/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2016 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 185/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 paÂździernika 2015 r.
w sprawie zaniechania realizacji inwestycji pn. "Wymiana nawierzchni placu utwardzonego przy budynku Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu"
Więcej »
UchwaÂła Nr 184/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2015 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 183/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaĂą oÂświatowych Powiatu InowrocÂławskiego w roku szkolnym 2014/2015.
Więcej »
UchwaÂła Nr 182/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu jako jednostki uprawnionej do przeprowadzenia postĂŞpowaĂą i udzielania zamĂłwieĂą na zakup oleju opaÂłowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 181/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 7 drzew rosnÂących w SzadÂłowicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2523C WierzchosÂławice - SzadÂłowice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 180/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących w SÂłabĂŞcinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2585C SÂłabĂŞcin - Baranowo oraz drzewa rosnÂącego w Sukowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2451C MÂłynice - Sukowy - Baranowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 179/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego drzewa rosn¹cego w Rad³owie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2347C G¹sawa - Obudno - S³aboszewo - PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 178/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 177/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 22 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 176/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3421C ul. ÂŚwiĂŞtokrzyska oraz drzewa rosnÂącego w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3410C al. NiepodlegÂłoÂści.
Więcej »
UchwaÂła Nr 175/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3410C al. NiepodlegÂłoÂści oraz drzewa rosnÂącego w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3422C ul. ToruĂąska.
Więcej »
UchwaÂła Nr 174/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wytypowania zadaĂą inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej do ubiegania siĂŞ o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Więcej »
UchwaÂła Nr 173/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 paÂździernika 2015 r.
w sprawie nieodpÂłatnego przekazania na rzecz MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy patelni elektrycznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 172/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie pomieszczeù u¿ytkowych, znajduj¹cych siê w budynku ³ó¿kowym, pawilonie dzieciêcym z ³¹cznikiem i budynku kuchni-pralni przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy oraz budynku przedsiêbiorstwa: Zak³ad Pomocy DoraŸnej i Ratownictwa Medycznego, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu z siedzib¹ w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97.
Więcej »
UchwaÂła Nr 171/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 paÂździernika 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie pomieszczeù u¿ytkowych, znajduj¹cych siê w budynku ³ó¿kowym oraz budynku pomocy doraŸnej przedsiêbiorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu z siedzib¹ w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97.
Więcej »
UchwaÂła Nr 170/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 paÂździernika 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 169/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie przekazania do nieodpÂłatnego korzystania z nieruchomoÂści zabudowanej przy ul. StanisÂława KieÂłbasiewicza 9 w InowrocÂławiu przez OÂśrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 168/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na III kwarta³ 2015 roku dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 167/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści stawki dotacji dla okreÂślonych placĂłwek niepublicznych na rok 2015.
Więcej »
UchwaÂła Nr 166/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wystÂąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi InowrocÂławskiemu wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 165/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Woli StanomiĂąskiej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2544C Stanomin - Mleczkowo - DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła Nr 164/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 163/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros - BronisÂław - Dobre.
Więcej »
UchwaÂła Nr 162/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo - Rusinowo, drzewa rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo - Racice oraz 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno.
Więcej »
UchwaÂła Nr 161/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 3 drzew rosn¹cych w Inowroc³awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3418C ul. Solankowa, 2 drzew rosn¹cych w Karsku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2590C Kicko - BrzeœÌ - Kaspral - Piotrków Kujawski, 2 drzew rosn¹cych w Koœcielcu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2553C Cieœlin - Koœcielec - Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 160/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53.
Więcej »
UchwaÂła Nr 159/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3411C ul. OkrĂŞÂżna w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 158/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C ul. Jacewska, 2 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3422C ul. ToruĂąska, drzewa rosnÂącego w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3419C ul. Szymborska, 3 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2567C ul. MÂątewska.
Więcej »
UchwaÂła Nr 157/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia placĂłwki, w ktĂłrej bĂŞdzie naliczany odpis na zakÂładowy fundusz ÂświadczeĂą socjalnych dla nauczycieli emerytĂłw i rencistĂłw zlikwidowanej Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 156/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2015 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 155/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 154/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowanego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 153/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 152/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 151/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 150/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie wystÂąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi InowrocÂławskiemu wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa
Więcej »
UchwaÂła Nr 149/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 148/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie oddania w najem lokali uÂżytkowych znajdujÂących siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 147/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści w InowrocÂławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
Więcej »
UchwaÂła Nr 146/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zawarcie umowy uÂżyczenia budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 145/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
w spawie informacji za II kwartaÂł 2015 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 144/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 143/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie og³oszenia konkursu, powo³ania komisji konkursowej i przyjêcia regulaminu konkursowego na wy³onienie podmiotu prowadz¹cego bursê w ramach niepublicznej placówki oœwiatowej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 142/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu, powoÂłania komisji konkursowej i przyjĂŞcia regulaminu konkursowego na wyÂłonienie podmiotu prowadzÂącego bursĂŞ w ramach niepublicznej placĂłwki oÂświatowej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 141/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny ÂŚliwickiej-Leguminy nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy, ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 140/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Monkiewicza nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy, ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 139/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Czubachowskiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy, ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 138/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana PawÂła Budnera nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy, ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 137/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny JóŸwiak nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 136/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Glejzner-Trepkowskiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu, ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 135/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kamili DruÂżyĂąskiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu, ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 134/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Szczepaniak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 133/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Fija³kowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 132/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Zieliùskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 131/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Wojciechowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 130/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Arkadiusza Padraka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 129/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Przemys³awa Noiùskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 128/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Marcinów nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 127/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Andrzejewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 126/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Kamila Wojciechowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 125/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Pufala nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 124/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny PĂŞczkowskiej nauczycielki kontraktowej w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu, ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 123/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Wiœniewskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 122/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kornelii Rychwickiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 121/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Kosmalskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 120/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Kamila Grabowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 119/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 118/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego Nr 73/2015 z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego drzewa rosn¹cego w Jacewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C Inowroc³aw-Jacewo-Oœniszczewko.
Więcej »
UchwaÂła Nr 117/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego na terenie Domu Dziecka w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 116/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 41 drzew oraz 160,50 metrĂłw kwadratowych krzewĂłw rosnÂących w TupadÂłach i Kruszy Zamkowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-TupadÂły
Więcej »
UchwaÂła Nr 115/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 7 drzew rosnÂących w Witowicach, pasie drogowym drogi powiatowej nr 2591C Ostrowo-Witowicziki
Więcej »
UchwaÂła Nr 114/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w Ostrowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2534C Ostrowo-GÂąski oraz drzewa rosnÂącego w Rzepiszynie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-ÂŁagiewniki
Więcej »
UchwaÂła Nr 113/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Murzynnie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2529C Murzynno-Klepary
Więcej »
UchwaÂła Nr 112/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej r 2567C ul. MÂątewska
Więcej »
UchwaÂła Nr 111/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Liszkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice
Więcej »
UchwaÂła Nr 110/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w PÂławinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-WielowieÂś
Więcej »
UchwaÂła Nr 109/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 14 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 108/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 107/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 106/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 105/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomiĂŞdzy Powiatem InowrocÂławskim, a GminÂą Gniewkowo dotyczÂącego powierzenia Gminie Gniewkowo zadaĂą powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 104/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasiÂłkĂłw zdrowotnych na II kwartaÂł 2015 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejÂściu na emeryturĂŞ, rentĂŞ lub nauczycielskie Âświadczenie kompensacyjne, szkĂłl oraz placĂłwek prowadzonych przez Powiat InowrocÂławski, korzystajÂących z opieki zdrowotnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 103/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwaÂły w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 102/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwaÂły w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 101/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 100/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 99/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 98/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 97/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego i oddanie do korzystania pomieszczeù biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M¹tewskiej 17 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 96/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38.
Więcej »
UchwaÂła Nr 95/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2015 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 94/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 93/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie informacji za rok 2014 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 92/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 91/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2014 rok wraz z opiniÂą biegÂłego rewidenta.
Więcej »
UchwaÂła Nr 90/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek dotacji dla okreœlonych szkó³ niepublicznych na rok 2015.
Więcej »
UchwaÂła Nr 89/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu, powoÂłania komisji konkursowej i przyjĂŞcia regulaminu konkursowego na wyÂłonienie podmiotu prowadzÂącego bursĂŞ w ramach niepublicznej placĂłwki oÂświatowej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 88/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie odwoÂłania Pana Krzysztofa Makowieckiego ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 87/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Inowroc³awiu oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 86/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych szczegó³owych w 2015 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 85/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2015 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielanych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 84/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 83/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie oddanie w dzierÂżawĂŞ w czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Więcej »
UchwaÂła Nr 82/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w Tucznie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy
Więcej »
UchwaÂła Nr 81/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w SÂławĂŞcinku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2517C SÂławĂŞcinek-Gnojno
Więcej »
UchwaÂła Nr 80/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Skotnikach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2575C Wola Wapowska-Skotniki-Szostka DuÂża-Broniewo
Więcej »
UchwaÂła Nr 79/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Rojewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 78/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Pieckach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2576C Piecki-Piaski-Wola Wapowska
Więcej »
UchwaÂła Nr 77/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Parchaniu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice - Parchanie
Więcej »
UchwaÂła Nr 76/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 50 metrĂłw kwadratowych krzewĂłw rosnÂących w Parchaniu
Więcej »
UchwaÂła Nr 75/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w OrÂłowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrocÂław oraz drzewa rosnÂącego w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy-Janikowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 74/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Latkowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524C OrÂłowo-Latkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 73/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Jacewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław-Jacewo-OÂśniszczewko
Więcej »
UchwaÂła Nr 72/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniecie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 15 drzew i 19 metrĂłw kwadratowych krzewĂłw, rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3412C ul. PoznaĂąska
Więcej »
UchwaÂła Nr 71/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego drzewa rosn¹cego w Inowroc³awiu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2567C ul. M¹tewska oraz 2 drzewa rosn¹cych w Rad³owie, pasie drogowym drogi powiatowej nr 2347C G¹sawa-Obudno-S³aboszewo-PakoœÌ
Więcej »
UchwaÂła Nr 70/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 69/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew rosnÂących w Wierzejewicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2549C Dobieszczewice - Augustowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 68/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Mierogoniewicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2521C PÂłonkowo-WierzchosÂławice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 67/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Jaksicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 66/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu sprzedaÂży samochodĂłw
Więcej »
UchwaÂła Nr 65/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie lokali u¿ytkowych oraz powierzchni hollu, znajduj¹cych siê w budynku g³ównym ³ó¿kowym, ³¹czniku prowadz¹cym do pawilonu dzieciêcego i w ³¹czniku prowadz¹cym do budynku kuchni-pralni oraz wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie powierzchni terenu utwardzonego, znajduj¹cego siê pomiêdzy budynkiem g³ównym ³ó¿kowym, a pawilonem dzieciêcym, przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 64/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie lokalu uÂżytkowego, znajdujÂącego siĂŞ w budynku Stacji Dializ przedsiĂŞbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 63/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie lokalu uÂżytkowego, znajdujÂącego siĂŞ w budynku diagnostyczno-zabiegowym przedsiĂŞbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 62/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie lokalu u¿ytkowego, znajduj¹cego siê w ³¹czniku prowadz¹cym do budynku kuchni-pralni przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 61/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2015 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 60/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie pomieszczeĂą uÂżytkowych, znajdujÂących siĂŞ w budynku przedsiĂŞbiorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 59/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2015 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła Nr 58/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2014 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 57/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 56/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na I kwarta³ 2015 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 55/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2014 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jednostkom podlegÂłym.
Więcej »
UchwaÂła Nr 54/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18marca 2015 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych (materia³ów) na rzecz Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ".
Więcej »
UchwaÂła Nr 53/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w uÂżyczenie Radzie Organizacji PozarzÂądowych Powiatu InowrocÂławskiego pomieszczenia w budynku przy ulicy PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 52/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 51/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie przyjĂŞcia Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 50/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zalecane bĂŞdzie w 2015 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu oraz przyjĂŞcie Regulaminu pracy tej Komisji
Więcej »
UchwaÂła Nr 49/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie pe³nienia przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Inowroc³awiu roli Beneficjenta w projektach wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w okresie programowania 2014-2020
Więcej »
UchwaÂła Nr 48/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie pe³nienia przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Inowroc³awiu roli Beneficjenta w projektach wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w okresie programowania 2014-2020
Więcej »
UchwaÂła Nr 47/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przekazania pomieszczenia w budynku przy ulicy poznaĂąskiej 133 A w InowrocÂławiu OÂśrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 46/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
UchwaÂła Nr 45/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za doskonalenie zawodowe nauczycieli szkó³ i placówek (z uwzglêdnieniem doradztwa metodycznego) oraz placówek opiekuùczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski , pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczyciela oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 44/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im .Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 43/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na rok 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr 42/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie zaopiniowania Programu ochrony Âśrodowiska dla Gminy DÂąbrowa Biskupia na lata 2014-2017, z perspektywÂą do roku 2021
Więcej »
UchwaÂła Nr 41/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3424C ul. Macieja WierzbiĂąskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 40/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lutego 2015 r.
zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 33/2015 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 39/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 lutego 2015 r.
w sprawie wskazania priorytetĂłw, celĂłw strategicznych, kierunkĂłw dziaÂłaĂą oraz dziaÂłaĂą zidentyfikowanych w opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 38/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie oddania w najem powierzchni uÂżytkowej znajdujÂącej siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 37/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wycofania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 36/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowroc³awskiemu na w³asnoœÌ nieruchomoœÌ Skarbu Paùstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 35/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
UchwaÂła Nr 34/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2015 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 33/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 32/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2014 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 31/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 30/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 29/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w InowrocÂławiu, na terenie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej przy ul. PoznaĂąskiej 384c.
Więcej »
UchwaÂła Nr 28/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3419C ul. Szymborska.
Więcej »
UchwaÂła Nr 27/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie przedstawiania sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr 26/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 25/2015
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2015 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 24/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu nak³adów poniesionych na przygotowanie dokumentacji budowlanej boiska wielofunkcyjnego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 23/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie powoÂłania Pani Janiny Sikorskiej na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 22/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych (sprzêtu) na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ".
Więcej »
UchwaÂła Nr 21/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych (materia³ów, sprzêtu i literatury) na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ"
Więcej »
UchwaÂła Nr 20/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych (materia³ów) na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ"
Więcej »
UchwaÂła Nr 19/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści zabudowanej bĂŞdÂącej w posiadaniu OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 18/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na wynajêcie pawilonu handlowego, znajduj¹cego siê w ³¹czniku prowadz¹cym do pawilonu dzieciêcego przedsiêbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 97 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie czĂŞÂści powierzchni holu znajdujÂącej siĂŞ w budynku przedsiĂŞbiorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 16/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2015-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 15/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 14/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wynajĂŞcie powierzchni holu znajdujÂącej siĂŞ w budynku przedsiĂŞbiorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 13/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
UchwaÂła Nr 12/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew rosnÂących w Woli Wapowskiej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-BronisÂław-Dobre.
Więcej »
UchwaÂła Nr 11/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ma³gorzaty Monasterskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
UchwaÂła Nr 9/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia PaĂąstwu Krystynie i Janowi Muzykom w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Rejnie gm. DÂąbrowa Biskupia, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 8/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w KÂłopocie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 7/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra¿enie zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew rosn¹cych w Gocanówku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2578C Brzózki-G³êbokie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 6/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa rosnÂącego w Dziennicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2541C Balczewo-Dziennice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 5/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na IV kwarta³ 2014 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 3/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa pe³ni¹cej obowi¹zki dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 2/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2014 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 1/2014
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2014 r. oraz za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 wrzeÂśnia 2014 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094748