logo
ZaÂłatwianie spraw
Osoby niepeÂłnosprawne

Informacja
Więcej »
Zrzeczenie siĂŞ prawa do odwoÂłania
Więcej »
Wnioski o wydawanie orzeczeĂą w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej
Więcej »
Wydawanie legitymacji osoby niepeÂłnosprawnej
Więcej »
Wydawanie orzeczeĂą o niepeÂłnosprawnoÂści i stopniu niepeÂłnosprawnoÂści
Więcej »
Wydawanie karty parkingowej
W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy z dnia 23 paŸdziernika 2013 r. Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) z dniem 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane bêd¹ przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Inowroc³awiu, ul. M¹tewska 17.
tel. kontaktowy 52 3592247
Więcej »
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze ÂśrodkĂłw PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Więcej »
Zmiany w sprawie orzekania o niepeÂłnosprawnoÂści i stopniu niepeÂłnosprawnoÂści od 1.01.2010
W zwi¹zku ze zmian¹ Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki spo³ecznej w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci z dniem 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z § 15 ust. 1 "osoba niepe³nosprawna posiadaj¹ca orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci wydane na czas okreœlony mo¿e ponownie z³o¿yÌ wniosek o wydanie orzeczenia nie wczeœniej ni¿ 30 dni przed up³ywem wa¿noœci posiadanego orzeczenia". Wnioski sk³adane przed ustawowym terminem nie bêd¹ mog³y byÌ przyjête !!!
Więcej »
Wniosek o dofinansowanie ze ÂśrodkĂłw PFRON likwidacji barier technicznych
w miejscu zamieszkania osoby niepeÂłnosprawnej
Więcej »
Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzĂŞtu rehabilitacyjnego ze ÂśrodkĂłw PFRON
Więcej »
Wniosek o dofinansowanie zakupu urzÂądzeĂą (wraz z montaÂżem)
lub wykonania usÂług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu siĂŞ w miejscu zamieszkania osoby niepeÂłnosprawnej
Więcej »
Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu
przedmiotu ortopedycznego / Âśrodka pomocniczego ze ÂśrodkĂłw PFRON
Więcej »licznik odwiedzin: 16094709