logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie KRUSZAStowarzyszenie reprezentuje Pani Ilona Gabriela Dybicz.


Adres korespondencyjny:
Ul. S艂oneczna 21
88-153 Kruszwica


Celem dzia艂ania Stowarzyszenia jest: 1. Promowanie i aktywizacja mieszka艅ców w 偶yciu spo艂ecznym, gospodarczym i kulturalnym.

 2. Dzia艂anie na rzecz podnoszenia kwalifikacji mieszka艅ców w celu uzyskania alternatywnych 藕róde艂 dochodów.

 3. Podejmowanie dzia艂a艅 integruj膮cych mieszka艅ców z ró偶nych 艣rodowisk.

 4. Praca na rzecz integracji pokole艅.

 5. Reprezentowanie interesów mieszka艅ców, podejmowanie dzia艂a艅 na rzecz poprawy sytuacji spo艂eczno-ekonomicznej i zawodowej.

 6. Propagowanie i piel臋gnacja tradycji miejscowych i regionalnych.

 7. Podejmowanie i wspieranie dzia艂a艅 promuj膮cych profilaktyk臋 zdrowotn膮.

 8. Podejmowanie i wspieranie dzia艂a艅 w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie itp.).

 9. Podejmowanie i wspieranie dzia艂a艅 na rzecz osób niepe艂nosprawnych.

 10. Podejmowanie i wspieranie dzia艂a艅 promuj膮cych rozwój turystyki i agroturystyki.

 11. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz spo艂ecze艅stwa.

 12. Podejmowanie dzia艂a艅 na rzecz aktywizacji gospodarczej ludno艣ci, tworzenie miejsc pracy i przeciwdzia艂anie bezrobociu.

 13. Prowadzenie ró偶nych form dzia艂alno艣ci edukacyjnej, szkoleniowej, instrukta偶owej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.

 14. Praca na rzecz dzieci i m艂odzie偶y z terenu Gminy Kruszwica i wspó艂praca z nimi.

 15. Wspó艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi.

 16. Organizacja i koordynacja imprez okoliczno艣ciowych i innych o zasi臋gu gminnym, powiatowym, regionalnym.

 17. Podejmowanie inicjatyw spo艂ecznych w zakresie rozwoju 偶ycia kulturalnego i innych przejawów 偶ycia spo艂ecznego mieszka艅ców Gminy Kruszwica.

 18. Udzia艂 w organizowaniu wystaw, wernisa偶y, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych.

 19. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pami臋ci narodowej.

 20. Wspó艂praca na rzecz wspierania dzia艂alno艣ci 艣wietlic wiejskich, 艣rodowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych.

 21. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki


oraz pozosta艂e cele okre艣lone w § 10 statutu.

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Lidia Sieradzka
Data wprowadzenia : 2017-02-09 15:09:04
Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-09 15:12:14
Liczba wy艣wietle艅 : 950

Redaktor  Data modyfikacji 
Lidia Sieradzka  09.02.2017 14:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 15627198