logo
OgÂłoszenia
ZgÂłoszenia dotyczÂące pĂłl elektromagnetycznych

ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komĂłrkowej P4 Sp. z o.o. INO1601A, zlokalizowanej na dz. nr 13/10 w m. Trzaski, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
dotyczy stacji bazowej telefonii komĂłrkowej operatora P4 Sp. z o. o. INO0016 A
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej
INO1601A zlokalizowanej w m. Trzaski, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
INO0201A zlokalizowanej przy ul. NiepodlegÂłoÂści w Kruszwicy
Więcej »
ZAWIADOMIENIE w sprawie wniosku o pozwolenie na budowĂŞ
dla inwestycji pn.: "Stacja bazowa telefonii komórkowej P4. Wie¿a typu MONOBOT H-48 o wysokoœci ca³kowitej 49,30 m n.p.t. na terenie dzia³ki o numerze ewidencyjnym 94/24, obrêb 1 w miejscowoœci PakoœÌ"
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komĂłrkowej P4 Sp. z o.o. INO1101 A zlokalizowanej w GocanĂłwku, gm. Kruszwica
Więcej »
Korekta informacji o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
35904(45904N!)GBY_INOWROCLA_FABRYCZNA4
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej
INO1101_A eksploatowanej na dz. nr 821 w m. GocanĂłwko, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT44162 JANIKOWO eksploatowanej przy ul. PrzemysÂłowej w Janikowie
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT43847 JANIKOWO CUKROWNIA eksploatowanej przy ul. Dworcowej w Janikowie
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komĂłrkowej
BT43817 ROJEWO zlokalizowanej pod adresem dz. nr 136, obrĂŞb 0018 Rojewo, gmina Rojewo, powiat inowrocÂławski, woj. kujawsko-pomorskie.
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej BT43893_OSNISZCZEWO
eksploatowanej w m. OÂśniszczewko, gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej (45922N!)
LISZKOWO (GBY_ROJEWO_LISZKOWO) eksploatowanej w m. Liszkowo, gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej INO0201A
eksploatowanej w Kruszwicy przy ul. NiepodlegÂłoÂści 38/40
Więcej »
Informacja o zakoĂączeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A.
(45909!) INOWROCLAW POLUDNIE ZEC (GBY_INOWROCLA_TOROWA40) zlokalizowanej w miejscowoÂści InowrocÂław, ul. Torowa 40.
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej
INO1201A zlokalizowanej na dz. nr 72/3 w m. Sukowy 23, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
35904 {45904N!) GBY_INOWROCLA_FABRYCZNA4 zlokalizowanej w miejscowoÂści INOWROCÂŁAW, UL. FABRYCZNA 4.
Więcej »
Informacja o zakoĂączeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A.
(45987N!) LEMANS_JANIKOWO_ELEKTROREM (GBY_JANIKOWO_PRZEMYSLOWA2) zlokalizowanej w miejscowoÂści JANIKOWO, UL. PRZEMYSÂŁOWA 2.
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Stacji bazowej telefonii komĂłrkowej BT44199 GNIEWKOWO
Zlokalizowanej pod adresem: InowrocÂławska 11, 88-140 Gniewkowo, gmina Gniewkowo, powiat inowrocÂławski, woj. kujawsko-pomorskie
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
(45910) Inowroclaw Galeria Solna (GBY_INOWROCLA_WOJSKAPOLSK16)
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT44131 INOWROCÂŁAW MÂĄTWY zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 4 w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT44118 SUCHATOWKA, zlokalizowanej w m. SuchatĂłwka, gm. Gniewkowo
Więcej »
Korekta informacji o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT43826 PECHOWO zlokalizowanej w m. PĂŞchowo, gm. ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT43800 INOWROCÂŁAW SZPITAL, zlokalizowanej przy ul. PoznaĂąskiej 97 w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT42505 INOWROCLAW SWIETOKRZYSKA zlokalizowanej na dz. nr 11 przy ul. ÂŚwiĂŞtokrzyskiej w InowrocÂławiu
Więcej »
Korekta Informacji o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
35908(N!45908) GBY_INOWROCLA_KSWAWRZYNIA 15 zlokalizowanej w InowrocÂławiu przy ul. Ks. Wawrzyniaka 15
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
BT43826 PECHOWO zlokalizowanej w m. PĂŞchowo, gm. ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komĂłrkowej
BT42523 INOWROCLAW GROCHOWA zlokalizowanej w InowrocÂławiu przy ul. Wojska Polskiego 20
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komĂłrkowej
BT42522 INOWROCLAW OS.PIASTOWSKIE zlokalizowanej w InowrocÂławiu przy ul. Krzywoustego 15
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komĂłrkowej
INO1401 A zlokalizowanej w m. Marcinkowo 12, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komĂłrkowej
BT40811Gocanowek, zlokalizowanej na dz. nr 23/13 w m. GocanĂłwko, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Nr 35908(N!45908) GBY_INOWROCLA_KSWAWRZYNIA15
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkoÂści i rodzaju emisji
dla instalacji radiokomunikacyjnej 35941 (45941N!) GBY_KRUSZWICA_NIEPODLEGLO40 zlokalizowanej w miejscowoÂści KRUSZWICA, UL. NIEPODLEGÂŁOÂŚCI 38/40
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komĂłrkowej
BT42527 KRUSZWICA KOSCIUSZKI zlokalizowanej pod adresem dz. nr 27/5, obrĂŞb 0006, gmina Kruszwica, powiat inowrocÂławski, woj. kujawsko-pomorskie.
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
z ktĂłrej emisja nie wymaga pozwolenia, mogÂącej negatywnie oddziaÂływaĂŚ na Âśrodowisko, tj. instalacji wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna - (45492N!) INOWROCLA W POLUDNIE (GBY_INOWROCLA_POLUDNIE), eksploatowanej w MiejscowoÂści InowrocÂław, ul. Popowicka 63.
Więcej »
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajÂącej pole elektromagnetyczne
zlokalizowanej w Gniewkowie, ul. Ogrodowa, dz. nr 381/11, gm. Gniewkowo, pow. InowrocÂławski
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
z ktĂłrej emisja nie wymaga pozwolenia, mogÂącej negatywnie oddziaÂływaĂŚ na Âśrodowisko, tj. instalacji wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komĂłrkowej P4 Sp. z o.o. INO1401 A, eksploatowanej na dz. nr 98/14 w Marcinkowie, gm. InowrocÂław.
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja bazowa telefonii komórkowej Orange Polska S.A. - us³ugi telekomunikacyjne w zakresie ³¹cznoœci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej
INO1401 A
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
INO0009 B
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SLR Sukowy
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
stacji elektroenergetycznej 110 kV RS KoÂłodziejewo
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
stacji elektroenergetycznej 110/15 kV PakoœÌ, eksploatowanej w m. Wielowieœ, gm. PakoœÌ
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SLR Sukowy
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji wytwarzajÂącej pole elektromagnetyczne
- stacja elektroenergetyczna 110 kV RS KoÂłodziejewo.
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji wytwarzajÂącej pole elektromagnetyczne
- stacja elektroenergetyczna 110/15 kV PakoœÌ
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
z ktĂłrej emisja nie wymaga pozwolenia, mogÂącej negatywnie oddziaÂływaĂŚ na Âśrodowisko, tj. instalacji wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej OM Wola Wapowska 6, eksploatowanej w m. Wola Wapowska 6, gm. Kruszwica.
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
z ktĂłrej emisja nie wymaga pozwolenia, mogÂącej negatywnie oddziaÂływaĂŚ na Âśrodowisko, tj. instalacji wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej OM Bachorce 42, eksploatowanej w m. Bachorce 42, gm. Kruszwica.
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji wytwarzajÂących pola elektromagnetyczne - Emitel S.A.
Instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna, których równowa¿na moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej ni¿ 15 W, emituj¹cych pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz, z wy³¹czeniem instalacji u¿ywanych w s³u¿bie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji wytwarzajÂących pola elektromagnetyczne - Emitel S.A.
Instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna, których równowa¿na moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej ni¿ 15 W, emituj¹cych pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz, z wy³¹czeniem instalacji u¿ywanych w s³u¿bie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
dla instalacji radiokomunikacyjnej (45901N!) INOWROCLAW POLNOC (GBY_INOWROCLA_LAUBITZA19)
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
Instalacja radiokomunikacyjna SLR Sukowy eksploatowana w m. Sukowy 30, gm. Kruszwica
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne - SLR Sukowy
Więcej »
ZaÂświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgÂłoszenia instalacji
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej INO0101 B
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej OM CheÂłmce SzkoÂła Podstawowa
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 35894(N!45945)
Więcej »
ZgÂłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzajÂącej pola elektromagnetyczne
Stacja radiodyfuzyjna PSN Infrastruktura "InowrocÂław - CIECH".
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
35904(N!45904)GBY_INOWROCLA_FABRYCZNA4
Więcej »
Informacja o zmianie danych w zgÂłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej
(45951)WOLA STANOMINSKA (GBY_DABROWABI_WOLASTANOMINS)
Więcej »licznik odwiedzin: 16094717