logo
Przetargi
Przetargi na usÂługi

OgÂłoszenie Nr 11.2020 MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego w Kruszwicy
OgÂłoszenie o udzielanym zamĂłwieniu na usÂługi spoÂłeczne na postĂŞpowanie pn.: Ochrona fizyczna osĂłb i mienia MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20
Więcej »
Ubezpieczenie majÂątku i innych interesĂłw Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych
do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Udzielenie kredytu dla Powiatu InowrocÂławskiego w wysokoÂści 4 820 000,00 zÂł
Więcej »
OgÂłoszenie Nr 12.2019
MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego w Kruszwicy
OgÂłoszenie o udzielanym zamĂłwieniu na usÂługi spoÂłeczne na postĂŞpowanie pn.:
Ochrona fizyczna osĂłb i mienia MÂłodzieÂżowego OÂśrodka
Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw
w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20.
Więcej »
WybĂłr banku, ktĂłremu zostanie powierzone prowadzenie bankowej obsÂługi budÂżetu
Powiatu InowrocÂławskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
OgÂłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia na Âświadczenie usÂług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Więcej »
Digitalizacja dokumentĂłw PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT
oraz przeprowadzenie dziaÂłaĂą harmonizujÂących zbiory danych powiatu inowrocÂławskiego realizowanych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw
na terenie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Ubezpieczenie majÂątku i odpowiedzialnoÂści cywilnej Powiatu InowrocÂławskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Więcej »
Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego
w wysokoÂści 9 500 000,00 PLN na okres dziesiĂŞciu lat.
Więcej »
Digitalizacja dokumentĂłw PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT
oraz przeprowadzenie dziaÂłaĂą harmonizujÂących zbiory danych powiatu inowrocÂławskiego realizowanych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
Więcej »
UsÂługa ubezpieczenia nastĂŞpstw nieszczĂŞÂśliwych wypadkĂłw dzieci i mÂłodzieÂży
placĂłwek oÂświatowych oraz wychowankĂłw placĂłwek oÂświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialnoÂści cywilnej pracownikĂłw placĂłwek oÂświatowych i oÂświatowo - wychowawczych Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Ubezpieczenie majÂątku i odpowiedzialnoÂści cywilnej
Powiatu InowrocÂławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UsÂługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Więcej »
Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z inseminacji bydÂła dla uczniĂłw ZSP w Kobylnikach
Więcej »
Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych z obsÂługi koparko-Âładowarki dla uczniĂłw ZSP nr 5 w InowrocÂławiu
Więcej »
Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych z zakresu spawania metodÂą gazowÂą (311)
w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego.
Więcej »
Ubezpiecznie majÂątku i odpowiedzialnoÂści cywilnej Powiatu InowrocÂławskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi.


PostĂŞpowanie prowadzone jest przez PeÂłnomocnika dziaÂłajÂącego w imieniu ZamawiajÂącego - firmĂŞ Mentor S.A. Szosa CheÂłmiĂąska 177, 88-100 ToruĂą.
Strona internetowa na ktĂłrej prowadzone jest postĂŞpowanie: www.mentor.pl
Więcej »
UsÂługa edukacyjna obejmujÂąca przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych
z obs³ugi programu informatycznego do obs³ugi gastronomii i hotelarstwa w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego.
Więcej »
Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrĂłwnawczych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach
projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego.
Więcej »
PeÂłnienie funkcji opiekuna staÂży realizowanych w ramach projektu pn.:
,,Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z inseminacji bydÂła
dla 20 uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, w ramach projektu Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ.
Więcej »
Przeprowadzenie zajêæ pozaszkolnych z inseminacji byd³a - UNIEWA¯NIENIE POSTÊPOWANIA
dla 20 uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ.
Więcej »
UzupeÂłnienie ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw,dystrybucja zbioru danych o dziaÂłkach,budynkach i lokalach
na terenie WojewĂłdztwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.
Więcej »
Ochrona fizyczna osĂłb i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
przy ul. MÂątewskiej 17 oraz 4 jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
Więcej »
Ochrona fizyczna nieruchomoÂści po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej
Ostrowie 25, 88-121 CheÂłmce
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw
na terenie powiatu inowrocÂławskiego. - uniewaÂżnione
Więcej »
OgÂłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
usÂługa edukacyjna polegajÂąca na przeprowadzeniu zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych z zakresu spawania metodÂą MAG ( metoda 135 i spawania elektrycznego ( metoda 111 ) w roku szkolnym 2013 / 2014.
Więcej »
UsÂługa edukacyjna obejmujÂąca prowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyrĂłwnawczych
w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ ''
Więcej »
Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego
w wysokoÂści 5 000 000 zÂł na okres dziesiĂŞciu lat
Więcej »
Ochrona obiektĂłw sportowych wraz z zapleczem Moje boisko Orlik 2012
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowroc³awiu, ul. Poznaùska 345 oraz Bursy szkolnej Nr 1 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34.
Więcej »
Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku po StraÂży PoÂżarnej przy ul. PoznaĂąskiej 133
na Pogotowie Ratunkowe i pomieszczenia biurowe.
Więcej »
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacjĂŞ budynku
szko³y oraz pawilonu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowroc³awiu, ul. Sienkiewicza 33.
Więcej »
Ochrona fizyczna osĂłb i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia
w czterech szkoÂłach ponadgimnazjalnych na terenie miasta InowrocÂławia.
Więcej »
Ochrona fizyczna nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa
po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie 25, 88-121 CheÂłmce.
Więcej »
CaÂłodobowe wykonywanie usÂług ochrony i mienia
w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna ( monitoring ) obiektu
Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku
przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia
w czterech szkoÂłach ponadgimnazjalnych na terenie miasta InowrocÂławia oraz w Bursie Szkolnej Nr 1
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych dotyczÂących przesyÂłek o wadze powyÂżej 50g
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacjĂŞ budynku Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego
w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25.
Więcej »
Ochrona fizyczna nieruchomoÂści po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie 25, 88-121 CheÂłmce
Więcej »
Ochrona fizyczna nieruchomoÂści Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na
Więcej »
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Szacowanie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa oraz nieruchomoœci
zajêtych pod drogi publiczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz, 721 z póŸn. zm).
Więcej »
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia w siedmiu szkoÂłach ponadgimnazjalnych
na terenie miasta InowrocÂławia oraz Bursie szkolnej Nr 1
Więcej »
Bankowa obsÂługa budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na okres piĂŞciu lat.
Więcej »
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeĂą magazynowych na pracowniĂŞ wielozawodowÂą
ze stanowiskiem do napraw pojazdĂłw samochodowych w Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych dotyczÂących przesyÂłek
o wadze powyÂżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Wycena nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych
dotyczÂących przesyÂłek o wadze powyÂżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym przy uÂżyciu maszyny do frankowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Opracowanie dokumentacji projektowej na czêœÌ I:
Termomodernizacja budynku szko³y i sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34, czêœÌ II: Opracowanie dokumentacji projektowej na u³o¿enie kostki brukowej przed budynkiem III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 53.
Więcej »
DowĂłz i odwĂłz uczniĂłw na zajĂŞcia dydaktyczno-wyrĂłwnawcze i pozalekcyjne
do szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu inowroc³awskiego w ramach projektu pn. " Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym".
Więcej »
Zapewnienie obsÂługi technicznej w szkoÂłach na terenie gmin:
Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Z³otniki Kujawskie, PakoœÌ, Inowroc³aw, D¹browa Biskupia oraz w szko³ach dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski, w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym"
Więcej »
PeÂłnienie funkcji koordynatora gminnego w ramach projektu pn.
"Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, na terenie gmin objêtych projektem: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Z³otniki Kujawskie, PakoœÌ, Inowroc³aw, D¹browa Biskupia i Rojewo oraz szkó³ objêtych projektem dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
DowĂłz i odwĂłz uczniĂłw na zajĂŞcia dydaktyczno-wyrĂłwnawcze i pozalekcyjne
do szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu inowroc³awskiego w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem - zdobywaj wiedzê poprzez dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym.
Więcej »
Ochrona fizyczna nieruchomoÂści po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
Więcej »
Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna (monitoring)
obiektu Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25
Więcej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu
Więcej »
Organizacja i przeprowadzenie szkoleĂą w zakresie przygotowujÂącym
do zdobycia Europejskiego Certyfikatu UmiejĂŞtnoÂści Komputerowych ECDL ( na poziomie podstawowym i zaawansowanym ), realizowanych w ramach projektu pn. ,, UrzĂŞdnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorzÂądowej z terenu powiatu inowrocÂławskiego''.
Więcej »
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast - Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, PakoœÌ.
Więcej »
Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego
w wysokoÂści 10.000.000,00 zÂł na okres dziesiĂŞciu lat
Więcej »
ZaÂłoÂżenie bazy ewidencji budynkĂłw i lokali
w obrêbach Gminy PakoœÌ oraz w obrêbach Gminy Janikowo.
Więcej »
Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia w siedmiu szkoÂłach ponadgimnazjalnych
na terenie miasta InowrocÂławia.
Więcej »
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU na : Ochrona fizyczna nieruchomo¶ci
po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie 25, 88-121 CheÂłmce.
Więcej »
DowĂłz i odwĂłz uczniĂłw na zajĂŞcia dydaktyczno-wyrĂłwnawcze i pozalekcyjne
do szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Inowroc³awskiego w ramach projektu p.n. "ZdobyÌ wiedzê - wa¿na rzecz, ka¿dy powinien dostêp do niej mieÌ. Dodatkowe zajêcia dydaktyczno wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ o kszta³ceniu ogólnym."
Więcej »
Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczniĂłw
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu inowroc³awskiego.
Więcej »
OgÂłoszenie o uniewaÂżnieniu postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ -
wycena nieruchomoÂści
Więcej »
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynkĂłw
I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu, ul. 3 Maja 11/13
Więcej »
Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczniĂłw
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
Ochrona fizyczna Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu, ul. MÂątewska 17
Więcej »
,, UsÂługa kompleksowa polegajÂąca na sprzedaÂży energii elektrycznej
oraz Âświadczeniu usÂługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.''
Więcej »
CaÂłodobowa ochrona osĂłb i mienia w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym
dla DziewczÂąt w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawĂŞ tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji
pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Organizacja i przeprowadzenie szkoleĂą specjalistycznych realizowanych w ramach projektu pn.
"UrzĂŞdnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorzÂądowej z terenu powiatu inowrocÂławskiego"
Więcej »
Organizacja i przeprowadzenie szkoleĂą w zakresie przygotowujÂącym do zdobycia ECDL
Europejskiego Certyfikatu UmiejĂŞtnoÂści Komputerowych ( na poziomie podstawowym i zaawansowanym ) realizowanych w ramach projektu pn. "UrzĂŞdnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorzÂądowej z terenu powiatu inowrocÂławskiego"
Więcej »
Wykonanie usÂługi w zakresie kompleksowej kampanii promocyjno - informacyjnej
na temat projektu pt.: "Program szczepieĂą 12 - latek z terenu Powiatu InowrocÂławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego".
Więcej »
Wykonanie usÂługi w zakresie kompleksowej kampanii promocyjno - informacyjnej na temat projektu pt.:
"Program szczepieĂą 12 - latek z terenu Powiatu InowrocÂławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego".
Więcej »
ZaÂłoÂżenie bazy ewidencji budynkĂłw i lokali
w obrĂŞbach Gminy ZÂłotniki Kujawskie oraz w obrĂŞbach Gminy Rojewo.
Więcej »
Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia w siedmiu szkoÂłach ponadgimnazjalnych w InowrocÂławiu
Więcej »
NadzĂłr nad robotami budowlanymi pn. Rozbudowa Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej
w InowrocÂławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogĂłw Polskich Norm Nefrologicznych.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094620