logo
OÂświadczenia majÂątkowe
Pracownicy

Agnieszka Marczyk
Geolog Powiatowy
Więcej »
Halina Kazimiera Majer-ÂŚlesiĂąska
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
RafaÂł Walter
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu
Więcej »
Justyna Plewa
p.o. Dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
ElÂżbieta Zajonz
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
Dariusz Cykulski
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
Andrzej Marczewski
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
Więcej »
Alicja Aleksander
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
Marcin WoÂźniak
Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza
Więcej »
JarosÂław JasiĂąski
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w InowrocÂławiu - Dyrektor
Więcej »
Tomasz JarosÂław Tschurl
Zespó³ Szkó³ Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach - Dyrektor Szko³y
Więcej »
Marcin Kuls
Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. gen. W³adys³awa Sikorskiego - Dyrektor Szko³y
Więcej »
Arkadiusz Dominiak
Kierownik Referatu Transportu i DrĂłg w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Maciej Wojtysiak
Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych
Więcej »
Bernarda Nowak
ZastĂŞpca Naczelnika WydziaÂłu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
BogumiÂła GiÂża
Naczelnik WydziaÂłu BudÂżetowego
G³ówny Ksiêgowy
Więcej »
Alicja CieÂślak
p.o. dyrektora
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w InowrocÂławiu
Więcej »
Marcin WoÂźniak
p.o. Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza
Więcej »
Marlena KochaĂąska
ZarzÂąd DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu - p.o. dyrektora ZDP
Więcej »
Beata Kowalska
Naczelnik WydziaÂłu Edukacji, Sportu i Zdrowia od dnia 1.03.2019 r.
Więcej »
MaÂłgorzata WoÂźnica
Inspektor w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia
Więcej »
Beata Zimon-Plaskota
Skarbnik Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Mariusz Heidinger
powoÂłany z dniem 06.08.2018 r. na stanowisko nadleÂśniczego NadleÂśnictwa Gniewkowo
Więcej »
Anna Cyganek
Więcej »
Karol BÂłaÂżejczak
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
Ilona Dybicz
Dyrektor MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy im. Polskich OlimpijczykĂłw
Więcej »
ElÂżbieta Zajonz
Dom Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie - dyrektor
Więcej »
MaÂłgorzata Kowalewska
Dyrektor Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
Dorota Grabska
p.o. dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego
Więcej »
Monika Aleksandra Berkowska
ZastĂŞpca dyrektora PUP
Więcej »
Marian Jan Lewandowski
Dyrektor Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu od 1.09.2016 r.
Więcej »
Dawid KaÂźmierski
Naczelnik WydziaÂłu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami od 1.09.2016 r.
Więcej »
Andrzej MikoÂłajczak
Naczelnik WydziaÂłu Komunikacji i Transportu do 17.04.2014 r.
Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych od 18.04.2014 r.
Więcej »
Joanna StefaĂąska
Kierownik Referatu Finansowego
w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
Robert GoÂłdecki
Naczelnik WydziaÂłu Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia od 1.12.2015 r. do 28.02.2019 r.
Więcej »
Halina Stajszczak
Dyrektor w ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
Renata Skoczek
Dyrektor ZSP w Kobylnikach
Więcej »
PaweÂł KarĂłlewski
Dyrektor Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu do 31.08.2016 r.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc³awiu od 1.09.2016 r.
Więcej »
Aleksandra Szubarga
Sekretarz Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Joanna Gruszecka
Starszy inspektor w Powiatowym UrzĂŞdzie Pracy
Więcej »
Magdalena Teresa Kaczmarek
Inspektor w Powiatowym UrzĂŞdzie Pracy w InowrocÂławiu
Więcej »
Eligiusz Patalas
Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego
Więcej »
Joanna PrÂądziĂąska
Starszy Inspektor w Powiatowym UrzĂŞdzie Pracy w InowrocÂławiu
Więcej »
JĂłzef Ratajczak
Naczelnik WydziaÂłu Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia do 30.11.2015 r.
Więcej »
Adrianna Biernacka
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Krystyna PĂŞczkowska
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu, ul. MÂątewska 17
Więcej »
Dorota MaÂłgorzata Kwiatkowska
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu
Kierownik Referatu Aktywizacji Zawodowej i SzkoleĂą
Więcej »
ElÂżbieta Hanna Andryszak
Dyrektor Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
ElÂżbieta Olechowicz
G³ówny specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu
Więcej »
Barbara Anna Rybicka
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Artur Nalewajski
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
Jolanta Nowak
Powiatowy Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³ i Placówek Oœwiatowych, Dyrektor
Więcej »
Aldona Jakubowska
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Starszy Inspektor
Więcej »
Joanna Reczkowska
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, PoÂśrednik Pracy
Więcej »
Agnieszka ÂŚwiÂątkowska
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Inspektor
Więcej »
Anna Barbara Mielcarska
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Starszy Inspektor
Więcej »
Katarzyna Roszak
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Starszy Inspektor
Więcej »
Barbara Kaczmarek
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Starszy Inspektor
Więcej »
Alina Magdalena Witkowska
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Starszy Inspektor
Więcej »
Krystyna Iwona Malewicz
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Starszy Inspektor Powiatowy
Więcej »
Danuta Maria Paluszak
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
Adam BÂąkowski
ZarzÂąd DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Inspektor ds. decyzji administracyjnych
Więcej »
Krzysztof Nowicki
Dyrektor III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
Grzegorz WÂładysÂław Stasiak
Dyrektor MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy im. Polskich OlimpijczykĂłw
Więcej »
Dorota Szczepaniak
Inspektor W Wydziale Komunikacji i Transportu
Więcej »
Anna SkirzyĂąska
Naczelnik WydziaÂłu Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
Danuta Malicka
Naczelnik WydziaÂłu Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Hanna CzerwiĂąska
PUP InowrocÂław, Kierownik Referatu Ewidencji, Informacji i ÂŚwiadczeĂą
Więcej »
PaweÂł WiÂśniewski
Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu, Kierownik Referatu PoÂśrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Więcej »
Danuta Anna Kwiatkowska
PUP InowrocÂław, ZastĂŞpca Dyrektora
Więcej »
PrzemysÂław StefaĂąski
Dyrektor Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu
Więcej »
RafaÂł ÂŁaszkiewicz
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
Maria Licznerska
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
Janusz KrĂłlikowski
Naczelnik WydziaÂłu Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
Więcej »
Alicja Aleksander
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu
Więcej »
Janina Sikorska
Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
do dnia 31.12.2018 r.
Więcej »
RafaÂł Walter
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
Jan Madziarski
Naczelnik WydziaÂłu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami do 31.08.2016 r.
Więcej »
Romuald JaskĂłlski
Dyrektor OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
BogumiÂła GiÂża
Skarbnik Powiatu od 1.02.2016 r. do 31.12.2018 r.
Więcej »
WÂłodzimierz SkrzypiĂąski
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
Edward Radaszewski
G³ówny specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu
Więcej »
Anna Berendt
Skarbnik Powiatu do 31.01.2016 r.
Więcej »
Leszek Kaus
Dyrektor Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
Więcej »
Krzysztof Makowiecki
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
Edyta Fydrych
Dyrektor MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu
Więcej »
Artur MikoÂłajczak
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
StanisÂław Sobecki
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
Dariusz Cykulski
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
Piotr Kendzierski
Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
GraÂżyna KadÂłubowska
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu.
Więcej »
Bogdan Budner
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
Andrzej Eugeniusz Marczewski
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
Andrzej LipiĂąski
Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Dane z lat 2006 - 2014 r.
Więcej »
Jacek Zalesiak
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
Mariusz Piotr Ciesielski
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu do 31.08.2016 r.
Więcej »
JarosÂław ObiaÂła
Dyrektor II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
Więcej »licznik odwiedzin: 16094547