logo
Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE MI£O¦NIKÓW MIASTA I GMINY PAKO¦ÆPrezes ZarzÂądu: JarosÂław PaweÂł KotyĂąski

Siedziba Stowarzyszenia: ul. Œw. Jana, numer 12, kod poczt. 88-170, poczta PakoœÌ


Cele Stowarzyszenia to:


budowanie lokalnego spoÂłeczeĂąstwa obywatelskiego;
stwarzanie warunków do poznawania kultury poprzez wyrównywanie róÂżnic w dostĂŞpie do kultury;
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielĂŞgnowanie polskoÂści oraz rozwoju ÂświadomoÂści narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
ochrona dóbr kultury i tradycji
podejmowanie dziaÂłaĂą i wspieranie inicjatyw spoÂłecznych w zakresie: dobroczynnoÂści, pomocy spoÂłecznej i ochrony zdrowia,
aktywizacja osób niepeÂłnosprawnych, starszych i zagroÂżonych wykluczeniem spoÂłecznym;
prowadzenie dziaÂłalnoÂści rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz osób w róÂżnym wieku (dzieci, mÂłodzieÂży, dorosÂłych i seniorów);
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
organizowanie przedsiĂŞwziĂŞĂŚ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i mÂłodzieÂży ze Âśrodowisk marginalizowanych i zagroÂżonych;
promowanie miasta i gminy PakoœÌ,
upowszechnianie dziejów miasta i gminy PakoœÌ,
opieka nad pomnikami historii, kultury i przyrody,
wspieranie dziaÂłaĂą OÂśrodka Kultury i Turystyki w PakoÂści

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagował(a) : RafaÂł ÂŚmigerski
Data wprowadzenia : 2020-08-12 10:55:39
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-12 11:16:08
Liczba wyświetleń : 224

Redaktor  Data modyfikacji 
RafaÂł ÂŚmigerski  12.08.2020 10:55pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 16094689