logo
Przetargi » Przetargi na roboty budowlane
Malowanie linii boiskowych w hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w KruszwicyInowroc艂aw: Malowanie linii boiskowych w hali
widowiskowo-sportowej przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, ul.
Kujawska 20

Numer og艂oszenia: 205884 - 2011; data zamieszczenia:
19.07.2011

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowroc艂awski - Powiatowy Zesp贸艂
Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych , ul. Roosevelta 36/38,
88-100 Inowroc艂aw, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592167, faks 52
3592733.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA


II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Malowanie linii
boiskowych w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w
Kruszwicy, ul. Kujawska 20.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.


II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest malowanie linii boiskowych w hali
widowiskowo-sportowej przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, ul.
Kujawska 20. Zakres prac obejmuje w szczeg贸lno艣ci: 1) zespolenie p艂yt Gamrat
Sport gr. 4 mm, 2) usuni臋cie starych linii boiska do koszyk贸wki i siatk贸wki
namalowanych czarn膮 farb膮 3) pomalowanie bia艂膮 farb膮 nowych linii boiska do
koszyk贸wki, zgodnie z aktualnymi przepisami PZKosz. oraz do siatk贸wki - grubo艣膰
wszystkich linii -5 cm. Gabaryty sali 25,24 x 45,18, powierzchnia sali 1140,34
m2. Opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la r贸wnie偶 schemat boiska do koszyk贸wki oraz
dane techniczne dot. konstrukcji pod艂ogi sportowej, kt贸re stanowi膮 za艂膮cznik Nr
5 i Nr 6 do siwz..


II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
nie.


II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.44.21.90-5,
45.44.21.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie:
16.09.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania
  zam贸wienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Warunek ten zostanie spe艂niony je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e posiada
   ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej
   dzia艂alno艣ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zam贸wienia na
   warto艣膰 co najmniej 50.000,00 PLN ( s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t tysi臋cy
   z艂otych).


III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o
  kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu
  warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:


  • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku
   inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od
   odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z
   przedmiotem zam贸wienia


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
  art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:


  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli
   odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
   do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
   wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
   dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
   sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


 • III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub
  miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


  • nie otwarto jego likwidacji ani nie
   og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem
   terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o
   udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne
tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby
niepe艂nosprawne:
nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do
tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w
zmian


Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian do zawartej umowy na
nast臋puj膮cych warunkach:1)zmiana terminu przewidzianego na zako艅czenie rob贸t,
je偶eli zmiany s膮 nast臋pstwem okoliczno艣ci le偶膮cych po stronie zamawiaj膮cego w
szczeg贸lno艣ci: a) nieterminowego przekazania terenu rob贸t przez Zamawiaj膮cego,
maj膮cego wp艂yw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wstrzymanie rob贸t
przez Zamawiaj膮cego 2) pozosta艂e rodzaje zmian z powodu si艂y wy偶szej,
uniemo偶liwiaj膮cej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna
specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:
www. bip.
inowroclaw.powiat.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na
uzyska膰 pod adresem:
Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zesp贸艂
Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu, ul.
Roosevelta 36-38.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
lub ofert:
03.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe -
Powiatowy Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w
Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36-38, IV pi臋tro, pok贸j 164.


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu sk艂adania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie
zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii
Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez
pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re
mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie
}" class="border" />


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC225.3 KB POBIERZSIWZ i za艂膮czniki 1-42011-07-19 11:56:20308
.PDF134.1 KB POBIERZZa艂膮czniki 5 i 62011-07-19 11:56:46356
?28 KB POBIERZInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2011-08-03 12:00:38298

Autor : Cecylia Bulczy艅ska
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2011-07-19 11:54:44
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-19 11:54:44
Liczba wy艣wietle艅 : 2396licznik odwiedzin: 15147578