logo
Finanse
BudÂżet

UchwaÂła Nr 12/WPF/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 12/P/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2020 r
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/Dpr/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2020 r.
Więcej »
Informacja za I pó³rocze 2020 r.
o przebiegu wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu oraz o ksztaÂłtowaniu siĂŞ wieloletniej prognozy finansowej Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 14/I/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 21 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie: wydania opinii o przed³o¿onej przez Zarz¹d Powiatu Inowroc³awskiego informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 16/Kr/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie absolutorium dla ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego za 2019 r.
Więcej »
Informacja o przystÂąpieniu do prac nad projektem budÂżetu na 2021 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 9/K/2020
SkÂładu orzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie opinii o moÂżliwoÂści spÂłaty kredytu planowanego do zaciÂągniĂŞcia przez Powiat InowrocÂławski w 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 15/S/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 13/Kd/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 12/D/2020
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Więcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2020-2030
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2020
Więcej »
UchwaÂła Nr 5/WPF/2019
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2020-2030.
Więcej »
UchwaÂła Nr 5/P/2019
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/Dpr/2019
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o moÂżliwoÂści sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
Informacja za I pó³rocze 2019 r.
o przebiegu wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu oraz o ksztaÂłtowaniu siĂŞ wieloletniej prognozy finansowej Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 14/1/2019
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie: wydania opinii o przed³o¿onej przez Zarz¹d Powiatu Inowroc³awskiego informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2019 r.
Więcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2019-2028.
Więcej »
Bilans z wykonania budÂżetu jednostki samorzÂądu terytorialnego
sporzÂądzony na dzieĂą 31.12.2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 13/S/2019
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2018 rok
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2019
Więcej »
UchwaÂła Nr 18/Kd/2019
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie: opinii o prawidÂłowoÂści planowanej kwoty dÂługu Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 11/WPF/2018
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2019-2028.
Więcej »
UchwaÂła Nr 11/P/2018
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
Informacja za I pó³rocze 2018 r.
o przebiegu wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu oraz o ksztaÂłtowaniu siĂŞ wieloletniej prognozy finansowej Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 8/I/2018
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/S/2018
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/K/2018
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu
Powiatu InowrocÂławskiego za 2017 rok
Więcej »
Informacja o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego
na dzieĂą 31 grudnia 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 7/D/2018
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii o moÂżliwoÂści sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 7/Kd/2018
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii o prawidÂłowoÂści planowanej kwoty dÂługu Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2018 - 2028
Więcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 3/Dpr/2017
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: opinii o moÂżliwoÂści sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/P/2017
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/WPF/2017
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2018-2028.
Więcej »
Informacja za I pó³rocze 2017 r.:
o przebiegu wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu oraz o ksztaÂłtowaniu siĂŞ wieloletniej prognozy finansowej Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/I/2017
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 13 wrzeÂśnia 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 11/S/2017
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie: wyraÂżenia opinii o przedÂłoÂżonym przez ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdaniu z wykonania budÂżetu Powiatu za 2016 r. wraz z informacjÂą o stanie mienia.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2016 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 6/Kd/2017
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie: opinii o prawidÂłowoÂści planowanej kwoty dÂługu Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2017-2024.
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2017
Więcej »
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 9/P/2016
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2017 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 9/WPF/2016
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2017-2024.
Więcej »
Informacja za I pó³rocze 2016 r.:
o przebiegu wykonania budÂżetu powiatu inowrocÂławskiego, planu finansowania Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu oraz o ksztaÂłtowaniu siĂŞ wieloletniej prognozy finansowej Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 8/I/2016
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: wydania opinii o przed³o¿onej przez Zarz¹d Powiatu Inowroc³awskiego informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2016 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 12/S/2016
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyraÂżenia opinii o przedÂłoÂżonym przez ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdaniu z wykonania budÂżetu Powiatu za 2015 rok wraz z informacjÂą o stanie mienia.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2015 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/Kd/2016
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 18 stycznia 2016 roku
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2016
oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/P/2015
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2016 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/WPF/2015
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2016-2024.
Więcej »
Informacja za I pó³rocze 2015 r.
o przebiegu wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu oraz o ksztaÂłtowaniu siĂŞ wieloletniej prognozy finansowej Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 7/I/2015
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie wydania opinii o przed³o¿onej przez Zarz¹d Powiatu Inowroc³awskiego informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2015 roku.
Więcej »
UchwaÂła nr 16/S/2015 SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie wyraÂżenia opinii o przedÂłoÂżonym przez ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdaniu z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2014 rok wraz z informacjÂą o stanie mienia Powiatu
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2014 rok
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 rok
Wieloletnia prognoza na lata 2015-2024
Więcej »
Informacje o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego
na dzieĂą 31 grudnia 2014
Więcej »
UchwaÂła Nr 8/Kd/2015
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie: opinii o prawidÂłowoÂści planowanej kwoty dÂługu Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/P/2014
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/WPF/2014
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2015-2024.
Więcej »
UchwaÂła Nr 16/I/2014
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 wrzeÂśnia 2014 roku
w sprawie : wydania opinii o o przed³o¿onej przez Zarz¹d Powiatu Inowroc³awskiego informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2014 roku
Więcej »
Informacja za I pó³rocze 2014 r.:
o przebiegu wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu oraz ksztaÂłtowaniu siĂŞ wieloletniej prognozy finansowej Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 15/S/2014
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 14 kwietnia 2014 roku
Więcej »
Emisja obligacji w 2014 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/K/2014
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie : opinii o moÂżliwoÂści wykupu obligacji planowanych do wyemitowania przez Powiat InowrocÂławski w 2014 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/Kd/2014
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 stycznia 2014 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr 7/D/2014
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 stycznia 2014 roku
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2014
i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024
Więcej »
UchwaÂła Nr 20/WPF/2013
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie : opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 20/P/2013
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie : opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 13/Dpr/2013
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie : opinii o moÂżliwoÂści sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2014 rok.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2012 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/S/2013
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyraÂżenia opinii o przedÂłoÂżonym przez ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdaniu z wykonania budÂżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacjÂą o stanie mienia
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2011 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 8/D/2013
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o moÂżliwoÂści sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/Kd/2012
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 stycznia 2013 roku
w sprwaie opinii o prawidÂłowoÂści planowanej kwoty dÂługu Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2013
i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016.
Więcej »
UchwaÂła Nr 6/WPF/2012
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie : opinii o projekcie uchwaÂły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2013 - 2016
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/Dpr/2012
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie : opinii o moÂżliwoÂści sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 6/P/2012
SkÂładu OrzekajÂącego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie : opinii o projekcie uchwaÂły budÂżetowej Powiatu InowrocÂławskiego na 2013 rok
Więcej »
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budÂżetu za 2011 r.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2010 rok
Więcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2011 - 2014
Więcej »
BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2011
Więcej »
UchwaÂła Nr 926/2010
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2010 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2010 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2009 rok
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2008 rok
Więcej »
UchwaÂła ZarzÂądu Powiatu w sprawie informacji za rok 2009
Więcej »
Emisja obligacji w 2010 roku
Więcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za III kwartaÂł 2009 r.
Więcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za II kwartaÂł 2009 roku
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatkĂłw budÂżetowych za 2008 r.
Więcej »
Emisja obligacji w 2009 roku
Więcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za III kwartaÂł 2008 r.
Więcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za II kwartaÂł 2008 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budÂżetu za I kwartaÂł 2008 roku
Więcej »
BudÂżet na 2008 rok
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2006 r.
Więcej »
BudÂżet na rok 2007
Więcej »licznik odwiedzin: 16094723