logo
Przetargi
Przetargi na roboty budowlane

Informacja o udzieleniu zamĂłwienia
na prace adaptacyjne w zakresie monta¿u okablowania strukturalnego w dwóch pracowniach komputerowych w Zespole Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu w ramach projektu pn. Rozwój bazy kszta³cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
na prace adaptacyjne w zakresie monta¿u okablowania strukturalnego w dwóch pracowniach komputerowych w Zespole Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu w ramach projektu pn. Rozwój bazy kszta³cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w pracowniach szkolnych
w ramach projektu pn. RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »
Dobudowa windy dla osĂłb niepeÂłnosprawnych do istniejÂącego budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂław
Więcej »
Budowa oÂświetlenia ÂścieÂżki pieszo-rowerowej oraz parkingu
na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
Remont toalet w budynku I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego
im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu
Więcej »
Remont korytarzy na parterze i I piĂŞtrze w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
Remont korytarzy na parterze i I piĂŞtrze w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Remont toalet w budynku I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza
z oddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu
Więcej »
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz zakup i montaÂż wykÂładziny w pracowniach szkolnych
w ramach projektu pn. "RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego
Więcej »
Przebudowa i remont pomieszczeĂą w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Pzreprowadzenie prac adaptacyjnych oraz zakup i montaÂż oÂświetlenia i wykÂładziny
w pracowniach szkolnych w ramach projektu pn. "RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Przebudowa i remont pomieszczeĂą biurowych, pomocniczych w budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu - zamĂłwienie z wolnej rĂŞki.
Więcej »
Modernizacja kot³owni olejowej w budynku g³ównym Domu Pomocy Spo³ecznej w Warzynie
Więcej »
Przebudowa i remont pomieszczeĂą na I piĂŞtrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
Przebudowa i remont pomieszczeĂą na I piĂŞtrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
Budowa placĂłwki opiekuĂączo - wychowawczej w Kruszwicy.
Więcej »
Wykonanie remontu pomieszczeĂą biurowych i korytarza parteru i I piĂŞtra wraz z pracami towarzyszÂącymi
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
Wykonanie i montaÂż drzwi wejÂściowych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P.F. Roosevelta 36-38
Więcej »
Termomodernizacja budynku szko³y wraz z ³¹cznikiem II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
Więcej »
Termomodernizacja budynku szkoly wraz z ³¹cznikiem II LO w Inowroc³awiu.
Więcej »
Budowa placĂłwki opiekuĂączo-wychowawczej w Kruszwicy
Więcej »
Termomodernizacja budynku szko³y wraz z ³¹cznikiem II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
Więcej »
Termomodernizacja dachu budynku szko³y, ³¹cznika i sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
Więcej »
Remont korytarzy II i III piĂŞtra oraz w pomieszczeniach biurowych sufitĂłw i tynkĂłw wewnĂŞtrznych
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
Wykonanie remontu w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
Więcej »
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
Remont bieÂżni wraz z pracami towarzyszÂącymi na terenie:
I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
Termomodernizacja budynków Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu-
(Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie stropu poddasza).
Więcej »
Termomodernizacja budynków Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu-
(Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie stropu poddasza).
Więcej »
Modernizacja instalacji wentylacji w kuchni
Dom Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drĂłg i placĂłw, wykonanie podjazdu do budynku
oraz pochylni dla osĂłb niepeÂłnosprawnych na terenie Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
Termomodernizacja budynku byÂłej straÂży poÂżarnej
przy ul. PoznaĂąskiej 133 A w InowrocÂławiu wraz z czĂŞÂściowÂą rozbiĂłrkÂą wieÂży i czĂŞÂściowÂą wymianÂą stolarki okiennej i drzwiowej zewnĂŞtrznej
Więcej »
Przebudowa dwĂłch boisk wielofunkcyjnych
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Sienkiewicza 33 i Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Narutowicza 34 w Inowroc³awiu
Więcej »
Przebudowa dwĂłch boisk wielofunkcyjnych
przy Zespole SzkĂłl OgĂłlnoksztaÂłcÂących w InowrocÂławiu ul. 3 Maja 11/13 i Zespole SzkĂłl Ponadgimnazjalnych nr 4 w InowrocÂławiu ul. KrzymiĂąskiego 8.
Więcej »
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
ul. KrzymiĂąskiego 8.
Więcej »
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu ul. 3 Maja 11/13
Więcej »
Remont DomuPomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
- roboty remontowo-malarskie pomieszczeĂą mieszkalnych i uÂżytkowych (wymiana drzwi, uzupeÂłnienie tynkĂłw , gÂładzenie Âścian, malowanie)
Więcej »
Termomodernizacja budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
w InowrocÂławiu, ul. Sienkiewicza 33.
Więcej »
Przebudowa wewnĂŞtrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego w InowrocÂławiu przy ul. Konopnickiej 15.
Więcej »
Remont zespoÂłu dworskiego w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku,
w tym wymiana pokryÌ dachowych wraz z dociepleniem oraz napraw¹ i malowaniem elewacji w obiektach s³u¿¹cym osobom niepe³nosprawnym (pa³ac, wozownia, spichrz).
Więcej »
Termomodernizacja budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu, ul. Krzymiùskiego 8
Więcej »
Budowa dwĂłch budynkĂłw usÂługowych z zakresu oÂświaty -
placĂłwki opiekuĂączo - wychowawcze - jednorodzinne domy dziecka poÂłoÂżone w miejscowoÂści Gniewkowo przy ul. Dworcowej (dz. nr 578/28 ) i w m. Jaksice, gmina InowrocÂław ( dz. nr 401/4)
Więcej »
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym
im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UÂłoÂżenie kostki POLBRUK- zaplecze MÂłodzieÂżowego Domu Kultury w InowrocÂławiu - II etap
Więcej »
: Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolarkĂŞ drewnianÂą zespolonÂą
oraz stolarki drzwiowej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc³awiu, ul. Dworcowa 25 (stara czêœÌ)
Więcej »
Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wraz z wymianÂą pokrycia dachowego w OrÂłowie 52
Więcej »
UÂłoÂżenie kostki POLBRUK - zaplecze MDK w InowrocÂławiu - II etap
Więcej »
UÂłoÂżenie parkietu dĂŞbowego w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
Termomodernizacja budynku Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego
w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25
Więcej »
Termomodernizacja budynków szko³y (nowa czêœÌ)
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc³awiu, ul. Dworcowa 25
Więcej »
Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku
II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego w InowrocÂławiu, ul. Konopnickiej 15
Więcej »
Budowa garaÂżu dwustanowiskowego
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
Więcej »
Termomodernizacja ³¹cznika i sali gimnastycznej z zapleczem
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34
Więcej »
Termomodernizacja Âściany szczytowej
budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20 (od strony ul. Kujawskiej).
Więcej »
Wykonanie robĂłt budowlanych w zakresie podbudowy pod drogĂŞ, sufitĂłw podwieszanych oraz zewnĂŞtrznych
w Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie filia w Parchaniu w zwiÂązku z realizacjÂą projektu pn. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiÂązujÂących standardĂłw.
Więcej »
Termomodernizacja ³¹cznika i sali gimnastycznej z zapleczem
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34
Więcej »
Przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej w Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
Docieplenie Âścian i dachu budynku zakÂładowej pralni w Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
Malowanie linii boiskowych w hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kruszwicy
Więcej »
Modernizacja kotÂłowni i instalacji CWU w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
Więcej »
Malowanie linii boiskowych w hali widowiskowo - sportowej
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
Więcej »
Remont dachu hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
Więcej »
Remont i wymiana nawierzchni placu
przy Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu, ul. Narutowicza 53
Więcej »
Remont w budynku szkoÂły
- Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34
Więcej »
Termomodernizacja budynku szkoÂły
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34
Więcej »
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
Termomodernizacja budynków kuchni i ³¹cznika MOW w Kruszwicy
Więcej »
Budowa dwĂłch zjazdĂłw i placĂłw utwardzonych
na potrzeby oÂświaty oraz przebudowa drogi wewnĂŞtrznej na terenie III L.O. im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
Więcej »
Remont nawierzchni placu przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Genowefy Jaworskiej w InowrocÂławiu, ul. Sienkiewicza 33
Więcej »
UÂłoÂżenie pÂłytek kamionkowych gres w holu budynku warsztatowego
Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25
Więcej »
Dostosowanie dÂługoÂści drĂłg ewakuacyjnych do wymagaĂą p/poÂż
w Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu przy ulicy WierzbiĂąskiego 49
Więcej »
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ im. M. Kotaùskiego w Inowroc³awiu
obejmujÂąca wykonanie boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia
Więcej »
Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
w czĂŞÂści dotyczÂącej pomieszczeĂą piwnic w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu w czĂŞÂści dotyczÂącej pomieszczeĂą piwnic wraz z zakupem wyposaÂżenia trwaÂłego".
Więcej »
Remont kanalizacji deszczowej
przy budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowroc³awiu, ul. Poznaùska 345
Więcej »
CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej
na zespolon¹ z odtworzeniem ozdób zewnêtrznych w starym budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc³awiu, ul. Dworcowa 25.
Więcej »
Termomodernizacja bĂŞdÂącego w rozbudowie budynku socjalno-mieszkalnego
oraz administracyjno-mieszkalnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
Wykonanie remontu dachu na budynku II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego
im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu, ul. M. Konopnickiej 15.
Więcej »
Wymiana istniejÂącego ogrodzenia segmentowo - kute
przy III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu, ul. Narutowicza 53.
Więcej »
Wymiana drzwi wejÂściowych w budynku mieszkalnym ,, paÂłac ''
Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
Więcej »
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiÂązujÂących standardĂłw.
Więcej »
Wykonanie remontu ogrodzenia terenu III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego
im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu, ul. Narutowicza 53.
Więcej »
Wykonanie remontu i docieplenie stropodachu na budynku g³ównym
Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25.
Więcej »
CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkĂŞ PCV
w dwĂłch szkoÂłach ponadgimnazjalnych powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Franciszka Zubrzyckiego obejmujÂąca wykonanie boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia.
Więcej »
Wykonanie remontu pomieszczeĂą do nauki zawodu (spawalni)
przy Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu, ul. Dworcowa 25
Więcej »
Wykonanie termomodernizacji œcian i dachu na ³¹czniku i sali gimnastycznej
Więcej »
remontu budynkĂłw I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu ul. 3 Maja 11-13
remont elewacji z czêœciow¹ wymianê stolarki okiennej i dociepleniem ³¹cznika oraz sali gimnastycznej dla I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Inowroc³awiu im. Jana Kasprowicza ul. 3 Maja 11-13.
Więcej »
Budowa parkingĂłw na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU na Budynek mieszkalny jednorodzinny typu S£ONECZNIK
z przeznaczeniem na dom dziecka przy ulicy Ikara w InowrocÂławiu.
Więcej »
Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolarkĂŞ drewnianÂą zespolonÂą
w budynku II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu, ul. M. Konopnickiej 15
Więcej »
CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
w czterech szkoÂłach ponadgimnazjalnych Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na budynek mieszkalny jednorodzinny typu ,,SÂłonecznik''
z przeznaczeniem na dom dziecka przy ulicy Konwaliowej w InowrocÂławiu
Więcej »
Budowa ³¹cznika pomiêdzy Hal¹ Widowiskowo-Sportow¹, a budynkiem III L.O. im. Królowej Jadwigi
w InowrocÂławiu przy ul. Narutowicza 53.
Więcej »
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeĂą biurowych i sali sesyjnej
w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu ul. MÂątewska 17.
Więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postĂŞpowaniu
prowadzonym w trybie negocjacji bez ogÂłoszenia na wykonanie prac elektrycznych w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postĂŞpowaniu
prowadzonym w trybie negocjacji bez ogÂłoszenia na wykonanie prac remontowych w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu, ul. M. Konopnickiej 15.
Więcej »
OgÂłoszenie przetargu w trybie ,,przetarg nieograniczony'':
Adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe i archiwum z dobudowÂą klatki schodowej InowrocÂław ul. MÂątewska 17.
Więcej »
CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34.
Więcej »
CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
Więcej »
CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc³awiu, ul. Narutowicza 34
Więcej »
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie Filia w TarnĂłwku
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uÂżytkowanie obiektu budowlanego.
Więcej »
Naprawa kalenicy dachu na budynku hali widowiskowo-sportowej
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
Więcej »
U³o¿enie posadzki w ³¹czniku II LO w Inowroc³awiu
Więcej »
Malowanie korytarza i wymiana stolarki drzwiowej w CKP w InowrocÂławiu
Więcej »
Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu w celu dostosowania
Stacji Dializ do wymogĂłw Polskich Norm Nefrologicznych
Więcej »
Wymiana stropu drewnianego na strop TERIVA w budynku CKU w InowrocÂławiu
oraz wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku i w sali komputerowej.
Więcej »
OgÂłoszenie o przetargu na przebudowe kuchni w DPS w InowrocÂławiu
Więcej »
Wykonanie stolarki okiennej i docieplenia Âścian i dachu sali gim. przy ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
oraz malowanie scian i cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej
Więcej »
Wykonanie prac remontowych w budynku II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego w InowrocÂławiu
Więcej »
Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej ZSP nr 5
Więcej »
Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolarkĂŞ drewnianÂą zespolonÂą
w pomieszczeniu biblioteki szkolnej w ZSP nr 3 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Przetarg nieograniczony na docieplenie budynku DPS w InowrocÂławiu
Więcej »
remont budynku warsztatowego CKP, ul. Dworcowa 25 w InowrocÂławiu
Więcej »
Wymiana parkietu oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej ZSP nr 4 w InowrocÂławiu
Więcej »licznik odwiedzin: 16094497