logo
Za艂atwianie spraw
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 63 (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz.483 ) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) art. 221 搂 1 k.p.a. gwarantuje ka偶demu prawo sk艂adania petycji, skarg i wniosk贸w.

Zgodnie z art. 221 搂 3 k.p.a. mo偶na je sk艂ada膰:
- w interesie publicznym,
- w interesie w艂asnym,
- w interesie innej osoby - za jej zgod膮.

W my艣l k.p.a. i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego skarga i wniosek mog膮 by膰 z艂o偶one w formie pisemnej jak r贸wnie偶 ustnej do protoko艂u.

Skargi i wnioski rejestrowane s膮 w centralnym rejestrze znajduj膮cym si臋 w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu. Sprawy zwi膮zane z rejestracj膮 i za艂atwianiem skarg i wniosk贸w prowadzone s膮 przez podinspektora Alin臋 Matuszak (pok贸j 120 I pi臋tro, tel. (0-52) 35 92 102).
Wydzia艂 Organizacyjny i Spraw Obywatelskich sprawuje bezpo艣redni nadz贸r nad za艂atwianiem skarg i wniosk贸w. Zgodnie z dyspozycj膮 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk贸w (Dz.U. Nr 5, poz. 46 z 2002r.) w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej umieszczona jest informacja, kt贸ra wskazuje Wydzia艂 Organizacyjny i Spraw Obywatelskich jako w艂a艣ciwy do przyjmowania skarg i wniosk贸w.

Jeden raz w tygodniu przestrzegana jest bezwzgl臋dna zasada przyjmowania we wtorki interesant贸w w sprawach skarg i wniosk贸w przez urz臋duj膮cych cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu oraz naczelnik贸w Wydzia艂u.

Skargi i wnioski uregulowane s膮 w Dziale VIII Kodeksu post臋powania administracyjnego. Otwart膮 definicje skargi okre艣la art. 227 k.p.a.
Skarga jest prawnym 艣rodkiem obrony i ochrony r贸偶nych interes贸w jednostki, kt贸re nie daj膮 podstaw do 偶膮dania wszcz臋cia post臋powania administracyjnego og贸lnego lub szczeg贸lnego ani te偶 nie mog膮 stanowi膰 podstawy pow贸dztwa lub wniosku zmierzaj膮cego do wszcz臋cia post臋powania s膮dowego.Terminy za艂atwiania spraw, skarg i wniosk贸w


Og贸lnie terminy za艂atwiania spraw przez organy administracji publicznej okre艣la art. 35 k.p.a. Podstawow膮 zasad膮 jest za艂atwianie spraw bez zb臋dnej zw艂oki, tzn. mo偶liwie jak najszybciej (art.35 搂1 k.p.a.)
Je偶eli sprawa nie mo偶e by膰 za艂atwiona bezzw艂ocznie, to powinna by膰 za艂atwiona nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu:
- miesi膮ca je偶eli jej za艂atwienie wymaga przeprowadzenia post臋powania wyja艣niaj膮cego,
- dw贸ch miesi臋cy je偶eli jest to sprawa szczeg贸lnie skomplikowana, a ponadto jej za艂atwienie wymaga przeprowadzenia post臋powania wyja艣niaj膮cego.

Przedmiotem skargi mog膮 by膰 zw艂aszcza zaniedbania lub nienale偶yte wykonywanie zada艅 przez w艂a艣ciwe organy albo przez ich pracownik贸w, naruszenie praworz膮dno艣ci lub s艂usznych interes贸w obywateli , a tak偶e przewlek艂e lub biurokratyczne za艂atwianie spraw.
Przedmiotem wniosku (art.241 k.p.a.) mog膮 by膰 mi臋dzy innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworz膮dno艣ci, usprawnienie pracy i zapobieganie nadu偶yciom, ochrony w艂asno艣ci spo艂ecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludno艣ci.
Wnioskodawcy, niezadowolonemu ze sposobu za艂atwienia wniosku, s艂u偶y prawo wniesienia skargi.

Zgodnie z 搂 5 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk贸w, skargi i wnioski mog膮 by膰 wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomoc膮 dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a tak偶e ustnie do protoko艂u.

Zgodnie z 搂 8 ust. 1 rozporz膮dzenia, skargi i wnioski nie zawieraj膮ce imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnosz膮cego pozostawia si臋 bez rozpoznania.Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16713471