logo
Kontrole » ZewnĂŞtrzne
Rok 2017

Protokó³ kontroli
Prawid³owoœÌ gospodarowania œrodkami publicznymi obejmuj¹cymi czêœÌ oœwiatow¹ subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowi¹zków zwi¹zanych z gromadzeniem danych stanowi¹cych podstawê jej naliczenia, na 2013 i 2014 rok.
Więcej »
Protokó³ z kontroli problemowej
"Program kontroli problemowej wykonywania zadaĂą obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu inowrocÂławskiego w dniach 19.06.2017 - 23.06.2017"
Więcej »
Protokó³ kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Warunki przechowywania, zabezpieczania, stan techniczny, wy³¹czenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z paùstwowego zasobu geodezyjnego, ewidencjonowanie tej dokumentacji.
Więcej »
Raport z czynnoÂści kontrolnych
Program rozwoju obszarĂłw wiejskich na lata 2014-2020
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000"
Więcej »
Raport z wizyty monitorujÂącej
"Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogĂłw Polskich Norm Nefrologicznych".
Więcej »
WystÂąpienie pokontrolne
Realizacja zadaĂą wynikajÂących z ustawy z dnia 13 paÂździernika 1995 r. Prawo Âłowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.), zwiÂązanych z wydzierÂżawianiem obwodĂłw Âłowieckich polnych, w tym:
- speÂłniania wymogĂłw formalnoprawnych umĂłw dzierÂżawy obwodĂłw Âłowieckich polnych,
- zasad naliczania czynszĂłw za dzierÂżawĂŞ obwodĂłw Âłowieckich,
- zasad rozliczania otrzymanego czynszu dzierÂżawnego miĂŞdzy nadleÂśnictwa i gminy.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094609