logo
Kontrole » ZewnĂŞtrzne
Rok 2016

Projekt wystÂąpienia pokontrolnego
realizacja zadaĂą wynikajÂących z ustawy z dnia 13 paÂździernika 1995 r. Prawo Âłowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.), zwiÂązanych z wydzierÂżawianiem obwodĂłw Âłowieckich polnych.
Więcej »
WystÂąpienie pokontrolne
realizacja zadaĂą zleconych organom samorzÂądowym z zakresu administracji rzÂądowej dotyczÂących przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budÂżetu paĂąstwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2016.
Więcej »
Sprawozdanie
z kontroli doraÂźnej przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorskiego WojewĂłdzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie uproszczonym, w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
WystÂąpienie pokontrolne - NajzwyÂższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
S/16/002 - DziaÂłania organĂłw administracji publicznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego InowrocÂławia na wybranych przykÂładach.
Więcej »
Protokó³
kontroli pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w InowrocÂławiu
podczas kwalifikacji wojskowej w roku 2016
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego
dot. projektu: RPKP.01.01.00-04-005/09, pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - TupadÂły".
Więcej »licznik odwiedzin: 16094511