logo
Starostwo Powiatowe
Regulaminy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzĂŞdnicze, w tym kierownicze stanowiska urzĂŞdnicze
w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
Regulamin postĂŞpowania przy udzielalniu
przez Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu zamówieù publicznych, których wartoœÌ nie przekracza wyra¿onej w z³otych równowartoœci kwoty 30.000,00 euro.
Więcej »
Regulamin postĂŞpowania przy udzielalniu
przez Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu zamówieù publicznych, których wartoœÌ przekracza wyra¿on¹ w z³otych równowartoœÌ kwoty 30.000,00 euro.
Więcej »
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Regulamin wynagradzania pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Kodeks Etyki pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »licznik odwiedzin: 16094545