logo
OgÂłoszenia » ZarzÂądzenia Starosty InowrocÂławskiego
Rok 2018

ZarzÂądzenie Nr 114/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 113/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 112/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 111/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup i montaÂż systemu informatycznego wraz z urzÂądzeniami do obsÂługi sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego."
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 110/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 18/2018 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze - inspektora ochrony danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 109/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia postĂŞpowania sprawdzajÂącego w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 108/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia postĂŞpowania sprawdzajÂącego w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 107/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powoÂłania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 106/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z 26 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia postĂŞpowania sprawdzajÂącego w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 105/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynnoÂści z zakresu prawa pracy wobec Starosty InowrocÂławskiego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 104/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 17/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 103/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postĂŞpowania z pojazdami usuniĂŞtymi z drogi i przejmowanymi na rzecz Powiatu InowrocÂławskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 102/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 101/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 100/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 16/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 99/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 98/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw w jednostkach organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 97/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 paÂździernika 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
Zarzadzenie Nr 96/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 paÂździernika 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 16/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 95/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 paÂździernika 2018 roku
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 94/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2018 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 93/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 paÂździernika 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 92/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2018 r.
w sprawie powoÂłania czÂłonkĂłw komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni uÂżytkowej ( pod ksero ) znajdujÂącej siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 91/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2018 r.
w sprawie powoÂłania czÂłonkĂłw komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni uÂżytkowej ( pod monitor reklamowy ) znajdujÂącej siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 90/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 paÂździernika 2018 r.
w sprawie powoÂłania czÂłonkĂłw komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 89/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 paÂździernika 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji do odbioru robĂłt remontowych w budynku Niepublicznej Bursy Szkolnej poÂłoÂżonej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu wykonanych w 2017 r.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 88/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 paÂździernika 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 87/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 paÂździernika 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 86/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 paÂździernika 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 85/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie remontu pomieszczeĂą biurowych i korytarza parteru i I piĂŞtra wraz z pracami towarzyszÂącymi w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu".
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 84/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej warunków korzystania ze sto³ówki szkolnej oraz wysokoœci op³at za zakwaterowanie i wy¿ywienie w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 83/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej op³aty za korzystanie z posi³ków w sto³ówce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto³ówki szkolnej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 82/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z 19 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewnĂŞtrznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie nr 81/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie i montaÂż drzwi wejÂściowych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 80/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 79/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 78/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 77/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 76/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 75/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia siódmego przetargu na zbycie nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 74/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku szko³y wraz z ³¹cznikiem II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc³awiu".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 73/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 15/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - mÂłodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 72/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 14/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 71/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 13/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych , ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 70/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania czÂłonka do skÂładu Powiatowej Rady Rynku Pracy w InowrocÂławiu wykonujÂącej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 69/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie odwoÂłania czÂłonka Powiatowej Rady Rynku Pracy w InowrocÂławiu wykonujÂącej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 68/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie powoÂłania Powiatowego ZespoÂłu ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 67/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu³u dzier¿awy gruntu niezabudowanego stanowi¹cego w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 66/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w miejscowoÂści Arturowo, gmina Kruszwica oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 65/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 64/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 63/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 62/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 61/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 60/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 59/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego w wysokoÂści 9 500 000,00 zÂł na okres dziesiĂŞciu lat."
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 58/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powoÂłani Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 57/2017
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 56/2016
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Digitalizacja dokumentĂłw PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie dziaÂłaĂą harmonizujÂących zbiory danych powiatu inowrocÂławskiego realizowanych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 55/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 12/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Biurze Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 54/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 11/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 53/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 10/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 52/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru nr 9/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 51/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej WydziaÂłu Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 50/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Biura Rady Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 49/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 48/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 47/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 46/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa placĂłwki opiekuĂączo-wychowawczej w Kruszwicy."
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 45/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na podwieszenie linii kablowej na istniejÂących sÂłupach energetycznych oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 44/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 43/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 42/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na przebudowĂŞ dojazdu i chodnika oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 41/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku szko³y wraz z ³¹cznikiem II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc³awiu".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 40/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja dachu budynku szko³y, ³¹cznika i sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 39/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 38/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 37/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na budowĂŞ oÂświetlenia oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 36/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wykonania zabiegĂłw zwalczajÂących organizmy szkodliwe w lasach niestanowiÂących wÂłasnoÂści Skarbu PaĂąstwa, poÂłoÂżonych na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 35/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia "Polityki rachunkowoÂści"w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 34/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na demontaÂż linii napowietrznej oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 33/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie centralizacji rozliczeĂą zobowiÂązaĂą z tytuÂłu realizacji umĂłw cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzÂącymi dziaÂłalnoÂści gospodarczej i niebĂŞdÂącymi pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 32/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na budowê przy³¹cza telekomunikacyjnego oraz dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 31/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wykonanie pomostu pÂływajÂącego, wycinkĂŞ roÂślinnoÂści oraz dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 30/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 29/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 28/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 27/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2018, na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 26/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamĂłwieĂą publicznych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 25/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiÂązku odbywania sÂłuÂżby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 24/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo³ania komisji do spraw wy³¹czania materia³ów zasobu z powiatowej czêœci paùstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 23/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia szóstego przetargu na zbycie nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 22/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewnĂŞtrznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 21/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 7/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - Kierownika Powiatowego OÂśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 20/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 6/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 19/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia piÂątego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w CheÂłmcach, gmina Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 18/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia piÂątego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Chlewiskach, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 17/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia w 2018 r. dnia wolnego od pracy
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 16/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Wydziale BudÂżetowo - Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 15/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie obci¹¿enia s³u¿ebnoœci¹ przesy³u nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa, po³o¿onych w obrêbach: P³awin i Jaksiczki, gmina Inowroc³aw.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 14/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie wykonywania zadaĂą obronnych na 2018 rok".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 13/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie realizacji zadaĂą obrony cywilnej na 2018 rok".
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 12/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 11/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 12 oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 10/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia Âśredniego miesiĂŞcznego kosztu utrzymania mieszkaĂąca w 2018 r.
w domach pomocy spoÂłecznej prowadzonych przez Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 9/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia Âśrednich miesiĂŞcznych wydatkĂłw przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placĂłwkach opiekuĂączo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 8/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie okreÂślenia maksymalnego miesiĂŞcznego wynagrodzenia kierownikĂłw i zastĂŞpcĂłw kierownikĂłw jednostek budÂżetowych Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 7/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - peÂłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 6/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 5/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentĂłw finansowo - ksiĂŞgowych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 4/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - referenta w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 3/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dziaÂłalnoÂści Powiatowego Rzecznika KonsumentĂłw w InowrocÂławiu za 2017 rok
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 2/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie : powoÂłania Komisji do odbioru robĂłt remontowych w budynku Niepublicznej Bursy Szkolnej poÂłoÂżonej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu wykonanych w 2017 r.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 1/2018
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewnĂŞtrznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewnĂŞtrznych na rok 2018
Więcej »licznik odwiedzin: 16094494