logo

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Równe SzanseStowarzyszenie Rozbiegana KruszwicaSTOWARZYSZENIE MI£O¦NIKÓW MIASTA I GMINY PAKO¦Æ
STOWARZYSZENIE KLUB AKROBATYKI SPORTOWEJ AKRO-SÓL INOWROC£AWStowarzyszenie Twórców "Nastroje"COACHING FOOTBALL MELODY
KS GniewkowoStowarzyszenie Dom ArtystyStowarzyszenie Wrak Race SÂłoĂąsko
Stowarzyszenie "Pegaz" Aktywni na rzecz Gminy ZÂłotniki KujawskieStowarzyszenie "Innowacyjna SuchatĂłwka"Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism To Follow your Dreams
STOWARZYSZENIE FIRM MIASTA I GMINY PAKO¦ÆLudowy Zespó³ Sportowy Ko¶cielecKujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rolnicze
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Piastun"Stowarzyszenie Ogrodowe "Za MÂłynem"Klub Sportowy ,, NO LIMITS ' InowrocÂław
Stowarzyszenie trzeÂźwoÂściowe "TWOJA SZANSA"Stowarzyszenie BULLERBYNGĂłrniczy Klub Sportowy "PACIO"
OddziaÂł ZwiÂązku PiÂłsudczykĂłw RP Towarzystwa PamiĂŞci JĂłzefa PiÂłsudskiego w InowrocÂławiuStowarzyszenie KrwiodawcĂłw ,, Fara 'Polskie Towarzystwo Fizjoterapii OddziaÂł Kujawsko - Pomorski
Towarzystwo OÂświatowe ,, JastrzÂąb 'Stowarzyszenie Centrum ChrzeÂścijaĂąske DrogaStowarzyszenie "Psi gÂłos"
Stowarzyszenie Aktywnej EdukacjiStowarzyszenie Rozwoju Wsi DWA KÂŁOSYStowarzyszenie Inicjatywne "Okular"
Stowarzyszenie SympatykĂłw KoÂłudy Wielkiej "GÂąska"Polski Ruch Motocyklowy 1978Stowarzyszenie
"KUJAWSKA DRUÂŻYNA ÂŁUCZNICZA"
w InowrocÂławiu
Stowarzyszenie AktywatoriumKujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie KrĂłtkofalowcĂłwStowarzyszenie "MaÂłe rzeczy"
Bezinteresowne Zrzeszenie Inicjatyw Kreatywnych "BZIK"InowrocÂławskie Stowarzyszenie Tenisowe SET POINTStowarzyszenie KoÂła GospodyĂą Wiejskich "SÂĄSIADKI"
Stowarzyszenie Wiejskie "Mimo Wszystko"Towarzystwo ÂŻeglarskie "MARE POLONORUM"Stowarzyszenie "Sport4Life"
Stowarzyszenie KRUSZAInowrocÂławskie Stowarzyszenie Taktyczno-StrzeleckieStowarzyszenie LZS "DÂąb" BÂąkowo
Stowarzyszenie Lawenda KujawskaStowarzyszenie Fabryka KulturyStowarzyszenie "InowrocÂławska Inicjatywa Miejska"
Stowarzyszenie Przyjació³ Gminy D¹browa BiskupiaStowarzyszenie Przyjació³ Chóru Kameralnego Pro ArteStowarzyszenie "Inowroc³aw OK"
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ÂŁÂąckoKujawskie Stowarzyszenie RĂŞkodzielnikĂłw "BÂławatek"Europejskie Stowarzyszenie Perspektywy
Inowroc³awski Kobiecy Klub Sportowy "NOTEÆ"Stowarzyszenie D±browa BiskupiaStowarzyszenie EFFETHA!
Stowarzyszenie Klub Sportowy Galaxy InowrocÂławStowarzyszenie Nasze PrawoStowarzyszenie Bezpieczna Rodzina
Kujawskie Stowarzyszenie "ZÂłote KÂłosy" w RojewieStowarzyszenie "INOBIKE - Rowerowy InowrocÂław"Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi PrzejeÂża
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania AktywnoÂści SpoÂłecznejStowarzyszenie "Korony OceanĂłw"Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacyjne "InowrocÂław"
Stowarzyszenie KoÂło GospodyĂą Wiejskich SuchatĂłwkaStowarzyszenie WĂŞdkarskie "AMUR"Stowarzyszenie Polsko-WÂłoskie "Trzy Kolory"
ZwiÂązek Strzelecki "Strzelec" - Organizacja SpoÂłeczno-WychowawczaStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "RAZEM"Stowarzyszenie ZwiÂązek PsĂłw Rasowych
"Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Kujawskiej - Sami Swoi"Stowarzyszenie Przyjació³ So³ectwa GóryStowarzyszenie
Stowarzyszenie Kobiet WonorzaStowarzyszenie Pomocy Osobom NiepeÂłnosprawnym "Niebieski AnioÂł"Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw Kultury Kujawskiej - Sami Swoi
Stowarzyszenie Kobiet WonorzaStowarzyszenie Nowa Para ButĂłwStowarzyszenie Klub JeÂździecki Oxer InowrocÂław
Stowarzyszenie Szansa dla gimnazjalistĂłwStowarzyszenie ogrodowe Rodzinny OgrĂłd DziaÂłkowy NadgoplaĂąski w KruszwicyStowarzyszenie Nasz Region KUJAWIE
Stowarzyszenie Przyjació³ Miasta i Gminy PakoœÌStowarzyszenie Ogrodowe TruskawkaFundacja Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego
Klub sportowy podnoszenia ciĂŞÂżarĂłw "RENEGAT"Fundacja "Szansa na lepsze jutro"Stowarzyszenie Klub Olimpijczyka w Kruszwicy
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju samorzÂądnoÂści lokalnej PerspektywaStowarzyszenie Sportowe LandrynkaStowarzyszenie Ogrodowe "Stokrotka"
Stowarzyszenie Fundusz PoÂśmiertelnyStowarzyszenie InowrocÂławski Klub Dyskusyjny Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy
Akademia Pi³karska "B³êkitni" Inowroc³awStowarzyszenie "Rowerowy Inowroc³aw"Stowarzyszenie Wêdkarskie "PIAST III"
Stowarzyszenie "NadgoplaĂąskie Towarzystwo Historyczne"SpoÂłeczny Komitet ds. ZwierzÂąt na terenie Miasta i Gminy KruszwicaPolskie Stowarzyszenie HodowcĂłw WĂŞÂży "SERPENTES"
Stowarzyszenie ,, Po Stronie TwĂłrcĂłw ''Stowarzyszenie ,, Aktywni Pozytywni ''Stowarzyszenie Janikowo na Sportowo
Stowarzyszenie Ala i AsStowarzyszenie MieszkaĂącĂłw ,,PRO MÂĄTWY''Stowarzyszenie Rozwoju SoÂłectwa Miechowice
Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw BrydÂża Sportowego ,, BEZ ATU 'Stowarzyszenie Kobiet ,,Malwa' w ZÂłotnikach KujawskichLudowy Uczniowski Klub Sportowy Zefir Janikowo
Stowarzyszenie WĂŞdkarskie ,,OkoĂą'' w GniewkowieStowarzyszenie Tuczno, moje maÂłe KujawyRuch SpoÂłeczny SINGNIEWKOWO
Stowarzyszenie Przyjació³ Parafii pw. Œwiêtej Królowej Jadwigi w Inowroc³awiuPolskie Towarzystwo Psychologii CoachinguStowarzyszenie ,, Nowa para butów ''
Stowarzyszenie Zielony SmokStowarzyszenie ,, Nie psuj krajobrazu ''Komitet zaÂłoÂżycielski stowarzyszenia VOLLEY TEAM INOWROCÂŁAW
Stowarzyszenie Imienia KsiĂŞcia Kazimierza KujawskiegoKlub Sportowy Unia JanikowoMundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polski
Stowarzyszenie NoteĂŚ 2020 w InowrocÂławiuNadgoplaĂąskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkoweSportowe Stowarzyszenie Dzieci i MÂłodzieÂży Olimpico
Kujawskie Stowarzyszenie KoszykĂłwkiDzieciĂŞca Akademia PiÂłkarska MaÂły PiÂłkarzStowarzyszenie Wsparcia OsĂłb NiepeÂłnosprawnych ,,Teraz My''
Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe MASTERS w InowrocÂławiuFundacja Mecz ÂŻyciaStowarzyszenie Na Rzecz OsĂłb NiepeÂłnosprawnych LOGOS
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi SÂławĂŞcin i SÂławĂŞcinekKlub Sportowy Mikrus SzadÂłowiceNowy InowrocÂław
Klub Tenisowy Centrum z siedzibÂą w InowrocÂławiuNo Limits JanikowoMiejski Klub Sportowy
KoÂło GospodyĂą Wiejskich TarnowoStowarzyszenie PrzeciwdziaÂłania Wykluczeniu SpoÂłecznemu PozytywkaStowarzyszenie Inicjatyw NiezaleÂżnych PROGRES
Instytut Rozwoju Rolnictwa im. W³adys³awa GrabskiegoStowarzyszenie Rozwoju So³ectwa Wielowieœ w Gminie PakoœÌStowarzyszenie "DROWY"
MiĂŞdzynarodowa Federacja Sztuk Walki - IMAF PolskaKujawskie Stowarzyszenie HodowcĂłw PtakĂłw EgzotycznychStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Pieranie
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju LatkowaKujawskie Stowarzyszenie KonsumentĂłw UsÂług PrzewoÂźnikĂłw PasaÂżerskich PASAÂŻERBowling Magic Club
Towarzystwo WĂŞdkarskie ,,Szymborze''Stowarzyszenie ,,WieÂś''Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dive Evolution - InowrocÂław
Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw ,,ACTIVEXTREME'Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw Puszczy BydgoskiejInowrocÂławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
Stowarzyszenie FulgurisStowarzyszenie Przyjació³ KrólówkiStowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus
Automobilklub InowrocÂławskiStowarzyszenie PiÂłki RĂŞcznej PlaÂżowej ,,Damy RadĂŞ'' w InowrocÂławiuStowarzyszenie UARC
Stowarzyszenie Piast - KoÂłodziejInowrocÂławskie Stowarzyszenie SympatykĂłw KoszykĂłwkiStowarzyszenie Savelo
Stowarzyszenie Dzielnica Stary R¹binKujawskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" w KoœcielcuStowarzyszenie Rozwoju Wsi: Palczyn, Pêchowo, D¹brówka Kujawska, Kr¹¿kowo
Stowarzyszenie Ochrony WÂłaÂścicieli GruntĂłw i MieszkaĂącĂłw Wsi oraz MiÂłoÂśnikĂłw Puszczy BydgoskiejStowarzyszenie PiÂłkarskiej MÂłodzieÂży MLKS Unia JanikowoInowrocÂławskie Towarzystwo Hokejowe
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Niezapominajki" PrzybysÂławStowarzyszenie 3 - Bikers InowrocÂławStowarzyszenie na rzecz dzieci, mÂłodzieÂży i rodzin "Kraina Rozwoju"
Stowarzyszenie Rozwoju edukacji i Ochrony Œrodowiska Ziemi Kujawskiej i Puszczy BydgoskiejStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ChlewiskaStowarzyszenie Przyjació³ Gimnazjum w ¯alinowie
Klub Motocyklowy Black RiderSTOWARZYSZENIE WSPIERANIA SZKO£Y IMIENIA ¦WIÊTEGO WOJCIECHA W INOWROC£AWIUStowarzyszenie Domino
GMINNY KLUB SENIORA "WRZOS"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju ZajezierzaStowarzyszenie WĂŞdkarskie w Wonorzu
Stowarzyszenie Rozwoju i Wsparcia SpoÂłecznego " VETO"Stowarzyszenie InowrocÂław Bez BarierKomitet Protestacyjny MieszkaĂącĂłw Osiedla Uzdrowiskowego i MÂątwy
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi MurzynkoStowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy InowrocÂławZiemia Kujawska
Dance & Fight Club PakoœÌKlub Sportowy MiechowiceMiejski Ludowy Klub Sportowy ,,Piast' Kruszwica
Stowarzyszenie Naukowo - Artystyczne OÂśrodek Pracy TwĂłrczej JordanowoStowarzyszenie Rozwoju Gminy KruszwicaStowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Stokrotka"
Stowarzyszenie Rozwoju WierzchosÂławicStowarzyszenie Rozwoju WierzbiczanStowarzyszenie "Obecni w Kulturze"
Stowarzyszenie "Pomoc szkole w TupadÂłach - doroÂśli dzieciom"Towarzystwo MiÂłoÂśnikĂłw SzadÂłowicLudowy Klub Sportowy ,, BÂłyskawica ''
Stowarzyszenie Rozwoju JaksicLudowy Zespó³ Sportowy Piast Ko³odziejewoStowarzyszenie Kulturalno - Oœwiatowe "Nasz Dom" w Racicach
SpoÂłeczny SamorzÂąd MieszkaĂącĂłw Domu Pogodnej JesieniStowarzyszenie Rozwoju Wsi SuchatĂłwkaOgrody Kultury
Inowroc³awskie Stowarzyszenie Tenisowe Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym Psychoruchowo "Szansa" Stowarzyszenie Rozwoju Gminy PakoœÌ
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego Stowarzyszenie Kibiców KS Notecianka PakoœÌ Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca Oddzia³ Inowroc³aw
Lokalna Grupa DziaÂłania "Nad wodami Noteci" InowrocÂławskie Stowarzyszenie Sportowe Sportino NadgoplaĂąskie Stowarzyszenie Bezrobotnych
Stowarzyszenie SeniorĂłw Lotnictwa Wojskowego RP OddziaÂł KujawskiStowarzyszenie "Bezpieczny RÂąbin" Stowarzyszenie Obywatelskie Nowa Demokracja Alternatywna
Towarzystwo Kujawskie z siedzibÂą w InowrocÂławiu Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w GniewkĂłwcu Stowarzyszenie SpoÂłeczno - Kulturalne "Cordis"
Kujawskie Stowarzyszenie Obrony Spó³dzielców z siedzib¹ w Inowroc³awiu Rider's Club Oddzia³ Kujawski Stowarzyszenia Historyczno - Turystycznego "Bastion" w Inowroc³awiu
OddziaÂł Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w InowrocÂławiuStowarzyszenie "ÂŚwiat Dziecka"- LIKWIDACJA Goplanie XXI w Kruszwicy
Centrum Badania Rolnictwa w InowrocÂławiu InowrocÂławski Klub Kolarski "Al - Mot Team" Stowarzyszenie OsĂłb NiepeÂłnosprawnych "Kropla Nadziei"
Stowarzyszenie Absolwentów przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II Stowarzyszenie Edukacji i Komunikacji Obywatelskiej z siedzib¹ w Inowroc³awiuStowarzyszenie M³odzie¿y - Piastowskie
Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju InowrocÂławski Klub Seniora Boksu z siedzibÂą w InowrocÂławiu Stowarzyszenie Promocji KoszykĂłwki "Inobasket" w InowrocÂławiu
StraÂże PoÂżarne na terenie Powiatu InowrocÂławskiego Towarzystwo WĂŞdkarskie w InowrocÂławiuTowarzystwo "Sky Bo" w InowrocÂławiu
Stowarzyszenie "MÂłode Miasto" w InowrocÂławiu Towarzystwo "Capoeira" w InowrocÂławiu Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w InowrocÂławiu
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Kruszwicy Inowroc³awski Klub Olimpijczyka w Inowroc³awiu Ludowy Zespó³ Sportowy Gniewko z siedzib¹ w MGOKSiR w Gniewkowie
Ludowy Zespó³ Sportowy "Liszkowo" w Liszkowie Ludowy Zespó³ Sportowy Fala G³ogówiecLudowy Zespó³ Sportowy "Zootechnik"
InowrocÂławski Klub Kyokushin InowrocÂławski Klub Tenisa StoÂłowego NoteĂŚ Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania OsĂłb NiepeÂłnosprawnych "WARZYNEK"
Stowarzyszenie Rozwoju Sportów Ekstremalnych Kujawska Liga Bilardowa z siedzib¹ w Inowroc³awiu Inowroc³awski Klub Przyjació³ Zwierz¹t ,, Animals ''
Stowarzyszenie Partnerstwo Powiatu InowrocÂławskiegoStowarzyszenie RĂŞkodzielnikĂłw i Ochrony ZabytkĂłw Cmentarnych Powiatu InowrocÂławskiego Obywatelskie Stowarzyszenie UwÂłaszczeniowe w InowrocÂławiu
InowrocÂławskie Towarzystwo IntegracyjneWiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - OÂświatowe "MaÂła Ojczyzna" Stowarzyszenie MieszkaĂącĂłw PakoÂści na Rzecz Walki z Nadmiernym Ruchem PojazdĂłw CiĂŞÂżarowych, HaÂłasem
Porozumienie SamorzÂądowe z siedzibÂą w InowrocÂławiu Stowarzyszenie Wspierania OsĂłb Bezrobotnych "Praca" z siedzibÂą w InowrocÂławiu Zrzeszenie WÂłaÂścicieli i ZarzÂądcĂłw DomĂłw
Stowarzyszenie MÂłodzi Demokraci Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych SpoÂłecznie "Szansa" Stowarzyszenie Na Rzecz OsĂłb NiepeÂłnosprawnych "Okno" w DÂąbrowie Biskupiej
Stowarzyszenie ProducentĂłw Rolnych w Janikowie Stowarzyszenie ProducentĂłw OwocĂłw i Warzyw „OGRODNIK” w ZÂłotnikach Kujawskich Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw WĂŞdkarstwa i Ochrony ÂŚrodowiska
Kujawskie Stowarzyszenie Krajowych PrzewoÂźnikĂłw PasaÂżerskich „PIAST” w InowrocÂławiu Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw WĂŞdkarstwa i Ochrony ÂŚrodowiska w JanikowieStowarzyszenie OsĂłb Bezrobotnych Kujawy
Towarzystwo Przyjació³ Janikowa im. Henryka Czamana z siedzib¹ w lokalu Klubu KSM Zjednoczeni w Prawdzie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
MaÂła Ojczyzna z siedzibÂą w InowrocÂławiu MiĂŞdzyzakÂładowy Ludowy Klub Sportowy „Unia” Janikowo Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w InowrocÂławiu
LKS "CUKROWNIK" TUCZNO Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,Kujawiak '' w SÂławsku Wielkim Kujawskie Stowarzyszenia Obywatelskie „Nasz Region” z siedzibÂą w InowrocÂławiu
Towarzystwo Rozwoju ÂŁojewa im. StanisÂława Przybyszewskiego w ÂŁojewie Ludowy Klub Sportowy ,,B³êkitni '' CieÂślin Ludowy Klub Sportowy „Arkadia” Jaksice
Inowroc³awski Klub Tenisa Sto³owego w Inowroc³awiu Ludowy Klub Sportowy ,,Victoria'' Gnojno Ludowy Zespó³ Sportowy "Czarni"
Ludowy Zespó³ Sportowy w Palczynie z siedzibÂą w PĂŞchowie Ludowy Zespó³ Sportowy ”Fregata” Polanowice z siedzibÂą w Polanowicach Ludowy Zespó³ Sportowy Znicz Rojewo
ZwiÂązek StowarzyszeĂą i KlubĂłw Abstynenckich WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenie Przyjació³ SzkoÂły Podstawowej w Lisewie KoÂścielnym Stowarzyszenie WychowankĂłw i SympatykĂłw „Budowlanki” w InowrocÂławiu
Ludowy Zespó³ Sportowy "RadÂłowo" w RadÂłowie Ludowy Zespó³ Sportowy "Kujawiak" Sukowy Ludowy Zespó³ Sportowy „Star” ÂŚciborze z siedzibÂą w ÂŚciborzu
Ludowy Zespó³ Sportowy "Zjednoczeni" Szarlej Stowarzyszenie Pi³karskie OMEGA Ludowy Zespó³ Sportowy w Markowie z siedzib¹ w Gniewkowie Ludowy Zespó³ Sportowy Wielowieœ z siedzib¹ w Wielowsi
Ludowy Zespó³ Sportowy KoÂścielec z siedzibÂą w KoÂścielcu InowrocÂławska Koalicja Wyborcza Stowarzyszenie PraktykĂłw i TeoretykĂłw Prawa UpadÂłoÂściowego i Naprawczego „Sanacja”
Stowarzyszenie Wspierania Szpitala Powiatowego w Inowroc³awiu z siedzib¹ w Janikowie Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Pakoœci Klub Sportowy Ludowy Zespó³ Sportowy "Kometa" Wiêc³awice
Towarzystwo Miast Partnerskich InowrocÂław w InowrocÂławiu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Gniewkowie Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ InowrocÂław - MÂątwy
Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Janstat” w Janikowie Yacht Klub Polski InowrocÂław Towarzystwo miÂłoÂśnikĂłw WoÂłynia i Polesia. OddziaÂł w InowrocÂławiu.
Stowarzyszenie ,,Pomocna DÂłoĂą''Stowarzyszenie Ochrony WalorĂłw Przyrodniczych KompleksĂłw LeÂśnych Stowarzyszenie KupcĂłw i ProducentĂłw Ziemi Kujawskiej w InowrocÂławiu
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w InowrocÂławiuStowarzyszenie WychowankĂłw Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu Stowarzyszenie "Rotary Klub InowrocÂław" w InowrocÂławiu
Kujawskie Stowarzyszenie Klubu AbstynentĂłw w InowrocÂławiu InowrocÂławski Klub Sportowy Goplania w InowrocÂławiu Kurkowe Bractwo Strzeleckie w InowrocÂławiu
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja StowarzyszeĂą Naukowo-Technicznych Rada w InowrocÂławiStowarzyszenie Sportowe – OÂśrodek JeÂździecki „Jaszczó³towo” Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Sikorowo
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury „Viribus Unitis” Stowarzyszenie Marketingowe ProducentĂłw Rolnych w ZÂłotnikach Kujawskich Stowarzyszenie AbsolwentĂłw Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w InowrocÂławiu
Ludowy Klub Sportowy ,,OrÂłowianka'' OrÂłowo Obywatelski Ruch SamorzÂądowy w InowrocÂławiu Stowarzyszenie ProducentĂłw Warzyw „Rodzina” w KrĂŞÂżoÂłach
Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski Stowarzyszenie Przyjació³ SzkoÂły w GĂłrze Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Kolorowi” Krusza Zamkowa
Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych DÂługotrwale Unieruchomionych ,,Niebieski Parasol'' Stowarzyszenie na Rzecz ÂŚrodowiska Lokalnego Gminy ZÂłotniki Kujawskie ZwiÂązek Harcerstwa Rzeczpospolitej ZarzÂąd OkrĂŞgu Kujawsko-Pomorskiego
Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” w PakoÂści Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy Stowarzyszenie WychowankĂłw Gimnazjum i Liceum im. M. Konopnickiej w InowrocÂławiu
Stowarzyszenie Wspierania OddziaÂłu Urologii Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej Stowarzyszenie TEMIDA w InowrocÂławiu Stowarzyszenie KupcĂłw i PrzedsiĂŞbiorcĂłw w Kruszwicy
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze OddziaÂł w InowrocÂławiu Klub WioÂślarski „GopÂło” w Kruszwicy Klub Sportowy Notecianka w PakoÂści
Klub Sportowy CUIAVIA w InowrocÂławiu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze OddziaÂł NadgoplaĂąski w Kruszwicy NiezaleÂżne Stowarzyszenie EmerytĂłw, RencistĂłw i InwalidĂłw w InowrocÂławiu
Klub PiÂłkarski ,,GopÂło'' w Kruszwicy Miejski Ludowy Klub Sportowy ,,Unia'' Gniewkowo Polskie Towarzystwo Ratunkowe w InowrocÂławiu
InowrocÂławskie Towarzystwo Tenisowe „GOPLANIA” w InowrocÂławiu Towarzystwo MiÂłoÂśnikĂłw Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej w GniewkowieMiejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe ZespoÂły Sportowe w Janikowie
Towarzystwo Pamiêci Genera³a W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu Towarzystwo Mi³oœników Miasta Inowroc³awia w Inowroc³awiu Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ w Inowroc³awiu
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³ NadgoplaĂąski” w Kruszwicy InowrocÂławskie Bractwo WojownikĂłw ,, Kruki '' ZwiÂązek Rodu ÂŁada w InowrocÂławiu
Klub JeÂździecki „MORGAN” w BalczewieTowarzystwo Przyjació³ Ziemi NadgoplaĂąskiej Komitet Organizacyjny ZawodĂłw Motorowodnych
Klub ÂŻeglarski Kormoran przy Janikowskich ZakÂładach Sodowych MÂątewski Klub PiÂłkarski NoteĂŚ InowrocÂław Klub PÂływacki "Delfin" w InowrocÂławiu
Klub Sportowy "Harmattan" w Gniewkowie Klub KoszykĂłwki Kruszwica 1993 Klub Inteligencji Katolickiej w InowrocÂławiu
Katolickie Stowarzyszenie InowrocÂławskie Towarzystwo Szachowe „KOPERNIK” w InowrocÂławiu InowrocÂławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE
InowrocÂławskie Stowarzyszenie Muzyczne w InowrocÂławiu InowrocÂławskie Towarzystwo KoszykĂłwki „NOTEÆ” w InowrocÂławiu InowrocÂławski Klub Sportowy Karate
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Piast" w ZÂłotnikach Kujawskich Aeroklub Kujawski Stowarzyszenie Pomocy UpoÂśledzonym UmysÂłowo w InowrocÂławiu
Towarzystwo Pomocy im. Œw. Brata Alberta Ko³o Inowroc³awskie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy Janikowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski "Dar Serca"
Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddziaÂł w Toruniu Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA Kujawskie Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w InowrocÂławiu „SM” „Stwardnienie Ro
Caritas Archidiecezji GnieÂźnieĂąskiej KoÂło Pomocy Osobom NiepeÂłnosprawnym InowrocÂławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem MĂłzgu w InowrocÂławiu InowrocÂławskie Stowarzyszenie AMAZONKI
Polski Czerwony KrzyÂż Miejsko-Gminny Klub Honorowych DawcĂłw Krwi w InowrocÂławiu Polskie Stowarzyszenie DiabetykĂłw KoÂło Powiatowe w InowrocÂławiu Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie OsĂłb z ChorobÂą Parkinsona w InowrocÂławiu
InowrocÂławskie Stowarzyszenie Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu OÂśrodek Wspierania PrzedsiĂŞbiorczoÂści w InowrocÂławiu Powiatowy OÂśrodek Rozwoju PrzedsiĂŞbiorczoÂści w InowrocÂławiu
Towarzystwo Rozwoju £ojewa im. Stanis³awa Przybyszewskiego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo Cech Rzemios³ Ró¿nych
Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie WÂłaÂścicieli i ZarzÂądcĂłw Lokali oraz BudynkĂłw w InowrocÂławiu Kujawskie Stowarzyszenie PrzedsiĂŞbiorcĂłw i HandlowcĂłw w InowrocÂławiuPolskie Towarzystwo Ekonomiczne OddziaÂł w InowrocÂławiu
Kujawskie Stowarzyszenie Krajowych PrzewoÂźnikĂłw PasaÂżerskichTowarzystwo PrzemysÂłowe w GniewkowieNaczelna Organizacja Techniczna Federacja StowarzyszeĂą Naukowo Technicznych Rada w InowrocÂławiu
Kujawskie Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Kulturylicznik odwiedzin: 16094757