logo

OgÂłoszenia

Obwieszczenie
Dyrektor Zarz¹du Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wszczêciu, na ¿¹danie Strony, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.5.4210.509.2020.MM
Więcej »
ZAWIADOMIENIE STAROSTY INOWROCÂŁAWSKIEGO
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa budynku handlowego z wewnĂŞtrznymi instalacjami: elektrycznÂą, wodno-kanalizacyjnÂą, hydrantowÂą, wentylacji mechanicznej, ciepÂła technologicznego wraz z infrastrukturÂą zewnĂŞtrznÂą: wewnĂŞtrznym ukÂładem komunikacyjnym, instalacjami na dziaÂłkach inwestycji: elektrycznÂą, kanalizacji teletechnicznej, wody, hydrantowÂą, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody do podlewania zieleni oraz stacjÂą transformatorowÂą, wiatÂą ÂśmietnikowÂą i rozbiĂłrkÂą rurociÂągu solankowego na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 2/21, 3/10, 4/40 przy ulicy Wojska Polskiego w InowrocÂławiu".
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Informacja o utworzeniu baz danych BDOT gmina Gniewkowo i gmina Kruszwica
Więcej »
OBWIESZCZENIE
GD.ZUZ.5.4210.460.2020.EF
Dyrektor ZarzÂądu Zlewni w Toruniu PaĂąstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wszczêciu, na ¿¹danie Strony, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych za pomoc¹ studni nr 1 zlokalizowanej na dzia³ce nr 212 obrêb 0002 Brudnia na potrzeby nawadniania upraw rolnych o ³¹cznej powierzchni 16,42 ha w iloœci wiêkszej ni¿ œredniodobowe 5 m3 /dobê w gospodarstwie rolnym w m. Brudnia, gm. D¹browa Biskupia.
Więcej »
Zawiadomienie
o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komĂłrkowej P4 (wieÂża kratowa typu BOTE2/54) o wysokoÂści caÂłkowitej 55,95 m n.p.t. na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 115 obrĂŞb Radojewice gmina DÂąbrowa Biskupia".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa stacji paliw wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w sk³ad której wchodzi: budynek obs³ugi stacji paliw, myjnia rêczna bezdotykowa dwustanowiskowa (II etap), wiata nad dystrybutorami, dwa zbiorniki podziemnych na paliwa p³ynne o poj. V=60m3 ka¿dy, trzy dystrybutory paliw wielopunktowych wraz z ca³¹ infrastruktur¹ techniczn¹, podziemny zbiornik LPG o poj. V=20m3, jeden dystrybutor do tankowania LPG, punkt zlewowy paliwa, stanowisko odkurzacza samochodowego, urz¹dzenie reklamowe - pylon i znak cenowy, drogi manewrowe wewnêtrzne z parkingami dla pojazdów klientów, separatory koalescencyjne do podczyszczania wód opadowych, zbiornika na wody z myjni i zbiornika na œcieki socjalno-bytowe, otwarty zbiornik ziemny na wody opadowe po³o¿onej na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 37/68 w m. Latkowo, gm. Inowroc³aw".
Więcej »
Informacja o utworzeniu bazy danych GESUT gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z 9 listopada 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
Zawiadomienie
o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Stacja bazowa telefonii komórkowej P4. Wie¿a typu MONOBOT H-48 o wysokoœci ca³kowitej 49,30 m n.p.t. na terenie dzia³ki o numerze ewidencyjnym 94/24, obrêb 1 w miejscowoœci PakoœÌ".
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.272.2020.MM
z dnia 29 paÂździernika 2020 r.
o wszczêciu, na ¿¹danie Strony, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 paÂździernika 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.223.2020.WK
z dnia 14 paÂździernika 2020 r.
o decyzji udzielajÂącej pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie istniejÂącymi wylotami nr 1 (dz. ew. nr 89/2 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia), nr 4 (dz. ew. nr 167 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia), nr 7 (dz. ew. nr 167 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia), nr 8 (dz. ew. nr 73 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia), nr 11 (dz. ew. nr 89/2 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia), nr 12 (dz. ew. nr 25 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia), nr 13 (dz. ew. nr 141 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia) i nr 14 (dz. ew. nr 49 obrĂŞb 0014 OÂśniszczewo, gm. DÂąbrowa Biskupia) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych ÂściekĂłw bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni ÂściekĂłw typu Biokube do rowĂłw melioracyjnych na dz. ew. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 obrĂŞb 0015 Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia w m. Parchanie i cieku DopÂływ z OÂśniczewa na dz. ew. nr 49 obrĂŞb 0014 OÂśniszczewo, gm. DÂąbrowa Biskupia w m. OÂśniszczewo w gminie DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 paÂździernika 2020 r.
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.404.2020.MT
z dnia 5 paÂździernika 2020 r.
Dyrektor Zarz¹du Zlewni w Toruniu Paùstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wszczêciu, na ¿¹danie Stron, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych z ujêcia wód podziemnych - studni g³êbinowej nr 1, zlokalizowanego w m. Gniewkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowroc³awski na terenie dzia³ki ewid. nr 186/3 obrêb ewid. nr 0169 M. Gniewkowo oraz szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w iloœci wiêkszej ni¿ œredniorocznie 5 m3 na dobê na dzia³kach o numerach ewid.: 186/3 i 185/38 obrêb ewid. nr 0169 M. Gniewkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowroc³awski, na powierzchni 16,57 ha.
Więcej »
Informacja
o wszczĂŞciu postĂŞpowania administracyjnego
w sprawie wpisania do rejestru zabytkĂłw
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "SPV WIELOWIEŒ 1" o mocy do 1 MW wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 157/5 obrêb Wielowieœ, gmina PakoœÌ".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "SPV WIELOWIEŒ 3" o mocy do 1 MW wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 173 obrêb Wielowieœ, gmina PakoœÌ".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "SPV WIELOWIEŒ 2" o mocy do 1 MW wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 157/4 obrêb Wielowieœ, gmina PakoœÌ".
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM
z dnia 16 wrzeÂśnia 2020 r.
o wydaniu decyzji, znak: GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM udzielaj¹cej Pani Urszuli ¯ó³towskiej pozwolenia wodnoprawnego.
Więcej »
Zawiadomienie
o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w dniu 15 wrzeÂśnia 2020 r. zostaÂło wszczĂŞte postĂŞpowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacjĂŞ inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Walcerzewice, gmina Gniewkowo".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbĂŞdnÂą infrastrukturÂą technicznÂą na dziaÂłce o numerze ewidencyjnym 73/2 w miejscowoÂści Batkowo gmina InowrocÂław - etap BATKOWO III".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbĂŞdnÂą infrastrukturÂą technicznÂą na dziaÂłce o numerze ewidencyjnym 73/2 w miejscowoÂści Batkowo gmina InowrocÂław- etap BATKOWO II".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbĂŞdnÂą infrastrukturÂą technicznÂą na dziaÂłce o numerze ewidencyjnym 73/2 w miejscowoÂści Batkowo gmina InowrocÂław - etap BATKOWO I".
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.292.2020.MT
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zawiadamiam i podajĂŞ do publicznej wiadomoÂści, Âże w dniu 28 sierpnia 2020 r. wydaÂłem PaĂąstwu Barbarze i Janowi KopeĂŚ, zam. Perkowo 3, 88-140 Perkowo prowadzÂącym gospodarstwo rolne w miejscowoÂści Perkowo, gm. Gniewkowo decyzjĂŞ znak:
GD.ZUZ.5.4210.292.2020.MT
pozwolenia wodnoprawnego.
Więcej »
Informacja o utworzeniu baz danych BDOT gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z 26 sierpnia 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.223.2020.WK
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoÂści informacjĂŞ
o wszczêciu, na ¿¹danie Strony, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniej¹cymi wylotami nr 1 (dz. ew. nr 89/2 obrêb 0015 Parchanie gm. D¹browa Biskupia), nr 4 (dz. ew. nr 167 obrêb 0015 Parchanie, gm. D¹browa Biskupia), nr 7 (dz. ew. nr 167 obrêb 0015 Parchanie, gm. D¹browa Biskupia), nr 8 (dz. ew. nr 73 obrêb 0015 Parchanie, gm. D¹browa Biskupia), nr 11 (dz. ew. nr 89/2 obrêb 0015 Parchanie, gm. D¹browa Biskupia), nr 12 (dz. ew. nr 25 obrêb 0015 Parchanie, gm. D¹browa Biskupia), nr 13 (dz. ew. nr 141 obrêb 0015 Parchanie, gm. D¹browa Biskupia) i nr 14 (dz. ew. nr 49 obrêb 0014 Oœniszczewo, gm. D¹browa Biskupia) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych œcieków bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni œcieków typu Biokube do rowów melioracyjnych na dz. ew. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 obrêb 0015 Parchanie, gm. D¹browa Biskupia w m. Parchanie i cieku Dop³yw z Oœniczewa na dz. ew. nr 49 obrêb 0014 Oœniszczewo, gm. D¹browa Biskupia w m. Oœniszczewo w gminie D¹browa Biskupia.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urz¹dzenia wodnego - studni g³êbinowej w m. D¹browa Biskupia, gm. D¹browa Biskupia (dz. ewid. nr 224/2, obrêb ewid. nr 0005 D¹browa Biskupia),
- us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych ze studni g³êbinowej w m. D¹browa Biskupia, gm. D¹browa Biskupia,
- szczegĂłlne korzystanie z wĂłd - nawadnianie upraw rolnych w iloÂści wiĂŞkszej niÂż Âśrednioroczne 5 m3 na dobĂŞ, na dziaÂłkach o numerach ewidencyjnych: 224/2 i 224/4 w obrĂŞbie nr 0005 DÂąbrowa Biskupia, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.182.2020.MM
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawego na:
- us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z osadów czwartorzêdowych ze studni g³êbinowych nr 2 i nr 4, w m. Wonorze, gm. D¹browa Biskupia,
- szczegĂłlne korzystanie z wĂłd - nawadnianie upraw rolnych w iloÂści wiĂŞkszej niÂż Âśrednioroczne 5 m3 na dobĂŞ, na dziaÂłkach o numerach ewidencyjnych: 184, 126/1, 96, 95, 85/1, 85/2, 84/2, 126/3, 126/4, 97/3, w obrĂŞbie nr 0026 Wonorze, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.292.2020.MT
z dnia 20 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z póŸn. zm.) Dyrektor Zarz¹du Zlewni w Toruniu Paùstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wszczêciu, na ¿¹danie Stron, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urz¹dzenia wodnego - ujêcia wód podziemnych, tj. studni g³êbinowej nr 1 ujmuj¹cej wody z utworów czwartorzêdowych, zlokalizowanej w m. Perkowo, gm. Gniewkowo na dzia³ce ewid. nr 62/1 obrêb ewid. nr 0017 Perkowo; us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych z ujêcia wód podziemnych - studni g³êbinowej nr 1 (dz. ewid. nr 62/1 obrêb ewid. nr 0017 Perkowo) i szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w iloœci wiêkszej ni¿ œredniorocznie 5 m3 na dobê w gospodarstwie rolnym w miejscowoœci Perkowo za pomoc¹ deszczowni szpulowej, na dzia³kach o numerach ewid.: 62/1, 62/2, 20 i 3/2 obrêb ewid. nr 0017 Perkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowroc³awski, na powierzchni 20,0 ha.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
Budowa drogi gminnej nr 150206 Liszkowo-Topola.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z 16 lipca 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
Zawiadomienie
o zebraniu materiaÂłu dowodowego
PaĂąstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie wykazu lokali u¿ytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
Zawiadomienie
o wszczĂŞciu postĂŞpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 tj.) w zwi¹zku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z póŸno zm.) zawiadamiam, ¿e w dniu 30 marca 2020 r. wyda³em decyzjê pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.488.2019.MT
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Więcej »
OgÂłoszenie
Dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
z dnia 05.06.2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ dotychczasowemu dzierÂżawcy
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowoÂści SÂłoĂąsko"
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z 19 maja 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
OgÂłoszenie
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póŸn. zm.) Dyrektor Zarz¹du Zlewni w Toruniu Paùstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wszczêciu, na ¿¹danie Strony, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urz¹dzenia wodnego - ujêcia wód podziemnych, tj. studni g³êbinowej nr 1 ujmuj¹cej wody z utworów czwartorzêdowych, zlokalizowanej w m. G¹ski, gm. Gniewkowo na dzia³ce ewid. nr 258 obrêb ewid. nr 0005 G¹ski; us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych z ujêcia wód podziemnych - studni g³êbinowej nr 1 (dz. ewid. nr 258 obrêb ewid. nr 0005 G¹ski) oraz szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych w iloœci wiêkszej ni¿ œredniorocznie 5 m3 na dobê za pomoc¹ deszczowni szpulowej na dzia³kach o numerach ewid.: 258, 238 i 246 w obrêbie ewid. nr 0005 G¹ski oraz 42/13 w obrêbie ewid. nr 0023 Wierzbiczany, gm. Gniewkowo, pow. Inowroc³awski.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w uÂżyczenie.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania administracyjnego
w sprawie wpisania do rejestru zabytkĂłw
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej "Projekt robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)".
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z 6 kwietnia 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
OgÂłoszenie
W zwiÂązku z zagroÂżeniem epidemiologicznym i koniecznoÂściÂą ograniczenia do minimum bezpoÂśrednich kontaktĂłw petentĂłw z pracownikami urzĂŞdu, Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu (w obydwu lokalizacjach) jest zamkniĂŞte dla bezpoÂśredniej obsÂługi interesantĂłw do odwoÂłania.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postĂŞpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.) w zwiÂązku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310 tj.) zawiadamiam i podajĂŞ do publicznej wiadomoÂści, Âże w dniu 17 marca 2020 r. wydaÂłem Gminie InowrocÂław, ul. KrĂłlowej Jadwigi 43, 88 - 100 InowrocÂław, decyzjĂŞ pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.380.2019.ACS, na wykonanie urzÂądzeĂą wodnych tj. trzynastu bezodpÂływowych rowĂłw przydroÂżnych, na dziaÂłkach o nr ewid. 110/13, 110/8, 95, 92/1, 110/6, 110/7, 92/16, 92/2, 91/1, 91/2,90, 93, 94, 96/9 w miejscowoÂści SÂłoĂąsko, obrĂŞb 0039 SÂłoĂąsko, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2020 r.
o zebraniu materiaÂłu dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)".
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z 13 marca 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) w zwi¹zku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póŸn. zm.) zawiadamiam, ¿e w dniu 25 lutego 2020 r. wyda³em decyzjê pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.573.2019.MT
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiĂłrkÂą istniejÂącego i budowÂą nowego mostu nad rzekÂą NoteĂŚ w miejscowoÂści Kobylniki".
Więcej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póŸn. zm.) Dyrektor Zarz¹du Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoœci informujê o wszczêciu, na ¿¹danie Strony, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzeù wodnych tj. trzynastu bezodp³ywowych rowów przydro¿nych, na dziatkach o nr ewid. 110/13, 110/8, 95, 92/1, 110/6, 110/7, 92/16, 92/2, 91/1, 91/2,90, 93, 94, 96/9 w miejscowoœci S³oùska, obrêb 0039 S³oùska, gm. Inowroc³aw.
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji pn.: "Stacja bazowa telefonii komĂłrkowej P4. WieÂża typu BOT-E2/60 o wysokoÂści caÂłkowitej 61,95 m n.p.t. na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 72/3 w miejscowoÂści Sukowy gm. Kruszwica"
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkĂłw lub znajdujÂących siĂŞ w gminnej ewidencji zabytkĂłw, niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
dla inwestycji Budowa budynku handlowego z wewnĂŞtrznymi instalacjami przy ulicy Wojska Polskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.488.2019.MT
Więcej »
Lista rzeczoznawcĂłw majÂątkowych
w postĂŞpowaniach administracyjnych prowadzonych przez StarostĂŞ InowrocÂławskiego
Więcej »
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.573.2019.MT
Więcej »
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.349.2019.MT
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowoÂści Przedbojewice, gmina Kruszwica".
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
dla inwestycji pn. "Stacja bazowa telefonii komĂłrkowej P4. WieÂża typu BOT-E2/60 o wysokoÂści caÂłkowitej 61,95 m n.p.t. na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 72/3 w miejscowoÂści Sukowy gm. Kruszwica".
Więcej »
Obwieszczenie
pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.358.2019.MT
Więcej »
Obwieszczenie
pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.249.2019.MT
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. " Budowa budynku handlowego z wewnĂŞtrznymi instalacjami: elektrycznÂą, wodno-kanalizacyjnÂą, hydrantowÂą, wentylacji mechanicznej, ciepÂła technologicznego wraz z infrastrukturÂą zewnĂŞtrznÂą: wewnĂŞtrznym ukÂładem komunikacyjnym, instalacjami na dziaÂłkach inwestycji: elektrycznÂą, kanalizacji teletechnicznej, wody, hydrantowÂą, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody do podlewania zieleni oraz stacjÂą transformatorowÂą, wiatÂą ÂśmietnikowÂą i rozbiĂłrkÂą rurociÂągu solankowego na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 2/21, 3/10, 4/40 przy ulicy Wojska Polskiego w InowrocÂławiu".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 grudnia 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa hali rozÂładunkowo-magazynowej oraz dwĂłch wiat magazynowych na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 204/2 w miejscowoÂści DÂąbrowa Biskupia".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa instalacji filtra taœmowego i pompy pró¿niowej w Zak³adzie Produkcyjnym Soda M¹twy przy ulicy Fabrycznej w Inowroc³awiu na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 10/1, 11/1 [KM 107, obrêb 8], 1/6, 1/7, 2/6, 2/7 [KM 108, obrêb 8], 24/8, 26, 27, 28, 30/2 [KM 109, obrêb 8]".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa instalacji DCB (kolumny dekarbonizacyjnej) w ZakÂładzie Produkcyjnym Soda MÂątwy przy ulicy Fabrycznej w InowrocÂławiu na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 10/1, 11/1, [KM 107, obrĂŞb 8], 1/6, 1/7, 2/6, 2/7 [KM 108, obrĂŞb 8], 24/8, 26, 27, 28, 30/2 [KM 109, obrĂŞb 8]".
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w uÂżyczenie.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Gniewkowo 1" o mocy zainstalowanej do 1 MW na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 14 w miejscowoÂści GÂąski gmina Gniewkowo".
Więcej »
Informacja o przebiegu konsultacji
projektu Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2020 rok.
Więcej »
Obwieszczenie GD.ZUZ.5.421.349.2019.MT z dnia 22 paÂździernika
o wszczêciu, na ¿¹danie Strony, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowy i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP IV GNIEWKOWO V, dziaÂłka nr ewidencyjny 60/4 obrĂŞb Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowy i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP III GNIEWKOWO IV, dziaÂłka nr ewidencyjny 60/4 obrĂŞb Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowy i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP II GNIEWKOWO III, dziaÂłka nr ewidencyjny 60/4 obrĂŞb Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowy i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP I GNIEWKOWO II, dziaÂłka nr ewidencyjny 60/4 obrĂŞb Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2020 rok.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 paÂździernika 2019 r.
Wykaz nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa przeznaczonej do sprzedaÂży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego uÂżytkownika wieczystego.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na rozbiĂłrkĂŞ napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV (LPN) dla inwestycji: "Budowa linii SN-15 kV (LPN) na odcinku PT Karczyn - Granica ERDS od sÂłupa nr 85 do sÂłupa nr 221 w ramach modernizacji linii"
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni sÂłonecznej wraz z niezbĂŞdnÂą infrastrukturÂą na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 19/3 w miejscowoÂści Kaczkowo gmina Janikowo".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej BĂŞdzitowo - BĂŞdzitĂłwek etap II"
Więcej »
Postanowienie o podjĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych drĂłg na dziaÂłkach 299, 300, 301, 288/2 - obrĂŞb Broniewo; dz. nr 98/2, 31/2 - obrĂŞb Bronimierz; dz. nr 255 - obrĂŞb Niszczewice gm. ZÂłotniki Kujawskie oraz dz. nr 418, 419, 126, 129 - obrĂŞb Liszkowo gm. Rojewo
Więcej »
Postanowienie o podjĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych drĂłg na dziaÂłkach nr 251, 246 - obrĂŞb Liszkowo; dziaÂłkach nr 232, 233/2 - obrĂŞb Rojewo gm. Rojewo"
Więcej »
Postanowienie o podjĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych drĂłg na dziaÂłkach nr 131, 108, 126/5, 126/6 obrĂŞb PÂłonkĂłwko gm. Rojewo"
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieuregulowany stan prawny dotyczÂący udziaÂłu w wysokoÂści 40/5825 czĂŞÂści w prawie uÂżytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Lipowej
Więcej »
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.346.2018.MT
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowĂŞ dla inwestycji pn.: "Budowa gazociÂągĂłw Âśr/c o ciÂśnieniu MOP=0,5 Mpa i Âśrednicach dn 315/250/225/125/63PE w InowrocÂławiu
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowĂŞ dla inwestycji pn.:
"Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROCÂŁAW POÂŁUDNIE, w skÂład ktĂłrej wchodzi stalowa wieÂża kratownicowa wraz z systemem antenowym oraz wolnostojÂące szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 1/5 poÂłoÂżonej przy ul. Popowickiej 63 w InowrocÂławiu".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowy i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn.:
"budowĂŞ budynku ocynkowni ogniowej wraz z instalacjami wewnĂŞtrznymi i niezbĂŞdnÂą infrastrukturĂŞ technicznÂą na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 32/7, 4/1, 24/6 poÂłoÂżonych przy ul. Karola Marcinkowskiego w InowrocÂławiu, obrĂŞb 4".
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
z dnia 17.07.2019 r.
w sprawie zadania:
Przebudowa drogi gminnej BĂŞdzitowo - BĂŞdzitĂłwek etap II
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji umarzajÂącej w sprawie zezwolenia na realizacjĂŞ inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2019 r.
Dyrektor Regionalnego ZarzÂądu Gospodarki Wodnej WĂłd Polskich w GdaĂąsku informuje
o wszczêciu na wniosek spó³ki PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 P³ock, postêpowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usÂługĂŞ wodnÂą
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
w sprawie pn. "Budowa gazociÂągĂłw Âśr/c o ciÂśnieniu MOP-0,5 Mpa i Âśrednicach dn 315/250/225/125/63PE w InowrocÂławiu
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego w przedmiotowej sprawie
na budowĂŞ dla inwestycji pn.:
Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROCÂŁAW POÂŁUDNIE
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Raport o stanie Powiatu InowrocÂławskiego za 2018 rok
Więcej »
Zawiadomienia o wszczĂŞciu postĂŞpowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowĂŞ
Budowa gazociÂągĂłw Âśr/c o ciÂśnieniu MOP=0,5 Mpa i Âśrednicach dn 315/250/225/125/63PE w InowrocÂławiu.
Więcej »
Zawiadomienie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2019 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania o pozwoleniu na budowĂŞ AB.6740.4.141.2019
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie rozeznania rynku
Więcej »
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie:
wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
znak: GD.ZUZ.5.421.50.2019.MT
Więcej »
OgÂłoszenie
Dom Pomocy SpoÂłecznej
w TarnĂłwku
dot. poszukiwania spadkobiercĂłw zmarÂłych mieszkaĂącĂłw.
Więcej »
Obwieszczenie
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
dot. informacji o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego - studni g³êbinowej nr 1 w m. Modliborzyce, gm. D¹browa Biskupia, pow. inowroc³awski na dz. ewid. nr 75/1, obrêb ewid. nr 0010 Modliborzyce; us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów mioceùskich - neogenu ze studni g³êbinowych nr 1 (dz. ewid. nr 75/1) w celu nawadniania upraw rolnych oraz szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych za pomoc¹ deszczowni szpulowej na dzia³ce o numerze ewid. 75/1 w obrêbie ewid. nr 0010 Modliborzyce, gm. D¹browa Biskupia, pow. inowroc³awski.
Więcej »
Obwieszczenie
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdaùsku informuje o wszczêciu, wniosek Pana Stanis³awa Kostrzewskiego (Zak³ad Sozotechniki Sp. z o.o.), dzia³aj¹cego z upowa¿nienia STRUGA S.A. z siedzib¹ w Jezuickiej Strudze, postêpowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego - studni g³êbinowej nr 2 oraz us³ugê wodn¹, tj. pobór wód podziemnych, z ujêcia zlokalizowanego na dzia³ce nr 37/1 obr. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
dot. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150515C w miejscowoÂści SÂłoĂąsko gmina InowrocÂław"
Więcej »
Zawiadomienie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
o wydaniu decyzji w przedmiocie umorzenia postĂŞpowania prowadzonego z wniosku inwestora ORANGE POLSKA S.A. o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROCÂŁAW POÂŁUDNIE, w skÂład ktĂłrej wchodzi stalowa wieÂża kratownicowa H=50 m wraz z systemem antenowym oraz wolnostojÂące szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 1/5 poÂłoÂżonej przy ulicy Popowickiej 63 w InowrocÂławiu".
Więcej »
Obwieszczenie
z dnia 25 marca 2019 r.
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 4 marca 2019 r.
dot. pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.118.2018.MT
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego w 2019 r. - drugi konkurs.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z 26 marca 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z 19 marca 2019 r.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa sieci oraz przy³¹czy gazowych œredniego ciœnienia na ulicy Szymborskiej w Inowroc³awiu".
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z 6 marca 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacjĂŞ inwestycji drogowej.
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 4 marca 2019 r.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 21 lutego 2019 r.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2019 r.
Więcej »
Zawiadomienie
o wszczĂŞciu postĂŞpowania
z dnia 13 lutego 2019 r.
dot. "Budowa sieci oraz przy³¹czy gazowych œr-c w ulicy Szymborskiej w Inowroc³awiu na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych 43, 28/14, 27/3, 27/16, 27/17, 86/2, 28/15, 27/15, 27/18, 27/2, 28/2, 28/6, 28/8, 28/9, 28/10, 28/18, 28/26, 28/30 (obrêb 7)"
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie w 2019 r. dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw, niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
Zawiadomienie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa budynku linii do workowania soli wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i ³¹cznikami komunikacyjno-technologicznymi realizowanego na Wydziale Konfekcjonowania Soli (Budynek "B") przy ulicy Pakoskiej 7a w Inowroc³awiu na terenie dzia³ki o numerze ewidencyjnym 10".
Więcej »
Zawiadomienie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa budynku dla wêz³a tabletkowania soli wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i ³¹cznikami komunikacyjno-technologicznymi realizowanego na Wydziale Konfekcjonowania Soli (Budynek "A") przy ulicy Pakoskiej 7a w Inowroc³awiu na terenie dzia³ki o numerze ewidencyjnym 10".
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 29 stycznia 2019 r.
dot. "Rozbudowa drĂłg gminnych: ulicy Mieszka I i ulicy Folwarcznej w Kruszwicy".
Więcej »
Zawiadomienie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
Więcej »
Informacja
ZarzÂądu WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 stycznia 2019 r.
o opracowaniu projektu uchwaÂły Sejmiku WojewĂłdztwa-Kujawsko Pomorskiego okreÂślajÂącej wprowadzenie na obszarze wojewĂłdztwa kujawsko-pomorskiego ograniczeĂą i zakazĂłw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktĂłrych nastĂŞpuje spalanie paliw (tzw. "uchwaÂły antysmogowej"), a takÂże o terminie konsultacji spoÂłecznych dotyczÂących ww. projektu.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni¹ œcieków i kanalizacji deszczowej wraz z przy³¹czami do granic dzia³ek w odcinku ulicy Wiejskiej w Inowroc³awiu od rowu Szymborskiego do ulicy M¹tewskiej na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych 57/2, 56/3, 56/2, 33/5, 31/11, 31/12, 31/13, 33/17, 31/6, 38/1, 58/1, 6/1, 6/3, 6/5, 6/7, 6/8, 7/2, 11 (obrêb 7)".
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
Więcej »
Obwieszczenie
z dnia 7 stycznia 2019 r.
dot. postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego - studni g³êbinowej nr 1 ujmuj¹cej wody z osadów czwartorzêdowych, zlokalizowanej w miejscowoœci Murzynko, gm. Gniewkowo, na dzia³ce o numerze ewid. 109/3, obrêb ewid. 0014 Murzynko; pobór wód podziemnych z osadów czwartorzêdowych ze studni nr 1; nawadnianie upraw rolnych na dzia³kach o numerach ewid.: 109/3, 47, 45/2, 102 i 103, zlokalizowanych w obrêbie ewid. 0014 Murzynko oraz pojenie zwierz¹t gospodarskich w ramach szczególnego korzystania z wód.
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 9 stycznia 2019 r.
dot. zadania pn. "Rozbudowa skrzyÂżowania ulic: StanisÂława Staszica, GĂłrniczej, PoznaĂąskiej, Prymasa JĂłzefa Glempa w InowrocÂławiu"
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 31 grudnia 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowoœci Jaksice z w³¹czeniem w miejscowoœci Borkowo na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: [...]".
Więcej »
Zawiadomienie
z dnia 31 grudnia 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni¹ œcieków i kanalizacji deszczowej wraz z przy³¹czami do granic dzia³ek w odcinku ulicy Wiejskiej w Inowroc³awiu od rowu Szymborskiego do ulicy M¹tewskiej na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych 57/2, 56/3, 56/2, 33/5, 31/11, 31/12, 31/13, 33/17, 31/6, 38/1, 58/1, 6/1, 6/3, 6/5, 6/8, 7/2, 11 (obrêb 7)".
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazu pomieszczeĂą uÂżytkowych przeznaczonych do oddania w uÂżyczenie.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o odst¹pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla projektu pn. "Uproszczone Plany Urz¹dzenia Lasów dla lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Paùstwa, nale¿¹cych do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2019-2028 dla poszczególnych obrêbów geodezyjnych gmin: D¹browa Biskupia, Inowroc³aw, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, PakoœÌ, Z³otniki Kujawskie.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa oraz dobudowa zespoÂłu garaÂży w zabudowie szeregowej - etap I od numeru 43 do 54 na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 80/23 poÂłoÂżonej przy ulicy Topolowej w Janikowie, obrĂŞb 4.".
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.
Więcej »
Zawiadomienie
o wszczĂŞciu postĂŞpowania
z dnia 3 grudnia 2018 r.
dot. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni¹ œcieków i kanalizacji deszczowej wraz z przy³¹czami do granic dzia³ek w odcinku ulicy Wiejskiej w Inowroc³awiu od rowu Szymborskiego do ulicy M¹tewskiej na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych 57/2, 56/3, 56/2, 33/5, 31/11, 31/13, 33/17, 31/6, 38/1, 58/1, 6/1, 6/3, 6/5, 6/7, 6/8, 7/2, 11 (obrêb 7)".
Więcej »
Zawiadomienie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2018 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego - chlewni w obsadzie 60 DJP wraz z pomieszczeniami na maneÂż, laboratorium, pomieszczeniami administracyjnymi i magazynowymi w ramach istniejÂącej zabudowy zagrodowej na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 13/12 obrĂŞb SÂławĂŞcinek gmina InowrocÂław".
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2018 r.
Więcej »
Zawiadomienie
z 26 listopada 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowoœci Jaksice z w³¹czeniem w miejscowoœci Borkowo na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: Obrêb Jaksice: [...}, Obrêb Borkowo: [...], Obrêb Jaksiczki: [...]".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2018 r.
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Konwaliowej w InowrocÂławiu".
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w uÂżyczenie.
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w uÂżyczenie.
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w uÂżyczenie.
Więcej »
Zawiadomienie o czynnoÂściach wznowienia znakĂłw granicznych
w zwi¹zku z podzia³em nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie Koœcielca, gmina PakoœÌ.
Więcej »
Zawiadomienie o czynnoÂściach przyjĂŞcia granic nieruchomoÂści
w zwi¹zku z podzia³em nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie Koœcielca, gmina PakoœÌ.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowê dla inwestycji pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Jaksice z w³¹czeniem w miejscowoœci Borkowo '
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ - chlewnia w SÂławĂŞcinku.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 150515C w miejscowoÂści SÂłoĂąsko gmina InowrocÂław'.
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2019 rok.
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 paÂździernika 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do zbycia.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 23 paÂździernika 2018 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "rozbudowa istniejÂącej fermy drobiu brojlera kurzego o 4 budynki inwentarskie nr 1, 2, 3, 4 wraz z instalacjami wewnĂŞtrznymi, 8 silosĂłw paszowych, zbiornikĂłw na Âścieki wraz z infrastrukturÂą technicznÂą na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 62/3 i 62/4 poÂłoÂżonych w obrĂŞbie ewidencyjnym Modliborzyce, gm. DÂąbrowa Biskupia".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 19 paÂździernika 2018 r.
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2534C w miejscowoÂści Ostrowo gmina Gniewkowo w zakresie wykonania ciÂągu pieszo-rowerowego".
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania z dnia 10 paÂździernika 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego - chlewni w obsadzie 60 DJP wraz z pomieszczeniami na maneÂż, laboratorium, pomieszczeniami administracyjnymi i magazynowymi w ramach istniejÂącej zabudowy zagrodowej na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 13/12 obrĂŞb SÂławĂŞcinek gmina InowrocÂław".
Więcej »
Decyzja
dla inwestycji pn. :
,, Budowa drugiej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra - WielowieÂś w ramach dostosowania infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych ... '
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 1 paÂździernika 2018 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla potrzeb projektĂłw budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociÂągu pomiĂŞdzy infrastrukturÂą IKS "SOLINO" S.A. oraz projektĂłw modernizacji istniejÂących rurociÂągĂłw:.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania z dnia 24 wrzeÂśnia 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra - WielowieÂś w ramach dostosowania infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych, w skÂład ktĂłrego wchodzi:[...]".
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
dot. "Rozbudowa ulicy DÂługiej i Lipowej w InowrocÂławiu wraz z uporzÂądkowaniem gospodarki wodno-Âściekowej"
Więcej »
Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu ogÂłasza przetarg
na sprzedaÂż zÂłomu pochodzÂącego ze zÂłomowanych obrabiarek (tokarki, noÂżyce uniwersalne) w iloÂści 12250 kg.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 wrzeÂśnia 2018 r.
o zebraniu materiaÂłu dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla potrzeb projektĂłw budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociÂągĂłw pomiĂŞdzy infrastrukturÂą IKS "SOLINO" S.A. oraz projektĂłw modernizacji istniejÂących rurociÂągĂłw".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
dot. zadania pn. "Rozbudowa ulicy Konwaliowej w InowrocÂławiu".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. ,, budowa budynku obory wolnostanowiskowej dla bydÂła mlecznego wraz z niezbĂŞdnÂą infrastrukturÂą towarzyszÂącÂą w istniejÂącej zagrodzie rolnej na dziaÂłce nr ewidencyjny 258/5 w miejscowoÂści Ludzisko gmina Janikowo '
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu lokalu uÂżytkowego i czĂŞÂści powierzchni uÂżytkowej przeznaczonych do oddania w najem
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2534C w miejscowoÂści Ostrowo gmina Gniewkowo w zakresie wykonania ciÂągu pieszo - rowerowego '
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 150515C w miejscowoÂści SÂłoĂąsko gmina InowrocÂław'
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
informujÂące o okrĂŞgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okrĂŞgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w InowrocÂławiu w wyborach do Rady Powiatu InowrocÂławskiego zarzÂądzonych na dzieĂą 21 paÂździernika 2018 r.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
o wystÂąpieniu do Burmistrza Gminy Miasta Janikowo i WĂłjta Gminy InowrocÂław o opiniĂŞ w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla potrzeb projektĂłw budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociÂągĂłw pomiĂŞdzy infrastrukturÂą IKS "SOLINA" S.A. oraz projektĂłw modernizacji istniejÂących rurociÂągĂłw".
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych na wykonanie badaĂą geologiczno-inÂżynierskich dla potrzeb projektĂłw budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociÂągĂłw pomiĂŞdzy infrastrukturÂą IKS "SOLINO" S.A. oraz projektĂłw modernizacji istniejÂących rurociÂągĂłw"
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. ,, Budowa drugiej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra - WielowieÂś w ramach dostosowania infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawyo zapasach interwencyjnych '
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji pn. ,, Budowa budynku drukarni wraz z infrastrukturÂą technicznÂą na terenie dziaÂłek poÂłoÂżonych przy ulicy Transportowca w InowrocÂławiu '.
Więcej »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż samochodu osobowego RENAULT TRAFIC 2.1D
Więcej »
Decyzja 54/2018
dot. inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra - WielowieÂś w ramach dostosowania infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych, w skÂład ktĂłrego wchodzi:[...]".
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowê dla inwestycji pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej ,, INOWROC£AW I " o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz z przy³¹czem SN na terenie dzia³ki o numerze ewidencyjnym 37/15 obrêb Balczewo gmina Inowroc³aw"
Więcej »
Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu ogÂłasza przetarg publiczny
na sprzedaÂż pojazdu Peugeot Partner
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
dot. inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra - WielowieÂś w ramach dostosowania infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych, w skÂład ktĂłrego wchodzi:[...]".
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
dotycz¹ce wszczêcia postêpowania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz osoby o nieustalonym adresie pobytu za nieruchomoœÌ po³o¿on¹ w Inowroc³awiu przy ul. Lipowej 52.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowê dla inwestycji pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej ,, INOWROC£AW I " o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz z przy³¹czem SN na terenie dzia³ki o numerze ewidencyjnym 37/15 obrêb Balczewo gmina Inowroc³aw"
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz osoby o nieustalonym adresie pobytu za udziaÂł w prawie uÂżytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Krzywoustego dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy DÂługiej i Lipowej w InowrocÂławiu wraz z uporzÂądkowaniem gospodarki wodno-Âściekowej".
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
w sprawie ustalenia odszkodowania za udziaÂł w prawie uÂżytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomoÂści o nieuregulowanym stanie prawnym poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Lipowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy DÂługiej i Lipowej w InowrocÂławiu wraz z uporzÂądkowaniem gospodarki wodno-Âściekowej".
Więcej »
CKP w InowrocÂławiu ogÂłasza przetarg publiczny na sprzedaÂż samochodu Peugeot Partner..
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. ,, Budowa czterech budynkĂłw inwentarskich z przeznaczeniem na kurniki, oÂśmiu silosĂłw na paszĂŞ, czterech zbiornikĂłw na gaz pÂłynny, pÂłyty obornikowej oraz pozostaÂłej niezbĂŞdnej infrastruktury towarzyszÂącej w ramach istniejÂącej zabudowy zagrodowej na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 1 obrĂŞb Krusza Podlotowa gmina InowrocÂław'.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
na wniosek inwestora, Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 P³ock reprezentowanego przez ustanowionego Pe³nomocnika - Pana Jacka Osiewa³ê, zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowê dla inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki ruroci¹gu przesy³owego paliw z PMRiP Góra - Wielowieœ w ramach dostosowania infrastruktury przesy³owej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych, w sk³ad którego wchodzi:[...]"
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji drogowej pn. "Udostêpnienie Terenów Inwestycyjnych poprzez budowê ulicy zbiorczej ³¹cz¹cej ulice Marulewsk¹ i Szymborsk¹ w Inowroc³awiu.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw
- III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂące im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu, ul. Gabriela Narutowicza 53, 88-100 InowrocÂław, dla ktĂłrego organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski,
- Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu, ul. ÂŚrednia 9, 88-100 InowrocÂław, dla ktĂłrego organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego ogÂłasza przetarg publiczny
na sprzedaÂż pojazdĂłw marki: Opel Vivaro oraz Peugeot Partner.
Więcej »
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż samochodu osobowego RENAULT TRAFIC 2.1D
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2018
zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego ogÂłasza przetarg publiczny
na sprzedaÂż pojazdĂłw marki : Opel Vivaro oraz Peugeot Partner.
Więcej »
Informacja oraz plakat ASF dla hodowcĂłw trzody chlewnej
dotyczÂąca afrykaĂąskiego pomoru ÂświĂą
Więcej »
RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na:
realizacjĂŞ w roku 2018 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacjĂŞ pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
OgÂłoszenie o poszukiwaniu spadkobiercĂłw zmarÂłych mieszkaĂącĂłw DPS w Parchaniu
Więcej »
Zawiadomienie
o czynnoÂściach ustalenia przebiegu granic dziaÂłek ewidencyjnych
- obrĂŞb ewidencyjny Jarki
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Udostêpnienie Terenów Inwestycyjnych poprzez budowê ulicy zbiorczej ³¹cz¹cej ulice Marulewsk¹ i Szymborsk¹ w Inowroc³awiu'.
Więcej »
Postanowienie
dot. "Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROCÂŁAW POÂŁUDNIE, w skÂład ktĂłrej wchodzi stalowa wieÂża kratownicowa H=50m wraz z systemem antenowym oraz wolnostojÂące szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 1/5 poÂłoÂżonej przy ulicy Popowickiej 63 w InowrocÂławiu".
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - ul. PoznaĂąska 12, InowrocÂław.
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2018
zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Postanowienie
dot. "Budowa ulicy Dyngusowej w InowrocÂławiu".
Więcej »
OgÂłoszenie
w sprawie aktualizacji wysokoÂści podstawowych kwot dotacji w roku 2017.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa nowego kotÂła opalanego biomasÂą wraz z niezbĂŞdnÂą infrastrukturÂą technicznÂą na terenie ZakÂładu Produkcyjnego "JANIKOSODA" przy ulicy PrzemysÂłowej 30 w Janikowie na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 1/21, 1/23, 1/40, 1/42, 1/43, 1/49, 1/53, 1/69, 1/82, 1/86, 1/90".
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w formie powierzenia w 2018 r. zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2018 rok.
Więcej »
OgÂłoszenie o poszukiwaniu spadkobiercĂłw zmarÂłych mieszkaĂącĂłw DPS w TarnĂłwku
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z czĂŞÂściÂą biurowo-socjalnÂą na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 262 obrĂŞb SÂławĂŞcinek gmina InowrocÂław".
Więcej »
Lista rzeczoznawcĂłw majÂątkowych w postepowaniach administracyjnych
prowadzonych przez StarostĂŞ InowrocÂławskiego.
Więcej »
Lista rzeczoznawcĂłw majÂątkowych w postĂŞpowaniach administracyjnych prowadzonych przez:
StarostĂŞ InowrocÂławskiego
Więcej »
Zawiadomienie
dot. wszczêcia postêpowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomoœÌ o nieuregulowanym stanie prawnym po³o¿on¹ w Inowroc³awiu przy ulicy Dyngusowej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 131/1 o pow. 0.0780 ha, zapisan¹ w ksiêdze wieczystej BY1I/00002689/1, przejêt¹ z mocy prawa na rzecz Miasta Inowroc³aw na realizacjê inwestycji drogowej zgodnie z ostateczn¹ decyzj¹ Starosty Inowroc³awskiego nr AB6740.D.2.2015 z 22 czerwca 2015 r. o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w Inowroc³awiu".
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza konkurs na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica, dla ktĂłrego organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
Zaproszenie Starosty Inowroc³awskiego do wspó³pracy
kierowane do rzeczoznawcĂłw majÂątkowych
Więcej »
RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na:
realizacjĂŞ w roku 2017 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacjĂŞ pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw:
- Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu,
88-170 PakoœÌ
- Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu,
ul. Dworcowa 25, 88-100 InowrocÂław,
dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ inwestycji pn. "Budowa budynku chlewni dla trzody w iloÂści 75,7 DJP w istniejÂącej zagrodzie rolnej wraz ze zbiornikiem na gnojownicĂŞ i 3 szt. silosĂłw zboÂżowych na dziaÂłce nr ewidencyjny 19/2 w m. Broniewice 61 gmina Janikowo".
Więcej »
OgÂłoszenie
w sprawie aktualizacji wysokoÂści podstawowych kwot dotacji w rok 2017.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji drogowej pn. "Wykonanie dojazdu do budynku przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego 13A oraz ci¹gu pieszo-rowerowego ³¹cz¹cego ulice: Szarych Szeregów i Wojska Polskiego w Inowroc³awiu".
Więcej »
Informacja o postĂŞpowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
na wniosek Pana Andrzeja Schmidta dziaÂłajÂącego z peÂłnomocnictwa firmy IRENA Group Holding Sp. z o.o., wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkÂła o zdolnoÂści produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobĂŞ
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
na wniosek inwestora, ORANGE POLSKA S.A. zostaÂło wszczĂŞte postĂŞpowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROCÂŁAW POÂŁUDNIE, w skÂład ktĂłrej wchodzi stalowa wieÂża kratownicowa H=50m wraz z systemem antenowym oraz wolnostojÂące szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 1/5 poÂłoÂżonej przy ulicy Popowickiej 63 w InowrocÂławiu".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Budowa ÂścieÂżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica; Obiekt "Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy".
Więcej »
Konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2017 r.
Więcej »
RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na:
realizacjĂŞ w roku 2017 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Odstojnik wĂłd popÂłucznych na terenie stacji uzdatniania wody na dziaÂłkach o numerach ewidencyjnych 162/7 i 162/6 w m. Rojewo gm. Rojewo".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy³¹czy kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Miechowice gmina Inowroc³aw oraz obejmuj¹ca teren miasta Inowroc³awia od miejsca w³¹czenia w istniej¹cy kolektor DN 1000 w ulicy Stanis³awa Przybyszewskiego poprzez ulicê Now¹ i Szymborsk¹ na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: 74/1, 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowroc³aw-M, obrêb 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18. 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obrêb Miechowice], 68/3, 55/5 [obrêb Marulewy]".
Więcej »
Komunikat o potwierdzeniu HPAI w miejscowoÂści ÂŁojewo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. "Wykonanie dojazdu do budynku przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego w InowrocÂławiu"
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowê dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy³¹czy kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Miechowice gmina Inowroc³aw oraz obejmuj¹ca teren miasta Inowroc³awia od miejsca w³¹czenia w istniej¹cy kolektor DN 1000 w ulicy Stanis³awa Przybyszewskiego poprzez ulicê Now¹ i Szymborsk¹ na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: 74/1. 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowroc³aw-M, obrêb 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18. 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obrêb Miechowice], 68/3, 55/5 [obrêb Marulewy]".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ÂścieÂżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica; Obiekt "Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy"".
Więcej »
OgÂłoszenie
w sprawie wysokoÂści podstawowych kwot dotacji w roku 2017
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
wykazu lokalu uÂżytkowego przeznaczonego do najmu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ulicy MÂątewskiej 17.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2017 r.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowê dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy³¹czy kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Miechowice gmina Inowroc³aw oraz obejmuj¹ca teren miasta Inowroc³awia od miejsca w³¹czenia w istniej¹cy kolektor DN 1000 w ulicy Stanis³awa Przybyszewskiego poprzez ulicê Now¹ i Szymborsk¹ na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: 74/1. 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowroc³aw-M, obrêb 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18. 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obrêb Miechowice], 68/3, 55/5 [obrêb Marulewy]".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa dwĂłch zbiornikĂłw na gnojowicĂŞ dla Biogazowni Rolniczej w Radojewicach gmina DÂąbrowa Biskupia na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 72/1 i 73/3".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa zbiornika odstojnikowego (fermentacyjnego II stopnia) Biogazowni Rolniczej w Radojewicach gmina DÂąbrowa Biskupia na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 72/1 i 73/3".
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa trzech kurnikĂłw dla niosek (produkcja jaj wylĂŞgowych) wraz z infrastrukturÂą technicznÂą na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 148/3 obrĂŞb Sikorowo gmina InowrocÂław"
Więcej »
Decyzja
dot. nabycie przez Gminê PakoœÌ prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, po³o¿onej w Ludkowie, gmina PakoœÌ
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w formie powierzenia w 2017 r. zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê dla inwestycji pn. "Zmiana zagospodarowania terenu polegaj¹ca na budowie fermy indyków na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych 9/9 (czêœÌ dzia³ki) i 9/12 obrêb Turlejewo gmina Inowroc³aw"
Więcej »
Informacja Starosty InowrocÂławskiego
dot. ortofotomapy
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y, po³o¿onych w Koœcielcu, gmina PakoœÌ
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2017 rok.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania administracyjnego
w sprawie nieodpÂłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb PaĂąstwa wÂłasnoÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnicy
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Chlewiskach, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 wrzeÂśnia 2016 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych z ujĂŞcia nr 2 (dz. nr 66/4) i nr 3 (dz. nr 66/6) w m. Tuczno gm. ZÂłotniki Kujawskie, dla potrzeb bytowych i gospodarczych mieszkaĂącĂłw wsi: Tuczno, Tuczno WieÂś, Helenowo, Podgaj, Popowiczki, Leszcze, DÂźwierzchno, Jordanowo, Mierzwin, z ujĂŞcia w m. Tuczno, odprowadzanie podczyszczonych wĂłd popÂłucznych do jeziora Tuczno, oraz ustanowienie strefy ochronnej ujĂŞcia
Więcej »
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Decyzja 24/2016
"rozbiĂłrka budynku garaÂżowego i budynkĂłw gospodarczych zlokalizowanych na dziaÂłce nr 137 poÂłoÂżonej przy ul. PowstaĂącĂłw Wielkopolskich 11 w obrĂŞbie 2 w m. Kruszwica"
Więcej »
Decyzja 19/2016
"rozbiĂłrka budynku mieszkalnego i gospodarczego na dz. nr 36, ul. OrÂłowska 23 w InowrocÂławiu"
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Rad³ówek-Jaksice".
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia :Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra-WielowieÂś w ramach infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych"
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Karola Marcinkowskiego
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o zmianê pozwolenia na budowê dotycz¹cego budowy "dwóch elektrowni wiatrowych REPOWER MM 92/2, 05 MW o ³¹cznej mocy 4,1 MW Hzw=100 m npt. (F29,EW29,F30,EW30) z niezbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi i budowlanymi oraz drogami dojazdowymi w miejscowoœci Ludzisko gm. Janikowo u budow¹ zjazdów z drogi gruntowej nr 146 obrêb Ludzisko gm. Janikowo i drogi gruntowej nr 1/14 obrêb Górki gm. Strzelno"
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
"Budowa drogi gminnej Rad³ówek-Jaksice"
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 01 lipca 2016 r.
o zebraniu materiaÂłu dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra-WielowieÂś w ramach infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych"
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych drĂłg na dziaÂłkach nr 299, 399, 301, 288/2 - obrĂŞb Broniewo; dz. nr 98/2, 31/2 - obrĂŞb Bronimierz; dz. nr 255 - obrĂŞb Niszczewice gm. ZÂłotniki Kujawskie oraz dz. nr 418, 419, 126, 129 - obrĂŞb Liszkowo gm. Rojewo"
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych drĂłg na dziaÂłkach nr 251, 146 - obrĂŞb Liszkowo; dziaÂłkach nr 232, 233/2 - obrĂŞb Rojewo gm. Rojewo"
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych drĂłg na dziaÂłkach nr 131, 108, 126/5, 126/6 obrĂŞb PÂłonkĂłwko gm. Rojewo"
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.
o wystÂąpieniu do Burmistrza Gniewkowa i WĂłjta Gminy InowrocÂław o opiniĂŞ w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra-WielowieÂś w ramach infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych"
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Rozbudowa istniejÂącej farmy wiatrowej o jeden generator energii wiatrowej POWER WIND 60/850 wraz z infrastrukturÂą technicznÂą na dziaÂłce nr ewid. 323/2 ObrĂŞb CheÂłmce gmnia Kruszwica"
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 czerwca 2016 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki rurociÂągu przesyÂłowego paliw z PMRiP GĂłra-WielowieÂś w ramach infrastruktury przesyÂłowej paliw do wymogĂłw ustawy o zapasach interwencyjnych"
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Jana III Sobieskiego wraz z remontem drogi gminnej - ulicy Stefana Batorego w InowrocÂławiu".
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw:
- II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
ul. Marii Konopnickiej 15, 88-100 InowrocÂław
-Zespó³ Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
ul. Solankowa 21, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw:
- Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu
ul. Dworcowa 25, 88-100 InowrocÂław
- MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy
ul. Kujawska20, 88-150 Kruszwica
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej projekt budowlany i udzielajÂącej pozwolenia na budowĂŞ dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni wiatrowej ENERCON E 53/800 ze zjazdem, drogÂą dojazdowÂą, placem manewrowym z zatokÂą i placem postojowym na terenie dziaÂłek o numerach ewidencyjnych 27/1 i 28 obrĂŞb Sikorowo gmina InowrocÂław".
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Rad³owo, gmina PakoœÌ
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
InowrocÂław, ul. Karola Marcinkowskiego
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o zamiarze wszczêcia postêpowania wyw³aszczeniowego - Ludkowo, gmina PakoœÌ
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy KruszaĂąskiej w InowrocÂławiu"
Więcej »
OgÂłoszenie
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
"Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Sobieskiego wraz z remontem drogi gminnej - ulicy Batorego w InowrocÂławiu"
Więcej »
OgÂłoszenie o wynikach konsultacji
projektu planu ZrĂłwnowaÂżonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
"Budowa ulicy KruszaĂąskiej w InowrocÂławiu"
Więcej »
RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2016
zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Konsultacje spoÂłeczne projektu Planu Transportowego
Więcej »
Informacja o postĂŞpowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna NOWO¦Æ w Jezuickiej Strudze
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 lutego
o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści do sprzedaÂży
Parchanie gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Więcej »
Konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2016 r.
Więcej »
Informacja w sprawie zapomĂłg zdrowotnych
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o zmianĂŞ pozwolenia na budowĂŞ nr 24/2013
Ekolog Kujawski Sp. z o.o.
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
o wszczĂŞciu postĂŞpowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaÂływania na Âśrodowisko oraz zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji drogowej pn. "Budowa ³¹cznika ulicy Okrê¿ek z ulic¹ Józefa Dankowskiego w Inowroc³awiu"
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie operatu ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w formie powierzenia w 2016 r. zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2016 rok
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
InowrocÂław ul. Solankowa
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
"Budowa ³¹cznika ulicy Okrê¿ek z ulic¹ Józefa Dankowskiego w Inowroc³awiu"
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
InowrocÂław ul. PoznaĂąska
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
Kruszwica ul. Kujawska
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ - Kaczkowo
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie lokali przeznaczonych do najmu
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w ZÂłotnikach Kujawskich.
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30.07.2015 r. o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej
Więcej »
OgÂłoszenie o poszukiwaniu spadkobiercĂłw zmarÂłych mieszkanek DPS w TarnĂłwku
Więcej »
Konkurs na wyÂłonienie podmiotu prowadzÂącego bursĂŞ w ramach niepublicznej placĂłwki oÂświatowej,
zlokalizowanej na nieruchomoÂści po dotychczasowej Bursie Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Przedbojewice
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w InowrocÂławiu"
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - KoÂścielec
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
OgÂłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorĂłw
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Inowroc³awiu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc³awiu.
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
Więcej »
Konkurs na wyÂłonienie podmiotu prowadzacego bursĂŞ w ramach niepublicznej placĂłwki oÂświatowej.
Zarz¹d Powiatu Inowroc³awskiego podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia konkursu, powo³ania komisji konkursowej i przyjêcia regulaminu konkursowego na wy³onienie podmiotu prowadz¹cego bursê w ramach niepublicznej placówki oœwiatowej.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego dot. wszczĂŞcia postĂŞpowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w InowrocÂławiu".
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
Więcej »
RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu
ofert na realizacjĂŞ w roku 2015 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
poÂłoÂżonych w miejscowoÂści Piotrkowice, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zatwierdzenie zmian w wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowĂŞ
Więcej »
Zawia. o umorzeniu postĂŞp. w sprawie reali. inwes. drog."Budowa ulicy Dyngusowej w InowrocÂławiu"
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ
Więcej »
Obwieszczenie MarszaÂłka woj kujawsko-pomorskiego
o przystÂąpieniu do sporzÂądzenia planu zagospodarowania przestrzennego woj kuj-pom
Więcej »
Obwieszczenie MarszaÂłka woj kujawsko-pomorskiego
o przystÂąpieniu do sporzÂądzenia planu zagospodarowania przestrzennego wojewĂłdztwa kuj-pom
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 11 lutego 2015r.
w sprawie wykazu czĂŞÂści powierzchni uÂżytkowej przeznaczonej do oddania w najem.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego dot. wszczĂŞcia postĂŞpowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w InowrocÂławiu".
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w formie wspierania
zadaĂą publicznych Powiatu w 2015 r. w niÂżej wymienionych zakresach:
- w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w zakresie nauki, edukacji, oÂświaty i wychowania
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dĂłbr kultury.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
poÂłoÂżonych w miejscowoÂści Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
OgÂłoszenie o konkursie ofert na przyznanie w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
OgÂłoszenie o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści
przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wyÂłoÂżeniu do wglÂądu projektu operatu
opisowo-kartograficznego ewidencji budynkĂłw i lokali dla obrĂŞbĂłw ewidencyjnych gmin: InowrocÂław, Kruszwica (bez miasta Kruszwica), Gniewkowo (bez miasta Gniewkowo) i DÂąbrowa Biskupia, poÂłoÂżonych w powiecie inowrocÂławskim, w wojewĂłdztwie kujawsko-pomorskim.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy Miechowickiej.
Więcej »
Decyzja 88/2014
dla inwestycji pn.
"Budowa sieci i przy³¹czy kanalizacji sanitarnych oraz rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obrêb Gnojno, 3, 5 - obrêb Inowroc³aw, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obrêb K³opot".
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wspó³pracy
Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2015 rok
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowê dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy³¹czy kanalizacji sanitarnych oraz rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obrêb Gnojno, 3, 5 - obrêb Inowroc³aw, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obrêb K³opot".
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
GÂąski, gmina Gniewkowo
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Wonorze, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy DÂługiej i Lipowej w InowrocÂławiu wraz z uporzÂądkowaniem gospodarki wodno-Âściekowej"
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ - InowrocÂław
przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Przedbojewice
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji pn.
"Budowa sieci i przy³¹czy kanalizacji sanitarnych oraz rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami na terenie dzia³ek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obrêb Gnojno, 3, 5 - obrêb Inowroc³aw, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obrêb K³opot".
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - dot.budowy elektrowni wiatrowej w Jankowie
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Gniewkowo
przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej na sprzedaÂż - WierzchowsÂławice
Więcej »
Powiatowy Lekarz Weterynarii w InowrocÂławiu przekazuje
do wiadomoÂści i wykorzystania zestawienie rzeÂźni z terenu wojewĂłdztwa kujawsko - pomorskiego, ktĂłre wyraÂżajÂą zgodĂŞ na przyjĂŞcie tusz zwierzĂŞcego pochodzÂących z ubojĂłw z koniecznoÂści dokonywanych w gospodarstwie pochodzenia zwierzĂŞcego zgodnie z danymi przekazanymi przez WojewĂłdzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy oraz wytyczne dotyczÂące uboju z z koniecznoÂści poza ubojniÂą.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego dot. wszczĂŞcia postĂŞpowania odnoÂśnie inwestycji drogowej
"Rozbudowa ulicy DÂługiej i Lipowej w InowrocÂławiu wraz z uporzÂądkowaniem gospodarki wodno-Âściekowej".
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej na sprzedaÂż - Przedbojewice
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - InowrocÂław
przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
Informacja ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
w sprawie wynikĂłw przeprowadzonych konsultacji spoÂłecznych projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego
w sprawie przyjĂŞcia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007-2015
Więcej »
OgÂłoszenie o konsultacjach
Konsultacje projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie przyjĂŞcia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007-2015, przyjĂŞtego przez ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego na posiedzeniu 1 sierpnia 2014r.
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji polegajÂącej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2518 C, ul. Marcinkowskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży, poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9,
oznaczonych geodezyjnie jako dziaÂłki o numerach: 578/29 o pow. 0,0555 ha i 578/30 o pow. 0,0555 ha.
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
dot. zakoĂączenia postĂŞpowania odnoÂśnie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowoÂści SuchatĂłwka w gminie Gniewkowo".
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - dot.rozbudowy drogi przy ul. Marcinkowskiego
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
wykazu nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. ÂŚw. Ducha 59-61
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê dla Inwestora : DESTYLACJE POLSKIE, Spó³ka z o.o.
dla inwestycji pn. : ,,Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacjÂą do produkcji alkoholu etylowego ogĂłlnego przeznaczenie i niezbĂŞdnÂą infrastrukturÂą oraz drogÂą dojazdowÂą w Liszkowie, gm. Rojewo ... ''
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2014 r.
o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowê ( dla Inwestora : WINDBUD Spó³ka z o.o. )
Więcej »
Zawiadomienie
o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji pn. ,, Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacjÂą do produkcji alkoholu etylowego ogĂłlnego przeznaczenia z infrastrukturÂą oraz budowÂą drogi dojazdowej w Liszkowie w gminie Rojewo''
Więcej »
Zawiadomienie w zwiazku z prowadzonym postĂŞpowaniem w sprawie wniosku
dot. pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego: budowa elektrowni wiatrowej, obrĂŞb PaÂłuczyna, gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa elektrowni wiatrowej WEA33, Vestas V90 Hzw 105 m z drogÂą dojazdowÂą i zjazdem z drogi gminnej oraz liniÂą kablowÂą SN i telekomunikacyjnÂą liniÂą kablowÂą z elektrowni WEA33 do EW22 na dziaÂłkach obrĂŞb DĂŞbina oraz obrĂŞb GÂłogĂłwiec gm. Janikowo ''
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. :

budowa elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3, EW4, EW6, EW7, EW9, EW10, EW17, EW19, EW21, EW22, EW23, EW8, EW11, EW12, EW13, EW14, EW15, EW16, WEA24, WEA25, WEA26, VESTAS V90 Hzw 105 m drogami dojazdowymi i zjazdami z drĂłg gminnych i powiatowych oraz liniami kablowymi SN i telekomunikacyjnymi liniami kablowymi na dziaÂłkach zlokalizowanych w obrĂŞbie TrlÂąg, obrĂŞb PaÂłuczyna, obrĂŞb DĂŞbina, ObrĂŞb DĂŞbowo, obrĂŞb GÂłogĂłwiec gm. Janikowo ''
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa elektrowni wiatrowych WEA 27, WEA 28, WEA 29, VESTAS V90 Hzw 105 m drogrami dojazdowymi i zjazdami z drĂłg gminnych na dziaÂłkach zlokalizowanych w obrĂŞbie Dobieszewice gm. Janikowo ''
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa elektrowni wiatrowych WEA 30, WEA 31, VESTAS V90 Hzw 105 m drogami dojazdowymi i zjazdami z drĂłg gminnych na dziaÂłkach, obrĂŞb KoÂłodziejewo gm. Janikowo ''
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa linii kablowej SN i telekomunikacyjnej linii kablowej od GPO w³¹cznie do WEA25, WEA 26, WEA 27, WEA 28, WEA 29, WEA 30, WEA 31 na dzia³kach w obrêbie Dobieszewic, Wierzejewice, Trl¹g, Ko³odziejewo, Broniewice, Pa³uczyna, gm. Janikowo
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa stacji elektroenergetycznej WN/SN GPO Janikowo na dziaÂłkach, obrĂŞb TrlÂąg ''
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa stacji elektroenergetycznej WN/SN GPZ Janikowo i napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na dziaÂłkach, obrĂŞb TrlÂąg oraz obrĂŞb PaÂłuczyna gm. Janikowo ''
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży na rzecz dzierÂżawcy
poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
na wniosek Destylacji Polskich Sp. z o.o.
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji pn. ,, Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacjÂą do produkcji alkoholu etylowego ogĂłlnego przeznaczenia z infrastrukturÂą oraz budowÂą drogi dojazdowej w Liszkowie w gminie Rojewo na terenie dziaÂłek ... ''
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ w trybie bezprzetargowym, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Solankowej.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie modernizacji
ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw gmin : InowrocÂław, Kruszwica ( bez miasta Kruszwica ), Gniewkowo ( bez miasta Gniewkowo ) i DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.12.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa stacji elektroenergetycznej i linii elektroenergetycznej - obrĂŞb Trlag i PaÂłuczyna gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.13.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa stacji elektroenergetycznej - obrĂŞb Trlag gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.14.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa linii kablowej i telekomunikacyjnej - obrĂŞb Dobieszewice, Wierzejewice, Trlag, KoÂłodziejewo, Broniewice i PaÂłuczyna gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.15.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowych - obrĂŞb KoÂłodziejewo gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.16.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowych - obrĂŞb Dobieszewice gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.17.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowych - obrĂŞb Trlag, PaÂłuczyna, DĂŞbina, DĂŞbowo i GÂłogĂłwiec gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.18.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowej - obrĂŞb DĂŞbina i GÂłogĂłwiec gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.19.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowĂŞ dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowej - obrĂŞb KoÂłodziejewo i PaÂłuczyna gm. Janikowo.
Więcej »
Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dwĂłch elektrowni wiatrowych REPOWER z niezbĂŞdnymi urzÂądzeniami technicznymi i budowlanymi oraz drogami dojazdowymi w miejscowoÂści Ludzisko i budowa zjazdĂłw z drogi gruntowej nr 146 obrĂŞb Ludzisko i drogi gruntowej nr 1/14 obrĂŞb GĂłrki.
Więcej »
RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2014
zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
na wniosek WINDENERG Sp z o.o. w sprawie wniosku o pozwoleniu na budowĂŞ dot. budowy ,, dwĂłch elektrowni wiatrowych REPOWER MM 92/2 ''
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ "stacji bazowej telefonii komĂłrkowej P4 na dz. nr 98 w InowrocÂławiu ul. Poprzeczna 24".
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na przyznanie w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w formie wspierania
zadaĂą publicznych Powiatu w 2014 r. w niÂżej wymienionych zakresach:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- w zakresie nauki, edukacji, oÂświaty i wychowania
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dĂłbr kultury i tradycji.
Więcej »
Postanowienie
o pozwoleniu na budowĂŞ dla inwestycji pn. ,, Budowa biogazowni rolniczej produkujÂącej gaz biometan z gnojowicy, gnojĂłwki i odpadĂłw poubojowych z dodatkiem substratĂłw roÂślinnych na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 72/1 poÂłoÂżonej w gminie DÂąbrowa Biskupia obrĂŞb Radojewice - etap I ''
Więcej »
Informacja o wykazie lokalu uÂżytkowego przeznaczonego do najmu
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 listopada 2013 r.
o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno - inÂżynierskich budowy rurociÂągu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w MÂątwach do ZakÂładu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie''.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Gniewkowo,
przy ulicy Gerharda PajÂąkowskiego 6A
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wspó³pracy
Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2014 rok
Więcej »
Decyzja 24/2013
dla inwestycji
,,Budowa biogazowni rolniczej produkujÂącej gaz biometan z gnojowicy, gnojĂłwki i odpadĂłw poubojowych z dodatkiem substratĂłw roÂślinnych na terenie dziaÂłki o numerze ewidencyjnym 72/1 poÂłoÂżonej w gminie DÂąbrowa Biskupia obrĂŞb Radojewice - etap I''
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2013 r.
o zebraniu materiaÂłu dowodowego w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno - inÂżynierskich budowy rurociÂągu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w MÂątwach do ZakÂładu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie ''
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
wykazu nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. Jana KiliĂąskiego 15 przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2013 r.
o wystÂąpieniu do Prezydenta Miasta InowrocÂławia, Burmistrz PakoÂści, Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo oraz WĂłjta Gminy InowrocÂław o opiniĂŞ w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno - inÂżynierskich budowy rurociÂągu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w MÂątwach do ZakÂładu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 paÂździernika 2013 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu robĂłt geologicznych dla okreÂślenia warunkĂłw geologiczno - inÂżynierskich budowy rurociÂągu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w MÂątwach do ZakÂładu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie ''
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Konary, gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ dla inwestycji polegajÂącej na budowie biogazowni rolniczej w gminie DÂąbrowa Biskupia obrĂŞb Radojewice - etap I.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Instrukcji G³ównego Inspektora Sanitarnego w przypadku wyst¹pienia wysokich temperatur
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści w Gniewkowie przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści w Konarach przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowoÂści SuchatĂłwka w gminie Gniewkowo ''
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Konary
gmina DÂąbrowa Biskupia, oznaczonych geodezyjnie jako dziaÂłki: nr 8/4 i nr 8/6.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Rucewko,
gmina ZÂłotniki Kujawskie, oznaczonych geodezyjnie jako dziaÂłki: nr 89/2 i nr 89/3.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowoÂści SuchatĂłwka w gminie Gniewkowo ''
Więcej »
OgÂłoszenie o aukcji samochodu marki Renault Trafic 2.1 D, rok produkcji 1996
- Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. ,, Budowa ulicy BolesÂława LeÂśmiana w InowrocÂławiu ''
Więcej »
Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej,
a w konsekwencji wykonania zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-PakoœÌ".
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Markowo
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Budowa ulicy BolesÂława LeÂśmiana w InowrocÂławiu ''
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży -
ulica Marulewska.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. ,, Budowa ulicy Sikorskiego w Gniewkowie ''
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży -
Gniewkowo, ul. Dworcowa 9.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Budowa ulicy Sikorskiego w Gniewkowie ''
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomoÂści w Parchaniu
przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
OgÂłoszenie o otwartym konkursie ofert na przyznanie w roku 2013 dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Informacja o ogÂłoszeniu otwartego konkursu ofert
na realizacjĂŞ w roku 2013 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomoÂści w Ludzisku
przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomoÂści w OrÂłowie
przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ -
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Solankowej
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz program wspó³pracy
Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2013 rok
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomosci przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego przetargu o najem lokali uÂżytkowych
w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w miejscowoÂści GĂłra, gmina InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży, poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu lokali uÂżytkowych przeznaczonych do najmu
znajdujÂących siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
w Rucewku, Sikorowie i Bachorcach.
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Jaksice
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży, poÂłoÂżonych w Ostrowie i TarnĂłwku, gmina Kruszwica oraz w KawĂŞczynie i Kijewie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. "UporzÂądkowanie terenĂłw po zakÂładach lniarskich w PakoÂści - budowa drogi kategorii gminnej".
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego - Gniewkowo
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Zawiadomienie oraz obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 5 czerwca 2012 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Budowa obwodnicy InowrocÂławia w ciÂągu drogi krajowej nr 15 i 25 ''
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży - Dworcowa 9, Gniewkowo
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
dotyczÂące wszczĂŞcia postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej polegajÂącej dla zadania pn. ,, UporzÂądkowanie terenĂłw po zakÂładach lniarskich w PakoÂści - budowa drogi kategorii gminnej ''
Więcej »
OgÂłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
Więcej »
OgÂłoszenie o II publicznej licytacji koni rasy fiordzkiej
Więcej »
UchwaÂła Nr XIX/185/2012
Rady Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2011 rok
Więcej »
Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
, poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
dotyczÂące pozwolenia na budowĂŞ inwestorowi ACE 1 sp. z o.o. Centrum Handlowego oraz przebudowy rurociÂągu solanki w InowrocÂławiu przy ulicy Wojska Polskiego
Więcej »
Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącegonieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.
Więcej »
SprzedaÂż koni rasy fiordzkiej przez Dom Pomocy SpoÂłecznej
w Warzynie
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży - GoplaĂąska 2, Kruszwica
Więcej »
NabĂłr kandydatĂłw do Powiatowej SpoÂłecznej Rady ds. OsĂłb NiepeÂłnosprawnych w InowrocÂławiu
Więcej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
,,budowa ulicy Lotniczej od ulicy Henryka Czamana do ulicy StanisÂława ÂŁuczaka w InowrocÂławiu ''
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2012 r.
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2012 dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Informacja dotyczÂąca przyjmowania wnioskĂłw o dofinansowanie ze ÂśrodkĂłw PFRON.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2.
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w Sikorowie, gmina InowrocÂław
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
- Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2012 rok
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wy³o¿eniu do wgl¹du projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla obrêbów ewidencyjnych gminy PakoœÌ oraz gminy Janikowo
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.)
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży na rzecz najemcĂłw,
poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w Latkowie, gmina InowrocÂław.
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Cichej.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierzawĂŞ
poÂłoÂżonej przy ul. Solankowej w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży - przy ulicy BolesÂława Krzywoustego w InowrocÂławiu
Więcej »
RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2011
zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty
Więcej »
Wykaz rzeczy znalezionych przyjĂŞtych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych
Starostwa Powiatowego w latach 2000 - 2011.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gmin: PakoœÌ i Janikowo
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Walentynowie, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2011 r.
w zakresach :
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
- kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji
- nauki, edukacji, oÂświaty i wychowania
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na realizacjĂŞ zadania publicznego z zakresu pomocy spoÂłecznej
- zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w caÂłodobowej placĂłwce opiekuĂączo - wychowawczej typu rodzinnego
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2011 dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści (udziaÂłu w 1/7 czĂŞÂści) poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 20.
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ,
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34.
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
o wykazie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Ziemowita 9
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
o wykazie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy StaropoznaĂąskiej
Więcej »
Obwieszczenie
na wniosek Zak³adów Miêsnych VIANDO sp. z o.o. zosta³a wydana decyzja dla inwestycji p.n. budowa biogazowni produkuj¹cej gaz biometan z gnojowicy, gnojówki i odpadów poubojowych ... miejscowoœÌ Radojewice
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y, nieruchomoœÌ po³o¿ona w Walentynowie, gmina D¹browa Biskupia.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. ,, InowrocÂławski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - MetalowcĂłw - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa drĂłg dojazdowych i wewnĂŞtrznych do dziaÂłek nr 3, 5/2 i 7''
Więcej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
na temat projektu Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2011 rok
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydanie decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. ,, InowrocÂławski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - MetalowcĂłw - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa drĂłg dojazdowych i wewnĂŞtrznych do dziaÂłek nr 28/3 i 28/16''
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 54/2010 Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 paÂździernika 2010 r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu Kodeksu Etyki pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Postanowienie Nr 383/10
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 5 paÂździernika 2010 r.
w sprawie powoÂłania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze objĂŞtym wÂłaÂściwoÂściÂą Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y - Koœcielec, gmina PakoœÌ
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o pozwoleniu na budowê dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie instalacji odsiarczania spalin, komina stalowego o wysokoœci 80 m, kana³ów spalin oraz dróg dojazdowych na terenie elektrociep³owni Zak³adu Produkcyjnego JANIKOSODA
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 paÂździernika 2010 r.w sprawie podziaÂłu Powiatu InowrocÂławskiego na okrĂŞgi wyborcze, ustalenia ich numerĂłw, granic oraz liczby radnych
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
o prowadzonym postĂŞpowaniu w sprawie oceny oddziaÂływania na Âśrodowisko przedsiĂŞwziĂŞcia pn. ,, budowa biogazowni produkujÂącej gaz biometan z gnojowicy, gnojĂłwki i odpadĂłw poubojowych z dodatkiem substratĂłw roÂślinnych na terenie dziaÂłek nr 351/1 i 395 w miejscowoÂści Radojewice gmina DÂąbrowa Biskupia ''
Więcej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
w sprawie zgÂłaszania kandydatĂłw na czÂłonkĂłw gminnych, miejskich, powiatowych i wojewĂłdzkiej komisji wyborczych w wyborach samorzÂądowych zarzÂądzanych na 21 listopada 2010 r.
Więcej »
Komunikat Komisarza Wyborczego
w sprawie okreÂślenia wÂłaÂściwoÂści terytorialnej komisarzy wyborczych, wÂłaÂściwoÂści rzeczowej w zakresie wykonywania czynnoÂści o charakterze ogĂłlnowojewĂłdzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
dla zadania : p.n. ,,InowrocÂławski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - MetalowcĂłw - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa drĂłg dojazdowych i wewnĂŞtrznych dla dziaÂłek nr 28/3, 28/16''
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
dla zadania p.n. ,,InowrocÂławski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - MetalowcĂłw - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa drĂłg dojazdowych i wewnĂŞtrznych do dziaÂłek nr 3, 5/2 i 7 ''
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o wydaniu decyzji zezwalajÂącej na realizacjĂŞ inwestycji drogowej pn. ,, przebudowa ulicy Kornela MakuszyĂąskiego w InowrocÂławiu - II etap ''
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy ÂŚwiĂŞtokrzyskiej.
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
o wy³o¿eniu do wgl¹du projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla obrêbów ewidencyjnych gminy Rojewo z wy³¹czeniem obrêbu Rojewo oraz dla obrêbów ewidencyjnych gminy Z³otniki Kujawskie z wy³¹czeniem obrêbu Z³otniki Kujawskie
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
Miastu InowrocÂław reprezentowanemu przez ZastĂŞpcĂŞ Prezydenta Ireneusza Stachowiaka dla zadania ,, przebudowa ulicy Kornela MakuszyĂąskiego - II etap''
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
poÂłoÂżonej w Jezuickiej Strudze, gmina Rojewo.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej wnioskodawcy Miastu InowrocÂław reprezentowanemu przez Prezydenta Ryszarda BrejzĂŞ
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjĂŞ inwestycji drogowej dla zadania: "InowrocÂławski Obszar Gospodarczy..."
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży.
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej na sprzedaÂż.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 19/2010
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia w 2010 r. dnia wolnego od pracy.
Więcej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
"Budowa ³¹cznika ulicy Metalowców z ulic¹ Toruùsk¹ w Inowroc³awiu"
Więcej »
Wyniki konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2010 zadaĂą Powiatu
wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
OgÂłoszenie o wykazie nieruchomoÂści do oddania w dzierÂżawĂŞ, SosnĂłwiec
Więcej »
OgÂłoszenie o wykazie nieruchomoÂści do sprzedaÂży, Kruszwica
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 15/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 5/2010 do Regulaminu zakÂładowego funduszu ÂświadczeĂą socjalnych Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej wnioskodawcy Gminy Miasta Inowroc³aw dla zadania pn. "Budowa ³¹cznika ul. Metalowców z ul. Toruùsk¹ w Inowroc³awiu."
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 9/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie powoÂłania ZespoÂłu ds. analizy ankiet z przeprowadzonego badania poziomu zadowolenia KlientĂłw w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 8/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koĂączÂącego sÂłuÂżbĂŞ przygotowawczÂą w Starostwie powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 5/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2010 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - mÂłodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 106/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 2 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia systemu badania poziomu zadowolenia KlientĂłw z usÂług Âświadczonych przez Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
Więcej »
ogÂłoszenie o sprzedaÂży w formie II licytacji publicznej - ciÂągnik ZETOR
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wszczĂŞciu postĂŞpowania
w sprawie modernizacji ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw gmin: ZÂłotniki Kujawskie i Rojewo.
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2010 r.
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży.
Więcej »
OgÂłoszenie o sprzedaÂży maszyn rolniczych w formie licytacji publicznej
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
poÂłoÂżonych w Kruszwicy przy ul. GoplaĂąskiej 2 oraz Parchaniu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 120/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia w 2009 r. dnia wolnego od pracy
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê- Koœcielec, gmina PakoœÌ.
Więcej »
OgÂłoszenie na temat wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2.
Więcej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
,, budowa przedÂłuÂżenia ulicy Wojska Polskiego od Alei NiepodlegÂłoÂści do ulicy Staszica w InowrocÂławiu''
Więcej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
,,budowa ³¹cznika ulicy Metalowców z ulic¹ Toruùsk¹ w Inowroc³awiu.''
Więcej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej:
pn. ,, przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-ZÂłotowo-ZÂłotniki Kujawskie''.
Więcej »
OgÂłoszenie na temat wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12.10.2009 r. w sprawie wykazu nieruchomoÂści
po³o¿onej w Gniewkowie przy ul. Jana Kiliùskiego nr 15. NieruchomoœÌ przeznaczona jest do sprzeda¿y w drodze przetargu.
Więcej »
Wznowienie postĂŞpowania
dla zadania p.n. ,,budowa ³¹cznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodleg³oœci do ulicy Staszica w Inowroc³awiu''
Więcej »
Wznowienie postĂŞpowania
dla zadania p.n. ,, budowa ³¹cznika ulicy Metalowców z ulic¹ Toruùsk¹''
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
dla zadania pn. ,,przebudowa ulicy Kornela MakuszyĂąskiego na odcinku od ulicy Ewy Szelburg- ZarĂŞbiny do ulicy Marii Kownackiej w InowrocÂławiu''
Więcej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej:
budowa obwodnicy Miasta Janikowa
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
dla zadania p.n. ,, przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin- ZÂłotowo- ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Janikowa"
Więcej »
Postanowienie w sprawie: budowa ³¹cznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodlegóœci do ul. Staszic
Więcej »
Postanowienie w sprawie: budowa ³¹cznika ulicy Metalowców z ulic¹ Toruùska w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 79/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie wyznaczenia w 2009 r. dnia wolnego od pracy
Więcej »
OgÂłoszenie o sprzedaÂży w drodze licytacji naziemnej rampy do przeglÂądu samochodĂłw
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej: "Budowa ³¹cznika ul. Metalowców z ul. Toruùsk¹ w Inowroc³awiu".
Więcej »
Zawiadomienie o wszczêciu postêpowania p.n. budowa ³¹cznika ulicy Wojska Polskiego
od alei NiepodlegÂłoÂści do ulicy StanisÂława Staszica w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do wydzierÂżawienia-
Więcej »
Informacja o pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ludzisku,
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Viando
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - ul. MÂątewska
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - OstrĂłwek
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Pozkal
Więcej »
Informacja o szkoleniu " Kadry oÂświaty podwyÂższaja swoje kwalifikacje"
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-OrÂłowo
Więcej »
Informacja o przebudowie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-TupadÂły
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści w do sprzedaÂży w drodze przetargu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Magbud
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - nadleÂśnictwo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Alstal - Inwest
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Krusza
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GopÂło
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści w Janikowie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Janikowo
Więcej »
Informacja o wszczêciu postêpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ³¹cko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Galwana
Więcej »
Informacja dot. postĂŞpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
Więcej »
ZarzÂądzenie NR 35/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie ustanowienia peÂłnomocnika do spraw wyborĂłw-urzĂŞdniaka wyborczego
Więcej »
Konkurs ofert w celu dokonania wyboru i wyznaczenia jednostki usuwajacej pojazdy
oraz prowadzÂącej parking strzeÂżony zlokalizowany na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 19/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynnoÂści z zakresu prawa pracy wobec Starosty InowrocÂławskiego
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 11/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynnoÂści w zakresie ewakuacji pracownikĂłw
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2009 r.
W wymienionym nizej zakresie:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji,
- ochrona i promocja zdrowia,
- dziaÂłania na rzecz osĂłb niepeÂłnosprawnych,
w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,
- turystyka i promocja.
Więcej »
Informacja w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży-Magazynowa
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Grodztwo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski informuje o potrzebie spr. zgodnoÂści ksiÂąg wieczystych z rzeczywistem stanem
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianie pozwolenia wodnoprawnego-Bonduelle
Więcej »
Otwarty konkurs na realizacjĂŞ zadania z zakresu pomocy spoÂłecznej
Więcej »
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierÂżawienie gruntĂłw w m.Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Pieranie
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ,
poÂłoÂżonych w Parchaniu
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na wydzierÂżawienie na okres 1 roku gruuntu rolnego-Parchanie
Więcej »
Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ, poÂłoÂżonych w Parchaniu
Więcej »
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomoÂści-Markowice i Piotrkowice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Przybyszewskiego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Eko - Solar
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lafrentz
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Geo Tra
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gotowski
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Fojud
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
OgÂłoszenie o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PrzybysÂław
Więcej »
OgÂłoszenie o sprzedaÂży w farmie licytacji publicznej mieszalnika pasz ze Âśrutownikiem-KawĂŞczyn
Więcej »
Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GÂąski
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na realizacjĂŞ zadania:
Prowadzenie OÂśrodka Interwencji Kryzysowej.
Więcej »
Informacja o wczszeciu postepowania o wydaniem pozwolenia wodnoprawnego-Smyrnia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rusinowo
Więcej »
Informacja o ogÂłoszeniu konkursu ofert na
"Prowadzenie specjalistycznego oÂśrodka dla ofiar przemocy w rodzinie"
Więcej »
Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego sprzedaÂży nieruchomoÂści
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PrzybysÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lisewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Grodztwo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - cukrownia
Więcej »
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
Informacja o wszczêciu postêpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PakoœÌ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jankowo
Więcej »
Informacja dot. wpÂłat z tytuÂłu obsÂługi wydziaÂłu geodezji
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Polimat
Więcej »
Informacja dot. wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych na sprzedaÂż
Więcej »
Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Enea
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wybranowo gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bonduelle
Więcej »
SprzedaÂż majÂątku ruchomego CKP w InowrocÂławiu w formie licytacji publicznej.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - W
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - F
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłuda Wielka
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - TaĂąscy
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - TaĂąscy
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - cukrownia
Więcej »
OgÂłoszenie o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lancer
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - WielowieÂś
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - most
Więcej »
informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Marcinkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rusinowo
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą Starostwa Powiatowego wykazu nieruchomoÂści w Jordanowie
przeznaczonych do sprzedaÂży.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania zintegrowanego - RSP
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - Kicko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - IKS
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoÂści do oddania w dzierÂżawĂŞ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OSM "CUIAVIA" InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Skotniki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - POLI
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Statoil
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KanaÂł Jurancicki
Więcej »
SprzedaÂż majÂątku DPS w Ludzisku w formie licytacji
Więcej »
SprzedaÂż majÂątku ruchomego CKP w formie licytacji
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - "MELBUD"
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zagajewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści
przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści
przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
SprzedaÂż maszyn rolniczych w formie licytacji w DPS w Ludzisku
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SÂłabĂŞcin
Więcej »
Informacja o konkursie ofert na przyznanie w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
OgÂłoszenie o sprzedaÂży samochodu marki STAR 742L, rok produkcji 1996
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie sprzedaÂży pÂługa w drodze rokowaĂą
Więcej »
Informacja o wyniku postĂŞpowania na zakup samochodu osobowego sedan
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza otwarty konkurs ofert na realizacjĂŞ w 2008 r. zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
SprzedaÂż samochodu marki ÂŻuk w drodze aukcji.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Tuczno
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Konkurs ofert dot. usuwania pojazdĂłw i prowadzenia parkingu strzeÂżonego
Więcej »
Informacja dotyczÂąca postĂŞpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KanaÂł ZÂłotnicki
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszenia o wykazie nieruchomoÂści pod dzierÂżawĂŞ
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂśniszczewo
Więcej »
SprzedaÂż samochodu marki Âżuk w formie aukcji.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂłkan
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
Więcej »
SprzedaÂż maszyn rolniczych w formie licytacji
Więcej »
Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
SprzedaÂż samochodu marki STAR 742L, rok produkcji 1996 w formie aukcji
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - EKW
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Piecki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PK Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - prom
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Pieranie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SÂławĂŞcinek
Więcej »
Informacjao wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Czyste
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZPC
Więcej »
SprzedaÂż samochodu STAR 742L w formie aukcji
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Auto - Service
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŁuszczewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Ostrowo
Więcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rusinowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS KawĂŞczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Brudnia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Batkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GÂąski
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
Więcej »
Informacja o wynikach konkursĂłw ofert dla organizacji pozarzÂądowych
ubiegajÂących siĂŞ o wspieranie wykonywania zadaĂą publicznych.
Więcej »
OgÂłoszenie o sprzedaÂży majÂątku ruchomego CKP w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »licznik odwiedzin: 16094543