logo
OgÂłoszenia
OgÂłoszenia dotyczÂące Âśrodowiska

Zawiadomienie PaĂąstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wydaniu decyzji, znak: GD.ZUZ.5.4210.182.2020.MM udzielaj¹cej Panu Tomaszowi Rakszawskiemu pozwolenia wodnoprawnego na: us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z osadów czwartorzêdowych ze studni g³êbinowych nr 2 i nr 4, w m. Wonorze, gm. D¹browa Biskupia, szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych w iloœci wiêkszej ni¿ œredniorocznie 5 m3 na dobê, na dzia³kach o numerach ewidencyjnych: 184, 126/1, 96, 95, 85/1, 85/2, 84/2, 126/3, 126/4, 97/3, w obrêbie nr 0026 Wonorze, gmina D¹browa Biskupia.
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzajÂącej "Projekt robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)".
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 marca 2020 r.
o zebraniu materiaÂłu dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)".
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Na wniosek Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej "NOWO¦Æ" w Jezuickiej Strudze, wszczêto postêpowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzj± znak OSR.7613-5/08 z 26 wrze¶nia 2008 r. z pó¼n. zm. dla instalacji do uboju zwierz±t o zdolno¶ci przetwarzania ponad 50 ton tusz na dobê
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 lutego 2020 r.
o wydaniu postanowienia o podjĂŞciu na wniosek strony postĂŞpowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)".
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2019 r.
o wydaniu postanowienia zawieszajÂącego postĂŞpowanie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)".
Więcej »
Informacja PaĂąstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.325.2019.MT dla BONDUELLE POLSKA SPÓ£KA AKCYJNA
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 paÂździernika 2019 r.
o wystÂąpieniu do Prezydenta Miasta InowrocÂławia, Burmistrza Kruszwicy i WĂłjta Gminy InowrocÂław o opiniĂŞ w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)"
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2019 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robĂłt geologicznych dla rozpoznania warunkĂłw geologiczno-inÂżynierskich w podÂłoÂżu dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazociÂągu w/c wraz ze stacjÂą w/c Kruszwica-InowrocÂław (Sikorowo)".
Więcej »
Informacja PaĂąstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Wojciecha Maziarczyka na wykonanie urz¹dzenia wodnego - studni g³êbinowej, us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów mioceùskich-neogenu, szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych w miejscowoœci Modliborzyce gm. D¹browa Biskupia.
Więcej »
Informacja PaĂąstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wszczêciu na ¿¹danie Strony, Pana Zbigniewa Stojko, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: us³ugê wodn¹ - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych z ujêcia wód podziemnych w miejscowoœci Parchanie gm. D¹browa Biskupia oraz szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych.
Więcej »
Informacja PaĂąstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wszczêciu na ¿±danie Strony, BONDUELLE POLSKA SPÓ£KA AKCYJNA, postêpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urz±dzenia wodnego - studni g³êbinowych, us³ugê wodn± - pobór wód podziemnych z zak³adowego ujêcia wód podziemnych,szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby dzia³alno¶ci gospodarczej,us³ugê wodn± - wprowadzanie ¶cieków na terenie BONDUELLE POLSKA S.A. Zak³ad Produkcyjny w Gniewkowie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Inowroc³awskiego z dnia 26 marca 2014 r.
Więcej »
Informacja ZarzÂądu WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego
o podjĂŞciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego uchwaÂły Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeĂą i zakazĂłw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktĂłrych nastĂŞpuje spalanie paliw (tzw. "uchwaÂły antysmogowej")
Więcej »
Informacja o postĂŞpowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
na wniosek Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. w Toruniu, Oddzia³ Cukrownia Kruszwica, wszczêto postêpowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzj¹ znak OSR.7613-4/05-06 z 29 czerwca 2006 r., zmienion¹ decyzjami znak: OSR.7613-4/08-09 z 30 wrzeœnia 2009 r., OSR.6222.45.2011 z 3 paŸdziernika 2011 r., OSR.6222.2.7.2012 z 13 grudnia 2012 r., OSR.6222.2.16.2014 z 1 grudnia 2014 r., OSR.6222.2.39.2016 z 23 stycznia 2017 r. oraz OSR.6222.2.58.2018 z 17 lipca 2018 r.
Więcej »
Informacja o postĂŞpowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
na wniosek Pana MichaÂła Schmidta dziaÂłajÂącego z peÂłnomocnictwa ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjÂą znak SR.6222.32.1.2015 z 1 lipca 2015 r
Więcej »
Informacja o wszczĂŞtym postĂŞpowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
na wniosek Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. w Toruniu, Oddzia³ "Cukrownia Kruszwica", wszczêto postêpowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spo¿ywczych z surowych produktów roœlinnych, o zdolnoœci produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobê oraz instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞtym postĂŞpowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego
na wniosek firmy Cuiavia Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Inowroc³awiu, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolnoœci przyjmowania obliczonej jako wartoœÌ œrednia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobê.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona Ksi¹¿ka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Tuczno, gm. Z³otniki Kujawskie na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Tomasza WoÂźniaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy ZPMS Wojciech KĂŞdziora wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu betonowego w m. KÂłopot, gm. InowrocÂław oraz wprowadzenie do rowu R-1, wĂłd opadowych i roztopowych pochodzÂących z terenu zakÂładu zlokalizowanego w InowrocÂławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Andrzeja Schmidta, peÂłnomocnika firmy CYKORIA S.A. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych z dwĂłch studni (A i B) oraz na wprowadzenie do rowu R-J1 wĂłd ÂściekĂłw oraz wĂłd opadowych, wydanej decyzjÂą z 29 wrzeÂśnia 2015 r. znak OSR.6341.60.2015.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Andrzeja Schmidta, peÂłnomocnika CYKORIA S.A. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o., ÂściekĂłw przemysÂłowych zawierajÂących substancje szczegĂłlnie szkodliwe dla Âśrodowiska wodnego, pochodzÂących z terenu zakÂładu zlokalizowanego w m. WierzchosÂławice, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana WÂładysÂława Motyki wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. SÂłabĂŞcin, gm. Kruszwica na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana S³awomira Jaworskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania decyzji o legalizacji urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PrzedsiĂŞbiorstwa WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o. w InowrocÂławiu wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacjĂŞ urzÂądzeĂą wodnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana MirosÂława Rzytelewskiego, peÂłnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ZakÂładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robĂłt na obszarze szczegĂłlnego zagroÂżenia powodziÂą, tj. przeprowadzenie prac zwiÂązanych z remontem mostu kolejowego nad rzekÂą NoteĂŚ.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PawÂła Wieczorka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Pieranie, gm. DÂąbrowa Biskupia na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina Webera wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Jacewo, gm. InowrocÂław na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Jadwigi i PawÂła WeberĂłw wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PrzemysÂława ZieliĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Gnojno, gm. InowrocÂław, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona Siemianowskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. PÂłonkowo, gm. Rojewo na potrzeby deszczowania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Ryszarda Pietrzaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Wybranowo, gm. Rojewo oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana MirosÂława IwiĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Rojewo oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby hodowli trzody chlewnej.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Eugeniusza Tomczyka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Jaksice, gm. InowrocÂław, na potrzeby deszczowania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PawÂła KrysiĂąskiego, peÂłnomocnika Andrzeja Piaseckiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzÂądzenia wodnego - stawu rekreacyjnego w m. OrÂłowo, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana SÂławomira Jaworskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. OporĂłwek, gm. InowrocÂław oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jaros³awa Matuszaka - pe³nomocnika Prezydenta Miasta Inowroc³awia wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na Rowie Marulewskim, dwóch wylotów kanalizacyjnych oraz na wprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogowej ³¹cz¹cej ulicê Szymborsk¹ z ulic¹ Marulewsk¹.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariusza Borkowskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Wierzbiczany, gm. Gniewkowo oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Andrzeja Schmidta, pe³nomocnika "KOM-ROL" Kobylniki Sp. z o.o. wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urz¹dzeù kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o., a nastêpnie na oczyszczalniê Spó³ki Wodno-Œciekowej w Kruszwicy œcieków przemys³owych zawieraj¹cych substancje szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego, pochodz¹cego z terenu masarni w m. Ró¿niaty, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina Webera wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jakuba Bogacza wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marka KoÂłodziejczaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana MichaÂła Lewandowskiego, wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. CheÂłmce, gm. Kruszwica, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Jolanty Kachnic, peÂłnomocnika WĂłjta Gminy DÂąbrowa Biskupia wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. DÂąbrowa Biskupia oraz na wprowadzanie do rowu melioracyjnego m. DÂąbrowa Biskupia, wĂłd popÂłucznych ze stacji uzdatniania wody.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jacka ÂŁuca, peÂłnomocnika Burmistrza Kruszwicy wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzÂądzeĂą wodnych: ujĂŞcia wody powierzchniowej z jeziora GopÂło i wylotu odprowadzajÂącego wody z powrotem do jeziora na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wody powierzchniowej z Jeziora GopÂło i odprowadzanie wody z powrotem do jeziora, na potrzeby projektowanego obiektu sportowego - zjeÂżdÂżalni wodnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek InowrocÂławskich Kopalni Soli "SOLINO" S.A. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd powierzchniowych z rzeki NoteĂŚ.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Prezydenta Miasta InowrocÂławia wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie, istniejÂącym wylotem wĂłd opadowych i roztopowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Zak³adów T³uszczowych "KRUSZWICA" S.A. wszczêto postêpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urz¹dzeù kanalizacyjnych Spó³ki Wodno-Œciekowej w Kruszwicy, œcieków przemys³owych zawieraj¹cych substancje szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Marulewskiego wĂłd opadowych i roztopowych z terenu szpitala.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Romana i MaÂłgorzaty WachĂłw wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej "NOWO¦Æ" , wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz±dzenia wodnego w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PawÂła Raka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Wola Stanominska, gm. DÂąbrowa Biskupia oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Paw³a Raka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych w m. Mleczkowo, gm. D¹browa Biskupia.
Więcej »
Informacja o wszczeciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Piecki
Więcej »
Informacja o wszczeciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Walentynowo
Więcej »
Informacja o wszczeciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłuda Wielka
Więcej »
Informacja o wszczeciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ÂŚciborze
Więcej »
Informacja o wszczeciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - PÂłonkowo
Więcej »
Informacja o wszczeciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Liszkowo
Więcej »
Informacja o wszczeciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ÂŁÂącko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Piotra Ma³olepszego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostku wêdkarskiego na jeziorze Mielno w m. £¹cko, gm. PakoœÌ.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Micha³a Kwiatkowskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego - stawu retencyjnego z ograniczon¹ hodowl¹ ryb zlokalizowanego w m. Gorzany, gm. PakoœÌ.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Andrzeja Schmidta peÂłnomocnika firmy CRONIMET PL Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na cele technologiczne oraz na wprowadzenie do rowu R-G1 wĂłd opadowych pochodzÂących z terenu zakÂładu zlokalizowanego w m. KÂłopot, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Wioletty i Marka ZieliĂąskich wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Wola StanomiĂąska, gm. DÂąbrowa Biskupia na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Joanny KÂąkol, peÂłnomocnika PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd w zakresie caÂłorocznego poboru wĂłd podziemnych z ujĂŞcia w m. Kruszwica i w m. Piecki.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Damiana ZieliĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Brudnia, gm. DÂąbrowa Biskupia, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona KoÂłodziejczyka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. ÂŚciborze na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana MirosÂława IwaĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Rojewo oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd , tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Generon
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Stanis³awa Kacprzaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu wêdkarskiego na jeziorze Mielno w m. £¹cko, gm. PakoœÌ.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Joanny BruczyĂąskiej wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o. o. w InowrocÂławiu ÂściekĂłw przemysÂłowych zawierajÂących substancje szczegĂłlnie szkodliwe dla Âśrodowiska wodnego, pochodzÂących z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej na stacji paliw BP "Solnica" w InowrocÂławiu.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Moniki Borys-ÂŚwiÂątek wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Modliborzyce, gm. DÂąbrowa Biskupia oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Drukarni POZKAL Sp. z o.o. Spó³ka komandytowa wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu R-G1 wód opadowych i roztopowych pochodz¹cych z terenu placów dróg zak³adowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek ZakÂładĂłw PrzetwĂłrstwa ZboÂżowo-MÂłynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rowĂłw melioracyjnych uchodzÂących do Rowu ÂŁagiewnickiego, wĂłd opadowych i roztopowych pochodzÂących z terenu placĂłw, drĂłg zakÂładowych oraz dachĂłw.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek "Buildings Polish" Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych z dwĂłch studni wierconych, poÂłoÂżonych na dziaÂłkach w Gniewkowie na potrzeby przeciwpoÂżarowe, ujmujÂące wodĂŞ z utworĂłw czwartorzĂŞdowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek StanisÂława Czapli wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Zagajewice, gm. DÂąbrowa Biskupia oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Krzysztofa Olejnika wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. ÂŻerniki, gm. Kruszwica na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Tomasza Szczerkowskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Walentynowo, gm. DÂąbrowa Biskupia oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Romana SzymaĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wĂłd z prĂłb hydraulicznych rurociÂągu przesyÂłowego dalekosiĂŞÂżnego do KanaÂłu ParchaĂąskiego.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana MichaÂła Mielcarka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. PrzybysÂław, gm. DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariusza Kanarka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Rusinowo, gm. Kruszwica, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Krzysztofa Kanarka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. Kicko, gm. Kruszwica, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina Wegnerowskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych w m. Kijewo, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania na wykonanie likwidacji urzÂądzenia wodnego
na wniosek Gminnego ZakÂładu Komunalnego InowrocÂław z siedzibÂą w KruÂśliwcu wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji urzÂądzenia wodnego w m. TupadÂły, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Bartosza Niewiadomskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Walentynowo, gm. DÂąbrowa Biskupia oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek MirosÂława Kopcia wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. PÂłonkĂłwko, gm. Rojewo oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana JarosÂława Gronostaja wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. OÂśniszczewo, gm. DÂąbrowa Biskupia oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Ewy Jêdrasik wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych w m. Leszcze, gm. Z³otniki Kujawskie.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Ewy Jêdrasik wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych w m. Jaksiczki, gm. Inowroc³aw.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Ewy i Romana MaruszakĂłw wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana JarosÂława Kluzek wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana JarosÂława Kluzek wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Zenona Kluzek wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariana Chojnickiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykorzystanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworu neogenu w m. Modliborzyce.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Krzysztofa Olejnika wszczêto postêpowanie w sprawie wydania decyzji o legalizacji urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów neogenu w m. ¯erniki.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PrzemysÂława Janika wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego zbiornika rozsÂączajÂącego, wylotu kanalizacyjnego oraz na wprowadzenie do ziemie, za pomocÂą ww. zbiornika wĂłd opadowych w m. Gocanowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy TRANSPOL Lider Sp. z o.o. spó³ka komandytowa w £ojewie wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód ze z³o¿a kruszywa naturalnego "£OJEWO VIII" po³o¿onego w m. £ojewo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Krzysztofa SkibiĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej w m. Brudnia na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana S³awomira Ksi¹¿ek wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona Ksi¹¿ek wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów mioceùskich.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Bartosza Sateji wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej poÂłoÂżonej w m. DÂąbrowa Biskupia na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek "Buildings Polish" Sp. z o.o. wszczêto postêpowanie w sprawie wydania decyzji o legalizacji dwóch urz¹dzeù wodnych s³u¿¹cych do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych w m. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy LuVega Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego wĂłd opadowych i roztopowych z terenu przechowalni warzyw.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy LuVega Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika rozsÂączajÂącego, wylotu kanalizacyjnego oraz na wprowadzenie do ww. zbiornika wĂłd opadowych i roztopowych, a takÂże ÂściekĂłw przemysÂłowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Janusza Ryfy wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Centrali Nasiennej Inowroc³aw Sp. z o.o., wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych na dzia³ce w m. Szad³owice, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pani Ma³gorzaty £uczak wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych na dzia³ce w m. Szad³owice, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pana SÂławomira Webera wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych na dziaÂłce nr 36/2 w m. Dziennice, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Grzegorza Pachulskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Anety Tylki wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby prowadzonej fermy drobiu.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek p. PrzemysÂława ZieliĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 99/1 w m. Czyste, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek p. Szymona WiÂśniewskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na dziaÂłce nr 316 w m. CheÂłmce, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ÂściekĂłw bytowych pochodzÂących z oczyszczalni ÂściekĂłw.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek ZakÂładĂłw MiĂŞsnych VIANDO Sp. z o.o. Sp. K. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych z trzech studni oraz na wprowadzenie do rowu R-B2 wĂłd opadowych, pochodzÂących z terenu zakÂładu.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Paw³a Krysiùskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Krystyny Harendy wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy ZÂłotniki Kujawskie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do KanaÂłu ZÂłotnickiego, wĂłd opadowych i roztopowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy ZÂłotniki Kujawskie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do KanaÂłu ZÂłotnickiego, wĂłd opadowych i roztopowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Drukarni POZKAL Sp. z o.o. Spó³ka komandytowa wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urz¹dzeù kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowroc³awiu œcieków przemys³owych zawieraj¹cych substancje szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Marka Ryfy wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Dawida Œwi¹tka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Parchanki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Macieja PaĂąki wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Anety Tylki wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby chowu drobiu oraz potrzeby gospodarcze firmy.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana JarosÂława Matuszaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego w m. Murzynko, gm. Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Witolda Manuszewskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych w m. Racice, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Piotra Marka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych w m. GÂąski, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Burmistrza Janikowa wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rzeki NoteĂŚ Stara, za pomocÂą istniejÂącego wyloty w m. KoÂłuda MaÂła, wĂłd opadowych i roztopowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Lecha Ry¿a wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych w m. Rzepowo, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona Siemianowskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych w m. P³onkowo, gm. Rojewo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek paùstwa Marzeny i Wojciecha Kotasów na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów noegenu, na dzia³ce nr 297/2 w m. Che³mce, gm. Kruszwica,
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek RafaÂła KotyÂły na pobĂłr wĂłd powierzchniowych ze Zbiornika Pakoskiego (dz. nr 33/2), za pomocÂą istniejÂącego ujĂŞcia, na potrzeby nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek paĂąstwa Danuty i Jana ÂŁuczakĂłw na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 75/45 w m. OrÂłowo, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pana S³awomira Webera na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 39/14 w m. Karczyn, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Turlejewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Marcinkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-LuVega
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa MaÂłgorzaty i Waldemara PtaszyĂąskich wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 poÂłoÂżonej w m. Zagajewiczki.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PawÂła Webera wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych w m. Jacewo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana SÂławomira Matuszaka - wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu betonowego w Kruszwicy oraz wprowadzanie do rowu R-P, wĂłd opadowych i roztopowych pochodzÂących z nawierzchni drogowej
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wniosek pana Arkadiusza Maruszaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych na dziaÂłce nr 16 w m. Mleczkowo, gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek paùstwa Romana i Ma³gorzaty Wach wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 274/1 w m. Koœcielec, gm. PakoœÌ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy OPTIMA Recykling Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego zbiornika chÂłonno-odparowujÂącego w m. Marcinkowo, gm. InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Wies³awa Ko³odziejczaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych w m. Kraszyce, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jakuba Bogacza wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych w m. Piecki, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jacka Szwarca wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby gruntowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Damiana KurczodyĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Karola Pyla wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Eweliny KurczodyĂąskiej-Majcherek wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana ÂŁukasza Busse wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pana MirosÂława BasiĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 113 w m. Modliborzyce na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pana Tadeusza Chojnowskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 206 w m. Modliborzyce na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pana Jacka DrwĂŞskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 32 w m. Kobylnica na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pana Eugeniusza Tomczyka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 133/5 w m. Jaksice, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek pana Eugeniusza Tomczyka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 16/1 w m. Borkowo na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy ZÂłotniki Kujawskie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do KanaÂłu ZÂłotnickiego, wĂłd opadowych i roztopowych pochodzÂących z nawierzchni drogowej
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Krystiana KosiĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 86/2 w m. Sukowy, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy ZÂłotniki Kujawskie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie do KanaÂłu ZÂłotnickiego w km 16+478, wĂłd opadowych i roztopowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Ewy Twardysko wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o. w InowrocÂławiu ÂściekĂłw przemysÂłowych zawierajÂących substancje szczegĂłlnie szkodliwe dla Âśrodowiska wodnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w m. WierzchosÂławice
na wniosek pana Karola ÂŁuczaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej, poÂłoÂżonej w m. WierzchosÂławice, gm. Gniewkowo, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy DÂąbrowa Biskupia wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu R-D3 ÂściekĂłw bytowych odprowadzanych z oczyszczalni ÂściekĂłw.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w m. TupadÂły
na wniosek pana Zbigniewa Skonieczki wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej w m. TupadÂły na potrzeby deszczowania upraw gruntowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w m. GÂąski
na wniosek pana Piotra Marka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania decyzji o legalizacji urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów mioceùskich w m. G¹ski
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w m. CheÂłmce
na wniosek pana Szymona Wiœniewskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych w m. Che³mce.
Więcej »
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegorwanego - biogazownia w Radojewicach
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Joanny BruczyĂąskiej - wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o. w InowrocÂławiu ÂściekĂłw przemysÂłowych zawierajÂących substancje szczegĂłlnie szkodliwe dla Âśrodowiska wodnego.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Lucyny Weber wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina Webera wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona ÂŁuczaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Paw³a Krysiùskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Lucyny Weber wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych oraz szczegĂłlne korzystanie z wĂłd.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Moniki KucaÂły wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzÂądzenia wodnego - stawu melioracyjnego zlokalizowanego w PakoÂści.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariusza Kanarka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Ryszarda Sochy wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej w Liszkowie na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Paw³a Barczaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów neogenu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Paùstwa Wioletty i Teodora Tomczaków wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej Nr 1, po³o¿onej na dzia³ce nr 32/3 w m. Rad³ówek, gm. Inowroc³aw na potrzeby deszczowania upraw rolnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Micha³a Lewandowskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów mioceùskich
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Jadwigi i JĂłzefa Lewandowskich wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni werconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 54 w m. OÂśniszczewo, gm. DÂąbrowa Biskupia, na potrzeby deszczowania upraw gruntowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Grzegorza Ruszkiewicza wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych - otworu Nr 1, na dziaÂłce nr 14/8 w m. Lachmirowice, gm. Kruszwica oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina ZwierzyĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, istniejÂącymi wylotami, do ziemi wĂłd opadowych i roztopowych, pochodzÂących z terenu drogi krajowej nr 15 na odcinku InowrocÂław - SzadÂłowice.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina ZwierzyĂąskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, istniejÂącymi wylotami, do rowu R-B wĂłd opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 25 w m. Jaksice.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jaros³awa Matuszaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i studni po³¹czeniowej na wlocie istniej¹cego przepustu oraz na wprowadzenie do rowu przydro¿nego wód opadowych i roztopowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Arkadiusza Maruszaka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Renaty Fryszkowskiej-Madej i Pana Romana Fryszkowskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1 na potrzeby nawadniania upraw rolnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Krzysztofa Kanarka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marka Ko³odziejczyka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jaros³awa Matuszaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego s³u¿¹cego do wprowadzenia wód opadowych o roztopowych do rowu oraz wprowadzenie ww. urz¹dzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Krzysztofa Sitka wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 18 w m. OÂśniszczewko, gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Romana i Ewy Maruszaków wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 21 w m. Walentynowo, gm. D¹browa Biskupia.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Agnieszki WiliĂąskiej wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 200 w m. Racice, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Romana Lewandowskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 99 w m. Olszewice gm. InowrocÂław na potrzeby nawadniania upraw rolnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy CIRCLE K Polska Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o., ÂściekĂłw przemysÂłowych zawierajÂących substancje szczegĂłlnie szkodliwe dla Âśrodowiska wodnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Prezydenta Miasta InowrocÂławia wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem W-2 do KanaÂłu Smyrnia DuÂża, wĂłd opadowych i roztopowych pochodzÂących z kanaÂłu deszczowego KD-50 w ulicy OkrĂŞÂżek, w InowrocÂławiu.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek MaÂłgorzaty i Dominika WiÂśniewskich wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 414 w m. CheÂłmce, gm. Kruszwica, na potrzeby nawadniania upraw rolnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Andrzeja Schmidta dziaÂłajÂącego z peÂłnomocnictwa IRENA Holding Group Sp. z o.o. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o., ÂściekĂłw przemysÂłowych zawierajÂących substancje szczegĂłlnie szkodliwe dla Âśrodowiska wodnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Instytutu Zootechniki PaĂąstwowy Instytut Badawczy ZakÂład DoÂświadczalny w KoÂłudzie Wielkiej, gm. Janikowo, wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu poÂłoÂżonego na dz. nr 25/8 obrĂŞb KoÂłuda Wielka, wĂłd opadowych i roztopowych pochodzÂących z powierzchni utwardzonych i poÂłaci dachowych Instytutu Zootechniki PaĂąstwowy Instytut Badawczy ZakÂład DoÂświadczalny w KoÂłudzie Wielkiej
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina Pietrzaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych, na dzia³ce nr 72/4 w m. Kobylnica, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina Pietrzaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych, na dzia³ce nr 118 w m. Kobylnica, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-GopÂło
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Jacewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Dziennice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Roberta Czwarno wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Jacka i Marzanny MolendĂłw wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy InowrocÂław wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych, z ujĂŞcia zlokalizowanego w m. ÂŁojewo gm. InowrocÂław, oraz wprowadzenia do jeziora Szarlej oczyszczonych wĂłd popÂłucznych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta gminy InowrocÂław wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych, z ujĂŞcia zlokalizowanego w m. Strzemkowo, oraz wprowadzenia do rowu R-8 ÂściekĂłw pochodzÂących ze stacji uzdatniania wody
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy InowrocÂław wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych, z trzech studni zlokalizowanych na dz. nr 205/3, 205/5 w m. Jaksice, oraz wprowadzenia do stawu i dalej do rowu R-B ÂściekĂłw pochodzÂących ze stacji uzdatniania wody (wĂłd popÂłucznych), oraz wĂłd opadowych i roztopowych pochodzÂących z ulic Dworcowej i Sportowej w Jaksciach
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek I.T.I. POLAND Sp. z o.o. w Gniewkowie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o. ÂściekĂłw przemysÂłowych zawierajÂących substancje szczegĂłlnie szkodliwe dla Âśrodowiska wodnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona £uczaka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 58 w m. Skalmierowice, gm. Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Macieja SaÂłaja wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 157 w m. ÂŚciborze, gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Grzegorza Ruszkiewicza wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 8/4 w m. S³abêcin, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o. w Gniewkowie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ÂściekĂłw bytowych do rowu R-G
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o. w Gniewkowie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych z utworĂłw czwartorzĂŞdowych z ujĂŞcia wody Gniewkowo-Lipie, oraz awaryjne wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-K2 wĂłd popÂłucznych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o. w Gniewkowie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych z utworĂłw czwartorzĂŞdowych z ujĂŞcia wody w m. Murzynno gm. Gniewkowo, oraz wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-K2 wĂłd popÂłucznych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-GÂłojkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Strzemkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Arturowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Popowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Gocanowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Szymona Ko³odziejczyka wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów mioceùskich (neogen), na dzia³ce nr 783 w m. Œciborze, gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Karolina Nowak wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 33/1 w m. Walentynowo, gm. D¹browa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Andrzeja Zachwieji wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 77/4 w m. Oœniszczewo, gm. D¹browa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Bonduelle Polska S.A. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Zbigniewa Kowalewskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd powierzchniowych z jeziora WĂŞgiereckiego i Piotrkowickiego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Aliny i MirosÂława Kowalewskich wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd powierzchniowych ze Zbiornika Pakoskiego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Piotra Brzemiùskiego wszczêto postêpowanie w sprawie wydania decyzji o legalizacji urz¹dzenia wodnego tj. pomostu wêdkarskiego na jeziorze Mielno, zlokalizowanego na dzia³ce nr 2/1 obrêb £¹cko, gm. PakoœÌ, na wysokoœci dzia³ki nr 17/29 obrêb £¹cko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Piotra Rutkowskiego wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 79/3 w m. Tarnowo, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy Lu Vega Sp. z o.o.wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych ze studni wierconej Nr 1, poÂłoÂżonej na dziaÂłce nr 75/46w m. OrÂłowo, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Stefanowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Szpital Wielospecjalistyczny im. dra Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Danuta i Lech MrĂłwczyĂąscy - BÂąbolin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
SÂławomir Weber - Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
MaÂłgorzata i Waldemar PtaszyĂąscy - Zagajewiczki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
ElÂżbieta RyÂż - Racice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dawid RyÂż - Tarnowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
MaÂłgorzata i Dominik WiÂśniewscy - Kicko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
JĂłzef i Jadwiga Lewandowscy - Mleczkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PaweÂł i Jadwiga Weber - InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Karol Pyl - ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
RafaÂł LeszczyĂąski - Latkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Racice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-GiÂżewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzedsiĂŞbiorstwo WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o. w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Krzysztof SmoleĂą - Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
S³awomir Matuszak - Ró¿niaty
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Jan i Danuta ÂŁuczak - OrÂłowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PaweÂł KrysiĂąski - Racice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Zawiszyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-ul. JĂŞczmienna
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Zaborowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania administracyjnego - Alfa
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-OÂśniszczewko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Zak³ad Produkcji Materia³ów Budowlanych PROMAX Sp. z o.o. w Giebni
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Damian KurczodyĂąski - ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Krzysztof SkibiĂąski - Brudnia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
I.T.I POLAND Sp. z o.o. w Gniewkowie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-SuchatĂłwka
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Gniewkowo
Więcej »
OgÂłoszenie o opracowaniu projektu
"Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Powiatu InowrocÂławskiego" wraz z "PrognozÂą oddziaÂływania na Âśrodowisko Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Powiatu InowrocÂławskiego"
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Popowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Niszczewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-TupadÂły
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Lisewo KoÂścielne
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-OÂśniszczewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-KawĂŞczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rzepiszyn
Więcej »
Informacja o postêpowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego - RSP NowoœÌ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Szymon WiÂśniewski - CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Jacek DrwĂŞski - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka - ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Krzysztof Sitek - Wonorze
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
StanisÂław Polewski - GĂłra
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
RafaÂł BÂłaszak - CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Roman Lewandowski - Olszewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ryszard Socha - Liszkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Szymon Borucki - Piaski
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Grzegorz Szmyt - Popowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-CheÂłmiczki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Piecki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Tuczno
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Tarnowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Arturowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-SzadÂłowice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-KawĂŞczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Helenowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Marek ZieliĂąski - Brudnia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Robert PiguÂła - Broniewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Waldemar PtaszyĂąski - OÂśniszczewko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Waldemar PtaszyĂąski - OÂśniszczewko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
JarosÂław i Barbara Chojnaccy - Rucewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
CUIAVIA Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Inowroc³awiu - Inowroc³aw
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzemysÂław ZieliĂąski - OrÂłowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
SOLINO S.A.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Julian Kulik - ÂŻyrosÂławice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Piotr Rutkowski - Tarnowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Jan Rosa - Piecki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Krystian Harenda - ul. MÂątewska w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ewa i StanisÂław Polak - Karczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Robert PiguÂła - TupadÂły
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Lidia i Janusz Piekarscy - Witowice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
JarosÂław Bubiak - Murzynko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka WiliĂąska - Racice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Marek Ryfa - Zagajewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Janusz Ryfa - Wonorze
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Kujawska Grupa ProducentĂłw Warzyw Groblewscy Sp. z o.o.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Roman i MaÂłgorzata Wach - KoÂścielec
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Roman Wach - KoÂścielec
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
SÂławomir Stanek - CheÂłmiczki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wioletta i Marek ZieliĂąscy - Wola StanomiĂąska
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Janusz Orczykowski - Krusza Duchowna
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
WĂłjt Gminy DÂąbrowa Biskupia - Chlewiska
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Instytut Zootechniki PaĂąstwowy Instytut Badawczy ZakÂład DoÂświadczalny KoÂłuda Wielka - pobĂłr wĂłd podziemnych i wprowadzanie do rowu melioracyjnego ÂściekĂłw pochodzÂących ze stacji uzdatniania wody
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dawid RyÂż - SÂłabĂŞcin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
BartÂłomiej Dzwoniarkiewicz - Racice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Krzysztof SkibiĂąski - KawĂŞczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
RafaÂł Lewandowski - OporĂłwek
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Barbara GawroĂąska - Lisewo KoÂścielne
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Eugeniusz Tomczyk - Jaksice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Eugeniusz Tomczyk - Borkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Eugeniusz Tomczyk - Jaksice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
WacÂław SobociĂąski - OÂśniszczewko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Bartosz Sateja - DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Prezydent Miasta InowrocÂławia - InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Tomasz Wypijewski - Piecki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne - Producent Drobiu Aneta Tylka w Marcinkowie - Dulsk
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Marcin i Katarzyna Weber - Komaszyce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzedsiĂŞbiorstwo WodociÂągĂłw i Kanalizacji sp. z o.o. w InowrocÂławiu - Trzaski
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Karol ÂŁuczak - WierzchosÂławice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Gminny ZakÂład Komunalny InowrocÂław - TupadÂły
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
JarosÂław Kluzka - Wola StanomiĂąska
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Grupa ProducentĂłw "AGROS" sp. z o.o. - CieÂślin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Mariusz Polewski - ÂŁojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
StanisÂław Polewski - ÂŁojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Agnieszka i MirosÂław PaĂąka - Tarnowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzedsiĂŞbiorstwo WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o. w InowrocÂławiu - Trzaski
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Monika i Dariusz GrzeÂśkowiak - ÂŻelechlin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Sereso Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne WiĂŞcÂławice - WiĂŞcÂławice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Mleczkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-BÂąbolin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-OÂśniszczewko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Gocanowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Szymon Borucki - Piaski
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Maciej Mazurczak - Sukowy
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
WĂłjt Gminy DÂąbrowa Biskupia - Dziewa, Parchanie, Brudnia, Mleczkowo i Modliborzyce.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
WĂłjt Gminy DÂąbrowa Biskupia - Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Four Group sp. z o.o. - InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Renata Fryszkowska-Madej, Roman Fryszkowski - KoÂścielec
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Renata Fryszkowska-Madej, Roman Fryszkowski - WielowieÂś
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Burmistrz Janikowa - Ludzisko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Jerzy Mielcarek - Popowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dariusz Wegnerowski - KawĂŞczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Marek ZajÂączkowski - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Tadeusz Gawrysiak - CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dariusz Wichliùski - BrzeœÌ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Gminny ZakÂład Komunalny InowrocÂław siedziba w KruÂśliwcu - CieÂślin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-MÂłyn GraÂżyna
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Burmistrz PakoÂści - ul. InowrocÂławska w PakoÂści
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Burmistrz PakoÂści - ul. Jankowska w PakoÂści
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Burmistrz PakoÂści - KoÂścielec
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Burmistrz PakoÂści - Ludkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzedsiĂŞbiorstwo UsÂług Gminnych Sp. z o.o. w PakoÂści - KoÂścielec Kujawski
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie zmiany postĂŞpowania zintegrowanego-ZEC
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Robert LewiĂąski - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzedsiĂŞbiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o. - Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Karol SmoÂła - KawĂŞczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
SÂławomir Weber - Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Edyta Grzymska, Centrum Wynajmu NieruchomoÂści Sp. z o.o. w Krotoszynie - DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Maria Stanek - Baranowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Krystian KosiĂąski - Sukowy
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dom Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku - Ludzisko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Burmistrz Gniewkowa - Gniewkowo - Lipie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Japaks
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Zenon PoliĂąski - TupadÂły, Przedbojewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Roman Molenda - Skotniki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Jan ÂŁuczak - OrÂłowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzedsiĂŞbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie - Wierzejewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Maciej Kurtys - Karczyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - J. Kulik - ÂŻyrosÂławice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-G.Szmyta-Popowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-R.M.Wach-KoÂścielec
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-R.M.Wach-KoÂścielec
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania na wykonanie likwidacji urzÂądzenia wodnego-AGROMET GOPÂŁO Sp. z o
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-B.GÂłowacki-Zaborowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-S.Matuszak-Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-J.ÂŁuczak
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-R.PogorzaÂły
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-CYKORIA (studnia)
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-CYKORIA
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Baranowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-GocanĂłwko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Zenona PoliĂąskiego, wÂłaÂściciela Kopalni Kruszywa TRANSPOL w ÂŁojewie, gm. InowrocÂław wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wĂłd z kopalni kruszywa naturalnego SIKOROWO II, poÂłoÂżonej na dziaÂłkach nr 293/1, nr 293/2, nr 293/3, nr 293/4, nr 293/5, nr 296, nr 297/7, nr 297/8, nr 297/9, nr 297/10 w m. Sikorowo, gm. InowrocÂław do rzeki NoteĂŚ w km 65+980, poprzez dziaÂłki nr 293/1 i nr 323.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Tomasza Wypijewskiego, zam. w m. Piecki, gm. Kruszwica wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 192/1 w m. Piecki, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Dionizego Wiœniewskiego, zam. w m. Gocanowo, gm. Kruszwica, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, na dzia³ce nr 153/3 w m. Gocanowo, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jaros³awa Matuszaka pe³nomocnika Burmistrza Gniewkowa, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego, wylotu kanalizacji s³u¿¹cej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego wzd³u¿ drogi krajowej nr 15, do rowu przydro¿nego, zlokalizowanego na dz. nr 53/15 w m. Szad³owice, gm. Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Eryka Nowackiego zam. w DÂąbrowie Biskupiej wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych, otworu Nr 1 na dziaÂłce nr 223/6 w DÂąbrowie Biskupiej oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby nawadniania warzyw.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Renaty Fryszkowskiej-Madej i Pana Romana Fryszkowskiego, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów mioceùskich, na dzia³ce nr 34/10 w m. Koœcielec, gm. PakoœÌ.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek GRUPY PRODUCENTÓW AGROS Sp. z o.o. z siedzib± w m. Cie¶lin, gm. Inowroc³aw, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do stawu zlokalizowanego na dz. nr 209 w m. Cie¶lin z terenu przechowywani warzyw. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do stawu zostan± oczyszczone w separatorze koalescencyjnym.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wĂłd opadowych i roztopowych do Rowu Marulewskiego z terenu Szpitala Powiatowego w InowrocÂławiu, udzielonego przez StarostĂŞ InowrocÂławskiego decyzjÂą z 10 lutego 2003 r. znak OSR-6223-II/2/03, zmiana dotyczy terminu wykonania przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej z 31 paÂździernika 2015 r. na 31 paÂździernika 2016 r.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rycerzewko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Gminy ZÂłotniki Kujawskie, wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd w zakresie caÂłorocznego poboru wĂłd podziemnych z ujĂŞcia skÂładajÂącego siĂŞ z 2 studni wierconych znajdujÂących siĂŞ w m. Tuczno, gm. ZÂłotniki Kujawskie oraz na wprowadzenia do jeziora Tuczno ÂściekĂłw (wĂłd popÂłucznych) ze stacji uzdatniania wody.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jaros³awa Matuszaka pe³nomocnika Burmistrza Gniewkowa, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego dwóch wylotów œcieków s³u¿¹cych do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego na dz. nr 75 w m. Szad³owice, gm. Gniewkowo oraz na wprowadzanie ww. wylotami wód opadowych i roztopowych z czêœci nawierzchni ci¹gu pieszo-rowerowego po³o¿onego wzd³u¿ drogi krajowej nr 15, do rowu znajduj¹cego siê na dz. nr 75 w m. Szad³owice, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Romana Rydza, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych, na dzia³ce nr 81/1 w m. Che³mce, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Prezydenta Miasta Inowroc³awia, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego DN1000, s³u¿¹cego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do Rowu Marulewskiego w km 5+765. Wylotem maj¹ byÌ odprowadzane wody opadowe i roztopowe z planowanej do wykonania kanalizacji deszczowej odprowadzaj¹cej w przysz³oœci wody opadowe i roztopowe z obszaru zawartego miêdzy ul. Szymborska, a ul. Marulewsk¹ w Inowroc³awiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Bartosza G³owackiego zam. w m. Zaborowo,gm. Kruszwica, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, z terenu dzia³ki nr 8 w m. Zaborowo, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Romana Wiercigrocha zam. w m. Sukowy, gm. Kruszwica, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, z terenu dzia³ki nr 126/2 w m. Sukowy, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Bonduelle Polska S.A. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ÂściekĂłw przemysÂłowych biologicznie rozkÂładalnych, wydane Bonduelle Polska S.A., ZakÂładowi Produkcyjnemu w Gniewkowie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawne
na wniosek Bonduelle Polska S.A. wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzÂądzeĂą kanalizacyjnych bĂŞdÂących wÂłasnoÂściÂą PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego
Więcej »
Informacja o postĂŞpowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
na wniosek Pana Janusza Herdera - peÂłnomocnika ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. Segment OZE, wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji biogazu zlokalizowanej na terenie Elektrowni Biogazowej w Liszkowie, gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Rados³awa Pogorza³ego, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych, z terenu dzia³ki nr 81/5 w m. Witowice, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Grzegorza Rydiana - pe³nomocnika Wójta Gminy Z³otniki Kujawskie, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego - uk³adu skrzynek rozs¹czaj¹cych w iloœci 108 szt. u³o¿onych w jednej warstwie na szerokoœci 6 m (12 skrzynek) i d³ugoœci 9 m (9 skrzynek); wspó³rzêdne geograficzne: 52°53'12.2' N, 18°9'17.4' E oraz na wprowadzanie ww. urz¹dzeniem wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz drogi dojazdowej znajduj¹cego siê na dz. nr 2/14 i nr 2/10 w m. Mierzwin, gm. Z³otniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Buildings Polish Sp. z o.o. w Gniewkowie, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi- zag³êbienia terenu na dz. nr 885/1 z terenów zak³adów zlokalizowanych przy ul. Przemys³owej 2 w Gniewkowie. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do ziemi zostan¹ oczyszczone w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych. Urz¹dzenia podczyszczaj¹ce bêd¹ s³u¿y³y wnioskodawcy oraz Przedsiêbiorstwu Wielobran¿owemu Intreflasch Sp. z o.o
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o., wszczêto postêpowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie ca³orocznego poboru wód podziemnych z 2 studni wierconych o ³¹cznych zasobach eksploatacyjnych Qe = 105,0 m3/h, znajduj¹cych siê na dz. nr 54/5 w m. Piski, gm. Kruszwica oraz na wprowadzenia do stawu œcieków (wód pop³ucznych) ze stacji uzdatniania wody, ustanowienie strefy ochrony bezpoœredniej ujêcia nr 2 i nr 3 w pasie po 8 m od zewnêtrznego obrysu obudowy studni. Woda pobierana z istniej¹cych dwóch studni, wykorzystywana bêdzie na potrzeby u¿ytkowników systemu wodoci¹gu zak³adowego obejmuj¹cego równie¿ u¿ytkowników spoza terenu zak³adu
Więcej »
Informacja o postĂŞpowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
na wniosek Anny Bogdan - pe³nomocnika Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej NOWO¦Æ w Jezuickiej Strudze wszczêto postêpowanie w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ¶cieków pochodz±cych z instalacji wymagaj±cych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj. z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ¶cieków przemys³owych Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej NOWO¦Æ w Jezuickiej Strudze, gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Orlen
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Solino
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Gospodarstwa Rolnego MichaÂł Groblewski, w m. Brudnia, gm. DÂąbrowa Biskupia, wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobĂłr wĂłd podziemnych z dwĂłch studni wierconych nr 5 i nr 3, poÂłoÂżonych na dziaÂłce nr 52/15 w m. Lipie, gm. Gniewkowo na potrzeby nawadniania upraw rolnych na powierzchni 100 ha, pobierajÂących wodĂŞ z utworĂłw czwartorzĂŞdowych.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Marzanny i Jacka Molendy, zam. w m. SÂławsko Wielkie, gm. Kruszwica, wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Józefa Sikorskiego, zam. w m. Jaszczó³towo, gm. Rojewo wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowê rowu R-L3, po³o¿onego na dzia³kach nr 156 i nr 157 w Jaszczó³towo, gm. Rojewo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Romana Molendy, wszczêto postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego s³u¿¹cego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzêdowych, z terenu dzia³ki nr 67/3 w m. Skotniki, gm. Kruszwica. Wspó³rzêdne geograficzne projektowanego otworu - 52°41'48.41'' N, 18°29'51.03'' E.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina PawÂłowskiego peÂłnomocnika Operatora GazociÂągĂłw PrzesyÂłowych GAZ-SYSTEM S.A., OddziaÂł w GdaĂąsku wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont kabla optotelekomunikacyjnego, przechodzÂącego pod dnem KanaÂłu Bachorza DuÂża w km 1+940 w m. Grodztwo, gm. Kruszwica.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Agnieszki i Marka Sikorskich zam. w m. Liszkowo, gm. ZÂłotniki Kujawskie wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowĂŞ rowu R-N, poÂłoÂżonego na dz. nr 36 w Liszkowicach, gm. Rojewo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek GENEROL Sp. z o. o. w Toruniu wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych - otworu Nr 1, na dziaÂłce nr 144/1 w m. OporĂłwek gm. InowrocÂław oraz na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd, tj. pobĂłr wĂłd podziemnych na potrzeby technologiczne - pÂłukania warzyw.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Artura ChrubczyĂąskiego, zam. w m. Mleczkowo, gm. DÂąbrowa Biskupia, wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa MaÂłgorzaty i Krystiana Harenda z InowrocÂławia wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujĂŞcia wĂłd podziemnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na caÂłoroczny poboru wĂłd podziemnych z istniejÂącego ujĂŞcia, skÂładajÂącego siĂŞ z 2 studni wierconych oraz wprowadzenia do stawu ÂściekĂłw pochodzÂących ze stacji uzdatniania wody. Woda, wykorzystywana bĂŞdzie na potrzeby mieszkaĂącĂłw wsi: CieÂślin, SÂławĂŞcin, SÂławĂŞcinek, KruÂśliwiec, SĂłjkowo, Mimowola, Batkowo, Popowiec w gminie InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w m. Szarlej, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w WierzchosÂławicach, gm. Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w m. Jezuicka Struga
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- dziaÂłka nr 103/1 obrĂŞb Zajezierze, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- dziaÂłka nr 915/1 w Gniewkowie.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zielona Struga
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej
gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-ÂŁojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Wierzbiczany
Więcej »
Informacja dot. wszczĂŞcia postĂŞpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego - ZEC
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-ÂŁojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Andrzeja ÂŁukowskiego Kierownika ZespoÂłu Inwestycji OddziaÂł Dystrybucji Bydgoszcz, peÂłnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o cofniĂŞcie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Dyrektora Regionalnego ZarzÂądu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w miejscowoÂści Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w miejscowoÂści Kaczkowo, gm. Gniewkowo.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o cofniĂŞcie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Dyrektora Regionalnego ZarzÂądu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Więcej »
Informacja o wszczêciu postêpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PakoœÌ - dzia³ka nr 315
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ul. Juliusza TrzeciĂąskiego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-PK Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksiczki - dziaÂłka nr 38
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewo - dziaÂłka nr 56/1
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Stacja Paliw MotÂławska
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sukowy, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Broniewice, gm. Janikowo
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2014 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania ,, KsztaÂłtowanie przekroju podÂłuÂżnego i poprzecznego oraz ukÂładu poziomego KanaÂłu Bachorza DuÂża od km 0+000 do km 14+000''.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - WiĂŞcÂławice, gm. Gniewkowo
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.
o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania ,, KsztaÂłtowanie przekroju podÂłuÂżnego i poprzecznego oraz ukÂładu poziomego KanaÂłu Bachorza DuÂża od km 0+000 do km 14+000''.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻelechlin, gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karczyn, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Podgaj
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - m.Kicko, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-KruÂśliwiec
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze,gm.DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CieÂślin, gmina InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karczyn, gmina InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
na wniosek Bonduelle Polska S.A.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Brudnia,gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sielec, gm. Janikowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
na wniosek peÂłnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
na wniosek peÂłnomocnika InowrocÂławskich Kopalni Soli SOLINO SA w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
wniosek WĂłjta Gminy DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ENEA Operator Sp. z o.o.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZEC
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OrÂłowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
na wniosek Gminy i Miasta Janikowo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kÂładki dla pieszych, na Starej Noteci Ludziskiej.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek WĂłjta Gminy Rojewo,wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegĂłlne korzystanie z wĂłd.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PawÂła Pochockiego, peÂłnomocnika PrzedsiĂŞbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w InowrocÂławiu Sp. z o.o.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-ul. RĂłwninna
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego-CRONIMET
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Stanomin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
na wniosek firmy ELECTRIC MOBILE PIOTR SAWIÑSKI.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
na wniosek ZakÂładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
na wniosek Pana J.Matuszaka, peÂłnomocnika WĂłjta Gminy Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SOLINO S.A.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Balin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - m.Trzaski, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Bonduelle
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-ZDW
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Stara WieÂś, gm. Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rusinowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Janocin, gmina Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana StanisÂława Przybysza, zam. w m. Karsk, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-AGROMET
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-ÂŚciborze
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ZEC
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - RZGW
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZEC
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Ewy Radzikowskiej, zam. w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - firma ,,CORNTRADE"
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ,,KOM-ROL'' Kobylniki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Dom Pomocy SpoÂłecznej Warzyn
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - CRONIMET
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Solnica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Agromet GopÂło
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Turlejewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - PGNIG
Więcej »
Informacja dot. wszczĂŞcia postĂŞpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego - Jezuicka Struga
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - RYWAL
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłuda Wielka
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.
o wydaniu decyzji stwierdzajÂącej z urzĂŞdu wygaÂśniĂŞcie koncesji Nr 2/2010 z 11 czerwca 2010 r. na wydobywanie kopaliny pospolitej ze zÂłoÂża kruszywa naturalnego ,, DÂŹWIERZCHNO I ''
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.
o wydaniu decyzji stwierdzajÂącej z urzĂŞdu wygaÂśniecie koncesji nr 4/2010 z 27 sierpnia 2010 r. na wydobywanie kopaliny pospolitej ze zÂłoÂża kruszywa naturalnego "WOJDAL XXV"
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sukowy
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Prezydent Miasta InowrocÂławia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłuda Wielka
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GENEROL
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
staw melioracyjny w m. Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jankowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - POZKAL
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - VIANDO
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BIOPROTEN
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Witowice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cukrownia, 2
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cukrownia, 1
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZKT Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Stacja Unasieniania
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BP SOLNO InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ,,LOTOS Paliwa ''
Więcej »
Informacja o wszczêciu postêpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AGRADE spó³ka
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SÂłoĂąsko
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZÂłotniki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Radojewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - DÂąblin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bachorce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Balice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - NKA
Więcej »
Informacja
na wniosek Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddzia³
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bonduelle
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GENERON
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - STATOIL
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłodziejewo II
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłodziejewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Brudnia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - stadion
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - I.T.I. Poland
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Parchanie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Przedbojewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
na wniosek Pana Andrzeja Sawoszczuka, wystĂŞpujÂącego w imieniu Generalnej Dyrekcji DĂłrg Krajowych i Autostrad OddziaÂł w Bydgoszczy
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąblin
na wniosek Pana Andrzeja Sawoszczuka, wystĂŞpujÂącego w imieniu Generalnej Dyrekcji DĂłrg Krajowych i Autostrad OddziaÂł w Bydgoszczy
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -SANIKONT
na wniosek Pana RadosÂława Kostucha, reprezentujÂącego PrzedsiĂŞbiorstwo Komunalne SANIKONT
Więcej »
Informacja o wszczêciu postêpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PakoœÌ
na wniosek Pana JarosÂława Matuszaka, wystĂŞpujÂącego w imieniu Burmistrza PakoÂści
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zajezierze
na wniosek Pana Tomasza Bajerowskiego, zam. w m. Zajezierze, gm. Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻerniki
na wniosek Pana Krzysztofa Olejnika, zam. w m. ÂŻerniki 8, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - TupadÂły
na wniosek PaĂąstwa MaÂłgorzaty i Marka Rataj, zam. w m. TupadÂły, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Czyste
na wniosek Pana Jana Kozakiewicza, zam. w m. Czyste 27, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GĂłra
na wniosek Pana PrzemysÂława Paciorka, zam. w m. GĂłra, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻalinowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - szpital
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Szpital Powiatowy
wniosek Szpitala Powiatowego im. dra L. BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bachorza DuÂża
na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. OddziaÂł Rejonowy w InowrocÂławiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cuiavia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Piotrkowice
na wniosek Tomasza Zitzmana, zam. w m. Piotrkowice, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AGRON
na wniosek Pana JarosÂława Matuszaka, wystĂŞpujÂącego w imieniu Grupy ProducentĂłw OwocĂłw i Warzyw AGRON Sp. z o.o. z siedzibÂą w Toruniu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - przejÂście przez NoteĂŚ
na wniosek Pana Antoniego Bociana, wystĂŞpujÂącego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o. OddziaÂł Dystrybucji Bydgoszcz
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sokolniki
na wniosek Pana Mateusza Stanka, zam. w m. Sokolniki, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AGREA
na wniosek Pana Andrzeja Kotasa, zam. w m. Morgi 4, gm. Kruszwica, reprezentujÂącego GrupĂŞ ProducentĂłw OwocĂłw i Warzyw AGREA Sp. z o.o. z siedzibÂą w Poznaniu, OddziaÂł w Morgach, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bioenergia
na wniosek Pana Antoniego LipiĂąskiego, dziaÂłajÂącego w imieniu RE BIOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibÂą przy ul. JeÂżyckiej 38-40 w Poznaniu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Chrosno
wniosek Pana Marka OsiĂąskiego, zam. w m. Chrosno, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cronimet
na wniosek Firmy CRONIMET PL Sp. z o.o. z siedzibÂą w m. KÂłopot, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Enea
na wniosek Pana Marka PoÂłcia, dziaÂłajÂącego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewo
wniosek Pana Marka Czarneckiego, zam. w m. Rojewo 27, gm. Rojewo.
Więcej »
Informacja o wszczêciu postêpowania o zmianê pozwolenia wodnoprawnego - PakoœÌ
na wniosek Pana Jaros³awa Matuszaka, wystêpuj¹cego w imieniu Miasta i Gminy PakoœÌ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GOODMAN
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZÂłotniki
Więcej »
Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ORLE
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
na wniosek Pana Marcina Webera, zam. w m. Jacewo 85, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Krzysztofa PogorzaÂły, zam. w m. Czyste, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AGREA
na wniosek Pana Andrzeja Kotasa, wystĂŞpujÂącego w imieniu Grupy ProducentĂłw OwocĂłw i Warzyw AGREA Sp. z o.o. z siedzibÂą przy ul. ÂŚlĂŞÂżaĂąskiej 10 w Poznaniu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
na wniosek Pana StanisÂława Bartkowicza, zam. w m. Wonorze, gm. DÂąbrowa Biskupia,
Więcej »
Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Janikowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek zakÂładu CYKORIA S.A. w WierzchosÂławicach, gm. Gniewkowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Eweliny KurczodyĂąskiej-Majcherek, zamieszkaÂłej w m. TupadÂłu 18, 88-180 ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Piotra Olejnika, zamieszkaÂłego w m. ÂŻerniki Nr 8, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jaros³awa Matuszaka, dzia³aj¹cego w imieniu Gminy PakoœÌ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Macieja MikoÂłajewskiego zam. w m. Orpikowo, gm. Kruszwica
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Mierzwin
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Ireneusza Gr¹Ÿlewskiego, zam. w Inowroc³awiu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Zbigniewa Stojko, zam. w m. GÂąski, gm. Gniewkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ON ZIN
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Tomasza BÂłaszczyka, zam. w m. ÂŻyrosÂławice, gm. Gniewkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SzadÂłowice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy CRONIMET PL Sp. z o.o. z siedzibÂą w m. KÂłopot, gm. InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Roberta Laseckiego, zam. w m. Bachorce, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Janusza Raszki, zam. w m. Karsk, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Andrzeja NowiĂąskiego, zam. w m. SzadÂłowice, gm. Gniewkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - POLO
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Smyrnia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariusza Ptasznika, dzia³aj¹cego w imieniu Telekomunikacji Polskiej S.A., Wydzia³ Inwestycji Sieci Stacjonarnej Pó³noc z siedzib¹ w Gdaùsku
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Ino.
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Liszkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂśniszczewko
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Kujawskiej Grupy ProducentĂłw Warzywa Groblewskich Sp. z o.o. z siedzibÂą w Balczewie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Zbigniewa Klesyka, zam. w m. Brzeg wszczĂŞto postĂŞpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzÂądzeĂą wodnych
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
ALMOT Miko³aj Sibora Spó³ka Komandytowa m. Gniewkówiec, gm. Z³otniki Kujawskie.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Pani Moniki Mylke, dziaÂłajÂącej w imieniu Prezydenta Miasta InowrocÂławia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Pana JarosÂława Chojnackiego, zam. w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Spacerowej 5.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa Anny i StanisÂława HarĂŞÂźlakĂłw, zam. w m. Jaksice, gm. InowrocÂław
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GDDKiA
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PÂłonkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZÂłotniki
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - RPC
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZEC
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - HSG
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SzadÂłowice
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Witowice
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GAZ
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - WÂłocÂławek
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BrĂłdzki
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻernikii
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Szostka
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek firmy KPMC spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w m. Kobelniki, gm. Z³otniki Kujawskie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BrĂłdzki
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AET
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rzepiszyn
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rycerzewo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - TP.SA
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - NESTOR
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wniosek Pani Agnieszki Ostrowickiej, pracownika ORLEN Prewencja Sp. z o.o., dziaÂłajÂącej w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w PÂłocku
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marcina PawÂłowskiego, dziaÂłajÂącego w imieniu Kujawsko-Pomorskiego ZarzÂądu Melioracji i UrzÂądzeĂą Wodnych we WÂłocÂławku
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana JarosÂława Matuszaka, dziaÂłajÂącego w imieniu firmy ACE1 Sp. z o.o. w Krakowie.
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KARO
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KMPC
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariusza Dzióbkowskiego, zam. w m. PakoœÌ
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OrÂłowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Gospodarstwa Rybackiego
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana JarosÂława Czajkowskiego, zam. w m. Jaksice, gm. InowrocÂław
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wybranowo2
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wybranowo1
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksice
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Ludzisko
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ENEA
Więcej »
INFORMACJA o wszczêciu postêpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rad³ówek
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Teresy Partyki, zam. w m. Rybitwy, gm. PakoœÌ
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pani Danuty Mielcarek, zam. w m. ÂŚciborze, gm. Rojewo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻerniki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PaĂąstwa WiesÂławy i Jacka Ciesielskich, zam. w m. Komaszyce, gm. InowrocÂław
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Murzynno
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Polkomtel
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksice
Więcej »
Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Burmistrza Kruszwicy, przejÂście przewodem sieci wodociÂągowej przez KanaÂł Ciechrz-BoÂżejewice w km 0+911, w m. Janowice, gm. Kruszwica.
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
Więcej »
INFORMACJA o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Cronimet
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Ludzisko
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbrowa II
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbrowa I
Więcej »
INFORMACJA o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Janikowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ALS
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Agroprodukt
Więcej »
INFORMACJA o wszczêciu postêpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gmina PakoœÌ
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂścielec
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - warzywa
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GÂąski
Więcej »
Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania
na wniosek Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Jana ÂŁuczaka, zam. w m. Jacewo, gm. InowrocÂław
Więcej »
Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
o pozwoleniu na budowê dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie instalacji odsiarczania spalin, komina stalowego o wysokoœci 80 m, kana³ów spalin oraz dróg dojazdowych na terenie elektrociep³owni Zak³adu Produkcyjnego JANIKOSODA
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek PrzedsiĂŞbiorstwa WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o. w InowrocÂławiu
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZDP
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BrĂłdzki
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - Pani Agnieszka Dorenda.zam. w m. Rusinowo, gm. Kruszwica
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Dziarnowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
Więcej »
OgÂłoszenie w sprawie prowadzonego postepowania w sprawie
oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedsiêwziêcia pod nazw¹ Budowa instalacji odsiarczania spalin, komina stalowego o wysokoœci 80 m, kana³ów spalin oraz dróg dojazdowych na terenie elektrociep³owni Zak³adu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie.
Więcej »
Komunikat dotyczÂący programu monitoringu lasĂłw
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Pani Wioletty Wiecheckiej, zam. w m. Liszkowo, gm. Rojewo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Piecki
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Skotniki
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂśniszczewko
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ECOKUBE
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zagajewice
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariusza Grontkowskiego, zam. w m. ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Parchanie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Komaszyce
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Smyrnia
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - TaĂąscy
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Gminnego ZakÂładu Komunalnego InowrocÂław z siedzibÂą w KruÂśliwcu
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Pani Agnieszki Ostrowickiej, pracownika ORLEN Prewencja Sp. z o.o., dziaÂłajÂącej w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w PÂłocku
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Marka Roszaka, zam. w m. Brudnia, gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na przejÂście przewodem sieci wodociÂągowej przez KanaÂł ParchaĂąski na dz. nr 47/2 w m. Parchanie, gm. DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Pana Alfreda Ignacyka, zam. w m. ÂŻyrosÂławice, gm. Gniewkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - MM Projekt
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻyrosÂławice
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Tuczno
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZEC
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Popowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania
- naruszenie interesĂłw Kujawsko-Pomorskiego ZarzÂądu Melioracji i UrzÂądzeĂą Wodnych we WÂłocÂławku
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PaĂąstwa Krystyny i Ryszarda Dernoga, zam. w m. Broniewice, gm. Janikowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej
Więcej »
Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Kujawskiej Spó³dzielni Producentów Owoców i Warzyw w Gniewkowie
Więcej »
Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PaĂąstwa Anity i Artura DÂąbrowskich, zam. w m. DÂąbie, gm. Rojewo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Skotniki, gm. Kruszwica
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - m.Morgi, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja dotyczÂąca ponownego postĂŞpowania
w sprawie uzupeÂłnienia co do rozstrzygniĂŞcia zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez StarostĂŞ InowrocÂławskiego decyzjÂą z 15 grudnia 2004 r. znak OSR.7613-1/04.
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sukowy
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce II
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Auto Styl
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Polgeol
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cukrownia
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
zmiana pozwolenia KPZMiUW, przebudowa rurociÂągu w m. Pieranie, gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OrÂłowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gmina Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sobiesiernie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania - Andrzej Zachwieja, OÂśniszczewo, gm. DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania-przebudowa mostu w m. Parchanie
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania-przebudowa mostu w m. PÂławin
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania-wprowadzanie ÂściekĂłw do KanaÂłu Smyrnia
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Tarnowo
Więcej »
Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania
- Grzegorz Szmyt, Karsk, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania
- likwidacja dwĂłch studni w m. Tarkowo GĂłrne, gm. ZÂłotniki Kujawskie
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania
- Âścieki przemysÂłowe ZEC InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- wody z odwodnienia magistrali ZEC InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
PrzedsiĂŞbiorstwa Komunalnego
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- wody opadowe Gmina InowrocÂław
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w Gniewkowie
na wniosek Firmy Bonduelle Polska S.A. ZakÂład Produkcyjny
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegona wniosek Pani Moniki MĂŞtel,
zam. w m. Palczyn, gm. ZÂłotniki Kujawskie.
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana PawÂła Gronowskiego, zam. w m. Lisewo KoÂścielne, gm. ZÂłotniki Kujawskie.
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegona wniosek Pani Zyty Belt,
zam. w m. Gocanowo, gm. Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - Âścieki przemysÂłowe Firma GROMATEX, Tuczno
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek
firmy RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, OddziaÂł w ÂŁÂącku
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w Latkowie, firma Auto-Styl
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-GSW Kruszwica
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - PS ZOZ
Więcej »
INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Ostrowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - InÂżynieria Sanitarna
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego-Rojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Bachorce
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-InowrocÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-PrzybysÂław
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZÂłotowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Popowo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻyrosÂławice
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Jezuicka Struga
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - RĂłw RÂąbiĂąski
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kruszwica
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Âłojewo2
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Âłojewo
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Geo-Tra
Więcej »
Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
Więcej »licznik odwiedzin: 16094593