logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » UchwaÂły ZarzÂądu Powiatu
Kadencja 2006-2010

UchwaÂła Nr 934/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 933/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Krzysztofa Figaja nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 932/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki StĂŞpniewskiej nauczycielki kontraktowej w Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Juliusza SÂłowackiego w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 931/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Panu RafaÂłowi Walterowi dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści w zakresie realizacji projektĂłw konkursowych w ramach Programu Operacyjnego KapitaÂł Ludzki 2007-2013
Więcej »
UchwaÂła Nr 930/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazwy hali sportowej przy III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 929/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2011-2014
Więcej »
UchwaÂła Nr 928/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 927/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 926/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2010 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2010 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 925/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2010 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Więcej »
UchwaÂła Nr 924/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2010 r.
w sprawie uÂżyczenia pomieszczeĂą biurowych dla MiĂŞdzynarodowej Federacji Sztuk Walki - IMAF Polska.
Więcej »
UchwaÂła Nr 923/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr 922/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 921/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2010 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaù oœwiatowych szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski za rok szkolny 2009/2010
Więcej »
UchwaÂła Nr 920/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2010 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na III kwarta³ 2010 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 919/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu udzia³u w projekcie partnerskim pn. ,, Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym''
Więcej »
UchwaÂła Nr 918/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek za wynajem Hali Widowiskowo - Sportowej przy III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 917/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastĂŞpujÂącej dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - ZakÂładu BudÂżetowego w InowrocÂławiu w czasie jego nieobecnoÂści w roku szkolnym 2010/2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 916/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Miechowickiej
Więcej »
UchwaÂła Nr 915/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 18 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna
Więcej »
UchwaÂła Nr 914/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Zofii GÂłogowskiej na stanowisku dyrektora OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 913/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi powiatowej nr 2347C G¹sawa-Obudno-S³aboszewo oraz odcinka drogi nr 2401C Mokre-Krzekotowo-PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 912/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 911/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 910/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr 909/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 908/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w Gnojnie, w pasie drogi powiatowej nr 2518C Czyste-InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 907/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, na terenie I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza
Więcej »
UchwaÂła Nr 906/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Więcej »
UchwaÂła Nr 905/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie dofinansowania przebudowy drĂłg powiatowych w ramach Programu Wieloletniego pn. ,, Narodowy Program Przebudowy DrĂłg Lokalnych 2008-2011''
Więcej »
UchwaÂła Nr 904/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drĂłg powiatowych drĂłg poÂłoÂżonych na terenie Powiatu KoniĂąskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 903/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji kategorii drĂłg poÂłoÂżonych na terenie Powiatu KoniĂąskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 902/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania : bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu oraz planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu, za I pó³rocze 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 901/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 900/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 899/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 898/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 897/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedÂłuÂżenia powierzenia stanowiska Dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 896/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 895/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 4 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści KoÂłodziejewo, w pasie drogi powiatowej nr 2550 C Broniewice-KoÂłodziejewo
Więcej »
UchwaÂła Nr 894/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3424C przy ul. Macieja WierzbiĂąskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 893/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści WĂŞgierce, w pasie drogi powiatowej nr 2553C CieÂślin-Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 892/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 891/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 890/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedÂłuÂżenia powierzenia stanowiska Dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt z UpoÂśledzeniem UmysÂłowym w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 889/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 888/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wynajĂŞcia pomieszczeĂą pomocniczych dla lokali mieszkalnych w budynku w KoÂścielcu 29.
Więcej »
UchwaÂła Nr 887/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2010 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 886/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 885/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 884/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drĂłg na terenie Gminy ZÂłotniki Kujawskie do kategorii drĂłg gminnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 883/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu nagrody rocznej za 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 882/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu lasera holmowego Yag z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 881/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu zestawu gastroskopu i kolonoskopu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 880/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu RTG z przeznaczeniem do uÂżytkowania w ZakÂładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 879/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 878/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści KoÂłuda MaÂła, w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-KoÂłuda MaÂła.
Więcej »
UchwaÂła Nr 877/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści SĂłjkowo, w pasie drogi powiatowej nr 2511C SÂławĂŞcin-SĂłjkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 876/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 2518C Czyste-InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 875/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 874/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 873/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Szwagrowskiej nauczycielki kontraktowej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym w Kruszwicy ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 872/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Semrau-Fac nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 871/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Skoczek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 870/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Rybarczyk nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 869/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny LipiĂąskiej nauczycielki kontraktowej w Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 868/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Gerlach nauczycielki kontraktowej w Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 867/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Osadnik nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 866/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Arkadiusza Fajoka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 865/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Sztandur nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 864/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Wrony nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 863/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Kondratowicz-Nowak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 im. w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 862/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Kawczyùskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 861/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Gabineckiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 860/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Macieja Wojdylaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 859/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Domaùskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 858/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Dulaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 857/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Tetiany Ró¿niakowskiej nauczycielki kontraktowej w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Królowej Jadwigi w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 856/2010
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana ÂŁukasza Oliwkowskiego nauczyciela kontraktowego w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 855/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 854/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej pozbawienia drogi powiatowej nr 2804C DĂŞby-Dobre kategorii drĂłg powiatowych
Więcej »
UchwaÂła Nr 853/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyznaczenia cz³onków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowaù na oddawanie w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 852/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowaù na oddawanie w dzier¿awê na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 851/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na II kwarta³ 2010 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 850/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu kardiomonitorĂłw i defibrylatora z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 849/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu zakupu ³ó¿ek typu EGERTON z przeznaczeniem do u¿ytkowania w Szpitalu Powiatowym im. dra Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 848/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu zakupu ³ó¿ek dla stanowisk hemiodializacyjnych z przeznaczeniem do u¿ytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 847/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatĂłw do hemiodializy z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 846/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu wanien do hydroterapii z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Rehabilitacji Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka.
Więcej »
UchwaÂła Nr 845/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu do oznaczania grupy krwi z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Serologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 844/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu komory laminarnej i zamraÂżarki z przeznaczeniem do uÂżytkowania w ZakÂładzie Mikrobiologii Lekarskiej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 843/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatury i sprzĂŞtu medycznego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w ZakÂładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 842/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu stoÂłu operacyjnego z wyposaÂżeniem i lampÂą z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 841/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatury i sprzĂŞtu medycznego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Noworodkowym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 840/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu biometru laserowego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 839/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na przyjĂŞcie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu darowizny respiratora typu LEGENDAIR z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 838/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na przyjêcie przez Publiczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu darowizny ³ó¿ka specjalistycznego AVE z przeznaczeniem do u¿ytkowania w Oddziale Po³o¿niczym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 837/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji wy³¹czenia z u¿ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej w miejscowoœci B¹bolin.
Więcej »
UchwaÂła Nr 836/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinka drogi w Gniewkowie do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 835/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na sprzedaÂż samochodu ciĂŞÂżarowego STAR bĂŞdÂącego w posiadaniu ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu w drodze licytacji ustnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 834/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie rozÂłoÂżenia raty na wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia
Więcej »
UchwaÂła Nr 833/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta InowrocÂławia do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 832/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2010 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 831/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 830/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek dotacji dla okreœlonych szkó³ niepublicznych na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr 829/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 828/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 53 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w pasie drogi powiatowej nr 2509C Jaksice - WielowieÂś.
Więcej »
UchwaÂła Nr 827/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z terenu nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu, stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna, drzewa rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław oraz 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2545C InowrocÂław - Jacewo - OÂśniszczewko.
Więcej »
UchwaÂła Nr 826/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta InowrocÂławia do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 825/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 5 drzew i 2 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 824/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Miechowickiej oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 823/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 822/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści SÂławĂŞcin, w pasie drogi powiatowej nr 2511C SĂłjkowo - SÂławĂŞcin, 5 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści SÂłoĂąsko, w pasie drogi powiatowej nr 2538C Balin - SÂłoĂąsko, 9 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Czyste , w pasie drogi powiatowej nr 2516C Jaksice - OrÂłowo, drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści TupadÂły, w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - TupadÂły.
Więcej »
UchwaÂła Nr 821/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 11 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści OÂłdrzychowo, w pasie drogi powiatowej nr 2562C Balice - Rzadkwin.
Więcej »
UchwaÂła Nr 820/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Kijewo, w pasie drogi powiatowej nr 2525C Lipie-Kijewo-Murzynno oraz na usuniĂŞcie 12 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Murzynno, w pasie drogi powiatowej nr 2529C Murzynno - Klepary oraz nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno.
Więcej »
UchwaÂła Nr 819/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści ChrĂłstowo, w pasie drogi powiatowej nr 2572C BÂąkowo - ChrĂłstowo oraz na usuniĂŞcie drzewa i 6m
Więcej »
UchwaÂła Nr 818/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii SkÂłodowskiej - Curie oraz na usuniĂŞcie 9 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3413C ulica StanisÂława Przybyszewskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 817/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści bĂŞdÂących w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 816/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania sprzêtu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych o kszta³ceniu ogólnym dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "ZdobyÌ wiedzê - wa¿na rzecz, ka¿dy powinien dostêp do niej mieÌ. Dodatkowe zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym".
Więcej »
UchwaÂła nr 815/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia konkursu ofert na wybĂłr organizatora i gwaranta emisji obligacji Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 814/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie informacji za rok 2009 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej.
Więcej »
UchwaÂła nr 813/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 812/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie najmu pomieszczenia uÂżytkowego.
Więcej »
UchwaÂła nr 811/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania pomieszczeĂą.
Więcej »
UchwaÂła nr 810/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Janocin, w pasie drogi powiatowej nr 2579C GocanĂłwko - Janocin.
Więcej »
UchwaÂła nr 809/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 e.
w sprawie rozÂłoÂżenia na raty wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia.
Więcej »
UchwaÂła nr 808/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie rozÂłoÂżenia na raty wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia.
Więcej »
UchwaÂła nr 807/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt~Ăłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 806/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2010.
Więcej »
UchwaÂła nr 805/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 804/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 13 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonych w miejscowoÂści KoÂłuda MaÂła, w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - KoÂłuda MaÂła.
Więcej »
UchwaÂła nr 803/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 802/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 801/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2010 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła nr 800/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku w Koœcielcu 29.
Więcej »
UchwaÂła nr 799/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła nr 798/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziaÂłu ÂśrodkĂłw finansowych na realizacjĂŞ w 2010 r. programĂłw profilaktycznych przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 797/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie na nieruchomoÂściach poÂłoÂżonych w Ostrowie, gmina Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 796/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie oddania w uÂżyczenie Stowarzyszeniu WĂŞdkarskiemu ,, KaraÂś '' w Wonorzu nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła nr 795/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 794/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 793/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenie zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3415C ulica Prezydenta Franklina Roosevelta.
Więcej »
UchwaÂła Nr 792/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 7 drzew, rosn¹cych na terenie nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego, po³o¿onej w miejscowoœci Rad³owo, w pasie drogi powiatowej nr 2347C Rad³owo-PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 791/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści RadÂłowo, w pasie drogi powiatowej nr 2546C RadÂłowo-Ludwiniec.
Więcej »
UchwaÂła Nr 790/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 83 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści WielowieÂś, w pasie drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-WielowieÂś.
Więcej »
UchwaÂła Nr 789/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie drzewa, rosn¹cego na terenie nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego oraz 3 drzew, rosn¹cych na terenie nieruchomoœci stanowi¹cej wspó³w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 53.
Więcej »
UchwaÂła Nr 788/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Juliusza SÂłowackiego w Kruszwicy do zawarcia umowy najmu
Więcej »
UchwaÂła Nr 787/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2010 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 786/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Panu Andrzejowi LipiĂąskiemu Dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 785/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści ÂŻerniki w pasie drogi powiatowej nr 2565C Janowice-BoÂżejewice-SÂławsk Wielki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 784/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 5 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Broniewice, w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-KoÂłodziejewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 783/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 5 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści WĂŞgierce, w pasie drogi powiatowej nr 2553C CieÂślin-KoÂścielec-Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 782/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Sokolniki, w pasie drogi powiatowej nr 2450C StodoÂły-Kraszyce-Polanowice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 781/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści SÂłabĂŞcin, w pasie drogi powiatowej nr 2585C SÂłabĂŞcin-Baranowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 780/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Lisewo KoÂścielne, w pasie drogi powiatowej nr 2506C Lisewo KoÂścielne-KrĂŞÂżoÂły.
Więcej »
UchwaÂła Nr 779/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 5 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Tuczno, w pasie drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 778/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 6 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści KÂłopot, w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 777/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Zofii GÂłogowskiej na stanowisku dyrektora OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 776/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenie harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła nr 775/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów : Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu oraz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła nr 774/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2010 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu
Więcej »
UchwaÂła nr 773/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu kardiotokografu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale PoÂłoÂżniczym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 772/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu tomografu okulistycznego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 771/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem od uÂżytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 770/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu respiratora z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 769/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu analizatora hematologicznego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Centralnym Laboratorium Analitycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 768/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu zestawu laparoskopowego z przeznaczeniem do uÂżytkowania na Bloku Operacyjnym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 767/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na przyjêcie przez Publiczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu darowizny ³ó¿ka specjalistycznego AVE z przeznaczeniem do u¿ytkowania w Oddziale Po³o¿niczym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła nr 766/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2010 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 765/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zbiorczego sprawozdania o iloÂści i kwocie udzielonych umorzeĂą i ulg w spÂłacie wierzytelnoÂści powiatowych jednostek organizacyjnych z tytuÂłu naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, do ktĂłrych nie stosuje siĂŞ przepisĂłw ustawy - Ordynacja podatkowa.
Więcej »
UchwaÂła nr 764/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła nr 763/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła nr 762/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu
Więcej »
UchwaÂła nr 761/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła nr 760/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 759/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywÂą na lata 2012-2015 dla Gminy Kruszwica
Więcej »
UchwaÂła Nr 758/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 488 drzew oraz 11958 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 757/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa oraz 6 m
Więcej »
UchwaÂła Nr 756/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 755/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 754/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie uÂżyczenia pomieszczeĂą biurowych w Latkowie 11 dla Izby Celnej w Toruniu
Więcej »
UchwaÂła Nr 753/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2010 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu
Więcej »
UchwaÂła Nr 752/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła Nr 751/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 750/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie obniÂżenia ceny wywoÂławczej ciÂągnika rolniczego Zetor 7211 z kabinÂą bĂŞdÂącego w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
Więcej »
UchwaÂła Nr 749/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
UchwaÂła Nr 748/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu do zawarcia umowy najmu
Więcej »
UchwaÂła Nr 747/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,,Chcesz zostaÌ or³em przyjdŸ na zajêcia pozaszkolne - Program zajêÌ pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkó³ ponadgimnazjalnych'', dotycz¹cego podniesienia atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 746/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,,ZdobyÌ wiedzê - wa¿na rzecz, ka¿dy powinien dostêp do niej mieÌ. Dodatkowe zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym'', dotycz¹cego wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenia ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych z terenu powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 745/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2
Więcej »
UchwaÂła Nr 744/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew i przesadzenie 9 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3401C aleja NiepodlegÂłoÂści
Więcej »
UchwaÂła Nr 743/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu na nieruchomoÂściach gruntowych poÂłoÂżonych w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
UchwaÂła Nr 742/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20, na terenie MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt.
Więcej »
UchwaÂła Nr 741/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 740/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiwgo
Więcej »
UchwaÂła Nr 739/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Zofii GÂłogowskiej dyrektorowi OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach.
Więcej »
UchwaÂła nr 738/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 737/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 736/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2010
Więcej »
UchwaÂła nr 735/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2010 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła nr 734/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu do zawarcia umowy najmu
Więcej »
UchwaÂła nr 733/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu do zawarcia umowy najmu
Więcej »
UchwaÂła nr 732/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu do zawarcia umowy najmu
Więcej »
UchwaÂła nr 731/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie upowa¿nienia dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu na obni¿enie stawki za wynajem izb lekcyjnych
Więcej »
UchwaÂła nr 730/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki za powierzchniĂŞ uÂżytkowÂą w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 729/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie przeznaczenia dodatkowych pomieszczeĂą mieszkalnych dla OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu w budynku nr 52 w OrÂłowie.
Więcej »
UchwaÂła nr 728/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego czêœci lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego nr 52 w Or³owie.
Więcej »
UchwaÂła nr 727/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M¹tewskiej 17 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 726/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 725/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych we wsi Parchanie, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 724/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2009
Więcej »
UchwaÂła nr 723/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła nr 722/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie odwoÂłania Pani Zofii GÂłogowskiej ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach - PlacĂłwki Wielofunkcyjnej
Więcej »
UchwaÂła nr 721/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 5 drzew, rosn¹cych na terenie nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego, po³o¿onych w pasie drogi powiatowej nr 2347C G¹sawa-Obudno-S³aboszewo-PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła nr 720/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji wy³¹czenia z u¿ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej w Trl¹gu.
Więcej »
UchwaÂła nr 719/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji wy³¹czenia z u¿ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej ulicy Boles³awa Prusa w Janikowie.
Więcej »
UchwaÂła nr 718/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dniem 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 717/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu respiratora z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 716/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu respiratora z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 715/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu defibrylatora i respiratora transportowego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pogotowiu Ratunkowym.
Więcej »
UchwaÂła nr 714/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu USG z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Przychodni Przyszpitalnej - w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , Wad Postawy i Preluksacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła nr 713/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,, Chcesz zostaÌ or³em- przyjdŸ na zajêcia pozaszkolne - Program zajêÌ pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkó³ ponadgimnazjalnych'' dotycz¹cym podniesienia atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła nr 712/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,, ZdobyÌ wiedzê - wa¿na rzecz, ka¿dy powinien dostêp do niej mieÌ. Dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym'' dotycz¹cym wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenia ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych z terenu powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła nr 711/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 8 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści SÂłoĂąsko, w pasie drogi powiatowej nr 2535C SÂłoĂąsko-GÂąski.
Więcej »
UchwaÂła nr 710/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 4 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w KoÂłodziejewie, w pasie drogi powiatowej 2550C KoÂłodziejewo-Broniewice.
Więcej »
UchwaÂła nr 709/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 49 drzew oraz 120 m
Więcej »
UchwaÂła nr 708/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew, rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w Woli Wapowskiej, w pasie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-BronisÂław-Dobre.
Więcej »
UchwaÂła nr 707/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w pasie drogi powiatowej nr 2566C InowrocÂław-Marulewy.
Więcej »
UchwaÂła nr 706/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3407C ulica Marulewska.
Więcej »
UchwaÂła nr 705/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 4 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy MÂątewskiej 17.
Więcej »
UchwaÂła nr 704/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie sprzedaÂży maszyn rolniczych bĂŞdÂących w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie.
Więcej »
UchwaÂła nr 703/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2009 r. oraz za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 wrzeÂśnia 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 702/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła nr 701/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbyciu lokalu uÂżytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem przynaleÂżnym i udziaÂłem w gruncie poÂłoÂżonego w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 700/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 699/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zamiany najmów lokali mieszkalnych, wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu mieszkalnego.
Więcej »
UchwaÂła nr 698/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2009
Więcej »
UchwaÂła nr 697/2009
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 696/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aliny Madziarskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 695/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Mróz nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 694/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki LeszczyĂąskiej nauczycielki kontraktowej w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 693/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.`
Więcej »
UchwaÂła nr 692/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania nieruchomoÂści w Gniewkowie bĂŞdÂącej w posiadaniu ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 691/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie w³¹czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu u¿ytkowego i wyra¿enia zgody na zamianê najmów lokali mieszkalnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 690/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przekazania pomieszczeĂą na biura Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 689/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 688/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 listopada
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła nr 687/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 listopada
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 686/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie uÂżyczenia pomieszczenia dla WojewĂłdzkiej Komendy Ochotniczych HufcĂłw Pracy w Toruniu w budynku MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka przy ul. NajÂświĂŞtszej Marii Panny 14-16 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 685/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie przejĂŞcia i przekazania pomieszczeĂą biurowych bĂŞdÂących w posiadaniu ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 684/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie uÂżyczenia pomieszczeĂą biurowych dla WojewĂłdzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
Więcej »
UchwaÂła nr 683/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła nr 682/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2010 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 681/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcia drzewa, rosn¹cego na terenie nieruchomoœci stanowi¹cej mienie powiatu, po³o¿onej w miejscowoœci Sukowy, w pasie drogi powiatowej nr 2448C Stodo³y - Ksi¹¿ - Sukowy.
Więcej »
UchwaÂła nr 680/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgodny na usuniĂŞcie drzewa, rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Wola Wapowska, w pasie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros - BronisÂław - Dobre.
Więcej »
UchwaÂła nr 679/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 2 drzew, rosn¹cych na terenie nieruchomoœci stanowi¹cej mienie powiatu, po³o¿onej w Pakoœci, w pasie drogi powiatowej 2401C Mokre - Krzekatowo - PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła nr 678/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w pasie drogi powiatowej nr 3407C ulica Marulewska w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 677/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na przesadzenie 3 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy MÂątewskiej 17.
Więcej »
UchwaÂła nr 676/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 675/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek za lokale uÂżytkowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 674/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie najmu pomieszczeĂą mieszkalnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 673/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M¹tewskiej 17 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 672/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie przekazania pomieszczeĂą na biura dla Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 671/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiego 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 670/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 669/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 668/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie oddania w dzier¿awê Gminnej Spó³ce Wodnej w Kruszwicy w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Kruszwicy przy ulicy Goplaùskiej 2.
Więcej »
UchwaÂła nr 667/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za III kwartaÂł 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 666/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia PaĂąstwu Henrykowi i Barbarze Gronikowskim w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu, stanowiÂącej poszerzenia pasa drogowego ulicy Szymborskiej.
Więcej »
UchwaÂła nr 665/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2009 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadaù oœwiatowych szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski za rok szkolny 2008/2009.
Więcej »
UchwaÂła nr 664/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica ÂŚwiĂŞtokrzyska w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 663/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia .... paÂździernika 2009 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2009.
Więcej »
UchwaÂła nr 662/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 661/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na przesadzenie drzewa rosnÂącego na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Więcej »
UchwaÂła nr 660/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 4 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34.
Więcej »
UchwaÂła nr 659/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34.
Więcej »
UchwaÂła nr 658/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009r
w sprawie w³¹czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego czêœci lokalu u¿ytkowego, zamiany i przekazanie na potrzeby Domu Pomocy Spo³ecznej
Więcej »
UchwaÂła nr 657/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009r
w sprawie w³¹czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego czêœci lokalu u¿ytkowego i zamiany najmów lokali mieszkalnych
Więcej »
UchwaÂła nr 656/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009r
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu defibrylatora z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Kardiologicznym z PoddziaÂłem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i PracowniÂą Hemodynamiki Szpitala im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 655/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2009r
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu EKG z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Kardiologicznym z PododdziaÂłem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i PracowniÂą Hemodynamiki Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 654/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie wskazania drĂłg powiatowych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pn. ,, Narodowy Program Przebudowy DrĂłg Lokalnych 2008-2011'''
Więcej »
UchwaÂła nr 653/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie rozÂłoÂżenia na raty wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia.
Więcej »
UchwaÂła nr 652/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na sprzedaÂż samochodu osobowo-towarowego LUBLIN II bĂŞdÂącego w posiadaniu ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu w drodze przetargu ofertowego.
Więcej »
UchwaÂła nr 651/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew rosnÂących na terenie nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie powiatu, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38.
Więcej »
UchwaÂła nr 650/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2520C ChrzÂąstowo-WielowieÂś.
Więcej »
UchwaÂła nr 649/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2009 r. oraz za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 648/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 647/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła nr 646/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 wrzeÂśnia 2009 r.
w sprawie przekazania na okres 3 lat nieodpÂłatnie uÂżytkowanie ,, Stowarzyszeniu na Rzecz Wsparcia OsĂłb NiepeÂłnosprawnych Warzynek '' pomieszczeĂą celem dalszego prowadzenia kawiarenki terapeutycznej dziaÂłajÂącej przy Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła nr 645/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2009r
w sprawie zaopiniowania propozycji wy³¹czenia z u¿ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej na ul. 17 Stycznia w Gniewkowie
Więcej »
UchwaÂła nr 644/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2009r
w sprawie zaopiniowania propozycji wy³¹czenia z u¿ytkowania drogi publicznej kategorii gminnej w miejscowoœci Perkowo
Więcej »
UchwaÂła nr 643/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2009r
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 2502C poÂłoÂżonej na terenie gminy ZÂłotniki Kujawskie do kategorii drĂłg gminnych
Więcej »
UchwaÂła nr 642/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2009r
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa
Więcej »
UchwaÂła nr 641/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2009r
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła nr 640/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2009r
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 10 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica ÂŚwiĂŞtokrzyska oraz 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3419C ulica Szymborska w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 639/2009r
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2009r
w sprawie ustalenia wysokoÂści stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiÂących mieszkaniowy zasĂłb Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła nr 638/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła nr 637/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - ZakÂład BudÂżetowy w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 636/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce-Parchanie
Więcej »
UchwaÂła nr 635/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica ÂŚwiĂŞtokrzyska w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 634/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwo dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 633/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
UchwaÂła nr 632/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2009r
Więcej »
UchwaÂła nr 631/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu oraz planu finansowego Muzeum im. J.Kasprowicza w Inowroc³awiu, za I pó³rocze 2009r.
Więcej »
UchwaÂła nr 630/09
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 629/09
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie przejêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 628/09
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie przejêcia z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy samochodu osobowego Fiat Uno 1,0 Kat i przekazania go do M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego dla Dziewcz¹t w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła nr 627/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zaliczenia ulic SÂłonecznej, Spacerowej, LeÂśnej oraz Budowlanej w DÂąbrowie Biskupiej do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 626/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie rozÂłoÂżenia na raty wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia.
Więcej »
UchwaÂła nr 625/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2009
Więcej »
UchwaÂła nr 624/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie wystÂąpienia do SÂądu Rejonowego w InowrocÂławiu V WydziaÂłu KsiÂąg Wieczystych z wnioskiem o wykreÂślenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła nr 623/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie wystÂąpienia do SÂądu Rejonowego w InowrocÂławiu V WydziaÂłu KsiÂąg Wieczystych z wnioskiem o wykreÂślenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła nr 622/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie wystÂąpienia do SÂądu Rejonowego w InowrocÂławiu V WydziaÂłu KsiÂąg Wieczystych z wnioskiem o wykreÂślenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła nr 621/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1-ZakÂład BudÂżetowy w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 620/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła nr 619/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 sierpnia 2009
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła 618/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 19 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec-Batkowo
Więcej »
UchwaÂła 617/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za II kwartaÂł 2009r.
Więcej »
UchwaÂła nr 616/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2009r.
Więcej »
UchwaÂła nr 615/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 614/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 613/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
UchwaÂła nr 612/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udziaÂłu w zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Latkowie, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 611/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu oraz Bursy Szkolnej nr 1 - Zak³ad Bud¿etowy w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 610/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na sprzedaÂż stalowej, naziemnej rampy do przeglÂądĂłw pojazdĂłw samochodowych, poÂłoÂżonej na dziaÂłce 52/3 Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
UchwaÂła nr 609/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej pozbawienia drogi powiatowej nr 2354C Szelejewo- OÌwieka w km 0+000 á 3+446 o d³ugoœci 3,446 km - kategorii drogi powiatowej.
Więcej »
UchwaÂła nr 608/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa³y Rady Miejskiej Inowroc³awia zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania w Inowroc³awiu oraz wysokoœci stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego parkowania i sposobu ich pobierania.
Więcej »
UchwaÂła Nr 607/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie udzielenia Paniom Helenie TrzciĂąskiej-Tacik i Justynie MichaÂłowskiej bonifikaty od ceny sprzedaÂży zabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Ostrowie, gmina Kruszwica
Więcej »
UchwaÂła Nr 606/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 605/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Stanek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 604/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Micha³a Sztabrowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 603/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Klizy nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 602/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Teresy Kaczmarek nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych im. Jana PawÂła II w KoÂścielcu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 601/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani WiesÂławy Rutkowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych im. Jana PawÂła II w KoÂścielcu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 600/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Patryka Glonka nauczyciela kontraktowego w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych iim. Jana PawÂła II w KoÂścielcu ubiegajacego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 599/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Agaty Sobczak-Rakowskiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 598/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Leszka Szymczaka nauczyciela kontraktoweog w Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu ubiegajacego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 597/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Marcina Szycha nauczyciela kontraktowego w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych im. Marka KotaĂąskiego w InowrocÂławiu ubiegajacego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 596/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Blanki Janickiej nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych im. Marka KotaĂąskiego w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 595/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Hanny GÂłuszkowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych im. Marka KotaĂąskiego w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 594/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Anny Hynek nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych im. Marka KotaĂąskiego w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 593/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Dariusza DekaĂąskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. WÂładysÂława Sikorskiego w InowrocÂławiu ubiegajacego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 592/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Huberta DobrzaĂąskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 4 w InowrocÂławiu ubiegajacego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 591/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani ElÂżbiety Tomaszweskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 4 w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 590/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Aleksandry Harendy nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 589/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Beaty Fengler nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 588/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Anny Klockowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 587/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Moniki Treli nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 586/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Ireny Stasiak nauczycielki kontraktowej w Zespole SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana PawÂła II w InowrocÂławiu ubiegajacej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 585/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo³ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Katarzyny G³uszek-Dzie³ nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegajacej siê o awans na stopieù nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 584/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani GraÂżyny ÂŚliwczyĂąskiej nauczycielki kontraktowej w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu ubiegajacego sie o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 583/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Artura Winiarczyka nauczyciela kontraktowego w III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu ubiegajacego sie o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 582/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powoÂłania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Marcina Paternogi nauczyciela kontraktowego w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu ubiegajacego sie o awans na stopieĂą nauczyciela minowanego
Więcej »
UchwaÂła Nr 581/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu nagrody rocznej za 2008 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 580/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przyjecia Regulaminu Organizacyjnego OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 579/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na rozbiĂłrke piwnicy-ziemianki poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 9/25 ZespoÂłu SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 2 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 578/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkaniowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Matewskiej 17 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 577/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przekazania i przyjĂŞcia pomieszczenia na archiwum i biuro dla Powiatowego Urzedu Pracy w InowrocÂławiu, Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Matewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 576/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ZespoÂłu SzkoÂł Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. WÂładysÂława Sikorskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 575/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powirzenia stanowiska Dyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 574/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
UchwaÂła Nr 573/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 102 drzew i 1821 m2 krzewów rosn¹cych w pasie drogi powiatowej nr 2592 C Z³otowo-BrzeœÌ
Więcej »
UchwaÂła Nr 572/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 99 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica- WÂłostowo- Krzywe Kolano
Więcej »
UchwaÂła Nr 571/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 9 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3421 C ulica ÂŚwietokrzyska w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 570/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetrgu
Więcej »
UchwaÂła Nr 569/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powoÂłani aKomisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 568/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
UchwaÂła Nr 567/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 566/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora OÂśrodka Adopcyjno-OpiekuĂączego w Jaksicach
Więcej »
UchwaÂła Nr 565/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa³y Rady Miejskiej Inowroc³awia zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie ustalenia sfery p³atnego parkowania w Inowroc³awiu oraz wysokoœci stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego parkowania i sposobu ich pobierania
Więcej »
UchwaÂła Nr 564/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu peÂłnomocnictwa upowaÂżniajÂącego do prowadzenia postĂŞpowaĂą przetargowych i zawierania umĂłw na prace zwiÂązane z termomodernizacjÂą budynku Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 563/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Więcej »
UchwaÂła Nr 562/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie wyra¿enia zgody na rozbiórkê gara¿u murowanego po³o¿onego na dzia³ce nr 52/6 przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 561/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjĂŞcia i przekazania budynku administracyjno-mieszkalnego i gospodarczo-magazynowego wraz z wyposaÂżeniem oraz budowli bĂŞdÂących w posiadaniu ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu oraz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 560/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzew rosnÂących w Batkowie, w pasie drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec-Batkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 559/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13
Więcej »
UchwaÂła Nr 558/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13
Więcej »
UchwaÂła Nr 557/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie udziaÂłu w zabudowanej nieruchomoÂści w Latkowie, gmina InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 556/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie zgody i oddania w uÂżyczenie pomieszczeĂą biurowych na Biuro Paszportowe dla Kujawsko-Pomorskiego UrzĂŞdu WojewĂłdzkiego w Bydgoszczy w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 555/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 3224C przy ulicy Macieja WierzbiĂąskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 554/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2009 r. oraz za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 553/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Pani Marii Licznerskeij dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 552/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowisko dyrektorów: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, M³odzie¿owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 551/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 18 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 550/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3407 C przy ulicy Marulewskiej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 549/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu zestawu laparoskopowego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Ginekologii Szpitala Powiatowego im.dra Ludwika BÂłaÂżka
Więcej »
UchwaÂła Nr 548/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu do wspomagania oddechu CPAP z przeznaczeniem do uzytkowania w Oddziale Noworodkowym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 547/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu do znieczulenia ogĂłlnego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Anestezjologi i Intensywnej Terapii szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka
Więcej »
UchwaÂła Nr 546/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu EKG z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Elektrodiagnostyki Szpitala Powiatowego im.dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 545/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie informacji za rok 2008 obejmujÂącej: wykonania budÂżetu, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielanych, wykaz udzielanych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 544/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert dla organizacji pozarzÂądowych ubiegajÂących siĂŞ o wsparcie wykonywania zadaĂą publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 543/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 542/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny zakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu sprzedaÂży samochodu stanowiÂących specjalistyczne Âśrodki transportu sanitarnego
Więcej »
UchwaÂła Nr 541/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2009
Więcej »
UchwaÂła Nr 540/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 539/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatprskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rekestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂśc Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 538/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 537/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie powoÂłania skÂładu i przyjĂŞcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2009 roku wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu
Więcej »
UchwaÂła Nr 536/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za I kwartaÂł 2009 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr 535/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie umorzenia wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia
Więcej »
UchwaÂła Nr 534/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie odmowy umorzenia wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia
Więcej »
UchwaÂła Nr 533/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie zaoponiowani apropozycji zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy PakoœÌ do kategorii dróg gminnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 532/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 17 drzew rosnÂących w miejscowoÂści TarnĂłwek, na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie- Filia w TarnĂłwku
Więcej »
UchwaÂła Nr 531/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 530/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 529/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przyt ulicy InowrocÂławskeij 13 oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 528/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia form przetargu na zbycie udziaÂłu w zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Latkowie, gm. InowrocÂław oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 527/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy Przetargu na zbycie zabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Ostrowie gm. Kruszwica oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 526/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie przekazania do uÂżywania ZespoÂłu Boisk Sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" ZSP nr 1 im. Jana PawÂła II w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 525/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie przejĂŞcia z ZSP im. Jana PawÂła II w KoÂścielcu samochodu osobowego marki Opel Corsa "C" 1,0 i przekazania go do ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 524/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie peÂłnienia przez Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu roli Beneficjenta w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KapitaÂł Ludzki 2007-2013
Więcej »
UchwaÂła Nr 523/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie podziaÂłau ÂśrodkĂłw finansowych na realizacjĂŞ w 2009 roku programĂłw profilaktycznych przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 522/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia konkursu ofert na wybĂłr organizatora emisji obligacji Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 521/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3413C przy ulicy StanisÂława Przybyszewskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 520/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie drzew rosn¹cych na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła Nr 519/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 8 drzew rosnÂących w miejscowoÂści ÂŚÂłoĂąsk, w pasie drogi powiatowej nr 2536 C SzadÂłowice-Parchanie
Więcej »
UchwaÂła Nr 518/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-InowrpcÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 517/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzew rosnÂących w miejscowoÂści BrĂłdzki, w pasie drogi powiatowej nr 2577C BrĂłdzki-Bochorce
Więcej »
UchwaÂła nr 516/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2008 rok
Więcej »
UchwaÂła nr 515/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2009 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła nr 514/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Więcej »
UchwaÂła nr 513/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy Rojewo oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Rojewo
Więcej »
UchwaÂła nr 512/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony Œrodowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy PakoœÌ na lata 1008-2011 z perspektyw¹ na lata 2012-2015
Więcej »
UchwaÂła nr 511/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy InowrocÂław i Planu Gospodarki Odpadami Gminy InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła nr 510/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na rozÂłoÂżenia na raty wierzytelnoÂści wynikajÂącej z naÂłoÂżenia kary za przejazd po drogach publicznych pojazdĂłw nienormatywnych bez zezwolenia okreÂślonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu, zgodnie z decyzjÂą administracyjnÂą nr WITD.DI.0152.W./315/39/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 509/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie i wydatkach budÂżetu Powiatu InowrocÂławskeigo na 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła nr 508/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie zbiorczego sprawozdania o iloÂści i kwocie udzielonych umorzeĂą i ulg w spÂłacie wierzytelnoÂści powiatowych jednostek organizacyjnych z tytuÂłu naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, do ktĂłrych nie stosuje sie przepisĂłw ustawy- Ordynacji podatkowej
Więcej »
UchwaÂła nr 507/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskeigo
z dnia 11 marca 2009 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2009
Więcej »
UchwaÂła nr 506/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie przyjecia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 stycznia 2008 roku do 31 stycznia 2008 roku
Więcej »
UchwaÂła nr 505/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie rozdysponowania wydatkĂłw Powiatowego Funduszu Ochrony Âśrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła nr 504/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu wynajmu pomieszczeĂą uÂżytkowych, znajdujÂących sie w budynku Szpitala Powiatowego im. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu z przeznaczeniem an prowadzenie pracowni hemodynamiki
Więcej »
UchwaÂła nr 503/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2009 rok
Więcej »
UchwaÂła nr 502/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu samochodĂłw stanowiÂących specjalistyczne Âśrodki transportu sanitarnego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pogotowiu Ratunkowym
Więcej »
UchwaÂła nr 501/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatury i sprzĂŞtu medycznego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 500/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu unitĂłw laryngologicznych z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Laryngologicznym Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 499/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu kabiny audiometrycznej z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Odzdziale Laryngologicznym Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 498/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu wywoÂływarki do zdjĂŞĂŚ mammograficznych (ciemni) z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Mammograficznej zakÂładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 497/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnai 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu duodenoskopu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 496/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu myjni dezynfekatorĂłw z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 495/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu zestawu gastroskopu i kolonoskopu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Endoskopii Gastoeterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 494/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu autoklawu kasetowego STATIM 5000 z drukarkÂą, kasetÂą standardowÂą i kasetÂą dodatkowÂą z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 493/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 lutego 2009 r
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2008 roku
Więcej »
UchwaÂła nr 492/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2008 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 491/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskeigo
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ gruntĂłw rolnych poÂłoÂżonych w Parchaniu gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
UchwaÂła Nr 490/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia na rok 2009 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo-wychowawczych prowadzonych przez Powait Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
UchwaÂła Nr 489/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej pozbawienia drogi powiatowej nr 2373C Wilkowo-Mierucin w km 0+00á0+800 o d³ugoœci 0,800 km-kategorii drogi powiatowej
Więcej »
UchwaÂła Nr 488/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskeigo na 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 487/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie odst¹pienia od egzekucji naleznoœci za zaprzestanie przez uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach aktywnoœci zmierzaj¹cej do uzyskania ECDL
Więcej »
UchwaÂła Nr 486/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskeigo
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniecie drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3224C przy ul. Macieja WierzbiĂąskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 485/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Panu PawÂłowi MrĂłwczyĂąskiemu-wykonawcy dokumentacji prowjektowej
Więcej »
UchwaÂła Nr 484/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia cz³onków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powaitu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 483/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 482/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Piotrkowicach, gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu
Więcej »
UchwaÂła Nr 481/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powaitu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 480/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia pomieszczeĂą biurowych dla Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskeij 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 479/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskeigo
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskeigo lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M¹tewskeij 17 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 478/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa gatunku lipa, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2555C KoÂścielec-Batkowo
Więcej »
UchwaÂła Nr 477/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony ÂŚrodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła Nr 476/2009
zarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzew gatunku klon, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-KoÂłodziejewo-Mogilno, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 63, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 475/2009
zarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 21 drzew rosnÂących na pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo_TupadÂły, na dziaÂłkach ewidencyjnych nr 22/1 i 1/1, stanowiÂących minie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 474/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 473/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2009
Więcej »
UchwaÂła Nr 472/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Matewskiej 17 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 471/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowgo przy ul. M¹tewskiej 17 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 470/2009
zarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie uÂżyczenia pomieszczeĂą biurowych dla oddziaÂłu WojewĂłdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy w budynku Starostwa przy ul. Matewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 469/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M¹tewskiej 17 w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 468/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wyboru oferty organizacji pozarzÂądowej na realizacjĂŞ zadaĂą z zakresu pomocy spoÂłecznej- prowadzenie w 2009 r. Specjalistycznego OÂśrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Więcej »
UchwaÂła Nr 467/2009
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wyboru oferty organizacji pozarzÂądowej na realizacjĂŞ zadaĂą z zakresu pomocy spoÂłecznej- prowadzenie w 2009 r. OÂśrodka Interwencji Kryzysowej
Więcej »
UchwaÂła Nr 466/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Dyrektorowi III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 465/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 464/2008
ZarzÂądu Powiayu InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 463/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 462/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2008
Więcej »
UchwaÂła Nr 461/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 460/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na zlecenie w 2009 roku realizacji zadania z zakresu pomocy spoÂłecznej - prowadzenie specjalistycznego oÂśrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 459/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na zlecenie w 2009 roku realizacji zadania z zakresu pomocy spoÂłecznej - prowadzenia oÂśrodka interwencji kryzysowej.
Więcej »
UchwaÂła nr 458/2008
zarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie upowaÂżnienia Pana Andrzeja BÂąkowskiego pracownika ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z siedzibÂą w Latkowie do wydawania decyzji administracyjnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 457/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 456/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizcji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 455/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 454/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej pooÂżonej w Markowie gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła nr 453/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Markowie gmina Gniewkowo
Więcej »
UchwaÂła nr 452/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2008 r. oraz za okes od 1 stycznia 2008 r. do 30 wrzeÂśnia 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 451/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Mista InowrocÂławia na lata 2008-2011 oraz projektu Aktualizacji Gminnego Planu gospodarki Odpadami dla mista InowrocÂławia na lata 2008-2011.
Więcej »
UchwaÂła nr 450/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie rozwiÂązania umĂłw najmu lokali mieszkalnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 449/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie utworzenia referatĂłw w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 448/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Marii Licznerskiej na stanowisku dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 447/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku na nieruchomoÂści zabudowanej w Piotrkowicach, gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła nr 446/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przyjêcia z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy magnetowidu i przekazania go do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 445/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia z Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku garaÂżu blaszanego i przekazania go do Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 444/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 443/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu procesora tkankowego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w ZakÂładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 442/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu wideogastroskopu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 441/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu analizatora hematologicznego z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Centralnym Laboratorium Analitycznym Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 440/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2009 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 439/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie przyjêcia z Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Inowroc³awiu 2 samochodów osobowych marki Opel Corsa i przekazania ich do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 438/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 52 sztuk obumarÂłych drzew, rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasach drĂłg powiatowych: nr 2567C ulica MÂątewska, 3423C ulica Wielkopolska, 3413C ulica Przybyszewskiego, 3412C ulica PoznaĂąska, 3407C ulica Marulewska, 3401C ulica Cegielna, 2545C ulica Jacewska, 3416C ulica M. SkÂłodowskiej - Curie, 2518C ulica Marcinkowskiego, 3411C ulica OkrĂŞÂżna, 3426C ulica ks. P. Wawrzyniaka, 3417C ulica Sikorskiego, 3422C ulica ToruĂąska, 3409C ulica Narutowicza, 3424C ulica WierzbiĂąskiego, 3414C ulica RÂąbiĂąska, 2555C ulica Batkowska, 3410C aleja NiepodlegÂłoÂści, 3415C ulica Roosevelta, na dziaÂłkach stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 437/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa gatunku jesion oraz 5 drzew gatunku topola, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2512C KrĂŞÂżoÂły - Tuczno, na dziaÂłkach stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 436/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa gatunku jesion i drzewa gatunku klon, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice - KoÂłodziejewo - Mogilno oraz 3 drzew gatunku topola, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - KoÂłuda MaÂła, na dziaÂłkach stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 435/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie obumarÂłego drzewa gatunku jesion, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy, na dziaÂłce stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 434/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 8 sztuk drzew gatunku jesion, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dziaÂłce stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 433/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 432/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 431/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła nr 430/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2008 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 429/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2008 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za III kwartaÂł 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 428/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2008 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Ludzisko 79.
Więcej »
UchwaÂła nr 427/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z terenu nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 29 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 33/14 oraz 16 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie, filia TarnĂłwko, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 20.
Więcej »
UchwaÂła nr 426/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa gatunku jesion rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 86, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 425/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2584C Polanowice - GiÂżewo, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 10/1, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 424/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2008 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 3 drzew gatunku klon zwyczajny rosn¹cych w pasie drogi powiatowej nr 2401C Krzekatowo - PakoœÌ, na dzia³ce ewidencyjnej nr 306, stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 423/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa gatunku klon rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna w InowrocÂławiu, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 200/1 stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 422/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 paÂździernika 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2008.
Więcej »
UchwaÂła nr 421/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 paÂździernika 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 420/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 wrzeÂśnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania przedstawicieli Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego do komisji przeprowadzaj¹cej inwentaryzacjê mienia Skarbu Paùstwa bêd¹cego we w³adaniu instytucji i paùstwowych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 419/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie powierzenia Panu Romualdowi JaskĂłlskiemu stanowiska dyrektora OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 418/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2008.
Więcej »
UchwaÂła nr 417/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 416/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie gmina Gniewkowo oraz okreslenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 415/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Markowie gmina Gniewkowo oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 414/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu mammografu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w ZakÂłdzie Diagnostyki Obrazowej Szpiatala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 413/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu do znieczulenia z przeznaczeniem do uzytkowania w Bloku Operacyjnym Szpiatala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 412/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Szpiatalu Powiatowym im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 411/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu pomp infuzyjnych z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Szpiatlu Powiatowym im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 410/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu zakupu fakoemulsyfikatora z przeznaczeniem do u¿ytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B³¹¿ka w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 409/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu lasera neodymowego (Nd:YAG) z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 408/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej pozbawienia drĂłg poÂłoÂżonych w Powiecie Aleksandrowskim kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła nr 407/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2008 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 406/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 03 wrzeÂśnia 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za II kwartaÂł 2008 r. oraz za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 405/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 404/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej pozbawienia drogi powiatowej nr 2037 Dobrzejewice - ÂŚiĂŞtosÂław - Mazowsze o dÂługoÂści 1,018 km - kategorii drogi powiatowej.
Więcej »
UchwaÂła nr 403/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drĂłg na terenie miasta InowrocÂławia do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 402/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zwrotu nakÂładĂłw poniesionych na wymianĂŞ okien w lokalu mieszkalnym poÂłoÂżonym w OrÂłowie 52/2.
Więcej »
UchwaÂła nr 401/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drĂłg na terenie miasta InowrocÂławia do kategori drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 400/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu nagrody rocznej za 2007 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 399/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu o sfinansowanie dziaÂłaĂą gwarantujÂących bezpieczeĂąstwo zdrowotne obywteli.
Więcej »
UchwaÂła nr 398/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 397/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc³awiu, za I pó³rocze 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 396/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 395/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykoanania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³wiu za I pó³rocze 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 394/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu pozyskiwania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 393/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 392/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie ucylenia uchwaÂły nr 39/99 ZarzÂądu Powiatu w InowrocÂławiu z dnia 8 wrzeÂśnia 1999 r. w sprawie powoÂłania Komisji ds. opiniowania organizacji i bezpieczeĂąstwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 391/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 390/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie przekazania w budynku przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu sali konferencyjnej Powiatowemu UrzĂŞdowi Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 389/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awksiego dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w bydynku Ludzisko 79.
Więcej »
UchwaÂła nr 388/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na podzia³ mieszkania i wy³¹czenie czêœci mieszkania z mieszkanowiego zasobu powiatu.
Więcej »
UchwaÂła nr 387/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie przekazania w budynku przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu pomieszczeĂą biurowych dla Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 386/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Dyrektorowi MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziĂŞwczÂąt z UpoÂśledzeniem UmysÂłowym w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła nr 385/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt z UpoÂśledzeniem UmysÂłowym w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła nr 384/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie informacj kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za II kwartaÂł 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 383/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 382/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2008
Więcej »
UchwaÂła nr 381/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia postĂŞpowania o zamĂłwienie publiczne na udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego w wysokoÂści 7.450.000,- zÂł
Więcej »
UchwaÂła nr 380/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Dyrektorowi Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 379/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 378/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu OÂśrodka Adopcyjno - OpiekuĂączego przy Domu Dziecka w Jaksicach - PlacĂłwce Wielofunkcyjnej.
Więcej »
UchwaÂła nr 377/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt z UpoÂśledzeniem UmysÂłowym w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła nr 376/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia skÂładu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt z UpoÂśledzeniem UmysÂłowym w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła nr 375/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Wawrzyniak nauczycielki kontraktowej w Zespole Ponadgimnazjalnym im. Jana PawÂła II w KoÂścielcu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego
Więcej »
UchwaÂła nr 374/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia do majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła nr 373/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoÂławczej sprzedawanych w drodze licytacji publicznej maszyn stolarskich bĂŞdÂących w posiadaniu Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 372/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt z UpoÂśledzeniem UmysÂłowym w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła nr 371/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie trzech drzew gatunku lipa rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3407C ul. Marulewska w InowrocÂławiu, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 93, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 370/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku peÂłnomocnictwa upowaÂżniajÂącego do zawierania umĂłw na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych w zwiÂązku z rozbudowÂą Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 369/2008
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Zarz¹du Powiatu w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo³ecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 368/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r
w sprawie powoÂłania komisji do przekazania nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w Piotrkowicach gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła nr 367/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie powoÂłania komisji do przekazania zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy ÂŚwiĂŞtego Ducha 90.
Więcej »
UchwaÂła nr 366/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 365/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 364/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2008.
Więcej »
UchwaÂła nr 363/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Piotrkowicach gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła nr 362/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy ÂŚwiĂŞtego Ducha 90.
Więcej »
UchwaÂła nr 361/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy KrzymiĂąskiego 8.
Więcej »
UchwaÂła nr 360/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew gatunku topola, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2536C SzadÂłowice-Parchanie, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 178, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 359/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie zgody na usuniĂŞcie 2 drzew gatunku lipa, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2570C Pieranie-Papros, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 30, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 358/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew gatunku topola, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-KoÂłuda MaÂła, na dziaÂłkach ewidencyjnych nr 12 i 96, stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 357/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 1 drzewa gatunku jesion, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2536C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 205, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 356/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w spraiwe wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 10 drzew gatunku topola, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2543C OÂśniszczewko-Brudnia-Stanomi, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 44/4, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 355/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 14 drzew oraz 42 m2 krzewĂłw rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie filia Parchanie, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 125, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 354/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 5 drzew, rosn¹cych na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu, na dzia³ce ewidencyjnej nr 97/25, stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroclawskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 353/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie drzewa gatunku jesion rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 3403C ulica ÂŚwiĂŞtego Ducha w InowrocÂławiu, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 184, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 352/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 1 drzewa gatunku topola, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej nr 2567C ul. MÂątewska w InowrocÂławiu, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 29/7, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 351/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew, rosnÂących na terenie przylegÂłym do budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu, przy ulicy Roosevelta 36-38, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 78/3, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 350/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyraÂżania zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu wynajmu pomieszczeĂą uÂżytkowych, znajdujÂących siĂŞ w bydynku Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni rezonansu magnetycznego.
Więcej »
UchwaÂła nr 349/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za marzec 2008 r. oraz za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 348/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 347/08
ZarzÂądu Pwiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie peÂłnomocnictwa upowaÂżniajÂącego do zawierania umĂłw na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych w zwiÂązku z rozbudowÂą Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie Filia w Parchaniu.
Więcej »
UchwaÂła nr 346/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie informacji za rok 2007 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej.
Więcej »
UchwaÂła nr 345/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Alicji Aleksander na stanowisku dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie.
Więcej »
UchwaÂła nr 344/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zatrudnienia Pana RafaÂła Waltera na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 343/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zmiany uchwaÂły nr 291/2008 ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaÂży maszyn rolniczych bĂŞdÂących w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 342/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zasad udzielania zamĂłwieĂą publicznych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 341/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie peÂłnomocnictwa upowaÂżniajÂącego do zawierania umĂłw na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych w zwiÂązku z rozbudowÂą Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie Filia w TarnĂłwku.
Więcej »
UchwaÂła nr 340/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu organizacyjnego ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 339/08
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 338/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławksiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za styczeĂą 2008 r. i luty 2008 r. oraz za okres od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 337/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
w sprawie stanowiska ZarzÂądu Powiatu odnoÂśnie wniosku Pana Edwarda P. dotyczÂącego rozÂłoÂżenia na raty naleÂżnoÂści z tytuÂłu nabycia nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w Piotrkowicach gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła nr 336/08
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie upowaÂżnienia Dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z siedzibÂą w Latkowie do podejmowania wszelkich czynnoÂści w zakresie przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego na opracowanie w 2009 roku dokumentacji projektowej na remont drĂłg powiatowych metodÂą powierzchniowego utrwalania.
Więcej »
UchwaÂła nr 335/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 334/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie ogÂłoszenia wynikĂłw konkursĂłw ofert dla organizacji pozarzÂądowych ubiegajÂących siĂŞ o wspieranie wykonywania zadaĂą publicznych.
Więcej »
UchwaÂła nr 333/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Więcej »
UchwaÂła nr 332/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 331/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2008
Więcej »
UchwaÂła nr 330/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 329/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 328/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie zwolnienia Pana WÂłodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie.
Więcej »
UchwaÂła nr 327/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 208 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za I kwartaÂł 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 326/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw nie stanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 325/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozwi¹zania Zespo³u Koordynacyjnego do spraw zagospodarowania i adaptacji budynku i terenów wokó³ Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowroc³awiu przy ul. Poznaùskiej 345a.
Więcej »
UchwaÂła nr 324/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze licytacji publicznej samochodĂłw marki: FS-Lublin ÂŻuk i FSO Warszawa Polonez Caro 1,6 bĂŞdÂących w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 323/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie sprzedaÂży maszyn bĂŞdÂących posiadaniu Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 322/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na rozbiĂłrkĂŞ dwĂłch obiektĂłw budowlanych i konstrukcji metalowej po byÂłym obiekcie cieplarni, poÂłoÂżonych na dziaÂłce nr 125 w miejscowoÂści Parchanie, zapisanej w ksiĂŞdze wieczystej KW 27442.
Więcej »
UchwaÂła nr 321/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji obiektĂłw budowlanych poÂłoÂżonych na dziaÂłce 125 w miejscowoÂści Parchanie.
Więcej »
UchwaÂła nr 320/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r
w sprawie upowaÂżnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego KapitaÂł Ludzki, Priorytet VII Promocja integracjii spoÂłecznej, DziaÂłanie 7.1 RozwĂłj i upowszechnienie aktywnej integracji, PoddziaÂłanie 7.1.2 Rozwoju i upowszechnianie aktywnej integracji.
Więcej »
UchwaÂła nr 319/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu³u dzier¿awy gruntu niezabudowanego stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 318/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 09 kwietnia 2008 r.
w sprawie powoÂłania skÂładu i przyjĂŞcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2008 roku wykonanie zadaĂą publicznych powiatu.
Więcej »
UchwaÂła nr 317/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³wskiego na rok 2008.
Więcej »
UchwaÂła nr 316/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 315/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie oddania w dzier¿awê nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ
Więcej »
UchwaÂła nr 314/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie przejĂŞcia z Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu samochodu ciĂŞÂżarowego Star 742L i przekazania go na rzecz ZarzÂąd DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z/s w Latkowie.
Więcej »
UchwaÂła nr 313/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokoÂści stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiÂących mieszkaniowy zasĂłb Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Uchwala nr 312/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu wynajmu pomieszczeĂą uÂżytkowych, znajdujÂących siĂŞ w budynku Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w inowrocÂławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie dziaÂłalnoÂści przez Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
Więcej »
UchwaÂła nr 311/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu zestawu: wideogastrskop i wideokolonoskop z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Dzpitala Powiatowego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 310/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na rok 2008.
Więcej »
UchwaÂła nr 309/08
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za paÂździernik 2007 r. i listopad 2007 r. oraz za okres od 1 stycznia 2007 do 30 listopada 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 308/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie peÂłnienia przez Powiatowy UrzÂąd Pracy w InowrocÂławiu roli Beneficjenta w projekcie realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KapitaÂł Ludzki 2007-2013.
Więcej »
UchwaÂła nr 307/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew gatunku topola, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 96, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 306/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 4 drzew gatunku morwa czarna, rosnÂących na terenie I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu przy ulicy 3 Maja 11/13, na dzialce ewidencyjnej nr 14, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 305/08
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 1 drzewa gatunku klon i 4 drzew gatunku topola, rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu przy ulicy WierzbiĂąskiego, na dziaÂłce ewidencyjnej ne 1/17, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 304/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Wawrzynie na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowicach gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła nr 303/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przekazania w trwaÂły zarzÂąd Domu Pomocy SpoÂłecznej w Wawrzynie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła nr 302/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 301/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 marca208 r.
w sprawie powoÂłania Powiatowej Rady Sportu w Powiecie InowrocÂławskim.
Więcej »
UchwaÂła nr 300/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie zbiorowego sprawozdania o iloÂści i kwocie udzielenia umorzeĂą i ulg w spÂłacie wierzytelnoÂści powiatowych jednostek organizacyjnych z tytuÂłu naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, do ktĂłrych nie stosuje siĂŞ przepisĂłw ustawy - Ordynacja podatkowa.
Więcej »
UchwaÂła nr 299/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2007 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 298/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 05 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 297/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 05 marca 2008 r.
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ gruntĂłw rolnych wraz z budynkami gospodarczymi poÂłoÂżonych w Markowie gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła nr 296/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 05 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 295/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej polo¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 294/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zamianê lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku Ludzisko 77 na najem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Piotrkowice 29 oraz wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu nr 4 w budynku Ludzisko 77 z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroclawskiego i przekazania na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 293/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie w³¹czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroclawskiego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Piotrkowice 29, wyra¿enia zgody na zamianê lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Ludzisko 77 na najem lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Piotrkowice 29 oraz wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu nr 2 w budynku Ludzisko 77 z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego i przekazania na potrzeby Domu Pomocy Spo³ecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 292/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie w³¹czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego nr 2 w bydynku Piotrkowice 29, wyra¿enia zgody na zamianê lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Ludzisko 77 na najem lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Piotrkowice 29 oraz wyra¿enia zgody na wy³¹czenie lokalu nr 3 w budynku Ludzisko 77 z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego i przekazania na potrzeby Domu Pomocy Spo³ecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 291/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie sprzedaÂży maszyn rolniczych bĂŞdÂących w posiadaniu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła nr 290/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wyboru oferty organizacji pozarzÂądowej na realizacjĂŞ zadania z zakresu pomocy spoÂłecznej - prowadzenie w 2008 r. OÂśrodka Interwencji Kryzysowej.
Więcej »
UchwaÂła nr 289/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie og³oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła nr 288/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2007 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 287/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za 2007 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 286/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia ulic: Niezapominajki, PiÂłsudskiego oraz drogi bez nazwy w przebiegu od torĂłw kolejowych do drogi gminnej nr 151211C ul. Bagienna w InowrocÂławiu do kategorii drog gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 285/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie peÂłnienia przez Powiatowy UrzÂąd Pracy w Inowroclwiu w roli Beneficjenta w projektach realizowanych w ramach programu Operacyjnego KapitaÂł Ludzki 2007-2013.
Więcej »
UchwaÂła nr 284/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu osobowego marki Opel Astra II Kombi Komfort bĂŞdÂącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu na rzecz Komendy WojewĂłdzkiej w Bydgoszczy.
Więcej »
UchwaÂła nr 283/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wynajmu pomieszczenia strychowego przy ul. Narutowicza 53 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 282/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie zatrudnienia pana Andrzeja LipiĂąskiego na stanowisku dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 281/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia skÂładu i zasad powoÂływania czÂłonkĂłw Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej dziaÂłania.
Więcej »
UchwaÂła nr 280/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczacej zaliczenia ulic: Ikara, JĂłzefa Ulatowskiego, Adama PoszwiĂąskiego, BolesÂława Brodnickiego i Wrzosowej w InowrocÂławiu do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 279/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia ulic: GĂłrniczej, odcinka ulicy Szymborskiej od ul. GĂłrniczej do ul. Andrzeja, Andrzeja i NajÂświĂŞtszej Marii Panny w InowrocÂławiu do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 278/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania wydatkĂłw Powiatowego Funduszu Ochrony ÂŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 277/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo³ecznej w Kawêczynie.
Więcej »
UchwaÂła nr 276/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 192 drzew rosn¹cych w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad³y, na dzia³kach ewidencyjnych nr 93/1, 94/1, 95/1, 22/1, 89/1, 98/1 stanowiacych mienie Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 275/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2559C janikowo - KoÂłuda MaÂła, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 96, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 274/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice - Mogilno, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 53 w Wierzejewicach i na dziaÂłce ewidencyjnej nr 13 w broniewicach, stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 273/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyrazenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew gatunku klon, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica ÂŚwiĂŞtokrzyska w InowrocÂławiu, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 152/2, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 272/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew gatunku jesion, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3403C ulica ÂŚwiĂŞtego Ducha w InowrocÂławiu, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 184, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 271/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 15 drzew gatunku topola i 2 drzew gatunku wierzba rosnÂących przy ulicy PoznaĂąskiej 384C w InowrocÂławiu, na dziaÂłkach ewidencyjnych nr 10/7 i nr 10/10, stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 270/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew gatunku lipa, rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 3413C ulica Przybyszewskiego w InowrocÂławiu na dziaÂłce ewidencyjnej nr 126/1 stanowiacej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 269/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie przekazania mienia ruchomego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 268/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do opracowania aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 267/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie przyjĂŞcia procedur przyjmowania i rozpatrywania wnioskĂłw oraz udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siĂŞ ze ÂśrodkĂłw PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 266/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie sprzeda¿y p³uga 4 skibowego wahad³owego, bêd¹cego w posiadaniu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcielcu w trybie publicznego zaproszenia do rokowaù.
Więcej »
UchwaÂła nr 265/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie uÂżyczenia pomieszczeĂą biurowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w InowrocÂławiu w budynku przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 264/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie przeznaczenia w budynku przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu pomieszczeĂą biurowych dla Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 263/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek oraz placówek opiekuùczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnoœci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła nr 262/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2008 zadaĂą powiatu wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła nr 261/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem, polozonej w Piotrkowicach gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 260/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze licytacji publicznej samochodu marki Star 742L s³u¿¹cego do nauki jazdy, bêd¹cego w posiadaniu Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 259/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 20 drzew rosnÂących w Koscielcu w pasie drogi powiatowej nr 2554C Rycerzewo - KoÂścielec na dziaÂłce ewidencyjnej nr 103, stanowiacej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 258/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyrazenia zgody na usuniĂŞcie 97 drzew rosnacych w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dziaÂłkach ewidencyjnych nr 101/3, 31, 65, 149, 168, 192/2, 52 i 192/4 stanowiacych mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 257/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyrazenia zgody na usuniĂŞcie 192 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - TupadÂły, na dziaÂłkach ewidencyjnych nr 93/1, 94/1, 95/1, 22/1, 89/1 i 98/1 stanowiacych mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 256/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2008.
Więcej »
UchwaÂła nr 255/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wystÂąpienia do SÂądu Rejonowego w InowrocÂławiu V WydziaÂł KsiÂąg Wieczystych z wnioskiem o wykreslenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 254/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 253/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 252/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Ludzisko 77.
Więcej »
UchwaÂła nr 251/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wylÂączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu InowrocÂławskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku III LO im. KrĂłlowej Jadwigi przy ul. Narutowicza 53 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 250/08
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarzÂądowej w 2008 roku realizacji zadania z zakresu pomocy spoÂłecznej - prowadzenie oÂśrodka interwencji kryzysowej.
Więcej »
UchwaÂła nr 249/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie najmu pomieszczenia uÂżytkowego.
Więcej »
UchwaÂła nr 248/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego pani Hannie K.
Więcej »
UchwaÂła nr 247/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w MÂłodzieÂżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 246/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 245/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcacego im. Jana Kasprowicza w inowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 244/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie zgody na usuniĂŞcie 17 drzew rosnacych w pasie drogi powiatowej nr 384C ulica PoznaĂąska w InowrocÂławiu na dziaÂłkach ewidencyjnych nr 10/7 i 9/2, stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 243/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniajaca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 242/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 241/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Pani Marii Licznerskiej dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 240/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 239/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Domu Dziecka w Jaksicach.
Więcej »
UchwaÂła nr 238/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 722/2006 Zarz¹du Powiatu w Inowroc³awiu w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeù szkó³ i placówek oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
UchwaÂła nr 237/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Vity Sydoruk - Król, nauczycielki kontraktowej w Zespole szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. genowefy jaworskiej w Inowroc³awiu ubiegaj¹cej siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 236/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Joanny Konopki, nauczycielki kontraktowej w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu ubiegajÂącej siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła nr 235/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu sprzedaÂży aparatu RTG TUR D 800-3.
Więcej »
UchwaÂła nr 234/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatu do badaĂą urodynamicznych z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 233/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu ultrasonografu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii urologicznej szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 232/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 231/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za sierpieĂą 2007 r. i wrzesieĂą 2007 r. oraz za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 230/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu echokardiografu z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Pracowni Echokardiograficznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 229/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 17 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn - ÂŁagiewniki na dziaÂłkach ewidencyjnych nr: 16/1, 16/2 i 9, stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 228/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 50 drzew gatunku topola rosnÂących na terenie poÂłoÂżonym w sÂąsiedztwie budynku Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu, zlokalizowanego przy ul. PoznaĂąskiej 97, na dziaÂłkach ewidencyjnych nr 13/24 i 18/5, stanowiacych mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 227/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 67 drzew gatunku topola, 1 drzewa gatunku klon i 3 drzew gatunku brzoza rosnacych na terenie przylegÂłym do budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu, zlokalizowanego przy ulicy Matewskiej 17 na dziaÂłce ewidencyjnej nr 52/3 stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 226/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie sprzeda¿y maszyn rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcielcu oraz sprzeda¿y maszyn Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła nr 225/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 224/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Marii Licznerskiej na stanowisku dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 223/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2368C ZÂłotniki Kujawskie - Barcin, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 130, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 222/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 6 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce - Pieranie, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 106/1, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 221/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2407C Kolodziejewo - TrlÂąg, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 245, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 220/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 2 drzew rosnÂących w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - KoÂłuda Wielka, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 51, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 219/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 7 drzew rosnÂących w InowrocÂławiu, w pasie drogi powiatowej nr 3422C ulica ToruĂąska, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 133, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 218/07
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 8 drzew rosnÂących na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie, na dziaÂłce ewidencyjnej nr 58, stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 217/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie 46 drzew i 10m kwadratowych krzewów rosn¹cych na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu, na dzia³ce ewidencyjnej nr 1/2, stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 216/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wystÂąpienia do SÂądu Rejonowego w InowrocÂławiu V WydziaÂłu KsiÂąg Wieczystych z wnioskiem o wykreÂślenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 215/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej we wsi Markowo gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 214/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 213/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia cen drewna pozyskanego z wycinki na drogach powiatowych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 212/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2008 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 211/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 210/07
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 209/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 208/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącemu obowiÂązki dyrektora I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 207/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 206/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie odwoÂłania Pana Grzegorz Roszaka ze stanowiska dyrektora I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcacego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 205/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 204/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2007 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za III kwartaÂł 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 203/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 paÂździernika 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia procedur przyjmowania i ropatrywania wniosków oraz udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siê ze œrodków Paùstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Więcej »
UchwaÂła nr 202/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 paÂździernika 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny ZakÂład Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem do uÂżytkowania w Szpitalu Powiatowym im dra Ludiwka BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 201/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie udziaÂłu peÂłnomocnictwa Pani MirosÂławy Olszak peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 200/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie powierzenia Pani MirosÂławie Olszak peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 199/07
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InwrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 198/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 197/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie powoÂłania przedstawicieli ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego do komisji przeprowadzajÂącej inwentaryzacjĂŞ mienia Skarbu paĂąstwa bĂŞdÂącego we wÂładaniu instytucji i paĂąstwowych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 196/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła nr 195/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 194/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 193/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 192/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 191/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 190/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie sprzeda¿y maszyn rolniczych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcielcu oraz sprzeda¿y maszyn Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła nr 189/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Poznaùskiej 345 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 188/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 187/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za czerwiec 2007 r. i lipiec 2007 r. oraz za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 lipca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 186/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2007 r.
w sprawie zwolnienia Pani Marii KozÂłowskiej ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 185/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 184/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 183/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 182/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 181/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 180/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 179/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 wrzesnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła nr 178/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 177/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 176/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 175/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła nr 174/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2007 r.
w sprawie pozbawienia ulicy Biskupa Antoniego Laubitza w InowrocÂławiu kategorii drogi gminnej.
Więcej »
UchwaÂła nr 173/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 wrzeÂśnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 172/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 171/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na likwidacjê Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła nr 170/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie przystÂąpienia do opracowania aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 169/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 168/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 167/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 166/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 165/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 164/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła nr 163/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na najem czĂŞÂści budynku przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu pod budowĂŞ regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej.
Więcej »
UchwaÂła nr 162/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 161/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie na nieruchomoÂściach poÂłoÂżonych w Ostrowie i TarnĂłwku gmina Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła nr 160/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2007 r. Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 159/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu nagrody rocznej za 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 158/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 157/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 156/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 155/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 154/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia postĂŞpowania o zamĂłwienie publiczne na udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego w wysokoÂści 5.500.000,- zÂł.
Więcej »
UchwaÂła nr 153/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za II kwartaÂł 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 152/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 151/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie wskazania czÂłonka do WojewĂłdzkiej Rady BezpieczeĂąstwa Ruchu Drogowego WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 150/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 149/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 148/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca
Więcej »
UchwaÂła nr 147/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 146/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 145/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 144/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Koœcielcu gmina PakoœÌ oraz okreœlenie ceny wywo³awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 143/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 142/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 141/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 140/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 139/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 138/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 137/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 136/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wypowiedzenia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umowy najmu na pomieszczenia w budynku przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 135/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu
Więcej »
UchwaÂła nr 134/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa panu RafaÂłowi Walterowi dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 133/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Więcej »
UchwaÂła nr 132/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie przekazania w trwaÂły zarzÂąd ZarzÂądowi DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 384c
Więcej »
UchwaÂła nr 131/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa pani Alicji Aleksander dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
Więcej »
UchwaÂła nr 130/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa pani Marii KozÂłowskiej dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła nr 129/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 128/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie ogÂłoszenia wynikĂłw konkursĂłw ofert dla organizacji pozarzÂądowych ubiegajÂących siĂŞ o wspieranie wykonywania zadaĂą publicznych.
Więcej »
UchwaÂła nr 127/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 126/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 125/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 124/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia ulicy SolidarnoÂści w Kruszwicy do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 123/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatrudnienia pani Alicji Aleksander na stanowisku dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie.
Więcej »
UchwaÂła nr 122/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatrudnienia pana RafaÂła Waltera na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 121/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie przeniesienia pani Marii KozÂłowskiej do pracy w Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła nr 120/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 119/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
w sprawie przystÂąpienia opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 118/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie og³oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła nr 117/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 116/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 115/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie wygaÂśniĂŞcia trwaÂłego zarzÂądu Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie na nieruchomosciach poÂłoÂżonych w KawĂŞczynie i Kijewie gmina Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła nr 114/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyznaczenia cz³onków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 113/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 112/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2007 r. wykonywanie zadaĂą publicznych powiatu.
Więcej »
UchwaÂła nr 111/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 110/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 109/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 108/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 107/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Pani Alicji Aleksander peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie.
Więcej »
UchwaÂła nr 106/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Pani Marii KozÂłowskiej peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 105/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia ulic WspĂłlnej, Spokojnej i Mieszka I w mieÂście Kruszwica do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 104/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej zaliczenia ulicy Szarych SzeregĂłw w InowrocÂławiu do kategorii drĂłg gminnych.
Więcej »
UchwaÂła nr 103/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 102/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 101/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na 2007 rok.
Więcej »
UchwaÂła nr 100/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki zdrowotnej w InowrocÂławiu za styczeĂą 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 99/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za I kwartaÂł 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 98/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie powierzenia pani MaÂłgorzacie ÂŁanieckiej peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 97/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeniesienia pani Marii KozÂłowskiej do pracy w Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu oraz powierzenia jej obowiÂązkĂłw dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła nr 96/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 95/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 94/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 93/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 92/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 91/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeniesienia pani Alicji Aleksander do pracy w Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie oraz powierzenia jej peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła nr 90/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 89/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 88/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej pozbawienia drogi Plac WolnoÂści w mieÂście ÂŚlesin - kategorii drogi powiatowej.
Więcej »
UchwaÂła nr 87/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie zwolnienia pana WÂłodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie.
Więcej »
UchwaÂła nr 86/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskigo
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie zwolnienia pana Adama Matuszaka ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 85/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 84/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 83/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca
w sprawie wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 82/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie przekazania monitoringu bĂŞdÂącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu na rzecz Domu Dziecka w Jaksicach.
Więcej »
UchwaÂła nr 81/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie przekazania monitoringu bĂŞdÂącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu na rzecz Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 80/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 79/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłozonych w InowrocÂławiu przy ul. Miechowickiej oraz okreslenie cen wywoÂławczych i wadiĂłw w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła nr 78/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 77/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 76/2007
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 75/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 74/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 73/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 72/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 71/07
Zarzadu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 70/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 69/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 68/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 67/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 66/07
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 65/07
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 22 drzew gatunku jesion wyniosÂły z terenu nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 64/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 15 drzew gatunku topola z terenu nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła nr 63/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 62/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 61/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 czerwca do 31 grudnia 2006 r. oraz od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 60/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 59/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 marca 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 58/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 8 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
UchwaÂła nr 57/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania wydatkĂłw Powiatowego Funduszu Ochrony ÂŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 56/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie upowaÂżnienia pana Andrzeja LipiĂąskiego dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu do zaÂłatwiania spraw w imieniu zarzÂądcy drogi.
Więcej »
UchwaÂła nr 55/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa panu Andrzejowi LipiĂąskiemu dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 54/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła nr 53/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 52/07
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu za rok 2006.
Więcej »
UchwaÂła nr 51/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za rok 2006.
Więcej »
UchwaÂła nr 50/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie przyjĂŞcia planu finansowego Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu na rok 2007.
Więcej »
UchwaÂła nr 49/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie zatrudnienia pana Andrzeja LipĂąskiego na stanowisku dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 48/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2007 r.<
w sprawie przekazania dwĂłch kompletĂłw monitoringu bĂŞdÂących w posiadaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 47/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 46/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 45/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 44/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 43/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 42/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 41/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 40/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 39/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 38/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 37/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 36/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 35/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 34/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 33/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 32/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 31/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 17 stycznia 2007 r
Więcej »
uchwaÂła nr 30/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 17 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 29/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 10 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 28/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 10 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 27/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 10 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 26/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 03 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 25/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 03 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 24/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 03 stycznia 2007 r
Więcej »
UchwaÂła nr 23/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 03 stycznia 2007 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 22/07
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 03 stycznia 2007r.
Więcej »
UchwaÂła nr 21/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 20/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 19/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 18/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 17/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 16/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 15/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 14/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 13/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 12/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 11/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 10/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 9/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 8/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 7/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 6/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 5/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 4/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 3/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 2/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 1/06
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094575