logo
ZaÂłatwianie spraw
NieodpÂłatna Pomoc Prawna

OgÂłoszenie
W zwi¹zku z zagro¿eniem epidemicznym do odwo³ania, nieodp³atna pomoc prawna oraz nieodp³atne poradnictwo obywatelskie udzielane bêd¹ za poœrednictwem œrodków porozumiewania siê na odleg³oœÌ.
W celu skorzystania z telefonicznej pomocy prawnej poniÂżej zamieszczone ogÂłoszenie proszĂŞ przesÂłaĂŚ na adres: pomocprawna@inowroclaw.powiat.pl lub skontaktowaĂŚ siĂŞ telefonicznie 52 35 92 113.
Oœwiadczenie mo¿na równie¿ sporz¹dziÌ w³asnorêcznie wed³ug za³¹czonego wzoru i przekazaÌ do Starostwa inn¹ dostêpn¹ drog¹.
Oœwiadczenie jest za³¹czone do artyku³u.
Więcej »
UchwaÂła Nr 270/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie rozstrzygniêcia i og³oszenia wyniku konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 245/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 paÂździernika 2019 r.
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
NieodpÂłatna pomoc Prawna
Wykaz PunktĂłw NieodpÂłatnej Pomocy Prawnej
na terenia Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »



licznik odwiedzin: 16094639