logo
ZaÂłatwianie spraw
Geodezja i Gospodarka nieruchomoÂściami

DzierÂżawa nieruchomoÂści
Więcej »
Biuro ObsÂługi InteresantĂłw
Więcej »
Ewidencja gruntĂłw i budynkĂłw
Prowadzenie ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw
WydziaÂł Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki NieruchomoÂściami
Powiatowy OÂśrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Więcej »
Gleboznawcza klasyfikacja gruntĂłw rolnych
Więcej »
Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Więcej »
Oddawanie nieruchomoÂści w trwaÂły zarzÂąd jednostkom nie posiadajÂącym osobowoÂści prawnej.
Więcej »
Opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalajÂących lokalizacjĂŞ inwestycjĂŞ celu publicznego
(ochrona gruntĂłw rolnych)
Więcej »
OÂświadczenie zezwalajÂące na wykreÂślenie
z ksiĂŞgi wieczystej hipoteki bÂądÂź ciĂŞÂżaru ustanowionego na rzecz Skarbu PaĂąstwa
Więcej »
POWIATOWY OÂŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Na tej stronie znajdziecie PaĂąstwo podstawowe informacje o PODGIK oraz podstawowych czynnoÂściach wykonywanych w naszym oÂśrodku.

Powiatowy OÂśrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
aleja Ratuszowa 38 88 -100 InowrocÂław
tel. 052 359 2136, 052 359 21 37, 052 359 21 38
fax. 052 359 21 36
email: geodezja.osr.dok@inowrocÂław.powiat.pl
Więcej »
PrzeksztaÂłcenie prawa uÂżytkowania wieczystego w prawo wÂłasnoÂści nieruchomoÂści
Więcej »
Wy³¹czenie gruntu z produkcji rolniczej
Więcej »
Wniosek o sprzedaÂż prawa wÂłasnoÂści nieruchomoÂści gruntowej na rzecz uÂżytkownika wieczystego
Więcej »
SprzedaÂż lokali mieszkalnych
Więcej »
Przyznanie nieodpÂłatne prawa wÂłasnoÂści dziaÂłki
STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCÂŁAWIU

88-100 InowrocÂław aleja Ratuszowa 38
Tel.: (052) 359 21 00, fax: (052) 359 21 36
http://www.inowrocÂław.powiat.pl, e-mail: geodezja@inowrocÂław.powiat.pl
BIP: http://www.bip.inowrocÂław.powiat.pl
Więcej »licznik odwiedzin: 16094505